NHỮNG VẤN ĐỀ KTCT TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VN

18 568 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 20:13

Những thành tựu và hạn chế của tiến trình CNH ở Việt Nam thời kì trước đổi mới. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ BÀI TẬP NHÓM MÔN: NHỮNG VẤN ĐỀ KTCT TRONG THỜI QUÁ ĐỘ LÊN CNXH VN Hà Nội – Tháng 11 năm 2010 NHÓM 3- K52 KTCT 1. Bùi Thị Phương Dung 2. Đào Thu Phương 3. Bùi Thị Thu Trang CÂU HỎI THẢO LUẬN Những thành tựu và hạn chế của tiến trình CNH Việt Nam thời trước đổi mới. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA Công nghiệp hóa là: Là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Quá trình xây dựng cơ sở vật chất - thuật, xây dựng nền đại công nghiệp cơ khí hoá có khả năng cải tạo (trước hết là nông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế quốc dân), nhằm biến một nước kinh tế chậm phát triển, sản xuất nhỏ là phổ biến sang nền sản xuất lớn chuyên môn hoá, hiện đại hoá là quá trình xây dựng cơ cấu kinh tế mới mà nòng cốt là cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp hiện đại. Trước đây, CNH tiến hành những nước kinh tế kém phát triển và trong thời quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội với nội dung có tính nguyên tắc là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Trong thời đại ngày nay, thông qua việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, trong chặng đường đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, CNH không nhất thiết phải bắt đầu bằng ưu tiên phát triển hệ thống công nghiệp nặng, mà phát triển những ngành có tiềm năng, ưu thế lớn, có khả năng sử dụng thuật và công nghệ có hiệu quả cao nhất. Hơn nữa, với sự phát triển của cách mạng khoa học - thuật, không chỉ những nước kém phát triển và đang phát triển, CNH vẫn còn là vấn đề phải tiếp tục cả những nước đã có nền công nghiệp tương đối phát triển nhưng với những nội dung mới: điện tử, tin học, công nghệ mới, công nghệ sinh học. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay - lấy CNH gắn với hiện đại hoá đất nước cùng với phát triển nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Việc thực hiện chiến lược kinh tế xã hội 1991 - 2000 đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và có bước phát triển mới, thế và lực của đất nước hơn hẳn 10 năm trước, khả năng tự chủ độc lập được nâng lên, tạo thêm điều kiện đẩy mạnh CNH, hiện đại hoá. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 là chiến lược đẩy mạnh CNH, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA VIỆT NAM Mặc dù các văn kiện đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa nêu lên một mô hình cụ thể nào về công nghiệp hóa đất nước cho cả thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cũng như cho từng giai đoạn cụ thể, nhưng qua các quan điểm đường lối của Đảng về Công nghiệp hóa, chúng ta vẫn có thể nhận dạng mô hình công nghiệp hóa qua từng thời kì. Có thể phác hóa mô hình công nghiệp hóa đã được thực hiện tại Việt Nam qua hai thời kỳ: trước và sau năm 1986. I. Hoàn cảnh đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa thời kì trước năm 1986 a. Thời 1960 – 1975 Đây là thời nhân dân Việt Nam vừa thực hiện cải tạo và xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hai nhiệm vụ chiến lược trên gắn bó chặc chẽ và thúc đẩy nhau, trong đó kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ hàng đầu, song công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành hậu phương vững chắc của cả nước là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng cả nước. Công cuộc cải tạo XHCN mà nội dung chủ yếu là phát triển kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã, hạn chế kinh tế cá thể, xóa bỏ kinh tế tư bản tư doanh được tiến hành khẩn trương b. Hoàn cảnh đất nước thời 1975- 1986 - Miền Nam hoàn toàn giải phóng – cả nước thống nhất và cùng tiến lên CNXH. Trong giai đoạn, chúng ta tiến hành cải tạo CNXH miền Nam. Củng cố các thành quả của công cuộc cải XHCN trong cả nước. Vấn đề hoạch định và hoàn thiện đường lối chiến lược và các chính sách kinh tế xã hội lớn trở thành trung tâm chú ý của Đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội IV ( 1976) qua đại hội V (1982) đến đại hội VI (1986). Qua 3 lần đại hội các vấn đề có tính nguyên tắc đã được xác định. - Thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam là tất yếu, đồng thời cũng là tất yếu về tính chất lâu dài, khó khăn và phức tạp của thời đó, do Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước kinh tế lạc hậu, sản xuật nhỏ là chủ yếu bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đóthời cải biến cách mạng sâu sắc, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng, do đó tất yếu phải trải qua đấu tranh giai cấp phức tạp để giải quyết các vấn đề “ ai thắng ai”, đấu tranh giữa đổi mới và bảo thủ, trì trệ. - Nội dung cơ bản của đường lối cách mạng XHCN Việt Nam là nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời cách mạng về quan hệ sản xuất , cách mạng khoa học – thuật, cách mạng tư tưởng văn hó, xây dựng cơ chế quản lý kinh tế năng động và có hiệu quả theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong khi những vấn đề nguyên tắc nêu trên về cơ bản đã được đại hội và hội nghị BCH trung ương của Đảng khẳng định một cách nhất quán thì trong hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, thậm trí trong chỉ đạo chiến lược đã có những đổi mới và phát triển, đặc biệt từ sau đại hội Đảng VI của Đảng. II. Nhận thức của Đảng ta về CNH qua các đại hội. Việt Nam, từ năm 1960 Đảng ta đã xác định công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời quá độ. Tuy nhiên, nhận thức về công nghiệp hóa lúc đó dựa chủ yếu trên kinh nghiệm của Liên Xô và các nước XHCN. Mô hình này chú trọng phát triển công nghiệp nặng, xây dựng nền kinh tế khép kín, với cơ cấu mang nặng tính hiện vật và phủ nhận các quan hệ thị trường. Trong mô hình đó, yêu cầu hiện đại hóa và mở cửa, hội nhập kinh tế hầu như chưa được tính đến, lĩnh vực dịch vụ chưa được xem xét như một nội dung quan trọng của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam trong khuôn khổ chế độ công hữu tư liệu sản xuất XHCN và cơ chế kế hoạch hóa tập trung, mô hình này được cụ thể hóa một bước thành đường lối, lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Đây là đường lối CNH được thực hiện trong giai đoạn 1960 – 1975, là giai đoạn đất nước có chiến tranh. Đường lối CNH này phản ánh rõ nét tư duy hiện vật và tư tưởng “tự bảo đảm” – khép kín trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.  Năm 1976, trên cơ sở đường lối CNH của đại hội III, đại hội IV đã có sự bổ sung, cụ thể hóa về tư duy lí luận: ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp thành một cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp. Trong đường lối này, tính nguyên tắc trong ưu tiên được xác lập ( ưu tiên phát triển một cách hợp lí); đồng thời nhận thức về sự ràng buộc cơ cấu thành một hệ thống hữu cơ cũng bộc lộ rõ hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện ý tưởng về hài hòa của quá trình phát triển. Đại hội IV đề ra mục tiêu: đẩy mạnh CNH, HDH, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN. Mục tiêu được xác định như trên mang tính tổng thể, khái quát nhưng thiếu cụ thể, các mục tiêu chưa được lượng hóa, chưa được tính toán trên cơ sở khoa học – thực tiễn xác thực. Phần lớn các mục tiêu được nêu lên một cách định tính chung chung ( kiểu như “đưa nền kinh tế nước ta sử sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN”) mà không dựa trên các luận cứ và luận chứng khoa học, không được và cũng không thể triển khai thành các vấn đề cụ thể và có căn cứ. Cũng không có những sự tính và dự báo các mục tiêu định lượng theo tình huống phát triển cụ thể. Vì thế trong quá trình triển khai thực hiện rất khó kiểm soát và điều chỉnh mục tiêu khi hoàn cảnh thay đổi, khó đánh giá chính xác kết quả thực hiện chiến lược CNH khi kết thúc từng giai đoạn, từng chặng cụ thể của quá trình CNH. Thêm vào đó, do các tiền đề và các điều kiện CNH không được chuẩn bị đầy đủ nên việc chỉ đạo thực hiện chiến lược thường rơi vào tình trạng duy ý chí, vượt quá khả năng thực tế của nền kinh tế.  Đại hội V (1981) đã có một số bước tiến trong nội dung chiến lược CNH, coi công nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn XHCN, ra sức đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng. Kết hợp nông nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng trong cơ cấu công – nông nghiệp hợp lí. Thực chất của bước tiến về tư duy đây là nêu bật tư tưởng thiết lập một cơ cấu kinh tế và một lộ trình tổng thể phù hợp hơn với trình độ xuất phát của nền kinh tế và với tính chất của quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân ( chú trọng phát triển khu vực nông nghiệp – nông thôn; đưa nhiệm vụ phát triển công nghiệp nhẹ lên một thứ bậc ưu tiên cao hơn có tác động đảo ngược cách đặt vấn đề truyền thống). Đại hội V cũng tính đến yếu tố hiệu quả kinh tế một cách càng hơn, dựa trên nguyên tắc kết hợp nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng trong một tầm nhìn tổng thể. Nhưng dù nhận thức về CNH XHCN trong giai đoạn này đạt tới trình độ nào thì cũng phải thừa nhận một thực thể hiển nhiên là: bất chấp các nỗ lực CNH mạnh mẽ, nền kinh tế VN vẫn trở thành một nền kinh tế thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng, ngày càng bị mất cân đối và lâm vào khủng hoảng. Cơ cấu kinh tế ngành trong suốt nhiều năm hầu như không dịch chuyển. Quá trình cải tạo thuật nền kinh tế, chuyển từ trình độ thủ công sang trình độ cơ khí chỉ đạt được những kết quả khiêm tốn. Không thể phủ nhận rằng tình trạng đó chính là sản phẩm thực tiễn của sự nhận thức và “sáng tạo lí luận” về CNH trong suốt nhiều năm. Trên quan điểm hiện đại, có thể kết luận rằng khi bị đóng trong các khung kế hoạch hóa tập trung, chỉ dựa vào lực lượng kinh tế XHCN vận hành trên nền tảng chế độ sở hữu – công hữu ( thực chất là chế độ sở hữu mà không có người chủ sở hữu đích thực) để tiến hành CNH, kết quả đó là tất yếu. Đó là CNH chỉ chú trọng đến mặt hiện vật – thuật của quá trình mà ít tính đến vai trò của một mặt khác, mặt cải biến thể chế kinh tế để xây dựng một thể chế kinh tế phù hợp với nhiệm vụ chuyển đổi toàn bộ hệ thống. Đóquá trình CNH diễn ra trong sự mất cân dối cơ bản về cấu trúc bên trong: quan tâm thiên lệch “phần xác” (cơ cấu hiện vật) và xem nhẹ “phần hồn” (hệ thống thể chế) sự tất yếu đó dẫn tới một tất yếu khác. Đổi mới là bước chuyển đổi có tính cách mạng của hệ thống thể chế và cơ chế kinh tế, so với các đại hội trước quan điểm và đường lối CNH từ đại hội VI đến đại hội X đã có những thay đổi căn bản.  Đại hội VI ( 1986) được đánh giá là bước ngoặt lịch sử trong việc đổi mới tư duy và đường lối phát triển đất nước. Trong toàn bộ sự đổi mới này, đổi mới tư duy kinh tế là nội dung trọng yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng. Thực chất của đổi mới tư duy kinh tế của dại hội VI là tư tưởng: chấp nhận một cách thực tiễn nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung là cơ chế được thừa nhận là không phù hợp, gây tác động cản trở phát triển. Với sự thay đổi nhận thức về cơ chế và phương thức vận hành nền kinh tế như vây, nhận thức về CNH cũng có những thay đổi mạnh mẽ. Cốt lõi của sự thay đôi này thể hiện 3 điểm. Thứ nhất, chấp nhận thị trường là cơ chế mới tham gia phân bổ nguồn lực để tiến hành CNH. Trước đây vai trò này thuộc về nhà nước thông qua các kế hoạch tập trung cao độ, được xây dựng và thực hiện một cách duy ý chí, với sự chi phối tuyệt đối của nguyên tắc “nhà nước bao cấp doanh nghiệp toàn diện”. Thứ hai, coi “mở cửa” là một phương thức, một nguyên tắc quan trọng để thực hiện CNH thay cho phương thức “tự lực cánh sinh” vốn là cách đặt vấn đề thích hợp với hoàn cảnh chiến tranh, nền kinh tế khép kín và bị bao vây cấm vận. Thứ ba, kinh tế nhà nước không còn là lực lượng độc tôn tiến hành CNH. Kinh tế tư nhân trong nước và khu vực đầu tư nước ngoài – những chủ thể mới của kinh tế nhiều thành phần – được thừa nhận là những lực lượng quan trọng thực hiện CNH. Ba sự thay đổi trong tư duy CNH nói trên đều gắn với sự thay đổi thể chế. Bắt nguồn từ đó, diễn ra những thay đổi trong cách tiếp cận đến vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành, là vấn đề trước đây chỉ do nhà nước quyết định. Nói khác đi bắt đầu có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong cuộc sống – công nghiệp công cụ chủ yếu để chính phủ can thiệp vào tiến trình CNH. Về lộ trình CNH, đại hội VI khẳng định 2 bước đi lớn cũng là 2 chặng đường của thời quá độ lên CNXH. Chặng đầu tiên là ổn định tình hình kinh tế xã hội và xây dựng những tiền đề cần thiết cho CNH; chặng tiếp theo là đẩy mạnh CNH XHCN. So với trước, sự xác định này ít mang tính chủ quan duy ý chí hơn, phù hợp với các điều kiện và đòi hỏi thực tế. Trong kế hoạch 5 năm 1986 – 1990, việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu về lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu được coi là cụ thể hóa nội dung chiến lược CNH XHCN trong chặng dường đầu tiên, cách nhìn thiên lệch giành ưu tiên thái quá cho công nghiệp nặng bắt đầu chuyển hướng một cách thực tiễn chứ không dừng lại chủ trương, phương hướng chung như trước. III. Những thành tựu, hạn chế trong tiến trình công nghiệp hóa trước thời đổi mới 1. Thành tựu Từ đầu những năm 60 cho đến nửa đầu những năm 70, với nhận thức còn bó hẹp theo kiểu xây dựng nền kinh tế “khép kín”, công nghiệp hóa Việt Nam được thực hiện theo phương châm “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng”.Thực tế là, có lúc Đảng khẳng định lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ”; có lúc lại nhấn mạnh “nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng” Với tư cách thực hiện, rõ ràng vào thời đó nước ta đã thực hiện mộ hình công nghiệp hóa cổ điển (xét theo cách tiếp cận bước đi), thay thế nhập khẩu (xét theo cách tiếp cận thương mại) và công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ( xét theo cách tiếp cận phân bổ nguồn lực). Đây không chỉ là sự lựa chọn của Việt Nam, mà còn của nhiều nước, cả nước xã hội chủ nghĩa và nước tư bản chủ nghĩa cũng đã lựa chọn thực hiện lúc bấy giờ. Mô hình này được duy trì trong suốt 15 năm Miền Bắc (1960 – 1975), và 10 năm tiếp theo trên phạm vi cả nước (1976 – 1986). Lựa chọn mô hình này là sự thể hiện ý muốn xây dựng công nghiệp nặng đóng vai trò chủ đạo, gồm các ngành điện lực, gang thép, chế tạo cơ khí, năng lượng , với mong muốn nhanh chóng biến nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiên tiến. Đảng ra đã chỉ rõ: phải “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, nhằm biến nước ra từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước có công nghiệp hiện đại và nông nghiệp hiện đại. Đại hội lần thứ IV (1976) khẳng định thêm: “điều có ý nghĩa quyết định là phải thực hiện công nghiệp xã hội chủ nghĩa…, tạo ra một cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp hiện đại. Con đường cơ bản để tạo ra cơ cấu ấy là :”ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ”, làm cho nông nghiệp và công nghiệp kết hợp chặt chẽ với nhau thành một thể thống nhất, cùng phát triển nhịp nhàng lên sản xuất xã hội chủ nghĩa”. Thực hiện mô hình công nghiệp hóa này, chỉ trong một thời gian ngắn, miền Bắc đã tập trung được các nguồn lực trong nước và từ một số nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Cộng hòa dân chủ Đức …để xây dựng mới hàng loạt cơ sở sản xuất và các ngành kinh tế, giải quyết được mối quan hệ giữa công nghiệp nặng với nông nghiệp và công nghiệp nhẹ thu được một số thành tựu quan trọng. Một số công trình công nghiệp nặng được xây dựng lúc bấy giờ đã phát huy tác dụng trong hàng chục năm và ngày nay vẫn đang phát huy tác dụng tốt đối với nền kinh tế và đời sống của nhân dân, như: công trình thủy điện Hòa Bình, Trị An, dầu khí Vũng Tàu, xi măng Hoàng Thạch, Bỉm Sơn và một số nhà máy cơ khí, luyện kim vừa và nhỏ khác… Thực hiện mô hình công nghiệp hóa như trên đã tạo nên những bước phát triển mới, những thành tựu chính cho nền kinh tế. Cụ thể: • Về nông nghiệp Cuối năm 1960, đã có 85% số hộ nông dân gia nhập các hợp tác xã nông nghiệp mà phần lớn còn “bậc thấp”. Đến cuối năm 1965, có 90,1% số hộ nông dân gia nhập hợp tác xã mà phần lớn đã chuyển thành “bậc cao” với đặc điểm là công hữu hóa các tư liệu sản xuất cơ bản và phân phối theo lao động dưới hình thức tính công điểm theo khối lượng công việc được giao cho xã viên. Cùng với việc nâng cấp các hợp tác xã nông nghiệp là việc mở rộng quy mô của chúng: + Số lao động và số đất canh tác trên mỗi HTX Năm Số lao động < người> Số đất canh tác <tính trên héc ta> 1960 125 35 1970 247 89 1975 337 115 1980 625 215 - Ngay từ năm 1965, về cơ bản miền Bắc đã giải pháp được vấn đề lương thực và đáp ứng được 90% nhu cầu hàng tiêu dùng trong nước. Nhập khẩu lương thực đã giảm hẳn, từ 56 triệu tấn thời 1976-1980 xuống 1 triệu tấn thời 1981-1985. • Công nghiệp Hợp tác hóa thủ công nghiệp cũng được tiến hành nhanh chóng gần như trong nông nghiệp. Còn đối với công thương nghiệp tư bản doanh nghiệp, do số lượng ít, quy mô nhỏ bé nên việc chuyển chúng thành các xí nghiệp, của hàng công tư hợp doanh đã được tiến hành nhanh gọn và hoàn thành vào nửa đầu những năm 60. Như vậy đến giữa năm 60, công tư hợp doanh đã chiếm địa vị thống trị trong nền kinh tế miền Bắc. Nền kinh tế bước đầu được cơ cấu lại: [...]... dụng to lớn trong nhiều năm, động viên được tinh thần “đồng cam cộng khổ, dốc sức kháng chiến thắng lợi”, song do quá kéo dài đã làm yếu động lực của công nghiệp hóa Thời 1976-1980, nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng; cơ cấu kinh tế ngày càng trở nên bất hợp lý và mất cân đối Điều đó đã dẫn đến những khó khăn trầm trọng về kinh tế - xã hội trong những năm tiếp sau Những thiếu... lượng vốn đầu tư phát triển nhanh chóng: vốn đầu tư cho công nghiệp nặng trong thời 1960 – 1975 tăng 11,2 lần, làm cho công nghiệp nhẹ tăng 6,9 lần và nông nghiệp tăng 6 lần.Thậm chí ngay trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vốn đầu tư cho phát triển kinh tế vẫn tăng lên: + Thời 1965-1968 tăng 5,7 lần so với thời 1955-1957 + Năm 1972 tăng 2,4 lần so với năm 1960 và 1,8 lần so với... cuối những năm 70 của thế kỉ XX và suốt những năm tiếp theo Chưa bao giờ nền kinh tế đất nước lại bị lâm vào tình trạng khó khăn như giai đoạn này  Mặc dù có những hạn chế về CNH song đó là bài học để Việt Nam có những bước đi đúng đắn sau này 4.Kết luận Công nghiệp hóa trong thời 1960 - 1986 có ý nghĩa rất to lớn, tạo cơ sở ban đầu để nước ta phát triển nhanh hơn trong các giai đoạn tiếp theo .Những. .. lộ nhiều bất cập.Do đó, tác động của công nghiệp hóa đến phát triển kinh tế cụ thể như sau:  Nông nghiệp Trong giai đoạn từ năm 1960 – 1986, tập thể hóa là nội dung của phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn miền Bắc Việt Nam Tuy vậy, tính hiệu quả chế độ kinh tế tập thể tỏ ra là thấp - Đầu tư nhà nước cho thời này cho nông nghiệp tăng 2561 triệu đồng năm 1976 lên 3038 triệu đồng năm 1980... 21,2%/năm thời 1976-1980 xuống còn 18,8%/năm thời 1981- 1985 Do đầu tư cho nông chưa thỏa đáng trong nhiều năm nên hệ thống kết cấu hạ tâng nông nghiệp và nông thôn rất yếu kém, không đáp ứng được đòi hỏi của công nghiệp hóa  Như vậy, mặc dù các Đại hội lần thứ IV và lần thứ V của Đảng đã có những điều chỉnh mô hình công nghiệp hóa theo hướng khắc phục nhược điểm trên, song đó cũng mới chỉ là những. .. đáng kể và nên kinh tế luôn trạng thái nhập siêu cao Kim ngạch xuất khẩu năm cao nhất như năm 1985 cũng chỉ đạt chưa đến 700 triệu USD Trong khi đó, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt bình quân từ 1-2 tỷ USD/năm, mà chủ yếu là dưới dạng viện trợ và nợ - Kinh tế tăng trưởng chậm Thời 1976 – 1980, tổng sản phẩm xã hội tăng bình quân 1,4%/ năm, thu nhập quốc dân tăng 0,4%/năm, trong khi đó dân số tăng... cũng mới chỉ là những điều chỉnh cục bộ, chưa phải là sự thay đổi căn bản để phù hợp với yêu cầu mới của đất nước; và dừng lại những điều chỉnh trong nhận thức mà chưa được triển khai trong thực tế Sự điều chỉnh không dứt khoát như vậy đã khiến nền kinh tế Việt nam không những không tiến xa được; trái lại còn gặp nhiều khó khăn và khuyết điểm mới, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân sau... dụng chưa tốt quy luật “Ưu tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất” trong điều kiện nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, không tính toán kỹ tình trạng đất nước bị 20 năm chiến tranh tán phá khốc liệt, đời sống nhân dân quá thiếu thốn, căng thẳng do sai lầm trong việc lựa chọn ưu tiên giữa công nghiệp và nông nghiệp, đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân, gây suy giảm lòng tin Thêm vào đó,... nguyên liệu…  Công nghiệp - Những biểu hiện còn thấp so với những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội có thể dễ nhận thấy không chỉ qua các số liệu thống kê mà còn qua quan sát thực tế đời sống kinh tế xã hội Tuy đã đi được một bước trên con đường công nghiệp hóa nhưng nhìn chung nền kinh tế còn mang nặng tính chất sản xuất nhỏ và tự túc tự cấp, cơ sở vật chất – thuật còn thấp kém Những ngành công nghiệp... thiếu sót ấy đã làm cho những mong muốn cải thiện nhanh đời sống nhân dân không đạt được, trái lại trên thực tế, khó khăn vẫn tiếp tục kéo dài và ngày càng trầm trọng Sau 10 năm tiếp tục thực hiện mô hình công nghiệp hóa hướng nội trong điều kiện đất nước thống nhất, nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong trạng thái trì trệ: sản xuất công nghiệp thấp kém, không đáp ứng được nhu cầu trong nước; công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ KTCT TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VN, NHỮNG VẤN ĐỀ KTCT TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VN, NHỮNG VẤN ĐỀ KTCT TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VN, Thời kì 1960 – 1975 Hồn cảnh đất nước thời kì 1975- 1986, Nhận thức của Đảng ta về CNH qua các kì đại hội.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn