Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh phú thọ

2 248 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2015, 22:36

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà Nước tỉnh Phú Thọ Trần Úy Uyên Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS. Quản lý kinh tế; Mã số: 60 34 01 Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh Năm bảo vệ: 2014 Abstract. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh. Chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả của công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạch Nhà nước tỉnh Phú Thọ trong những năm tiếp theo. Keywords. Quản lý kinh tế; Quản lý tài chính; Ngân sách nhà nước; Kho bạc nhà nước Content. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại KBNN cấp tỉnh. Chương 2: Thực trạng hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại KBNN tỉnh Phú Thọ. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại KBNN tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. References. 1. Vũ Công Chính (2012), “Phối hợp thu NSNN góp phần cải cách hành chính nhà nước”, Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 126, Tr. 12-15. 2. Lê Quốc Hùng (2012), “Công tác kho quỹ ở KBNN cơ sở khi thực hiện dự án Hiện đại hóa thu NSNN và phối hợp thu qua NHTM”, Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 118, Tr. 24-25. 3. Lê Thị Diệu Huyền (2011), “Dự án Hiện đại hóa thu NSNN và tổ chức phối hợp thu với các NHTM: giảm thiểu thời gian và thủ tục cho NNT”, Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 106, Tr. 18-20. 4. Nguyễn Hạnh Thảo Nguyên (2013), “Hiệu quả từ việc thực hiện dự án Hiện đại hóa thu NSNN”, Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 127+128, Tr. 52-54. 5. Nguyễn Đức Thanh (2012), “Hiện đại hóa thu, nộp NSNN tại thành phố Hồ Chí Minh – thành tựu và triển vọng”, Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 122, Tr. 36-38. 6. Đặng Thị Thủy (2010), “Quản lý tài chính công tại Thổ Nhĩ Kỳ”, Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 102, Tr. 48-51. 7. Bộ Tài chính (2004), Luật NSNN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 8. Tỉnh ủy Phú Thọ (2010), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII. 9. Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, Nxb Tài chính, Hà Nội. 10. Kho bạc Nhà nước (2009-2013), Báo cáo thu NSNN. 11. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2011), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách hàng năm. 12. Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính (2012), Một số vấn đề về kinh tế - tài chính Việt Nam, Nxb Tài chính, Hà Nội. Website: 13. http://mof.gov.vn (Bộ Tài chính). . đề lý luận cơ bản về hoạt động quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh. Chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả của công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà. tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạch Nhà nước tỉnh Phú Thọ trong những. Chương 2: Thực trạng hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại KBNN tỉnh Phú Thọ. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại KBNN tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh phú thọ , Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh phú thọ , Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay