Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết lâm đồng

31 225 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 08:34

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng Trần Thị Diệp Thảo Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60 34 20 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hương Liên Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, chỉ ra những nguyên nhân gây nên hạn chế trong hoạt động tài chính của Công ty. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Keywords: Tài chính ngân hàng; Phân tích tài chính; Hoạt động tài chính Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động như hiện nay, các doanh nghiệp càng phải đối mặt với nhiều loại rủi ro hơn, bao gồm cả rủi ro đến từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng phân tích tình hình tài chính để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của mình an toàn và có hiệu quả. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng luôn quan tâm đến phân tích tình hình tài chính. Nhờ đó, công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc phân tích ở một vài nội dung chủ yếu còn thiếu chiều sâu đang làm hạn chế hiệu quả phân tích tình hình tài chính, dẫn đến những đánh giá thiếu chuẩn xác và kịp thời về tình hình tài chính của Công ty. Vì vậy việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng là một yêu cầu bức thiết. Đề tài « Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng » được lựa chọn nghiên cứu nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi trên của thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu : - Về cơ sở lý luận, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp đã được nhiều tác giả nghiên cứu, luận văn này sẽ kế thừa trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận nói trên để phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Tuy nhiên, trong các phân tích này, một số vấn đề như tình hình công nợ, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản chưa được đề cập đến. Mặt khác, hầu hết các đề tài trên đều chưa có tính so sánh nên chưa làm nổi bật lên được những đặc thù riêng có của công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Là người trực tiếp gắn bó với hoạt động xổ số trong nhiều năm và với những lý do nêu trên, người viết luận văn này cố gắng nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, kiến nghị thích hợp nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu : - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. - Đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, chỉ ra những nguyên nhân gây nên hạn chế trong hoạt động tài chính của Công ty. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Những nội dung cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng trong 3 năm 2009, 2010 và 2011. so sánh một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang 3 năm 2009, 2010 và 2011. 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn này là phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp đối chiếu - so sánh, phương pháp logic, phương pháp quan sát. 6. Những đóng góp mới của luận văn Bên cạnh tính kế thừa trong nghiên cứu, tác giả muốn đưa những kiến nghị và giải pháp tối ưu góp thêm ý tưởng vào hoạt động kinh doanh tốt hơn cũng như công tác quản lý tài chính ngày càng chặt chẽ hơn : Quản lý và thu hồi công nợ, quản lý tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn. 7. Bố cục của luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận và phụ lục, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm đồng. Chương 3 : Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp: (TCDN) 1.1.1. Khái niệm và mục đích của phân tích TCDN: 1.1.1.1. Khái niệm: Phân tích tình hình tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. 1.1.1.2. Mục đích: Những người phân tích tài chính ở những cương vị khác nhau nhằm các mục tiêu khác nhau. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là đánh giá khả năng xảy ra rủi ro phá sản tác động tới các doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn, khả năng hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. 1.1.2. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tình hình tài chính: 1.1.2.1. Phương pháp so sánh. 1.1.2.2. Phương pháp phân tích theo xu hướng. 1.1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính Dupont. 1.2. Nội dung phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp: 1.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp: 1.2.1.1. Phân tích biến động tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. 1.2.1.2 Phân tích độ an toàn của cơ cấu vốn kinh doanh 1.2.2 Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính của doanh nghiệp. 1.2.2.1 Khả năng thanh toán nợ: * Tỷ số thanh toán hiện hành: Khả năng thanh toán hiện hành = Tỷ số thanh toán hiện hành nói lên khả năng thanh toán của công ty trong hiện tại, đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và đặc biệt quan trọng đối với các bên đối tác cho vay hoặc cho thanh toán chậm. Chỉ tiêu này đánh giá khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính của công ty. * Tỷ số thanh toán nhanh: Là tỷ số nói lên khả năng thanh toán nhanh (tức thời) các khoản công nợ ngắn hạn bằng tiền và các khoản có thể chuyển hóa ngay bằng tiền. Tỷ số thanh toán nhanh = 1.2.2.2. Các tỷ số về hoạt động: * Số vòng quay các khoản phải thu: nói lên các khoản nợ phải thu bình quân có khả năng chuyển đổi thành tiền bao nhiêu lần trong kỳ. Vòng quay các khoản phải thu = * Số vòng quay hàng tồn kho: Số vòng quay hàng tồn kho là một tiêu chuẩn đánh giá công ty sử dụng hàng tồn kho của mình hiệu quả như thế nào. Vòng quay hàng tồn kho = * Hiệu suất sử dụng tài sản cố định: Tỷ số này nói lên một đồng TSCĐ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Qua đó đánh giá được hiệu quả sử dụng TSCĐ ở công ty . Hiệu suất sử dụng TSCĐ = * Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản: Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản đo lường một đồng tài sản tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Tổng tài sản lưu động Tổng số nợ ngắn hạn Tổng số nợ ngắn hạn Vốn bằng tiền + tài sản tương đương tiền Doanh thu thuần Hàng tồn kho Doanh thu thuần Tài sản cố định Doanh thu thuần Doanh thu thuần Số dư bình quân các khoản phải thu Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản = * Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu: Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu đo lường mối quan hệ giữa doanh thu thuần và vốn chủ sở hữu. Hiệu suất sử dụng vốn CSH = 1.2.2.3. Các hệ số đòn bẩy tài chính: * Tỷ số nợ trên tài sản: Hệ số này so sánh tương quan nợ với tổng tài sản và có thể cho biết những thông tin hữu ích về mức độ tài trợ cho tài sản bằng nợ của một doanh nghiệp, hệ số này có thể dùng để đánh giá hiệu ứng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Tỷ số nợ trên tài sản = * Tỷ số tổng nợ trên vốn chủ sở hữu: Đây là hệ số so sánh tài sản của doanh nghiệp qua vốn đầu tư và tài sản do các tổ chức tín dụng cung cấp thông qua các khoản vay. Tỷ số tổng nợ trên vốn chủ sở hữu = * Hệ số khả năng thanh toán lãi tiền vay: = 1.2.2.4. Các hệ số về khả năng sinh lợi: * Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu : Tỷ số này phản ánh tổng hợp nhất hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu năng quản lý doanh nghiệp. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu = Ý nghĩa của chỉ tiêu này: Tỷ số này cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh thu. Tỷ số này mang giá trị dương nghĩa là công ty kinh doanh có lãi; tỷ số càng lớn nghĩa là lãi càng lớn. Tỷ số mang giá tri âm nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ. * Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA): Đây là một tỷ số tài chính dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp. ROA = Ý nghĩa của chỉ tiêu này: Nếu tỷ số này lớn hơn 0 có nghĩa doanh nghiệp làm ăn có lãi. Tỷ số càng cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn càng hiệu quả. Còn nếu tỷ số nhỏ hơn 0, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Mức lãi hay lỗ được đo bằng phần trăm của giá trị bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ số cho biết hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của doanh nghiệp. Số dư các khoản phải thu bình quân Số dư các khoản phải thu bình quân Doanh thu thuần Tổng số nợ ngắn hạn Vốn bằng tiền + tài sản tương đương tiền Tổng số nợ ngắn hạn Tổng tài sản lưu động Tỷ suất sinh lời của doanh thu (ROS) Số vòng quay của tài sản Số dư các khoản phải thu bình quân Số dư các khoản phải thu bình quân Toàn bộ tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu thuần Tổng tài sản Tổng nợ Vốn chủ sở hữu Tổng nợ Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế TNDN và chi phí lãi vay Hệ số khả năng thanh toán lãi tiền vay Doanh thu Thu nhập sau thuế Bình quân tổng giá trị tài sản Lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế) * Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu: ROE = Chỉ tiêu này cho biết 100 đồng vốn tự có tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số này mang giá trị dương là doanh nghiệp làm ăn có lãi; nếu mang giá trị âm là doanh ghiệp làm ăn thua lỗ. Nó phản ánh khả năng sinh lời của vốn tự có và được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi họ quyết định bỏ vốn đầu tư vào kinh doanh. Tăng mức doanh lợi vốn tự có cũng thuộc một trong số những mục tiêu hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp.Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được đem so sánh với tỷ số lợi nhuận trên trài sản (ROA). Nếu tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lớn hơn ROA thì có nghĩa là đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp đã có tác dụng tích cực. Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG 2.1. Khái quát về công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng: 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: Ngày 21/7/2005, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định số 1862/QĐ-UBND chuyển Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng do UBND Tỉnh là chủ sở hữu. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 4204000007 ngày 16/8/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp, với số vốn điều lệ ban đầu là 42 tỷ đồng. 2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán. 2.1.2.1. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của Công ty: Chức năng: Chức năng chính của công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng là tổ chức quản lý, phát hành và tiêu thụ các loại vé số nhằm huy động lượng tiền nhàn rỗi trong mọi tầng lớp nhân dân và Ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ nhân dân. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng được giao đó là tổ chức và điều hành doanh nghiệp theo định hướng, chế độ chính sách của Nhà nước để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu của cấp trên giao.Thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng, đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng trúng thưởng. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước theo các quy định của pháp luật trong quá Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận ròng trình hoạt động kinh doanh của công ty.Quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn vốn một các hiệu quả, nghiên cứu và mở rộng thị trường ở khu vực Miền Trung và khu vực Miền Nam. Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm: Hoạt động xổ số kiến thiết truyền thống, xổ số bóc, xổ số lô tô, xổ số cào… Ngoài ra công ty còn kinh doanh dịch vụ hoạt động thể thao và câu lạc bộ bóng đá. Thị trường hoạt động và đối thủ cạnh tranh:Thị trường vé số của công ty khá đa dạng, địa bàn tương đối rộng. Để tồn tại và phát triển, công ty chịu sự cạnh tranh của các công ty khác trong khu vực, nhất là các công ty cùng mở thưởng vào ngày Chủ nhật như công ty Xổ số Kiến thiết Tiền Giang, công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang. Các thành tích công ty đã đạt được:Với những đóng góp thiết thực và đầy ý nghĩa trong việc xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng…, nhiều năm liền công ty vinh dự được tặng thưởng nhiều bằng khen của Chính phủ. Năm 2011 vừa qua, công ty đã được nhận thưởng Huân chương lao động hạng Nhất. 2.1.2.2. Cơ cấu, sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: Cơ cấu tổ chức của công ty là tổng thể các bộ phận khác nhau, quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi bộ phận có trách nhiệm và quyền hạn nhất định. Hiện nay, với 108 cán bộ công nhân viên (không kể cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng). 2.1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban: Giám đốc, Phó Giám đốc,Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Phát hành thị trường,,Phòng Trả thưởng, Trạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trạm Cần Thơ và điểm giao dịch Bảo Lộc: 2.1.2.4. Tổ chức công tác kế toán: Kế toán trưởng, kế toán phó, kế toán tổng hợp, kế toán doanh thu – công nợ, kế toán thanh toán, kế toán trả thưởng, kế toán trạm Thành phố Hồ Chí Minh, kế toán trạm Thành phố Cần Thơ, kế toán trung tâm thể thao, kế toán câu lạc bộ bóng đá. 2.1.2.5. Sơ đồ tổ chức hạch toán kế toán: 2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Bảng 2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 2 3 4 5 6 Tổng doanh thu Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 561.237 73.205 488.032 418.072 69.960 131 722.760 94.273 628.487 519.116 109.371 226 919.653 119.687 799.966 669.852 130.114 4.953 7 8 9 10 11 12 13 14 Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí hoạt động tài chính Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập hiện hành Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.549 2.549 12.409 55.132 894 76 818 55.951 9.791 46.159 3.034 3.034 29.720 76.844 982 - 982 77.827 19.457 58.370 - 29.839 92.881 271 - 271 93.152 23.288 69.864 Nguồn: [Báo cáo tài chính Công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng 3 năm 2009 -2010 -2011] Bảng 2.8. Một số chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán của Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng Đơn vị tính: Triệu đồng TÀI SẢN 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 121.435 207.190 227.498 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 29.216 87.634 130.294 II. Các khoản phải thu 89.266 118.267 86.714 III. Hàng tồn kho 986 1.067 2.182 IV. Tài sản ngắn hạn khác 1.968 222 8.308 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 21.882 22.104 55.587 I. Tài sản cố định 19.393 19.576 42.169 II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.489 2.528 12.306 III. Tài sản dài hạn khác - - 1.112 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 143.318 229.295 283.085 NGUỒN VỐN 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 A. NỢ PHẢI TRẢ 53.310 86.755 91.642 I. Nợ ngắn hạn 52.355 85.811 90.709 II. Nợ dài hạn 955 944 933 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 90.007 142.540 191.443 I. Vốn chủ sở hữu 90.007 142.540 191.443 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 143.318 229.295 283.085 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 1. Nợ khó đòi đã xử lý (48) (48) (442) 2. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp 89.506 100.506 98.281 Nguồn: [Báo cáo tài chính Công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng 3 năm 2009 - 2010 -2011] 2.1.4. So sánh các chỉ số hiệu quả kinh doanh với các Công ty khác cùng ngành. Các Công ty Xổ số Kiến thiết chia theo nhóm: là các công ty có tỷ lệ doanh thu tiêu thụ cao (từ 60% trở lên) trong Khối được xếp vào nhóm 1, tiếp đến là các công ty có tỷ lệ doanh thu tiêu thụ trung bình (từ 50 % - 59 %) được xếp vào nhóm 2 và cuối cùng là các công ty có tỷ lệ tiêu thụ thấp (dưới 50%) xếp vào nhóm 3 (còn gọi là đài phụ thứ ba). Năm 2009 và năm 2010, Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng xếp ở nhóm 3, tuy nhiên sang năm 2011, Công ty đã vươn lên vị trí nhóm 2. Điều này chứng tỏ rằng công ty đã nổ lực phấn đấu không ngừng để đưa tỷ lệ doanh thu tiêu thụ đạt trên mức trung bình (57,6 %). 2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xổ số của các công ty Xổ số Kiến thiết. Công ty Xổ số Kiến thiết được tổ chức và hoạt động theo các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100%, hoạt động đặc thù riêng có so với những ngành nghề kinh doanh khác. 2.2.1. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty được ghi trong điều lệ công ty. Chủ sở hữu phê duyệt vốn điều lệ ban đầu, tăng vốn điều lệ sau khi có ý kiến của chủ sở hữu hoặc của Bộ Tài chính. 2.2.2. Doanh thu: Doanh thu của công ty Xổ số Kiến thiết bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác được pháp luật cho phép, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác. 2.2.3. Chi phí hoạt động kinh doanh: Chi phí hoạt động kinh doanh là các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính. Bao gồm: Chi phí nghiệp vụ kinh doanh xổ số kiến thiết, chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số Kiến thiết, chi nộp thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất có liên quan đến hoạt động kinh doanh, chi phí bằng tiền khác. 2.2.4. Một số đặc điểm riêng có tại công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng: - Hàng tồn kho của Công ty là các loại hình vé số đã được in trước từ 3 – 4 kỳ. - Chính sách quản lý công nợ: Nợ phải thu của công ty chủ yếu là phải thu của đại lý. Đại lý được gối đầu 28 ngày (tương đương với 4 kỳ phát hành/ tháng). Khi đại lý nợ phải có thế chấp tương ứng, theo quy định thì đại lý phải thế chấp cho cả bộ vé đã nhận nhưng chưa bán (chưa xổ). Thế chấp bao gồm tiền mặt của đại lý công ty đứng ra gửi tiết kiệm, sổ tiết kiệm của đại lý bằng vàng, ngoại tệ hoặc tiền đồng Việt Nam, chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, nhà cửa… Thường tỷ lệ thế chấp của đại lý đạt 100%, chỉ có một số ít đại lý có tỷ lệ từ 85% đến 99%. - Nợ phải trả của công ty thường là nợ thuế và khoản dự phòng rủi ra trả thưởng. - Tài sản cố định của công ty thường là đất đai, nhà cửa . - Đầu tư tài chính của công ty là vốn góp vào công ty cổ phần in và phát hành sách Lâm Đồng và mua cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Thung lũng Vàng Đà Lạt. 2.3. Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. 2.3.1. Phân tích biến động tài sản, nguồn vốn của Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng qua ba năm (2009 - 2011) Bảng 2.14. Tình hình biến động tài sản Đơn vị tính: % TÀI SẢN 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 84,7 90,4 80,4 I Tiền và các khoản tương đương tiền 20,5 38,2 46,1 II Các khoản phải thu 62,3 51,6 30,6 III Hàng tồn kho 0,6 0,5 0,8 IV Tài sản ngắn hạn khác 1,4 0,1 2,9 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 15,3 9,6 19,6 I Tài sản cố định 13,5 8,5 14,9 II Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,7 1,1 4,3 III Tài sản dài hạn khác - - 0,4 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 100 100 100 Nhận xét chung về biến động tài sản qua các năm của Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng: Tỷ trọng của tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn trong giá trị tổng tài sản. - Tỷ trọng của tài sản ngắn hạn: năm 2010 tăng so với năm 2009 là 5,7 % (90,4 – 84,7), tuy nhiên sang năm 2011 lại giảm xuống 10% (80,4 – 90,4). - Tỷ trọng tài sản dài hạn: Chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản. Năm 2010 giảm so với năm 2009 và lại tăng đột biến vào năm 2011. Bảng 2.15. Tình hình biến động nguồn vốn Đơn vị tính: % NGUỒN VỐN 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 A. NỢ PHẢI TRẢ 37,2 37,8 32,4 I. Nợ ngắn hạn 36,5 37,4 32,1 II. Nợ dài hạn 0,7 0,4 0,3 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 62,8 62,2 67,6 I. Vốn chủ sở hữu 62,8 62,2 67,6 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 100 100 100 Nguồn: [Báo cáo tài chính Công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng 3 năm 2009 - 2010 -2011] Nhận xét chung về nguồn vốn: - Tỷ trọng nợ phải trả chiếm tỷ lệ ít hơn vốn chủ sở hữu trong tổng cộng nguồn vốn và giảm dần ở năm 2011, thường xuyên nằm ở dưới mức trung bình 50%. [...]... chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty còn tăng lên rất nhiều Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng giai đoạn 2011 đến năm 2015: - Chấp hành nghiêm túc chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về hoạt động xổ số; tiếp tục phát huy tính... đòn bẩy tài chính 2.3.5.1 Tỷ số nợ trên tài sản: Bảng 2.27 Tỷ số nợ trên tài sản: Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 XSKT XSKT XSKT Chỉ tiêu XSKT Lâm XSKT XSKT Hậu Hậu Hậu Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Giang Giang Giang Tỷ số nợ trên tài 37,2 40,2 37,8 27,4 32,4 36,5 sản (%) Nguồn: [Báo cáo tài chính Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, Hậu Giang 3 năm 2009 2010 -2011] Tỷ số nợ trên tài sản của công ty XSKT Lâm Đồng năm... Nxb Tài chính, Hà Nội 3 Nguyễn Viết Lợi – Đậu Ngọc Châu (2009), Giáo trình lý thuyết kiểm toán, Nxb Tài chính, Hà Nội 4 Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài chính doanh nghiệp căn bản, Nxb Thống kê, Hà Nội 5 Nguyễn Ngọc Quang (2011), Phân tích báo cáo tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội 6 Nguyễn Văn Dự (2008), "Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty XSKT Lâm Đồng" 7 Công ty Xổ số Kiến thiết. .. gian đến Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng muốn tiếp tục hoạt động có hiệu quả, Công ty cần chú trọng hơn nữa vào việc phân tích tình hình tài chính để có được cái nhìn tổng quát hơn tình hình tài chính của Công ty mình từ đó thấy được những điểm mạnh cũng như những điểm yếu đưa ra biện pháp khắc phục và dự đoán được hệ quả tài chính từ các hoạt động của mình Bên cạnh đó, không chỉ bản thân Công ty tự... chủ sở hữu (ROE): Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ta có thể biến đổi chỉ tiêu ROE theo mô hình tài chính Dupont: Bảng 2.34 Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu (lần) 1,707 1,602 1,534 Nguồn: [Báo cáo tài chính Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng 3 năm 2009 -2010 2011] Chỉ tiêu hệ số tài chính. .. Kiến thiết Lâm Đồng (2009-2011), Báo cáo tài chính năm 2009, 2010, 2011 8 Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang (2009-2011), Báo cáo tài chính năm 2009, 2010, 2011 9 Khối Xổ số Kiến thiết Miền Nam (2009-2011), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2009, 2010, 2011 10 Bộ Tài chính - Hệ thống các văn bản pháp luật về hoạt động kinh doanh Xổ số Kiến thiết 11 Josette, P (2005), Phân tích tài chính doanh... Tỷ số tổng nợ trên vốn chủ sở hữu: Bảng 2.28 Tỷ số tổng nợ trên vốn chủ sở hữu: Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 XSKT XSKT XSKT Chỉ tiêu XSKT XSKT XSKT Hậu Hậu Hậu Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Giang Giang Giang Tỷ số nợ trên vốn 59,2 67,2 60,9 37,8 47,9 57,6 chủ sở hữu (%) Nguồn: [Báo cáo tài chính Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, Hậu Giang 3 năm 2009 2010 -2011] Nhìn vào tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của công. .. vốn chủ sở hữu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 XSKT XSKT XSKT Chỉ tiêu XSKT XSKT XSKT Hậu Hậu Hậu Lâm Đồng Lâm Đồng Lâm Đồng Giang Giang Giang Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu 6,01 6,6 5,41 5,7 4,79 4,9 (lần) Nguồn: [Báo cáo tài chính Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, Hậu Giang 3 năm 2009 -2010 -2011] Số vòng quay vốn chủ sở hữu của công ty XSKT Lâm Đồng năm 2009 là 6,01 lần, năm 2010 là 5,41 lần Số vòng... sở hữu Như vậy, để có lợi nhuận mong muốn, công ty nên bắt đầu xem xét lại đòn bẩy tài chính và kiểm soát tốt hơn nữa chi phí trong kinh doanh Tuy nhiên, xét trên mặt bằng chung thì các chỉ số qua 3 năm trên vẫn tạm chấp nhận được so với một doanh nghiệp đặc thù kinh doanh xổ số 2.4 Đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHHMTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng 2.4.1 Đánh giá chung về tình hình. .. giá chung về tình hình phân tích tài chính tại công ty: Năm 2011 là năm đánh dấu bước phát triển vượt bậc của công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng Doanh thu tăng 196,893 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 15,325 tỷ đồng so với năm 2010 Song song với điều này là công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lãnh vực khác, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương và nâng . của Công ty. Vì vậy việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng là một yêu cầu bức thiết. Đề tài « Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Xổ số. dân Tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định số 1862/QĐ-UBND chuyển Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng do. trạng tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, chỉ ra những nguyên nhân gây nên hạn chế trong hoạt động tài chính của Công ty.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết lâm đồng , Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết lâm đồng , Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết lâm đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay