Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bản địa tại xã tường phù, huyện phù yên, tỉnh sơn la nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao và an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh

61 207 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2015, 15:21

1 CHƢƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Lý do chọn đề tài              chung.                                      2   Làm rõ           “Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bản địa tại xã Tường Phù huyện Phù Yên tỉnh Sơn La nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao và an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh” 1.2. Mục đích nghiên cứu -    -    -   3 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1. Vị trí và vai trò của ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng ở nƣớc ta 2.1.1. Khái niệm và vai trò của ngành chăn nuôi 2.1.1.1. Khái niệm    2.1.1.2. Vai trò của ngành chăn nuôi  --20% .                   4       Nam. 2.1.2. Vai trò phát triển chăn nuôi lợn ở Việt Nam   -    n   nuôi.      n nuôi     -            5  . 2.2. Giới thiệu nguồn gốc và đặc điểm của lợn bản. 2.2.1. Nguồn gốc của giống lợn bản địa.                           2.2.2. Đặc điểm của giống bản địa    -  -    -  -  -      6   2.2.3. Khả năng sinh trƣởng, phát triển, sinh sản của lợn bản      0kg/con và     Bảng 2.1: Trọng lƣợng, dài thân, vòng ngực và cao vai của lợn Móng Cái và lợn mán Tháng tuổi Lợn Móng Cái Lợn mán Trọng lƣợng (kg) Dài thân (cm) Vòng ngực (cm) Cao vai (cm) Trọng lƣợng (kg) Dài thân (cm) Vòng ngực (cm) Cao vai (cm) 1 0,52 19,12 19,34 12,09 0,43 17,25 17,99 11,59 2 6,90 45,49 46,44 25,72 5,40 39,78 40,24 25,98 3 10,40 51,60 50,25 27,10 8,10 47,84 47,12 28,88 4 16,50 53,67 55,17 31,00 11,69 57,03 54,97 35,35 7 32,10 81,25 78,00 46,00 22,90 72,64 68,56 43,83 8 39,50 83,75 87,75 48,38 29,80 75,73 72,93 45,29 11 55,50 94,00 88,50 51,50 38,77 84,47 82,24 48,50      7     ). Bảng 2.2. Sinh trƣởng của một số giống lợn bản địa Tháng tuổi Giống Sơ sinh 1 2 6 9 12  0,45 2,5 4,5 23 40 60 Móng cái (kg) 0,45 2,3 4,7 24 48 70  0,45 2,5 4,5 25 50 70 2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển chăn nuôi lợn bản. 2.3.1. Giống           350 gam/ngày,    g                             có   x Yorkshire) và 8 (Yorkshire x Landrace) có   Bảng 2.3. Khả năng sinh trƣởng của một số lợn ngoại Chỉ tiêu theo dõi Landrace Yorkshire Duroc (Landrace x Yorkshire) (Yorkshire x Landrace) Tăng trọng ngày (g/con/ngày) 637,98 674,6 758,87 695,88 664,0 Độ dày mỡ lƣng (P2) (mm) 10,17 9,37 11,0 10,0 9,89 Tiêu tốn thức ăn (kg) 2,37 2,54 2,46 2,16 2,17 2.3.2. Thức ăn       - 50 kg) so -      9                                        ((Piétrain x Duroc) x (Landrace x Yorkshire)), (Duroc x (Landrace x Yorkshire))      30 kg, 31                      l            10         2002). 2.3.3. Chăm sóc quản lý - Phương thức nuôi      tri   45         - Môi trường       0  70%    0   [...]... gia sỳc, gia cm Đi đôi với việc chăn nuôi trâu, bò, lợn thì chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xó cũng đã và đang đợc chú trọng phát triển về cả số lng, quy mô và chất lng Các giống gia cầm đang đc nuôi trên địa bàn khá phong phú và đa dạng nh G, Ngan, Ngng, Vt Bng 5.1: c cu n gia sỳc, gia cm ca xó tng phự trong 3 nm 2013-2015 TT 1 2 3 4 5 Loi gia sỳc gia cm Tng n bũ Bũ c ging Bũ sinh sn Bũ sa Bũ cy kộo Bờ... to v bao tiờu sn phm, T trng chn nuụi ln trang tri (cụng nghip v bỏn cụng nghip) tng nhanh Hn 6 triu ln tht ngoi v phn ln ln lai F2, F3 c nuụi trong trang tri Nm 2005, c nc cú khong 10 triu ln git m t t l nc t 50 58%/tng s 36,3 triu ln git tht 14 Tuy nhiờn, ngnh chn nuụi ln nc ta vn ph bin l chn nuụi nh, phõn tỏn trong nụng h, nng sut chn nuụi thp, giỏ thnh cao Nm 2005, sn lng tht sn xut trung bỡnh/nỏi/nm... n v chi phớ b chi phớ b ra trong sn xut + T sut thu nhp hn hp theo chi phớ (MI/IC): tớnh bng giỏ tr thu nhp hn hp trờn mt n v chi phớ trung gian - Hiu qu s dng lao ng: + T sut giỏ tr sn xut theo cụng lao ng gia ỡnh: GO/1 cụng lao ng gia ỡnh + T sut giỏ tr tng thờm tho cụng lao ng gia ỡnh: VA/1 cụng lao ng gia ỡnh + T sut thu nhp hn hp theo cụng lao ng gia ỡnh: MI/1 cụng lao ng gia ỡnh 3.3.4 Phng phỏp... Pr = MI L*Pi Trong ú: MI l thu nhp hn hp L l lao ng gia ỡnh Pi l chi phớ c hi ca lao ng gia ỡnh - Hiu qu tớnh trờn mt ng vn trung gian + GO/IC: L giỏ tr sn xut trờn 1 ng chi phớ trung gian + VA/IC: L giỏ tr gia tng trờn 1 ng chi phớ trung gian + MI/IC: L thu nhp hn hp treemn 1 ng chi phớ trung gian + Pr/IC: L li nhun trờn 1 ng chi phớ trung gian - Hiu qu kinh t tớnh trờn mt ngy cụng lao ng + GO/L:... Mo v nỏi Bn S con s sinh v s con cai sa ca nỏi Mo ln lt l 5,13 con /la v 4 con /la (Trn Thanh Võn v inh Thu H, 2005) i vi ln Bn, cỏc ch s ny ln lt l 6,01 con /la v 5,71 con /la (Lờ Th Thỳy v Bựi Khc Hựng, 2008) Ngc li, ln Múng Cỏi v ln mỏn cú s con s sinh /la cao hn so vi ln mo, 9 11 con /la (V ỡnh Tụn v Trn Th Thun, 2005) Ngoi ra, kt qu iu tra cng cho thy ln bn thng c cai sa vo khong 2,34 thỏng tui vi trng... vỳ, s ớt c 14 vỳ, s con trung bỡnh 8-9 con/ 1la Kh nng sn xut ca ln múng cỏi 33 Bng 5.5 Mt s ch tiờu v kh nng sinh sn ca ln nỏi Múng Cỏi v ln Mỏn Ch tiờu n v Giỏ tr trung bỡnh Ln mỏn Ln múng cỏi Chu k ng hn Ngy 21 21 Thi gian ng hn Ngy 4-5 34 Tui phi ging la õu Thỏng 7-8 68 Thi gian cú cha Ngy 112 - 118 110 120 S la trong nm La 1,5 - 2 1,5 2 S con ra trong mt Con 8 - 12 10 14 Khi lng s sinh/con... ti Tng Phự iu tra v c im sinh trng v sinh sn ca ln Bn nuụi ti cỏc thụn bn ca ng bo dõn tc l c s ỏnh giỏ kt qu sinh trng v sinh sn ca ln nuụi thớ nghim sau ny Kt qu kho sỏt mt s c im sinh trng ca ln bn (bng 5.6) cho thy trng lng xut chung trung bỡnh ca ln bn vo khong 44,35 kg vi thi gian nuụi khong 10,54 thỏng Trong khi ú, trng lng ca mt s ln ngoi nh Landrace, Yorkshire v con lai F1 (Landrace x Yorkshire)... 4 S con cai sa con /la 7,11 0,20 7,110,21 5 H s la la/ nm 1,94 0,03 1,920,03 6 Tui cai sa thỏng 2,34 0,21 2,360,22 7 Trng lng cai sa kg/con 4,47 0,15 4,470,17 35 Theo kt qu iu tra (bng 5.6), mi nm ln bn gn 2 la, mi la cú khong 7,94 con Tuy nhiờn, s con nuụi sng n giai on cai sa thp hn, 7,11 con /la Kt qu ny cao hn so vi mt s kt qu ó cụng b ca Trn Thanh Võn v inh Thu H (2005), Lờ Th Thỳy v Bựi Khc... t xó hi Tuy nhiờn, trong nhng nm gn õy hin tng nam, n thanh niờn trong tui lao ng kộo nhau i lm thuờ ni khỏc, b cụng vic gia ỡnh ng ỏng cho nhng ngi gi, to nờn sc ộp ln i vi chớnh quyn a phng trong quỏ trỡnh b trớ cụng n vic lm, cng nh o to v k nng lao ng S liu th hin qua (bng 4.2.) 24 Bng 4.2 Dõn s v c cu dõn tc xó Tng Phự nm 2014 Tng s h: 1207 Tng s khu: 5272 Ngi trong tui lao ng: 3636 Dõn tc... Phự Yờn tnh Sn La 3.1.2 Phm vi nghiờn cu - Phm vi v khụng gian: Chuyờn nghiờn cu trờn a bn xó Tng Phự huyn Phự Yờn tnh Sn La - Phm vi v thi gian: Cỏc d liu, thụng tin c s dng ỏnh giỏ thc trng chn nuụi v tiờu th ln bn ca h chn nuụi c thu thp trong 4 nm 2012, nm 2013, nm 2014, 4 thỏng u nm 2015, trong ú tp trung tỡm hiu tỡnh hỡnh chn nuụi, tiờu th ln bn nm 2015 3.2 Ni dung nghiờn cu * iu tra, ỏnh giỏ .  Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bản địa tại xã Tường Phù huyện Phù Yên tỉnh Sơn La nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao và an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng trong. CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1. Vị trí và vai trò của ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng ở nƣớc ta 2.1.1. Khái niệm và vai trò của ngành chăn nuôi 2.1.1.1. Khái. M + B + Z  T: Trọng lượng thịt tăng C: Trọng lượng cuối kỳ D: Trọng lượng đầu kỳ M: Trọng lượng mua vào B: Trọng lượng bán ra Z: Trọng lượng giết thịt - 
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bản địa tại xã tường phù, huyện phù yên, tỉnh sơn la nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao và an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh , Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bản địa tại xã tường phù, huyện phù yên, tỉnh sơn la nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao và an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh , Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bản địa tại xã tường phù, huyện phù yên, tỉnh sơn la nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao và an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn