Xây dựng ứng dụng học tiếng anh trên nền tảng iOS

24 435 3
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2015, 21:38

Đồ án tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin. Có đầy đủ file báo cáo và đường dẫn tới source code full. Tốt cho việc nghiên cứu làm đồ án tốt nghiệp. Có đầy đủ mục lục và hình ảnh demo minh họa.Đây là những source code , mình lấy từ: http:doanit.com Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 1 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LỜI CAM ĐOAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PHIẾU DUYỆT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. MỤC LỤC 1 DANH MỤC HÌNH ẢNH 3 DANH MỤC BẢNG 4 MỞ ĐẦU ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1. Giới thiệu đề tài Error! Bookmark not defined. 1.2. Mục đích và ý nghĩa Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Mục đích Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Ý nghĩa Error! Bookmark not defined. 1.3. Phƣơng pháp giải quyết Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Khảo sát thực tế Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Tìm hiểu lý thuyết Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Thực nghiệm Error! Bookmark not defined. 1.4. Phạm vi Error! Bookmark not defined. 1.5. Bố cục luận văn Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1. Hệ điều hành iOS Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Hệ điều hành iOS Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Môi trƣờng phát triển ứng dụng Error! Bookmark not defined. 2.2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH OBJECTIVE – C Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Objective – C Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Một số thuật ngữ thông dụng trong Objective – C Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Nguyên tắc đặt tên biến, hằng… trong Objective – C Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Class (lớp) trong Objective – C Error! Bookmark not defined. 2.2.5. Phạm vi truy xuất biến Error! Bookmark not defined. 2.2.6. Các phƣơng thức trong Objective – C Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.1. Phân tích yêu cầu Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Đối tƣợng sử dụng Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Yêu cầu chức năng Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Yêu cầu phi chức năng Error! Bookmark not defined. Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 2 3.2. Phân tích thiết kế hệ thống Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Biểu đồ ca sử dụng: Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Biểu đồ tuần tự Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Biểu đồ hoạt động: Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Biểu đồ lớp Error! Bookmark not defined. 3.2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM CHƢƠNG TRÌNH 4 4.1. Triển khai chƣơng trình 5 4.2. Các thuật toán đƣợc sử dụng 5 4.2.1. Thuật toán tạo bộ câu hỏi ở chế độ chơi True or False. 5 4.2.2. Thuật toán tạo bộ câu hỏi ở chế độ chơi Photo Touch và Reader 7 4.2.3. Thuật toán tạo bộ câu hỏi ở chế độ chơi Memory 8 4.2.4. Thuật toán tạo bộ câu hỏi ở chế độ chơi Word Bilder 9 4.3. THỰC NGHIỆM CHƢƠNG TRÌNH 10 4.3.1. Khởi tạo bộ từ vựng mồi 10 4.3.2. Cài đặt và thực thi ứng dụng 11 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. I. Kết luận Error! Bookmark not defined. 1. Kết quả đạt đƣợc Error! Bookmark not defined. 2. Hạn chế Error! Bookmark not defined. II. Hƣớng phát triển Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 3 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Danh sách tất cả các bài học Error! Bookmark not defined. Hình 2: Danh sách các màn chơi Error! Bookmark not defined. Hình 3: Tìm kiếm bài học Error! Bookmark not defined. Hình 4: Cấu trúc hệ điều hành iOS Error! Bookmark not defined. Hình 5: Ngôn ngữ lập trình Objective - C Error! Bookmark not defined. Hình 6: Biểu đồ ca sử dụng tổng thể Error! Bookmark not defined. Hình 7: Biểu đồ ca sử dụng thực hiện màn chơi Error! Bookmark not defined. Hình 8: Biểu đồ tuần tự - Xem danh sách bài học Error! Bookmark not defined. Hình 9: Biểu đồ tuần tự - Thực hiện màn chơi Surfer Error! Bookmark not defined. Hình 10: Biểu đồ tuần tự - Thực hiện màn chơi TapTap Error! Bookmark not defined. Hình 11: Biểu đồ tuần tự - Thực hiện màn chơi True or False Error! Bookmark not defined. Hình 12: Biểu đồ tuần từ - Thực hiện màn chơi Photo Touch Error! Bookmark not defined. Hình 13: Biểu đồ tuần từ - Thực hiện màn chơi Reader Error! Bookmark not defined. Hình 14: Biểu đồ tuần tự - Thực hiện màn chơi Memory Error! Bookmark not defined. Hình 15: Biểu đồ tuần từ - Thực hiện màn chơi Word builder Error! Bookmark not defined. Hình 16: Biểu đồ hoạt động – Thực hiện màn chơi Error! Bookmark not defined. Hình 17: Biểu đồ hoạt động – Thực hiện màn chơi True or False Error! Bookmark not defined. Hình 18: Biểu đồ hoạt động – Thực hiện màn chơi Photo Touch và Reader Error! Bookmark not defined. Hình 19: Biểu đồ hoạt động – Thực hiện màn chơi Memory Error! Bookmark not defined. Hình 20: Biểu đồ hoạt động – Thực hiện màn chơi Word builder Error! Bookmark not defined. Hình 21: Biểu đồ lớp Error! Bookmark not defined. Hình 22: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ Error! Bookmark not defined. Hình 23: Sơ đồ triển khai chƣơng trình 5 Hình 24: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi True or False 6 Hình 25: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi Photo Touch và Reader 7 Hình 26: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi Memory 8 Hình 27: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi Word Builder 9 Hình 28: Khởi tạo bộ từ vựng mồi cho ứng dụng 10 Hình 29: Màn hình khởi động 11 Hình 30: Màn hình hiển thị danh sách các bài đang học 12 Hình 31: Xoá bài đang học 13 Hình 32: Màn hình quản lý bài học 14 Hình 33: Xem danh sách bạn màn chơi 15 Hình 34: Màn chơi Surfer 16 Hình 35: Màn chơi TapTap 17 Hình 36: Màn chơi True or False 18 Hình 37: Màn Chơi Reader và Photo Touch 19 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 4 Hình 38: Màn Chơi Memory 20 Hình 39: Màn Chơi Word Bilder 21 Hình 40: Màn hình kết quả các màn chơi 22 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 5 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Ca sử dụng xem danh sách tất cả các bài học đang học Error! Bookmark not defined. Bảng 2: Ca sử dụng xem danh sách tất cả các bài học Error! Bookmark not defined. Bảng 3: Ca sử dụng xem danh sách các màn chơi Error! Bookmark not defined. Bảng 4: Ca sử dụng thực hiện màn chơi Surfer Error! Bookmark not defined. Bảng 5: Ca sử dụng thực hiện màn chơi TapTap Error! Bookmark not defined. Bảng 6: Ca sử dụng thực hiện màn chơi True or False Error! Bookmark not defined. Bảng 7: Ca sử dụng thực hiện màn chơi PhotoTouch Error! Bookmark not defined. Bảng 8: Ca sử dụng thực hiện màn chơi Reader Error! Bookmark not defined. Bảng 9: Ca sử dụng thực hiện màn chơi Memory Error! Bookmark not defined. Bảng 10: Ca sử dụng thực hiện màn chơi Word builder Error! Bookmark not defined. Bảng 11: Ca sử dụng tìm kiếm bài học Error! Bookmark not defined. Bảng 12: Bảng cơ sở dữ liệu – Topics (lƣu thông tin của bài học) Error! Bookmark not defined. Bảng 13: Bảng cơ sở dữ liệu - Words (lƣu thông tin của từ vựng) Error! Bookmark not defined. Bảng 14: Bảng cơ sở dữ liệu - Topic – Word (lƣu thông tin của từ vựng) Error! Bookmark not defined. Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 6 CHƢƠNG 1. TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM CHƢƠNG TRÌNH 1.1. TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH Hình 1: Sơ đồ triển khai chƣơng trình Chƣơng trình chỉ thực hiện ở client, ứng dụng sẽ sữ dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sqlite. 1.2. CÁC THUẬT TOÁN ĐƢỢC SỬ DỤNG Số lƣợng câu hỏi ở màn chơi True or False sẽ phụ thuộc vào số từ vựng có trong bài học. 1.2.1. Thuật toán tạo bộ câu hỏi ở chế độ chơi True or False. Mỗi câu hỏi gồm một từ + âm thanh và từ vựng, nếu khớp nhau (hình ảnh và từ+âm thanh thuộc cùng từ vựng) thì câu trả lời đúng là True, ngƣợc lại sẽ là False. Yêu cầu của bộ câu hỏi cho chế độ chơi này là:  Các từ vựng phải thuộc cùng một danh mục do ngƣời dùng lựa chọn trƣớc đó.  Các từ + âm thanh không đƣợc xuất hiện lặp lại.  Các hình ảnh mô tả không đƣợc xuất hiện lặp lại.  Xác suất xuất hiện của mỗi từ, mỗi hình ảnh là bằng nhau.  Xác suất câu hỏi có lựa chọn đúng là True hoặc False phải bằng nhau. Để tạo đƣợc bộ câu hỏi theo yêu cầu trên ta thực hiện các bƣớc sau: Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 7 Hình 2: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi True or False Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 8 1.2.2. Thuật toán tạo bộ câu hỏi ở chế độ chơi Photo Touch và Reader Mỗi câu hỏi gồm một từ + âm thanh và từ 3 - 5 hình ảnh mô tả, ngƣời chơi sẽ chọn hình ảnh phù hợp với âm thanh và từ vựng. Yêu cầu của bộ câu hỏi cho chế độ chơi này là:  Các từ vựng phải thuộc cùng một danh mục do ngƣời dùng lựa chọn trƣớc đó.  Các từ + âm thanh không đƣợc xuất hiện lặp lại.  Các hình ảnh mô tả không đƣợc xuất hiện lặp lại.  Xác suất xuất hiện của mỗi từ, mỗi hình ảnh là bằng nhau. Để tạo đƣợc bộ câu hỏi theo yêu cầu trên ta thực hiện các bƣớc sau: Hình 3: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi Photo Touch và Reader Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 9 1.2.3. Thuật toán tạo bộ câu hỏi ở chế độ chơi Memory Mỗi câu hỏi gồm 3 cặp từ và đƣợc sắp xếp ngẫu nhiên với nhau, ngƣời chơi sẽ chọn hai hình giống nhau. Yêu cầu của bộ câu hỏi cho chế độ chơi này là:  Các từ vựng phải thuộc cùng một danh mục do ngƣời dùng lựa chọn trƣớc đó.  Các từ + âm thanh không đƣợc xuất hiện lặp lại.  Các hình ảnh mô tả không đƣợc xuất hiện lặp lại.  Xác suất xuất hiện của mỗi từ, mỗi hình ảnh là bằng nhau. Để tạo đƣợc bộ câu hỏi theo yêu cầu trên ta thực hiện các bƣớc sau: Hình 4: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi Memory Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 10 1.2.4. Thuật toán tạo bộ câu hỏi ở chế độ chơi Word Bilder Mỗi câu hỏi gồm một chuỗi kí tự đƣợc sắp xếp ngẫu nhiên với nhau, ngƣời chơi sẽ sắp xếp lại từ vựng để phù hợp với hình ảnh, âm thanh của từ. Yêu cầu của bộ câu hỏi cho chế độ chơi này là:  Các từ vựng phải thuộc cùng một danh mục do ngƣời dùng lựa chọn trƣớc đó.  Các từ + âm thanh không đƣợc xuất hiện lặp lại.  Các hình ảnh mô tả không đƣợc xuất hiện lặp lại.  Xác suất xuất hiện của mỗi từ, mỗi hình ảnh là bằng nhau. Để tạo đƣợc bộ câu hỏi theo yêu cầu trên ta thực hiện các bƣớc sau: Hình 5: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi Word Builder [...]... ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 8: Màn hình hiển thị danh sách các bài đang học Sau khi vào hệ thống, ứng dụng sẽ lấy tất cả các bài học mà ngƣời sử dụng đang học để hiển thị lên màn hình, nếu lần đầu tiên sử dụng, thì hệ thống sẽ mặc định một bài học 13 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 9: Xoá bài đang học Ở màn hình xem danh sách các bài đang học, ngƣời sử dụng. .. đi bất cứ bài học nào nếu không muốn tiếp tục học bài đó nữa, ngƣời sử dụng có thể chọn và học lại bài đó nếu muốn bằng cách vào danh sách tất cả các bài học để chọn 14 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 10: Màn hình quản lý bài học Trong màn hình này, hệ thống hiển thị tất cả các bài học mà ngƣời sử dụng có thể chọn để học, ở mỗi bài học, hệ thống sẽ hiển thị tiến độ học của bài... năng khác nhau 16 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 12: Màn chơi Surfer Ở màn chơi surfer, khi mỗi từ đƣợc hiển thị, hệ thống sẽ phát âm từ đó, hiển thị từ vựng và hình ảnh minh hoạ cho từ đó, trong mỗi hình ảnh có nút để hiển thị nghĩa của từ, phía dƣới là hai nút ghi âm và phát lại âm thanh sau khi đã ghi âm 17 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 13: Màn chơi... chuyển sang ba cặp từ tiếp theo 21 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 17: Màn Chơi Word Bilder Ngƣời chơi sẽ luyện khả năng viết từ vựng ở màn chơi này, ứng với mỗi từ vựng, hệ thống sẽ phân tích từ vựng và sắp xếp chúng ngẫu nhiên với nhau, ngƣời chơi phải sắp xếp các kí tự lại với nhau để đƣợc một từ đúng 22 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 18: Màn hình kết quả... vựng và hình ảnh, và chọn một trong hai nút đúng hoặc sai 19 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 15: Màn Chơi Reader và Photo Touch Ở hai màn chơi này, độ khó sẽ tăng so với màn chơi True or False, ngƣời dùng sẽ chọn một trong số từ ba đến năm hình ảnh, để tìm ra hình ảnh đúng 20 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 16: Màn Chơi Memory Màn chơi Memory này giúp ngƣời.. .Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 1.3 THỰC NGHIỆM CHƢƠNG TRÌNH 1.3.1 Khởi tạo bộ từ vựng mồi Hình 6: Khởi tạo bộ từ vựng mồi cho ứng dụng Bộ từ vựng mồi đƣợc chèn trực tiếp vào ứng dụng, bộ từ vựng này gồm 98 bài học với các chủ đề khác nhau, mỗi bài học gồm nhiều từ, mỗi một từ vựng bao gồm file hình ảnh và file âm thanh đi kèm, bộ từ vựng đƣợc quản lý bởi file json 11 Xây dựng ứng. .. ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 1.3.2 Cài đặt và thực thi ứng dụng Sau đây là một số hình ảnh về ứng dụng đƣợc ghi lại trong quá trình thực thi trên Simulator Hình 7: Màn hình khởi động Khi đƣợc khởi động, ứng dụng sẽ kiểm tra bộ cơ sở dữ liệu trong máy, nếu lần đầu tiên chạy ứng dụng, bộ từ vựng chƣa đƣợc khởi tạo vào coredata thì lúc đó hệ thống sẽ chờ để khởi tạo bộ từ vựng 12 Xây dựng ứng. .. cho ngƣời sử dụng, hệ thống còn cung cấp chức năng tìm kiếm bài học, ở chức năng này, ngƣời dùng nhập từ khoá vào thanh tìm kiếm, hệ thống sẽ tìm tất cả các bài có tên bài học, từ vựng hoặc nghĩa từ vựng chứa từ khoá đó, tên bài học đƣợc ƣu tiên hiển thị trƣớc, sau đó là từ vựng và nghĩa từ vựng 15 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 11: Xem danh sách bạn màn chơi Ứng dụng sẽ có 7... chơi này, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các từ vựng có trong bài học, và đƣợc sắp xếp theo thứ tự ƣu tiên của các từ, các từ ít đƣợc học nhất hoặc các từ học sai nhiều nhất sẽ đƣợc ƣu tiên hiển thị lên trên Để xem chi tiết từ vựng, ngƣời sử dụng có thể tap vào hình ảnh của từ mình muốn xem 18 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS Hình 14: Màn chơi True or False Ở màn chơi này, hệ thống sẽ... hiển thị số câu trả lời đúng trên tổng số màn chơi, và biểu đồ hình tròn hiển thị tỷ lệ trả lời đúng (màu xanh) và tỷ lệ trả lời sai (màu đỏ), để ngƣời dùng biết đƣợc kết quả sau một lƣợt chơi Đây chỉ là mục lục và demo hình ảnh của đồ án, nếu bạn cần file báo cáo full và source code hãy liên hệ qua mail doanit.com@gmail.com 23 Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 24 . cầu trên ta thực hiện các bƣớc sau: Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 7 Hình 2: Trình tự tạo câu hỏi cho chế độ chơi True or False Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên. Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 4 Hình 38: Màn Chơi Memory 20 Hình 39: Màn Chơi Word Bilder 21 Hình 40: Màn hình kết quả các màn chơi 22 Xây dựng ứng dụng học tiếng. muốn tiếp tục học bài đó nữa, ngƣời sử dụng có thể chọn và học lại bài đó nếu muốn bằng cách vào danh sách tất cả các bài học để chọn Xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trên nền tảng iOS 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng học tiếng anh trên nền tảng iOS, Xây dựng ứng dụng học tiếng anh trên nền tảng iOS, Xây dựng ứng dụng học tiếng anh trên nền tảng iOS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay