Vai trò của công tác xã hội trong việc chăm sóc rối loạn lo âu cho sinh viên trường đại học thăng long

176 463 1
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2015, 11:20

I HC QUI I HC KHOA H   I TRONG VII LO I H       I H Ni - 2015 I HC QUI I HC KHOA H   I TRONG VI I LO I H i : 60 90 01 01       I ng dn khoa hc: TS. Tr Dim Ngc i - 2015         lu gi li c c ti TS. Tr Dim Ngc i thy, ng dn , ch bc hi  i li chiu, th c bi ng nghio - i h u kin thun li nht v  vt cht cung cp s liu hu trong th thc hing phc v             i hp, h tr nhi  c hi  Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 03 năm 2015    1   5  5  7  12  13   13  14  14  15  17  19  . 19 1.1.  19 1.1.1.    19 g 31  35  35  37  38  40 1.3.      41 1.4.        43  46    47  47  47 2.1.2 48 2 2. 1. 3. c  50 2.2.  52  52  54  62 2.3.1.      62 2.3.2. N 67  69               70 3.1.             70          73  73 3.2.2. Qui tr 74 3.3.               84  84  90  99  100  105  108 3  CTXH CTXHTH  ND  NVCTXH RLLA SKTT TC i ng hc i h      i Ri lo Sc khe tinh thn   4 DANH MNG B biu hin ri lo 47 Bu hin ri lon v mt th cht ca s 49 Bu hin ri lon v m 51 Bng 2.4. B 54 B sa cha m vi lo 55 Bng 2.6. Mt s c t vic hc tp c ri lo 57 Bng 2.7. Mi quan h  60 Bng 2.8. Mt s bim thiu ri lo 63 Bng 2.9. Nhn thc v vim thi   66 Bp ri lo 68 5 M U       -  ,             ,                 .     n ng t ng) xy ra trong cuc s c ri v  i c     , nhng mi quan h ng hay nhc snh  i loc hoc dai dng n hot c ci b  k qut qua mng. Trong thc th, t l ng gng t 1,5 - 3,.  M n 6 trii mc b Theo tha d  2005 (mt d u v t l i lon  i M bc chm c trong s RLLA lan ta, 6   ri lon hong s. B     l cao b trm cm vi 22,4% b mc bnh nh s i, 9,4% bs khong trng  2,3% ri lon hong s.  Vit Nam, t H  l  kho  l 2/3 bm c  ph bin nht      ng gp  n vi s ng gp hai l bu  bt k  tung vn xy ra nhiu nht  la tuVi  trung hc ph  l trm c ,   ,          ,            7%  i hc khu v,     nhiu gnh him khi kh tui i 15    bin   tui 20.         m c   u dn t   tu. La tu       n s  n th cht ca con i v n cu ti k th lt ca i.   tuu v ng d c v hc t, bi quan h ba, s k vng v b c    ,       yu di lo u t  hi ti tr c tip cn vi nhiu ngu chiu t rt sn  tu hin np sng lch lc, di nhi c th  c trang b nhiu kin thc v  bc khe sinh s hong lon khi xy ra s vic. Nhic sng trong s bao bc c  hui quyc sng d d th      t qua. 7 y, viu RLLA troni h c nh     ng th   tha CTXH trong vi i h m u qum b    i snh ca mi.  ng nhu cc tr i v nhng v  gp phi trong cuc sng, mt trong nh  - mt khoa hc, mt ngh nghing d th  i ca CTXH  Vii m i nhng n h tr gii quyt rt nhiu v  hi n ng yu th i. ,                  tra tu    ,    .                           ,            ,              v i hy sinh nhiu v bt cp vng mc  nhng bithi vn dng hu thc t n hin nay. Vi nhc la ch Vai trò của công tác xã hội trong việc chăm sóc rối loạn lo âu cho sinh viên Trường Đại học Thăng Long n thi mc tin. Kt qu u s  thn u v CTXH h  Vit Nam. 2. Tu 2.1. Tình hình nghiên cứu vấn đề rối loạn lo âu trên thế giới * Những nghiên cứu liên quan đến nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu:  c n RLLA phi k  u c cng s (1983 -  2,443 tr u theo [...]... cách tiếp cận chuyên sâu và vai trò của CTXH trong việc can thiệp, trợ giúp cho cá nhân, nhóm, cộng đồng gặp vấn đề RLLA Đặc biệt, đối với việc chăm sóc RLLA cho lƣ́a tuổ i ho ̣c sinh , sinh viên thì chƣa có đề tài nào tiế p câ ̣n dƣới góc đô ̣ CTXH nên viê ̣c nghiên c ứu Vai trò của Công tác xã hội trong việc chăm sóc rố i lo n lo âu cho sinh viên Trư ờng Đại học Thăng Long là đề tài mới... triển khai mô hình chăm sóc RLLA cho sinh viên ĐHTL Căn cứ vào những khái niệm này, việc xây dựng biện pháp can thiệp cũng nhƣ nâng cao mô hình sẵn có đƣợc xem xét và đánh giá, cụ thể ở những khía cạnh liên quan đến việc trợ giúp cho sinh viên có vấn đề RLLA tại trƣờng 22 1.1.1.3 Bản chất của rối lo n lo âu và cách phân lo i * Bản chất của rối lo n lo âu Về đặc điểm, bản chất của rối lo n tâm thần mà... 18, thuật ngữ lo âu đƣợc y học nhắc tới và đƣợc cho là rối lo n tâm thần Sách giáo khoa về tâm thần học đầu tiên ở Anh do tác giả William Battie (1703-1776) viết, đã phân biệt đƣợc sự khác nhau giữa “điên lo n và lo âu Vào nửa sau của thế kỷ 19, các nhà tâm thần học Pháp và Đức bắt đầu quan tâm đến yếu tố sinh học trong các rối lo n tâm thần Khi nghiên cứu về các biểu hiện của lo âu, Benedict Morel... đến việc chăm sóc RLLA và vai trò của CTXH trong việc hỗ trợ, chăm sóc, giải quyết những vấn đề liên quan gây ảnh hƣởng đến RLLA - Khảo sát thực trạng chăm sóc RLLA cho sinh viên và các yếu tố ảnh hƣởng đến vấn đề nghiên cứu trên địa bàn - Chỉ ra vai trò và đề xuất giải pháp can thiệp phù hợp của CTXH (cụ thể là phƣơng pháp CTXH nhóm) 6 Giả thuyết nghiên cứu - Thực trạng chăm sóc RLLA cho sinh viên. .. công tách trạng thái này ra khỏi bệnh suy nhƣợc thần kinh Đến năm 1895, S.Freud gọi trạng thái lo âu là lo âu nhiễu tâm Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là do xung đột nội tâm vô thức Tới những năm 80 của thế kỷ XX, quan điểm của nhà tâm lý Nga, đại diện là Miaxishev và học trò của ông xếp hội chứng lo âu vào hội chứng lo n thần kinh chức năng Cho tới thời điểm này, DSM IV và ICD 10 xếp lo âu vào lo âu. .. hành CTXH trong lĩnh vực chăm sóc SKTT, cụ thể là chăm sóc RLLA cho sinh viên đại học 3 Ý nghĩa của nghiên cứu 3.1 Ý nghĩa khoa học - Cung cấp bằng chứng khoa học thực nghiệm, là bƣớc đệm cho các nghiên cứu về RLLA ở lứa tuổi sinh viên và những nghiên cứu liên quan đến CTXH học đƣờng - Nghiên cứu gợi ra những cách tiếp cận mới trong việc đánh giá tầm quan trọng về vai trò CTXH trong lĩnh vực học đƣờng... thể là việc hỗ trợ, chăm sóc để giảm thiểu RLLA cho thanh niên ở lứa tuổi sinh viên 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả nghiên cứu phản ánh cụ thể mức độ, thực trạng của vấn đề chăm sóc RLLA cho sinh viên đại học cũng nhƣ nhận thức, thái độ của sinh viên về vấn đề này tại địa bàn nghiên cứu - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, dự báo những xu hƣớng về việc đảm bảo chăm sóc RLLA, đặc biệt là vai trò của CTXH... quả trong lĩnh vực học đƣờng 4 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu của đề tài, kết quả nghiên cứu hƣớng tới trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: - Thực trạng chăm sóc RLLA của sinh viên tại địa bàn nghiên cứu nhƣ thế nào? (nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc RLLA, hậu quả và những ảnh hƣởng của nó) - Các yếu tố ảnh hƣởng đến RLLA của sinh viên đại học là gì? - Hậu quả của việc. .. tâm đến việc chăm sóc RLLA cho sinh viên đại học nhƣ thế nào? Ảnh hƣởng đến bản thân, gia đình và xã hội ra sao? - Các biện pháp, mô hình nào đã áp dụng nhằm giảm thiểu những vấn đề RLLA của sinh viên? (những thuận lợi, khó khăn của việc áp dụng các biện pháp này tại địa bàn nghiên cứu) - Vai trò của CTXH thể hiện qua những biện pháp nào đƣợc đề xuất nhằm hỗ trợ, chăm sóc, giải quyết vấn đề chăm sóc RLLA... tác giả Nguyễn Văn Thọ đã nghiên cứu “Xây dựng mô hình chăm sóc SKTT cho sinh viên trung học phổ thông Đồng Nai” trong lĩnh vực y học cho thấy có tới 10 - 21% sinh viên có vấn đề về SKTT và nhâ ̣n thấ y đa số sinh viên có vấn đề SKTT đề u trong l ứa tuổi trung học phổ thông Tác giả cho rằng , viê ̣c xây d ựng mô hình chăm sóc SKTT cho các em đ ể nhằm hạn chế tối đa nhất khả năng ảnh hƣởng của . nhc la ch  Vai trò của công tác xã hội trong việc chăm sóc rối lo n lo âu cho sinh viên Trường Đại học Thăng Long n thi mc.                   Vai trò của Công tác xã hội trong việc chăm sóc rối lo n lo âu cho sinh viên Trư ờng Đại học Thăng Long  i ti Vit Nam, c. Tu 2.1. Tình hình nghiên cứu vấn đề rối lo n lo âu trên thế giới * Những nghiên cứu liên quan đến nguyên nhân gây ra rối lo n lo âu:  c n RLLA phi k 
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công tác xã hội trong việc chăm sóc rối loạn lo âu cho sinh viên trường đại học thăng long , Vai trò của công tác xã hội trong việc chăm sóc rối loạn lo âu cho sinh viên trường đại học thăng long , Vai trò của công tác xã hội trong việc chăm sóc rối loạn lo âu cho sinh viên trường đại học thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn