Hoàn thiện công tác thẩm đinh dự án vay vốn đầu tư của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1

78 445 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2015, 15:55

Theo phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam thì năm 2011, cả nước ta có hơn 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 121 tỷ USD (chiếm trên 30% tổng số vốn các doanh nghiệp), hàng năm đóng góp khoảng 40% trong GDP (nếu tính cả đóng góp của hợp tác xã, trang trại các hộ kinh doanh cá thể thì khu vực này đóng góp tới 60% GDP). Trong thấy tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế. Cũng chính vì vậy mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam luôn là một trong các đối tượng được quan tâm hàng đầu khi vay vốn tại các ngân hàng thương mai. Tuy nhiên, theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chỉ có khoảng 1/3 trên tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được với nguồn vốn vay ngân hàng TMCP, đây là con số quá ít so với tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động. khó khăn trong tiếp cận vốn không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động các ngân hàng TMCP. Để tháo gỡ khó khăn, giải pháp được đề ra trong ngân hàng TMCP là hoàn thiện công tác thẩm đinh với các dự án đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thấy sự cần thiết của vấn đề, qua thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1 em quyết đinh chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác thẩm đinh dự án vay vốn đầu tư của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Bài chuyên đề của em gồm 2 chương: Chương 1: Thực trạng công tác thẩm đinh dự án đầu tư vay vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1 Chương 2: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm đinh dự án đầu tư vay vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1 Do thời gian thực tập có hạn và các kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên chuyên đề của em sẽ không thể tránh khỏi một số sai sót. Em rất mong nhận được nhận xét và đóng góp của quý thầy, cô giáo để bài chuyên đề của em đạt hiệu quả tốt hơn. Em chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Ái Liên và toàn thể cán bộ, nhân viên tại chi nhánh Sở Giao dịch1 đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện trong em trong quá trình thực tập của mình. Em xin chân thành cám ơn !      !"#$ %#&'#()&$*+, #$ )#/01/2#,34 5&60&)&"0#$#($ %7/80/#$9: (;#$#( <345/$)= >#? %0+&$ #$)#$@A  0"-B&$C @ #$/ D#$.&$ %#!"#(E#(< #$ FG7&$41D##(#$!  #$H,345I $"0! 345 $J0! KC  )"/ D#$5G#(-L#! @M(41N#$BO F D#    Hong Hng Minh – KTĐT 51E  !"#$%"&' ()*+,("-.*/*0 #1*23 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc F< #456 2 !"#$%"&' #1*23 70896 19: ;<8=6#$3>? ;/6@>>A 64% ?0+"*01*"<=96P"#$ %#&'#()&$*+, #$ )#/01/2#,345&60&)&"0#$#($ %7/80/#$9: (;#$#(< 345/$)= >#? %0+&$ #$)#$@A 0"-B&$CBC"890<=DE= &F"-*G1<=&F<9"G"*"H*"IG" )@J8K-1 ;LM*1&H"'923<9NGO/*0PI"QD*1"R $G"QDED*1"R70+"H1919G"0 9(G>S0 19:   Hong Hng Minh – KTĐT 51E <QFQ   !"#!!$%& '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''( )*%+!  !"#!!$ %&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',- ./01''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(( 2!0.+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(-  T Hong Hng Minh – KTĐT 51E <Q?R UV/ '9W0 "X323<9NGO/*0 ;MV GDL*1&H" UV GY(4&Z U2 GY([0 V V1* V\ VEG V\2 VEG3 MV 2/ M*1&H" (< 2V (:4&Z # #$1 "9="   '99=" '9W0  N '9W0 "X3 ;MV ;LM*1&H" V X"]"4&Z N W0 "X3  > Hong Hng Minh – KTĐT 51E <QSTSU@VW  ^ Hong Hng Minh – KTĐT 51E F<X 71)"I<9W0 /*0_S0"J="*"Q W>`&1*<a*<9b"$0P1JcAdXD&1*<= X<SPK+e+fgh;Vi"$0dXD<"G"&1*j 9S0QQP1JTd1MVNi$4"JQQ"-*CG"+, * "G"(P&1*"GO_P<E"9QQ=^dMVNj`1 e30%*!"-*"G"&1*<a*<9b1P$`k"4<_ <l09"G"&1*<a*<9b /*08I890(1"G"C C"%*'093P<*< "G"'9W0*` 71D8U(#$1 "<923_"f"QP1JmX D&1*<a*<9b$"lC"<=:<<*'9N' 89"1D%G4D1<=XD&1*<a*<9b*1 (`PQPS 1$"l<PI"fJL$"G"&1*<a*<9b09")J L=%J1 ("G"'9N`2OG1nPQPSJG C"*1'9N8919"IG"[0<="G"&EG3 "-*"G"&1*<a*<9b` eDE"3$"-*<e%**E"l '9N23 <9NGO/*0"G;LM*1&H" 70%$"!9 ! P"#$ %#&'#()&$*+, #$ )#/01/2#,345&60&)&"0#$#($ %7/80 /#$9: (;#$#(<345/$)= >#? %0+&$ #$)#$@A 0" -B&$CB890""-*0_` U9""-*70:0"W6   !"#$%&#'()#(*+ % ,-./ 0'123!!#   !"#$%&#'()#(* + %,-./ V1*E"l"Q <9"G"P0E"$"*""-* 70DoPIOGPb0(DD*DQ`?0e01lC"l+R<9Q Q"-*%K3"IG1OY9""-*70 %JW` ?0"'9"J0WG1<=&F@M(41N#$BO F D#<919 O"GY('< "G;LM*1&H",l_pn<9 1P 1701%G_E"l"-*0_` Em xin chân thnh cám ơn !  q Hong Hng Minh – KTĐT 51E VC!YZO[<\YO ??]O?^?_`_ <?_OU?<O@X\C CMCM G $ %4a#(b40##(;#$#(<345/$)= >#? %0+&$ #$)#$@A  0"-B&$C CMCMCM 4)=c#$$c#$$#$/7$)= >#M r S0cc1Y"Je="*"O0_L0=a&P$1 " Q*lD*P$P$HGDL*1&H"*71%$H q^m@2mU"-*&G0"'923<9GO/*0` r S0S03iccrcc>j6Y="Y*3<=DE8*1($0_&s1 ( 0="f<=)<9X<Z;L*1&H",E"<9199+eDt"0 <Z%J8K"eG<'DG"<9G00DGPO0*D5&Z<1"G"&EG3"-* "G"U(9<=D<"eG9S0g: r S0S0$7189*1 PL(icc^rj"O=0 0o+D* 1 (P&1*<9 "1GP$"-(71"W"$H`Uu<"0L( 0 8="G"%v$P0)M*1&H"<9OP*19&"G"<Z'9 W0 0L(PG"9 r 2$GmPg0S098l"k89S031*1  w>;L*1&H","QX9DJ c`cg:(< >`q^g:&C 1<*T`A>g:<94&H"<Z9"Z"g: r M*1 ^rA9'9Y="<91*1 GOY<x<9( l;LM*1&H",+'&EC"0I_1 (71="G"'9$<= "WDL<l"e 0 8=( r M*1 A$*9'99"4Q<9P$/*0 Q",J0y<1]<=ePQPSG8E"GS0AG&e0( Y="$%*!1<""OX0I_X"]"Q<91 (P&1* Q""-*;L*1&H"`2Q89"W"e8 0I_X"]"71z0I_\u0J0 O-1<9"0IQ*"G"0y1 (<Z'9'"*1S8E""  *G]W"G""[0E""-*0('9 $ CMCMdM e&f4a&$g&h&$g&#i#(#$ %+/j&)&7$k#(l0#M W"eU*8, 16MG02"<9^NQMG02"` #%*PG"96"Q>)%*PG"9T> #%J8K-16"Q)%J8K-1` #G"6"Q>)6N)%JH4&Z<9N)*1&H"PG"9"G' N)*1&H"PG"9&1*N)%J8K<9&H"<ZP1%vN)* 1G%"$)<Z{ #%J8K(Y(6"Q>)6N)9"4P$1GN)P$1 "XCN) 1G/S)<9N)X"]"'DE #E"(":0)*1&H"N$)*1&H"@"5MG0)M*1 &H"*0)*1&H"I2]"t<9%v$P0   A Hong Hng Minh – KTĐT 51E ,4567189  |)1;MV89("8lWW"0I1G18.8.<E" "-*0_OE"*001Y*MG0""G""G"P$1 "<9"4DG"P &1*"-*a8.<E"<Z`G")e<=*%*%*0Z"4""Q 89"sQQ<91%G_*1G8Cl1;L*1&}P<9199"G" 0<ZN2~N/*1`  c Hong Hng Minh – KTĐT 51E $g&#i#(#$ %+/j8#(7$k#(l0# :.) 291 (""-*"GE"$"f 1"I<"1"G"QG0 ""G"L)"]"SE"$%J8K)PO0*PO01G(Y(` ;< =# E"$+e 0]"= 4&Z<9+e4&Z•PO0*G0DG%G _D5&Z<<*9DJJ0YJ1C<*` ;<3>? *00+e"4DG"YGO<9'"*1"e8C4&Z ;MV MG0DG<"'81 C<94"8l&E)-1<94"8l&E)-15 )9"4P$1GO8l"'P$1G E""G""]"S8%*$"IG"%J8K-1G""I G"%J8K"e8C;€"IG"PO0*(Y(``` ; ! Phòng quản trị tín dụng E"G"<9%JH<Z4&Z<=PG"9$la )%*PG"9:DWJ'"eYJ18,<9P$0*43-C8C G"G"PJ'"eYJ18,D1<=(&C:4&Z,P4Phòng giao dịch khách hng cá nhân E"$%J8K9P1J<9*1&H"<=PG"9"G'%J8K9P1JE" J'<<*1PG"9"G'"WDL:DWJ',C"&` Phòng giao dịch khách hng doanh nghiệp E"$%J8K9P1J<9E"*1&"<=PG"989X"]"&1* `E"$YGDJ[0&H"<Z %3*1&H"<=PG"9&1*E" G"71%` HG"0PO0*4G8K43-pt"-*"G""]a*1&H"` Phòng quản lý v dịch vụ kho quỹ E"$E""G"<Z1%J8KP1<9+el%v`@J8KP1 <9%v<Z"-*'9N<9"-*PG"9` Phòng thanh toán quốc tế E"$E"G""G"*1&H"9CW0 6•58K"G"*1&H"9C W0 1lP[+eP[71p%"$%_9CW0 z<9 [0% "1GP$1G"G"<Z8%*09)E"&"WDL:DW ,C"&` E"$E""G"*1&H""O%"$6$l&:DW"O %"$<9$l"3"O%"$& $2 b4m#no#p lp Phòng ti chính kế toán @J8K<9E""IG" "1GP$1G"$P$1GXC•E""G" "IG"lPO0<=1 ( "1GP$1G ;MV E"0<Z%J8K<9G0DG9"4 Phòng kế hoạch tổng hợp lIZ"<Z"IG"P$1 "<9XC6lXC<9' "GG"G"I1__P$<9"4H+,("-*H*W "]HG"-" *"QJL=1 (P&1*"-*" G;MV   Hong Hng Minh – KTĐT 51E Phòng điện toán E"$E"71p[0%p%%_"II  ;MV E"$OP*|C1PG"9D5&Z&H"<Z"Q4"]&Z"I "*1 Phòng tổ chức nhân sự OP*E""G""IG"X"]"w'DEGO:'8E"L" GDt+$"GY(G]"31 ("-*W<HL"G<9'- t"%"-*9 Văn phòng 230+e*00p+'&EP$1 ""W_"IG"YG OP*0<Z(""]"S0<ZC"*1 X"]"8x:DW<9%J8KI<9XC8l"G"YG1"G1<9P 1 0<<Z $2 =.&$4p& Các phòng giao dịch6 &71-%"-*;MV•X"]"%J8K1 (P &1*71%G8l•E"0!YGP&1*J0YJ1*19<9 %JQ38901;MVGOY<x<9*19 Các quỹ tiết kiệm: E"YGGO(<•0*P7=YG "G"DJ[0&H"<Z'9=PG"9$l"3KP$J:=PG" 9 CMCMqM ":,p#(r #$-"0#$&60&$ #$)#$@A( 0"-B&$C 55@55 A11 _"1"G"S03'&1"GE""4DG"0L(%0I (<9"Q81 _(<81 D$P0sC<= CPG"91aS0c$*G;LM*1&H", C" xP$%J4""E"6 M Sm#(CMC!c#$$c#$$41,p#(/2#&60#(;#$#(<S?&$ #$)#$@A  0"-B&$C (Đơn vị tính: triệu đng)   $s D4 i+ dttu i+ dtCt i#( =5A#( i+ dtCC i#( =5A#( i+ dtCd i#( =5A#( a#(? dtMvCqhw dtMxvvhx dhCCy CzMwdx { CuhwKy dqMdt w qxhwqy 1 Theo loại hình 20.413,7 20.844,8 2,11% 16.728 - 19,75% 23.20 7 38,73% r   ( &'" `cA^ ` r A>>d `^A> AAd ` cAAd r (X "]" A`Tqq c`^T> ^Tcd >`TT rTd `A q TAd 2 Theo loại tiền 20.413,7 20.844,8 2,11% 16.728 - 19,75% 23.20 7 38,73% r /V `c q`A> Ad `^>c rTd `A^ >qd [...]... động của hệ thống tài chính nói chung và Chi nhánh nói riêng đều có giảm sút so với năm trước 1. 2 Thực trạng công tác thẩm đinh dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1 1.2 .1 Đặc điểm các dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có ảnh hưởng tới công tác thẩm đinh Thứ nhất: Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. .. 4 .1 7 Các ngành khác (Nguồn: Báo cáo tín dụng Chi nhánh) 1. 2.4 Quy trình thẩm đinh dự án đầu tư vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Sơ đồ 1. 2: Quy trình thẩm đinh dự án đầu tư tại chi nhánh Sở giao dịch 1 Phòng quan khách hàng hệ Phòng quản lý rủi ro Trưởng/Phó phòng Giám đốc chi nhánh Xét duyệt và đưa ra quyết đinh trong vay/ không trong vay Chuyên đề tốt nghiệp 19 Hoàng Hồng Minh – KTĐT 51E... xây dựng và máy móc thiết bị trong toàn bộ thời gian thi công và vận hành dự án của nhà bảo hiểm có uy tín và năng lực và người thụ hưởng thứ nhất trong trường hợp xảy ra rủi ro là chi nhánh Sở Giao dịch 1 BIDV 1. 2.6 Nội dung thẩm đinh dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 1. 2.6 .1 Thẩm đinh khách hàng vay vốn Đánh giá tư cách và năng lực pháp lý và quản lý sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư Đánh... vậy được hầu hết các CBTĐ tại chi nhánh Sở giao dịch 1 sử dụng để thẩm đinh các sfdự án trong vay với các doanfsfh nghiệp vừa và nhỏ Những chỉ tiêu để so sánh được quy đinh riêng theo Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển có thể là của các dự án đã có sẵn, có thể là đang được xây dựng, có thểf là do yêu cầu của các bên có liên quan Tại chi nhánh Sở giao dịch 1, một số chỉ tiêu để so sánfh hay được sử... lý, các điều kiện trong vay, tạo tiền đề trong khách hàng hoạt động có hiệu quả và đảm bảo mục tiêu đầu tư của Ngân hàng 1. 2.2.2 Căn cứ thẩm đinh dự án đầu tư vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ CBTĐ tại chi nhánh sở giao dịch 1 căn cứ vào hồ sơ vay vốn của khách hàng, các bộ luật và các tiêu chuẩn, quy phạm, đinh mức kinh tế kỹ thuật trong từng lĩnh vực, các quy ước và thông lệ quốc tế để thẩm đinh. .. giao dịch 1 đã sử dụng phương pháp này không chỉ riêng với các dự án trong vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà trong hầu hết các dự án và dùng để thẩm đinh các nội dung như - Thẩm đinh năng lực của chủ đầu tư - Thẩm đinh nguồn tài trợ và cơ cấu nguồn vốn đầu tư - Thẩm đinh trong mặt kỹ thuật của dự án đầu tư - Thẩm đinh hiệu quả tài chính dự án đầu tư - Thẩm đinh khả năng trả nợ dự án Để đảm bảo... 28 ,18 0 19 , 310 2.500 4,800 490 2 31, 000 21, 77 2 010 11 5,500 34,890 41, 000 1, 190 37,600 820 434,700 26,57 2 012 14 2,470 47,200 34, 910 6, 810 42,800 10 ,750 574,300 24, 81 1 .1. 3.4 Hoạt động bán le Với định hướng BIDV là ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu của Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch 1 đã chủ động bám sát các chỉ đạo của BIDV để sắp xếp, kiện toàn bộ máy ngân hàng bán lẻ, tổ chức đào tạo các nghiệp vụ và. .. hải, hàng không, đường song,…) + Quy đinh của các tổ chức tài trợ vốn( WB, IMF, ADB,…) + Các quỹ tín dụng xuất khẩu của các nước + Các quy đinh trong thương mại, tín dụng, bảo lãnh, bảo hiểm,… 1. 2.3 Thực trạng thẩm đinh các dự án đầu tư của Chi nhánh Sở Giao dịch 1 – BIDV Trong thời gian qua, theo chỉ đạo của BIDV, Chi nhánh Sở Giao dịch 1 tập trung trong đối với các dự án đầu tư chi u sâu, các dự án. .. năm của Chi nhánh Sở Giao dịch 1) Qua bảng số liệu có thể thấy, số lượng các dự án Chi nhánh Sở Giao dịch 1 đã tiến hành thẩm đinh, phê duyệt trong thời gian qua là tư ng đối lớn, tuy nhiên có xu hướng giảm dần qua các năm: năm 2009, Chi nhánh đã thực hiện thẩm đinh và phê duyệt 26 dự án; sang năm 2 010 giảm xuống còn 24 dự án và đến năm 2 011 , số lượng dự án thẩm đinh, phê duyệt chỉ còn là 15 dự án Số... bị mà doanh nghiệp sử dụng trong dự án vay vốn ,công nghệ, kĩ thuật hiện hành xem nó có đủ tiên tiến, có phù hợp với quy mô và tiềm lực của doanh nghiệp hay không Chuyên đề tốt nghiệp 16 Hoàng Hồng Minh – KTĐT 51E 1. 2.2 Mục đích và căn cứ thẩm đinh dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 1. 2.2 .1 Mục đích thẩm đinh dự án vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Nhằm đưa ra kết luận về tính . hoạt động hng năm của Chi nhánh Sở Giao dịch 1)  71 YJ`T"QOeP$%J 1 ("-*GW<9SL %*"G"S0` 19  1 (894&Z"G" 1. TA d ^`>A T^d r  1 %X `q `^ Tqc>d `>^ >c>d T`T A d (Ngun: Báo cáo xử lý dữ liệu hng ngy của Chi nhánh Sở Giao dịch 1) @*YJD8` 1 e6X&C4&ZSL%*"G"O0 <9"(SL4&ZPG•y"YS0"(SL4&Z . CChCx y CtMKC d zhzuy 1 Theo thnh phần kinh tế 8.307 8.86 2 6,68% 9.853 11 ,18 % 10 . 51 2 6,69% r  1   <*  %" & ;1*  `TA> `qqc r ^d `^q r>d `A^ qqd r  1 <* 19  %"& ;1*  T`T^
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm đinh dự án vay vốn đầu tư của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1, Hoàn thiện công tác thẩm đinh dự án vay vốn đầu tư của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1, Hoàn thiện công tác thẩm đinh dự án vay vốn đầu tư của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1, CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1, CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn