Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường cao đẳng sư phạm luông nặm tha nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

103 174 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2015, 15:42

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM SOMLATH SOMSAVATH QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM LUÔNG NẶM THA NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM SOMLATH SOMSAVATH QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM LUÔNG NẶM THA NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn bộ số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa hề đƣợc sử dụ n , các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 6 năm 2015 Tác giả luận văn Somlath Somsavath Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin bày tỏ lòng cảm ơn trân thành tới cô giáo TS Nguyễn Thị Thanh Huyền đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, các thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục, trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên; Ban Giám hiệu, giáo viên, sinh viên trƣờng Cao đẳng Luông Nặm Tha cùng gia đình và các bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên, khích lệ em trong thời gian học tập và thực hiện luận văn. Dù đã có nhiều cố gắng, song do điều kiện và thời gian hạn chế nên trong luận văn của em chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo để luận văn này đƣợc hoàn chỉnh hơn. Thái Nguyên, tháng 6 năm 2015 Tác giả Somlath Somsavath Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 5. Giả thuyết nghiên cứu 4 6. Giới hạm phạm vi nghiên cứu 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc của Luận văn 6 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 7 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 7 1.1.1. Nghiên cứu về đổi mới PPDH 7 1.1.2. Nghiên cứu về quản lý đổi mới PPDH 8 1.2. Một số khái niệm công cụ 10 1.2.1. Quản lý 10 1.2.2. Khái quát về lý thuyết “Quản lý sự thay đổi” 12 1.2.3. Phƣơng pháp dạy học, đổi mới phƣơng pháp dạy học 14 1.2.4. Quản lý đổi mới PPDH 17 1.2.5. Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm 18 1.3. Một số vấn đề cơ bản về QL đổi mới PPDH ở trƣờng CĐSP 19 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.1. Ý nghĩa của việc đổi mới PPDH đối với việc nâng cao chất lƣợng giáo dục ở trƣờng CĐSP 19 1.3.2. Mục tiêu đổi mới PPDH ở trƣờng CĐSP 22 1.3.3. Nội dung quản lý việc đổi mới PPDH của hiệu trƣởng trƣờng CĐSP 23 1.3.4. Các yêu cầu của quản lý hoạt động đổi mới PPDH 28 1.3.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản lý đổi mới PPDH ở trƣờng CĐSP 30 Kết luận chƣơng 1 33 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM LUÔNG NẶM THA 34 2.1. Khái quát chung về trƣờng CĐSP Luông Nặm Tha 34 2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng 38 2.2.1. Về mục đích 38 2.2.2. Về công cụ khảo sát và nội dung khảo sát 39 2.2.3. Về phƣơng thức khảo sát 39 2.3. Thực trạng đổi mới PPDH ở trƣờng CĐSP Luông Nặm Tha 39 2.3.1. Thực trạng nhận thức của đội ngũ CBQL và GV ở trƣờng CĐSP Luông Nặm Tha đối với việc đổi mới PPDH 39 2.3.2. Mức độ áp dụng các phƣơng pháp dạy học 42 2.3.3. Những yếu tố tác động đến hoạt động đổi mới PPDH 46 2.4. Thực trạng quản lý đổi mới PPDH ở trƣờng CĐSP LuôngNặmTha 49 2.4.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH 49 2.4.2. Thực trạng chỉ đạo triển khai đổi mới PPDH 53 2.4.3. Thực trạng kiểm tra - đánh giá việc đổi mới PPDH 54 2.4.4. Thực trạng quản lý các điều kiện đảm bảo cho đổi mới PPDH 59 Kết luận chƣơng 2 61 Chƣơng 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM LUÔNG NẶM THA 62 3.1. Định hƣớng chỉ đạo đổi mới PPDH ở trƣờng CĐSP Luông Năm Tha 62 3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý đổi mới PPDH 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3. Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH ở trƣờng CĐSP Luông Nặm Tha 64 3.3.1. Đổi mới khâu lập kế hoạch hoạt động đổi mới PPDH 64 3.3.2. Tăng cƣờng vai trò của Khoa, tổ chuyên môn trong thực hiện đổi mới PPDH 65 3.3.3. Đa dạng hóa hình thức bồi dƣỡng để nâng cao nhận thức, kỹ năng cho CB, GV về đổi mới PPDH 67 3.3.4. Chỉ đạo tăng cƣờng giáo dục và quản lý sinh viên về ý thức học tập và kĩ năng tự học 70 3.3.5. Tăng cƣờng tạo dựng các điều kiện thuận lợi cho thực hiện đổi mới PPDH 73 3.3.6. Tăng cƣờng hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học và đổi mới PPDH 75 3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp 77 3.5. Khảo nghiệm, đánh giá tính cấp thiết và mức độ khả thi của các biện pháp 77 3.5.1. Khái quát về khảo nghiệm 77 3.5.2. Kết quả khảo nghiệm 78 Kết luận chƣơng 3 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 1. Kết luận 81 2. Khuyến nghị 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán bộ quản lý CĐSP : Cao đẳng sƣ phạm CHDCND : Cộng hòa Dân chủ nhân dân CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất GV : Giáo viên KTĐG : Kiểm tra đánh giá PPDH : Phƣơng pháp dạy học QL : Quản lý SV : Sinh viên TBDH : Thiết bị dạy học Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Tình hình đội ngũ cán bộ, giảng viên của trƣờng CĐSP Luông Nặm Tha 35 Bảng 2.2. Cơ cầu trình độ chuyên môn của đổi ngũ GV 35 Bảng 2.3. Số lƣợng sinh viên của trƣờng hiện nay (tính đến tháng 9/năm học 2013-2014) 37 Bảng 2.4. Chất lƣợng sinh viên tốt nghiệp 2 năm gần đây 38 Bảng 2.5. Nhận thức về mức độ cần thiết đổi mới PPDH của CBQL và GV 40 Bảng 2.6. Tự đánh giá của GV và SV về mức độ áp dụng các PPDH của GV 42 Bảng 2.7. Đánh giá của CBQL,GV và SV về mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố liên quan tới đổi mới PPDH 46 Bảng 2.8. Đánh giá về công tác lập kế hoạch triển khai đổi mới PPDH 50 Bảng 2.9. Thực trạng chỉ đạo triển khai đổi mới PPDH theo các yêu cầu 53 Bảng 2.10. Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá đổi mới PPDH 55 Bảng 2.11. Thực trạng quản lý các điều kiện đảm bảo cho đổi mới PPDH 59 Bảng 3.1. Đánh giá về tính cấp thiết của các biện pháp 78 Bảng 3.2. Kết quả khảo sát về tính khả thi của các biện pháp 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Các nhân tố tác động đến công tác quản lí đổi mới phƣơng pháp dạy học 32 Biểu đồ 2.1. Đánh giá của CBQL và Giáo viên về công tác lập kế hoạch triển khai đổi mới PPDH 50 Biểu đồ 2.2. Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá đổi mới PPDH của CBQL và Giáo viên 56 Biểu đồ 2.3. Thực trạng quản lý các điều kiện đảm bảo cho đổi mới PPDH của CBQL và Giáo viên 60 [...]... Luông Nặm Tha, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý thực hiện đổi mới PPDH ở trƣờng sƣ phạm tỉnh Luông Nặm Tha góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học ở trƣờng cao đẳng sƣ phạm 3 Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý đổi mới PPDH ở trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Luông Nặm Tha 3.2 Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Luông Nặm Tha 3.3... nguyên nhân đó, chúng tôi cho rằng, việc hạn chế trong công tác quản lý hoạt động đổi mới PPDH cũng là nguyên nhân quan trọng Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường cao đẳng sư phạm Luông Nặm Tha nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng đổi mới PPDH ở trƣờng cao đẳng sƣ phạm Luông. .. Trƣởng, phó khoa và giáo viên và sinh viên 4 khoa: tiểu học và mầm non, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa ngoại ngữ 3 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý đổi mới PPDH ở trƣờng Cao đẳng sƣ phạm 4.2 Khảo sát thực trạng đổi mới PPDH và quản lý thực hiện đổi mới PPDH ở trƣờng cao đẳng sƣ phạm Luông Nặm Tha 4.3 Đề xuất một số biện pháp quản lý thực hiện đổi mới PPDH ở trƣờng... PPDH Về quản lý đổi mới PPDH cũng đã có một số luận văn thạc sỹ ở Việt Nam đề cập nghiên cứu nhƣ quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường 8 THPT các tỉnh miền núi phía Bắc” của Lê Thị Thu Hằng [5] nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý đổi mới PPDH ở trƣờng các tỉnh miền núi phía Bắc; Quản lý đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường. .. phƣơng pháp dạy học tại Cao đẳng sƣ phạm Luông Nặm Tha, nƣớc CHDCND Lào Chương 3: ản lý hoạt động đổi mớ Trƣờng CĐSP Luông Nặm Tha, nƣớc CHDCND Lào 6 ở Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 1.1 Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu về đổi mới PPDH Nghiên cứu về đổi mới PPDH đã đƣợc nhiều nhà giáo dục học đề cấp tới Ngay từ trƣớc công nghiên,... tác quản lý tại trƣờng CĐSP nên mong muốn đi sâu hơn, cụ thể hơn vào vấn đề nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đổi mới phƣơng pháp ở trƣờng CĐSP Vì vậy việc nghiên cứu quản lý đổi mới PPDH ở CĐSP Luông Nam Tha nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là cần thiết 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Quản lý 1.2.1.1 Khái niệm Quản lý Cùng với sự phát triển của xã hội loài ngƣời, quản lý. .. trƣờng thì sẽ thúc đẩy hoạt động đổi mới PPDH, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học ở trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Luông Năm Tha 6 Giới hạm phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu quản lý đổi mới PPDH tại Trƣờng CĐSP Luông Nặm Tha, nƣớc CHDCND Lào Nghiên cứu đƣợc tiến hành điều tra vào năm 20132014 tại Trƣờng CĐSP Luông Nặm Tha 7 Phƣơng pháp nghiên cứu a Nhóm Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Phân tích, tổng hợp,... 16 Sự đổi mới PPDH cần bắt đầu bằng việc lập kế hoạch bài học, môn học và triển khai kế hoạch bài học, thiết kế và triển khai các hoạt động nhận thứchọc tập của học sinh ở trên lớp đến việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học, đa dạng hoá các phương tiện dạy học, và đánh giá kết quả dạy học [12] 1.2.4 Quản lý đổi mới PPDH Từ góc độ quản lý sự thay đổi, có thể khẳng định: Quản lý hoạt... tiêu dạy học Ngày nay trên tinh thần đổi mới có thể nhận định phƣơng pháp dạy học tích cực là các phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong quá trình day học nhằm phát huy cao nhất tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của ngƣời học dƣới vai trò tổ chức hƣớng dẫn của giáo viên 1.2.3.2 Đổi mới phương pháp dạy học Đổi mới PPDH có thể hiểu là con đƣờng tốt nhất để đạt chất lƣợng và hiệu quả dạy học cao Đổi. .. thực hiện đổi mới PPDH ở trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Luông Nặm Tha 5 Giả thuyết nghiên cứu Việc đổi mới PPDH ở trƣờng Cao đẳng sƣ phạm, tỉnh Luông Nặm Tha đã thực hiện nhƣng chƣa thƣờng xuyên, chƣa mang tính hệ thống, nên hiệu quả chƣa cao Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ công tác quản lý Nếu nghiên cứu, đề xuất đƣợc các biện pháp quản lý đổi mới PPDH mang tính hệ thống, toàn . cũng là nguyên nhân quan trọng. Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường cao đẳng sư phạm Luông Nặm Tha nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để nghiên. trạng đổi mới PPDH và quản lý thực hiện đổi mới PPDH ở trƣờng cao đẳng sƣ phạm Luông Nặm Tha. 4.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý thực hiện đổi mới PPDH ở trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Luông Nặm Tha. . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM SOMLATH SOMSAVATH QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM LUÔNG NẶM THA NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường cao đẳng sư phạm luông nặm tha nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường cao đẳng sư phạm luông nặm tha nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường cao đẳng sư phạm luông nặm tha nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay