Áp dụng bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho môn công nghệ 10 tại trường trung học phổ thông trịnh hoài đức tỉnh bình dương

195 329 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015, 15:49

. d"ng và áp d)ng bài bài ging ñin t+ nh/m nâng cao ch#t lưng dy hc cho môn Công ngh 10 ti trưng THPT Trnh Hoài ðc tnh Bình Dương. Nhi m v4 nghiên c5u Nghiên cu lý lun v& bài ging. và hc môn Công ngh 10 ti trưng THPT Trnh Hoài ðc tnh Bình Dương trong thi gian t năm 2 010 ñ!n năm 2012. Thi!t k! 4 bài ging ñin t+ cho môn Công ngh 10. Dy th+ nghim 2 bài ging. hành thi!t k! mt s bài ging ñin t+ , c) th, là Áp dng bài ging ñin t nhm nâng cao cht lưng dy hc cho môn Công ngh 10 ti trưng THPT Trnh Hoài ðc tnh Bình Dương . Ni dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho môn công nghệ 10 tại trường trung học phổ thông trịnh hoài đức tỉnh bình dương , Áp dụng bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho môn công nghệ 10 tại trường trung học phổ thông trịnh hoài đức tỉnh bình dương , Áp dụng bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho môn công nghệ 10 tại trường trung học phổ thông trịnh hoài đức tỉnh bình dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn