Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế xã hội vùng ven đô hà nội hiện nay (trường hợp nghiên cứu xã mễ trì, huyện từ liêm, hà nội)

26 196 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 08:43

Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay (Trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) Bùi Văn Tuân Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển Luận văn ThS ngành: Việt Nam học; Mã số: 60 31 60 Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc Năm bảo vệ: 2011 Abstract. Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về tác đ ộng của đô thị hóa tới cấu trúc kinh tế-xã hội khu vực vùng ven đô hiện nay. Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì để rõ thực trạng và những nguyên nhân tác động tích cực, tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến đời sống kinh tế -xã hội c ủa người dân hiện nay. Đề xuất phương hướng, giải pháp về quản lý quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội ở Mễ Trì và khu vực ven đô trong quá trình đô thị hóa nhằm phát triển vùng ven đô Hà Nội hài hòa và bền vững. Keywords. Đô thị hóa; Kinh tế; Xã hội; Việt Nam học; Mễ Trì Content vi MỤC LỤC MƠ ̉ ĐÂ ̀ U 1.  1 2.   3 3.  3  4 5.      6 6.   6  6 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ 7  7 1.1.1.  7 1.1.2.  12  20   20 1.2.1.1. Tiếp cận nghiên cư ́ u đô thị hóa theo quan điểm lịch sử 20 1.2.1.2. Tiếp cận nghiên cứu đô thị hóa từ góc nhìn văn hóa 20 1.2.1.3. Đô thị hóa từ cách tiếp cận nhân học và địa lý 21 1.2.1.4. Tiếp câ ̣ n nghiên cứu đô thị hóa theo quan điểm x hi học 21 1.2.1.5. Tiếp câ ̣ n kinh tế học 21  22  23  23  24   26 1.3.4.  27 1.3.5.  27 vii 1.3.6.  27 Chƣơng 2 ĐÔ THI ̣ HO ́ A VÙNG VEN HÀ NỘI TRƢỜNG HỢP: XÃ MỄ TRÌ-HUYỆN TỪ LIÊM 29 2.1.   29  29 - 29  30  30  31  31  32 2.3.          34 2.4.   46  46  46 -  49 Chƣơng 3 TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI KINH TẾ-XÃ HỘI XÃ MỄ TRÌ, HUYỆN TỪ LIÊM HIỆN NAY 58  58  58 3.1.2.  60  66  76 3.2.1.  77  78 3.2.3.  81 3.2.4.  84 3.2.5. C 89 3.2.6.  96 viii    100 3.2.8.              104  107 KẾT LUẬN 109 DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 133 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài ,  , ,   ng   ,  ,  .            ,     ,                  ,                     ,   ,         .  -chung    24,2%), Trong     1 .     ;            2 . Trong                           ,   1 S li tng hp t n to Quc t: Phát triển bền vững thủ đô Hà Ni văn hiến, anh hùng, vì hòa bìnhi 2010. 2 ng Li, Đô thị hóa ở Hà Ni nhìn từ góc đ phát triển bền vững. K yu hi tho khoa hc qu Phát triển bền vững thủ đô Hà Ni văn hiến, anh hùng, vì hòa bìnhi 2010, tr 834. 2 T           ,             ,   .    ,  ,      nhanh  -    - ,    i  , ,  .    : ,  , ,        ,               ,             . N          ,                .     ,        -           ,     .        , -          , ra sao?    ,        c   chung     ; (2 khu thQ . Do   s  3  c   (3)         ,  , ,         .  r ,   C, n      ,     ,  -  2. Mục tiêu và ni dung nghiên cứu   -, qua n   -   ,  -ven  trong    3. Đối tƣợng và phạm vi khu vực nghiên cứu 3.1. Đi tưng nghiên cứu -       ,      3.2. Phạm vi khu vực nghiên cư ́ u: ,     , Tp  3.3. Phạm vi thời gian nghiên cứu: . S 2000      .  , c                     ,                  : Quy  -UB khu 1999)    -  (2000)    (2001)  v (2002) 4 4. Phƣơng pháp nghiên cứu        , t    .               . ba       phiếu trưng cầu ý kiến      - SPSS.      Qua q    -   .      -   Thông tin về mẫu khảo sát    5   , ti mn 1 m  nh nh liu tha  Mn 70 h  phng vn theo bng hc phng v h hoi din ch h (v hoc chng).        210 (  70 ), s phiu thu v  u sau: M ng: 68 (34%); M : 67 (33,55 (32,5%).         200 , 8                        ,     .       8  . Bảng 1.1. Thông tin cấu mẫu khảo sát ở xã Mễ Trì Thông tin ngƣời trả lời Tần số Tần suất Địa bàn  200 100% Cơ cấu giới Nam 85 42,5%  115 57,5% Cơ cấu nghề nghiệp CBVC 28 14,0%  14 7,0%  24 12,0%  40 20,0%  24 12,0%  70 35,0% Trình đ học vấn  42 21,0% THCS 31 15,5% THPT 70 35,0%  2 1,0%    56 28,0% Cơ cấu tuổi  18 9,0% - 61 30,5% - 72 36% - 35 17,5%  14 7,0% i v     p trung, ti mi  thc hin 1 cuc tho lun   mt hoc chuyi sang ngh p. Tng c03 cuc tho lu tp trung. Phng v,  mi  c hin 5 cuc phng v ng phng vi dii din 3  i dit hoc chuyn hn sang ngh p ca 3 ng c15 cuc phng v 6 5. Khung ly ́ thuyê ́ t nghiên cƣ ́ u 6. Đóng góp của luận văn  . Qua n     -, qua  -- G    . Qua   .         7. Cấu trúc của luận văn   Chương 1:  -. Chương 2:   . Chương 3:  -  hi. Đô thi ̣ ho ́ a vng ven đô HN Biến đổi kinh tê ́ Biê ́ n đô ̉ i đời sống xã hi      C  : NN- TTCN- TMDV         D  lao ,     G  Y  V ,   T    Chính sách phát triển đô thị   [...]... Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hoá, 2008, tr 24-25 123 [84] Hoa Hữu Lân (chủ nhiệm đề tài; 2010), Điều tra xã hội học về đời sống văn hóa- xã hội của Hà Nội sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Đề tài cấp Thành phố, Viện Nghiên cứu Kinh tế- Xã hội Hà Nội Chủ trì [85] Thanh Lê (1996), Đô thị hoá và vấn đề quản lý đô thị- những vấn đề xã hội học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội. .. Nội [86] Ngô Văn Lệ, Đô thị hóa vùng ven với những tác động đến xã hội và văn hóa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á,Tp Hồ Chí Minh, 2008 [87] Ngô Thắng Lợi, Đô thị hóa ở Hà Nội nhìn từ góc độ phát triển bền vững Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê: Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, Hà Nội, 2010, tr 834 [88]... Long -Hà Nội, Hà Nội, 2010 [71] Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Khai thác những lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế- xã hội trong quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững vùng Thủ đô Hà Nội, NXB Hà Nội, 2007 [72] Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 995 Thăng Long -Hà Nội, Người Hà 122 Nội thanh lịch văn minh, Hà Nội, 2005 [73] Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội. .. học, những khái niệm mở đầu, NXB Xây dựng, Hà Nội [148] Nguyễn Hữu Thái, Quy hoạch bền vững cho vùng ven thị Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á, Tp Hồ Chí Minh, 2008 [149] Trần Phúc Thăng (chủ nhiệm đề tài; 2006), Sự phân hoá xã hội và chính sách xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài... tính ở vùng ven đến siêu đô thị đa trung tâm với các khu đô thị mới, trường hợp thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á, Tp Hồ Chí Minh, 2008, tr 1-20 [10] David Popenoe (1991), Đời sống đô thị và sự biến đổi Tạp chí Xã hội học, số 3, tr.82-87 [11] Bộ Xây dựng (2002), Phân loại và phân cấp quản lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội 117... nhà ở đô thị, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [91] Trịnh Duy Luân, Hà Nội: Một số biến đổi trong đời sống và diện mạo đô thị hiện nay, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Số 3, 2000 [92] Trịnh Duy Luân (2004), Xã hội học đô thị, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr 128 [93] Trịnh Duy Luân và Hans Schenk (chủ biên) (2000), Nơi ở và cuộc sống của cư dân Hà Nội, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội [94] Trịnh Duy Luân và. .. số vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, Tạp chí Xã hội học, Số 3, 2003 [102] Nguyễn Hữu Minh và đồng nghiệp, Biến đổi kinh tế- xã hội ở vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hoá, Tạp chí Xã hội học, Số 1, 2005, tr 56-64 [103] Micheal Leaf (2000), Vùng ven đô Việt Nam: việc quản lý hành chính sự phát triển của Hà Nội [104] Phạm Xuân Nam (2008), Triết lý phát triển Việt Nam-Mấy vấn đề cốt yếu Hà Nội, ... thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á, Tp Hồ Chí Minh, 2008 [107] Lê Quang Ninh, Mô hình hóa điểm dân cư vùng ven, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á, Tp Hồ Chí Minh, 2008 [108] Nguyễn Quang Ngọc (chủ nhiệm đề tài; 2003), Nghiên cứu xây dựng bản đồ kinh thành Thăng Long -Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và giao lưu văn... 50 năm qua In trong: Nhà ở bình dân tại Hà Nội NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, tr 17-48 [49] Trần Hùng, Nguyễn Quốc Thông (2004), Thăng Long Hà Nội nửa thế kỷ đô thị hóa, NXB Xây dựng, Hà Nội [50] Trần Ngọc Hiên, Các cách tiếp cận khác nhau về đô thị hoá vùng ven trong bối cảnh Việt Nam và Đông Nam Á, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á, Tp Hồ Chí Minh,... (2002), Vấn đề phát triển đô thị bền vững, Phát triển đô thị bền vững, NXB Khoa học xã hội, Tp Hồ Chí Minh, 2002, tr 19 [163] Tôn Nữ Quỳnh Trân, Giao thoa văn hóa tại vùng ven- Trường hợp Tp Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á, Tp Hồ Chí Minh, 2008 [164] Tôn Nữ Quỳnh Trân, Nông dân và đô thị hóa trường hợp TP Hồ Chí Minh, trong xây dựng văn hóa . Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay (Trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) Bùi Văn Tuân Viện Việt Nam học và Khoa học. hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về tác đ ộng của đô thị hóa tới cấu trúc kinh tế -xã hội khu vực vùng ven đô hiện nay. Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì để rõ thực trạng và những nguyên nhân. quá trình đô thị hóa đến đời sống kinh tế -xã hội c ủa người dân hiện nay. Đề xuất phương hướng, giải pháp về quản lý quy hoạch, phát triển kinh t - xã hội ở Mễ Trì và khu vực ven đô trong quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế xã hội vùng ven đô hà nội hiện nay (trường hợp nghiên cứu xã mễ trì, huyện từ liêm, hà nội), Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế xã hội vùng ven đô hà nội hiện nay (trường hợp nghiên cứu xã mễ trì, huyện từ liêm, hà nội), Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế xã hội vùng ven đô hà nội hiện nay (trường hợp nghiên cứu xã mễ trì, huyện từ liêm, hà nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn