Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

117 337 2
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 10:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MINH GIÁM Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Thị Lan Thái nguyên, 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Trần Minh Giám Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của các nhà khoa học, các thầy cô giáo và sự giúp đỡ nhiệt tình, những ý kiến đóng góp quý báu của nhiều cá nhân và tập thể để hoàn thành bản luận văn này. Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Lan - Phó khoa Tài nguyên và Môi trường Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh Phú Thọ, Sở tài nguyên môi trường tỉnh Phú Thọ, Ban quản lý dự án công trình thành phố Việt Trì, UBND thành phố Việt Trì, Phòng tài nguyên môi trường thành phố, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố, các phòng ban chức năng của thành phố, UBND các phường, các trưởng khu, nhân dân các phường đã giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu thực hiện luận văn tại địa phương. Tôi xin cảm ơn tới gia đình, những người thân, cán bộ, đồng nghiệp và bạn bè đã tạo điều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Việt Trì, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Trần Minh Giám Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU vii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích của đề tài 2 3. Yêu cầu của đề tài 2 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 Chương 1 4 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 4 1.1.1. Bản chất của công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng 4 1.1.2. Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất 4 1.1.3. Hỗ trợ 4 1.1.4. Tái định cư 5 1.2. Chính sách bồi thường hỗ trợ và TĐC ở các tổ chức quốc tế và một số nước 5 1.2.1. Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 5 1.2.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC ở một số nước 6 1.2.2.1. Trung Quốc 7 1.2.2.2. Inđônêxia 8 1.2.2.3. Thái Lan 9 1.3. Một số bài học về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số nước và tổ chức quốc tế : 10 1.4. Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam 11 1.4.1. Thời kỳ trước khi có Luật Đất đai 1988 11 1.4.2. Thời kỳ từ năm 1988 đến năm 1993 14 1.4.3. Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2003 14 1.4.4. Thời kỳ từ năm 2003 tới nay 17 1.5. Thực tiễn việc bồi thường GPMB ở Việt Nam 18 1.5.1. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ: 18 1.5.2. Những kết quả đạt được trong quá trình GPMB 26 1.5.3. Về những tồn tại trong quá trình bồi thường hỗ trợ và tái định cư 28 Chương 2 31 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1. Địa điểm nghiên cứu 31 Đề tài được tiến hành trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii 2.2. Đối tượng nghiên cứu 31 2.3. Nội dung nghiên cứu: 31 2.2.1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của thành phố Việt Trì ảnh hưởng tới công tác quản lý đất đai và công tác GPMB tại nơi nghiên cứu 31 2.2.2. Nghiên cứu tình hình sử dụng đất và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất 31 2.2.3. Nghiên cứu Luật đất đai, các văn bản chính sách có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB ở trong nước (Trung ương, địa phương) và ngoài nước 31 2.2.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi và tác động của việc thu hồi tại một số dự án trên địa bàn nghiên cứu 31 2.2.5. Đề xuất các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân có đất bị thu hồi cả trong hiện tại và tương lai 32 2.4. Phương pháp nghiên cứu 32 2.4.1. Phương pháp điều tra 32 2.4.2. Phương pháp thống kê, phân tích, xử lý số liệu 32 2.4.3. Phương pháp chuyên gia 32 Chương 3 34 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 34 3.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên của thành phố Việt Trì 34 3.1.2. Khái quát về thực trạng kinh tế xã hội của thành phố Việt Trì 38 3.2. Hiện trạng sử dụng đất và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất của thành phố năm 2012 43 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của thành phố 43 3.3. Tình hình quản lý sử dụng đất 44 3.3.1. Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Việt Trì năm 2012 44 3.3.2. Tình hình thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì 46 3.3.3. Bộ máy cán bộ ngành quản lý đất đai của thành phố Việt Trì 47 3.3.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. 49 3.3.5. Trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 51 3.4. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở 03 dự án thuộc đối tượng nghiên cứu: 55 3.4.1. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án thuộc đối tượng nghiên cứu: 55 3.4.2. Dự án Hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10-QL2 61 3.4.3. Dự án xây dựng Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì 69 3.4.4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của 3 dự án nghiên cứu 76 3.4.5. Đề xuất một số giải pháp 84 3.4.5.1. Giải pháp về chính sách 84 3.4.5.2. Giải pháp về đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người có đất bị thu hồi 85 3.4.5.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHẦN PHỤ LỤC 1 Phụ lục 1: Đơn giá bồi thường đất Nông nghiệp 1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải NĐ Nghị định CP Chính phủ TW Trung ương ADB Ngân hàng phát triển Châu á WB Ngân hàng thế giới UBND Uỷ ban nhân dân QĐ-UBND Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh TT- BTC Thông tư Bộ tài chính TTLB Thông tư liên bộ HĐBT Hội đồng bộ trưởng BTNMT Bộ tài nguyên môi trường GPMB Giải phóng mặt bằng TĐC Tái định cư CNH Công nghiệp hoá HĐH Hiện đại hoá ĐTH Đô thị hoá HTX Hợp tác xã CNVC Công nhân viên chức HSĐC Hồ sơ địa chính GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QSDĐ Quyền sử dụng đất Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1. Đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả 23 Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2012 43 Bảng 3.2. Tổng hợp số lượng cán bộ địa chính cấp xã 47 Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả thu hồi đất dự án Đường Nguyễn Tất thành 57 Bảng 3.4. Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đường Nguyễn Tất Thành 59 Bảng 3.5. Tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ của dự án 61 Đường Nguyễn Tất Thành 61 Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả thu hồi đất dự án hạ tầng hai bên Đường Nguyễn Tất Thành 65 Bảng 3.7. Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án hạ tầng hai bên Đường Nguyễn Tất Thành 66 Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ của dự án dự án hạ tầng hai bên Đường Nguyễn Tất Thành 69 Bảng 3.9. Hiện trạng đất đai, dân số và nhà ở dự án xây dựng Quảng Trường Hùng Vương và Trung Tâm Dịch vụ tổng hợp 72 Bảng 3.10. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất dự án xây dựng Quảng Trường Hùng Vương và Trung Tâm Dịch vụ tổng hợp 73 Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả thu hồi đất dự án xây dựng Quảng Trường Hùng Vương và Trung Tâm Dịch vụ tổng hợp 74 Bảng 3.12. Điều tra ý kiến người dân và cán bộ, chuyên gia về đơn giá bồi thường đất và tài sản 82 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Biểu đồ 3.1. Cơ cấu diện tích theo loại đất 57 Biểu đồ 3.2. Cơ cấu diện tích theo loại đất 65 Biểu đồ 3.3. Cơ cấu diện tích thu hồi theo loại đất 73 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1. Thi công nền đường Nguyễn Tất Thành 60 Hình 3.2. Phối cảnh tổng thể dự án hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành 64 Hình 3.3. Vị trí khu vực thiết kế trong tổng thể QH chung TP Việt Trì 71 Hình 3.4. Phối cảnh minh họa cụm công trình hỗn hợp 72 Hình 3.5. Hiện trạng hạ tầng và nhà ở của người dân trước khi thu hồi đất 79 Hình 3.6. Khu tái định cư dự án đường Nguyễn Tất Thành và hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành tốt hơn trước rất nhiều 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ix [...]... phần giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay, tôi chọn đề tài: ‘ Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ’ 2 Mục đích của đề tài - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - Xác định được những nguyên nhân ảnh hưởng đến bồi. .. bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - Đề xuất, các giải pháp hợp lý, trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 3 Yêu cầu của đề tài -Tìm hiểu thực trạng việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố. .. hại khi nhà nước thu hồi đất Bồi thường là trả lại tương xứng với giá trị hoặc công lao cho một chủ thể nào đó bị thiệt hại vì hành vi của chủ thể khác Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất 1.1.3 Hỗ trợ Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông... quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; Trường hợp do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời... đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất - Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn: Mức hỗ trợ cao nhất bằng mức bồi thường và giao UBND cấp tỉnh quy định [10][12][13]; d Chính sách tái định cư: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức sau: - Bồi thường bằng nhà ở - Bồi thường bằng giao đất ở mới -. .. chính sách bồi thường GPMB ở Việt Nam đã và đang đạt được những hiệu quả nhất định 1.5.1 Về chính sách bồi thường, hỗ trợ: Bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau: - Bồi thường hoặc hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất Nhà nước thu hồi - Bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi Số hóa bởi... tài: Đánh giá c«ng t¸c bồi thường và gi¶i phãng mÆt b»ng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ góp phần phát hiện những tồn tại, đóng góp cho việc hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho chính sách bồi thường GPMB và giúp cho việc thực hiện chính sách có hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/... của nhân dân Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề nan giải và mang tính thời sự; việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, vấn đề đời sống, việc làm của người dân có đất bị thu hồi vẫn đang là những bức xúc trong xã hội Nhằm kịp thời có những giải pháp tích cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. .. tính bằng giá trị hiện có của vườn cây (không bao hàm giá trị quyền sử dụng đất) theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất [10][12][13] b Giá đất để tính bồi thường: Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng đã được UBND tỉnh, thành phố trực thu c Trung ương quy định và công bố hàng năm tại thời điểm thu hồi đất; trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá. .. thành phố Việt Trì - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trong phạm vi nghiên cứu - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Pháp luật, tháo gỡ các khó khăn gặp phải nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB của các dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . HỌC NÔNG LÂM TRẦN MINH GIÁM Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ Chuyên ngành: Quản. số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ’ 2. Mục đích của đề tài - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt. lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Việt Trì năm 2012 44 3.3.2. Tình hình thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn