Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại thị trấn tân yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

72 267 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2015, 12:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  TRẦN THỊ QUYÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN YÊN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIÊP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khuyến nông Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2011 – 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  TRẦN THỊ QUYÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN YÊN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIÊP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khuyến nông Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS. Dƣơng Văn Sơn Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Với phƣơng châm “ Học đi đôi với hành”, “Lý thuyết đi đôi với thực tiễn, nhà trƣờng gắn liền với xã hội”. Thực tập là giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của mỗi sinh viên, giúp sinh viên bƣớc đầu với thực tế, nhằm củng cố và vận dụng những kiến thức mình đã học ở trƣờng trở thành những cán bộ khoa học kĩ thuật đƣợc trang bị đầy đủ cả kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn, đáp ứng nhu cầu công việc trong tƣơng lai. Đƣợc sự đồng ý của ban giám hiệu nhà Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, cùng giảng viên hƣớng dẫn thầy giáo Dƣơng Văn Sơn em tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại Thị Trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Dƣơng Văn Sơn là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời thầy đã tạo mọi điều kiện để em có cơ hội thực hiện đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Kinh Tế và Phát Triển Nông Thôn, Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. Em cũng xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, chú, các anh chị trong UBND Thị Trấn Tân Yên đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập, điều tra, nghiên cứu thu thập số liệu tại địa phƣơng. Với trình độ và năng lực còn hạn chế, lần đầu tiên xây dựng một khóa luận tốt nghiệp, mặc dù đã cố gắng hết sức song vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô giáo và các bạn để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Thái nguyên, tháng 5 năm 2015 Sinh viên Trần Thi Quyên ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa 1 CĐ Cao đẳng 2 CNH Công nghiệp hóa 3 CT Chỉ thị 4 ĐH Đại học 5 ĐVT Đơn vị tính 6 HĐH Hiện đại hóa 7 LĐ- TB&XH Lao động- Thƣơng binh và xã hội 8 KTSX Kỹ thuật sản xuất 9 KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình 10 NQ Nghị quyết 11 PTKT Phát triển kinh tế 12 QĐ Quyết định 13 TC Trung cấp 14 TB Trung bình 15 TT Thị trấn 16 TT Thông tƣ 17 TTg Thủ tƣớng 18 UBND Ủy ban nhân dân iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Diện tích, năng suất, sản lƣợng một số loại cây trồng chính của TT Tân Yên năm 2014 30 Bảng 4.2 Số lƣợng gia súc, gia cầm của TT Tân Yên giai đoạn 2012 – 2014 31 Bảng 4.3 Số hộ điều tra phân theo giới tính chủ hộ và thôn 36 Bảng 4.4 Số hộ điều tra phân theo giới tính ngƣời trả lời và thôn 37 Bảng 4.5 Số hộ điều tra phân theo dân tộc và thôn 37 Bảng 4.6 Số hộ điều tra phân theo cấp học và phân loại kinh tế hộ 38 Bảng 4.7 Số hộ điều tra phân theo kinh tế hộ và thôn 39 Bảng 4.8 Số hộ điều tra phân theo nghề nghiệp của hộ và thôn 40 Bảng 4.9 Sự tham gia của giới trong quản lý, điều hành sản xuất của hộ gia đình 42 Bảng 4.10 Ngƣời giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế hộ gia đìnhError! Bookmark not defined. Bảng 4.11 Sự phân công lao động trong hoạt động sản xuất nông nghiệp 45 Bảng 4.12 Ngƣời giữ vai trò chính trong các công việc gia đình 48 Bảng 4.13 Đối tƣợng thực hiện các công việc giáo dục và chăm sóc ngƣời ốmError! Bookmark not defined. Bảng 4.14 Đối tƣợng tham gia chính trong các hoạt động xã hội 49 Bảng 4.15 Giới và vấn đề tiếp nhận các thông tin trong phát triển kinh tế hộ 51 Bảng 4.16 Ngƣời đƣa ra quyết định trong áp dụng khoa học kỹ thuật mới 52 Bảng 4.17 Số hộ gặp khó khăn trong áp dụng khoa học kĩ thuật mới 53 Bảng 4.18 Ngƣời giải quyết những khó khăn trong áp dụng khoa học kỹ thuật mới 54 Bảng 4.19 Sự ảnh hƣởng của giới tới phát triển kinh tế hộ 54 Bảng 4.20 Bình đẳng giới trong phát triển kinh tế hộ 56 iv MỤC LỤC PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3 1.2.1. Mục tiêu chung 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3 1.3. Ý nghĩa của đề tài 3 1.3.1. Ý nghĩa học tập 3 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 4 1.4. Yêu cầu của đề tài 4 PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 2.1. Cơ sở khoa học 5 2.1.1. Giới tính và giới 5 2.1.2. Phát triển kinh tế hộ gia đình 10 2.2. Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1. Thực trạng và vai trò của giới ở một số quốc gia 14 2.2.2. Chủ trƣơng chính sách của Nhà nƣớc với sự phát triển của Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 16 2.2.3. Thực trạng và vai trò của giới trong kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam 17 2.2.4. Giới trong tiếp cận một số vấn đề ở gia đình nông thôn 20 PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 22 3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 22 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 22 3.2. Nội dung nghiên cứu 22 3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 23 3.3.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 24 3.4. Phƣơng pháp phân tích số liệu 25 v PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 4.1.3 Tình hình xã hội Error! Bookmark not defined. 4.2. Thực trạng của các hộ điều tra trên địa bàn TT Tân Yên 36 4.2.1 Thực trạng chung của các hộ điều tra trên địa bàn nghiên cứu 36 4.2.2 Thực trạng vai trò của giới trên địa bàn TT Tân Yên trong PTKTXH 41 4.3. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò cả giới trong PTKT hộ gia đình 56 4.3.1 Yếu tố chủ quan 57 4.3.2 Yếu tố khách quan 57 4.4. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của mỗi giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 58 4.4.1 Nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề giới 59 4.4.2 Nâng cao trình độ giới 59 4.4.3 Tăng cƣờng sự tham gia của giới trong hoạt động cộng đồng 60 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1. Kết luận 61 5.2. Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 1 PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Bình đẳng giới đƣợc coi là một trong những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 20 năm đổi mới vừa qua. Theo Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2005, Việt Nam chỉ số phát triển giới (GDI) đứng ở vị trí thứ 87 trong tổng số 144 quốc gia trên thế giới [13]. Năm 2005 Liên Hợp quốc đánh giá Việt Nam là điểm sáng về 3 mục tiêu: Xoá mù chữ, xoá đói giảm nghèo, bình đẳng giới. Vấn đề giới ở Việt Nam đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đặc biệt chú trọng, điều này đƣợc thể hiện rõ nhất trong Luật Bình đẳng giới do Quốc hội nƣớc Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kì họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007. Xác định đây vừa là động lực vừa là mục tiêu phát triển của Quốc gia nên ngày 24 tháng 12 năm 2010. Thủ tƣớng chính phủ đã kí Quyết định số 2351/QĐ – TT phê duyệt chiến lƣợc Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010 – 2020. Nhờ vào sự quan tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nƣớc mà khoảng cách giữa nam giới và nữ giới trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… đã thay đổi và có xu hƣớng bình đẳng giới. Các đối tƣợng là phụ nữ và trẻ em gái đã dần khẳng định đƣợc vị thế của mình trong xã hội và có tiếng nói trong gia đình, thực hiện vai trò to lớn của mình trong đời sống kinh tế - xã hội. Theo số liệu thống kê về giới của Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21 (2005), tỷ lệ nữ tham hoạt động kinh tế ở nƣớc ta đạt mức cao nhất khu vực, gần cân bằng với nam giới (83% so với 85%), chiếm trên 48% lực lƣợng lao động xã hội đặc biệt ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên đạt tới 85% trong năm 2005. Phụ nữ đang tham gia ở tất cả các loại hình nghề nghiệp và khu vực kinh tế. 2 Theo đánh giá giữa kỳ kết quả việc thực hiện Chiến lƣợc quốc gia, đến năm 2005 có trên 46% trong tổng số lao động đƣợc giải quyết việc làm là phụ nữ. Trong đó, phụ nữ chiếm 49,95% lao động trong sản xuất nông-lâm-ngƣ nghiệp; 36,6% lao động trong sản xuất công nghiệp và xây dựng; 70% lao động trong ngành dệt may; 25% phụ nữ đang là chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy sự đóng góp giữa nam giới và nữ giới chƣa thực sự đảm bảo đƣợc công bằng, bởi vì nữ giới vẫn là phái yếu, họ vẫn phải chịu thiệt thòi hơn về cơ hội việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến…. Hơn thế nữa những phụ nữ và trẻ em gái nghèo sống ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, những ngƣời tàn tật thì cơ hội tiến đến bình đẳng giới dành lại quyền lợi cho bản thân là rất thấp. Sự đóng góp của họ cho xã hội không hề nhỏ vì vậy nhà nƣớc ta phải có những chính sách bổ sung, tạo mọi điều kiện để đem lại sự bình đẳng giới cho những con ngƣời nơi đây. Nền nông nghiệp Việt Nam chỉ phát triển bền vững, có hiệu quả khi có sự bình đẳng giới. Thị trấn Tân Yên là trung tâm của huyện Hàm Yên, nằm tại trục Quốc lộ 2 cách thành phố Tuyên Quang về phía Bắc 40km, phía Bắc giáp xã Yên Phú và sông Lô, phía Nam giáp xã Thành Long, phía Đông giáp xã Thái Sơn và phía Tây giáp xã Nhân Mục. Đƣợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc cùng với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn thị trấn nên nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo và các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới. Hiện nay kinh tế hộ gia đình đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Ở hầu hết các vùng nông thôn Việt Nam thì nam giới đƣợc hƣởng nhiều thành quả của việc trao quyền hơn hẳn phụ nữ, vì vậy việc tìm hiểu vai trò của mỗi giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là rất cấp thiết, để từ đó đề xuất ra một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mỗi giới, giảm khoảng cách về 3 cơ hội tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực, tạo điều kiện để tất cả mọi ngƣời nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Xuất phát từ những thực tế trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:”Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn Thị Trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đƣợc vai trò của mỗi giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời đánh giá đƣợc thực trạng bình đẳng giới tai địa phƣơng. Từ đó đƣa ra các biện pháp phù hợp nhằm phát huy tối đa vai trò của từng giới về mọi mặt để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung cho toàn tỉnh. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Phân tích và đánh giá thực trạng chung của các hộ điều tra trên địa bàn TT Tân Yên. Phân tích và đánh giá thực trạng về vai trò của nam giới và nữ giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn TT Tân Yên. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của mỗi giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn TT Tân Yên. 1.3. Ý nghĩa của đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập Đề tài giúp hệ thống lại các kiến thức đã học, thực hiện đƣợc phƣơng châm “ học đi đôi với hành”, “ lý thuyết gắn liền với thực tiễn”. Nâng cao trình độ chuyên môn cho ngƣời nghiên cứu. [...]... nghiên cứu: Nghiên cứu vai trò của giới trong phạm vi hộ gia đình trên địa bàn TT Tân Yên Về thời gian nghiên cứu: Từ ngày 05 tháng 01 năm 2015 đến ngày 26 tháng 04 năm 2015 3.2 Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang - Thực trạng chung của các hộ điều tra trên địa bàn TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang - Thực trạng và vai trò. .. trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn TT Tân Yên - Một số yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình - Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của mỗi giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn TT Tân Yên 23 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 3.3.1.1 Chọn vùng nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu. .. Vai trò giới trong hoạt động sản xuất của gia đình - Giới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp - Giới trong hoạt động sản xuất phi nông nghiệp PHẦN 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu là vai trò cụ thể của nam giới và nữ giới trên địa bàn TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu. .. vực kinh tế, 20 khoa học, chính trị và xã hội Điều đó cho thấy phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong các lĩnh vực của xã hội Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn Phụ nữ luôn là ngƣời đóng vai trò then chốt trong gia đình về khả năng sản xuất và tái sản xuất Sự nghiệp giải phóng phụ nữ đã đem lại cho xã hội nguồn nhân lực, trí lực dồi dào và ngày càng phát triển Vai trò của. .. nam giới có khả năng làm và loại hoạt động họ có thể làm [2] Ngày nay định kiến giới đã có sự tiến bộ xong vẫn còn tồn tại khiến cho nam giới và nữ giới chịu nhiều áp lực trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong cuộc sống 2.1.2 Phát triển kinh tế hộ gia đình 2.1.2.1 Khái niệm về phát triển và phát triển kinh tế 11 * Phát triển: là quá trình thay đổi toàn diện nền kinh tế, ... nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trƣờng… để làm rõ đƣợc vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình Tôi chọn ra 3 tổ đại diện nghiên cứu: + Chọn tổ nhân dân Bắc Mục, là tổ nằm ở phía Bắc của TT Tân Yên, tiếp giáp với xã Yên Phú Ở đây công việc kinh doanh dịch vụ rất phát triển, vì có chợ Bắc Mục là chợ trung tâm của TT Bên cạnh đó nông nghiệp cũng có rất nhiều lợi thế để phát triển, ... những đặc điểm của hộ nông dân nhƣ sau: - Là đơn vị kinh tế cơ sở, vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn vị tiêu dùng *Kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ gia nông dân là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở của nền sản xuất xã hội, trong đó các nguồn lực nhƣ đất đai, tiền vốn và tƣ liệu sản xuất đƣợc coi là của chung để tiến hành sản xuất Hộ nông dân và kinh tế hộ nông dân là đối tƣợng nghiên cứu chủ yếu của khoa học... phụ nữ (trẻ em trai hoặc trẻ em gái) trong một xã hội hoặc một nền văn hóa cụ thể nào đó Vai trò giới đƣợc quyết định bởi các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội Phụ nữ và nam giới thƣờng có 3 vai trò giới nhƣ sau: Vai trò sản xuất, vai trò tái sản xuất, vai trò cộng đồng - Vai trò sản xuất: là các hoạt động mà cả phụ nữ và nam giới đều có thể tham gia nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần để tạo ra... gia đình + Tổ nhân dân Tân Thịnh: 20 hộ gia đình + Tổ nhân dân Ba Chãng: 20 hộ gia đình 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.2.1 Số liệu thứ cấp * Nguồn số liệu - Báo cáo tổng kết của UBND Thị Trấn Tân Yên - Số liệu thống kê của các bộ, ngành có liên quan - Một số sách, báo, tạp chí, các công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề về vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ gia đình * Phương... biểu thị các số liệu thông qua phƣơng pháp phân tích tổng hợp - Với các thông tin định lƣợng: Thu thập từ các số liệu thống kê và quan sát phỏng vấn, xử lý bằng cách thể hiện thông qua các bảng biểu 26 PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.1.1 Vị trí địa lý Thị trấn Tân Yên nằm ở trung tâm của huyện . tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn Thị Trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  TRẦN THỊ QUYÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN YÊN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN. Dƣơng Văn Sơn em tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại Thị Trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang . Em xin chân thành bày tỏ lòng biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại thị trấn tân yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại thị trấn tân yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại thị trấn tân yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay