SKKN phân tích bài tập hoá học

13 203 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2015, 07:50

PHÂN TÍCH CÁC “BẪY” THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG THPT NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HS Trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Để hướng dẫn HS Phát hiện và phân tích những “bẫy” trong quá trình hướng dẫn HS giải bài tập hoá học ở trường THPT ta cần hiểu rõ một số vấn ñề về cơ sở lý luận dạy học sau: 1. Tìm hiểu những sai lầm và cơ chế phát sinh các sai lầm trong dạy học 1.1. Khái niệm về sai lầm – sai lầm trong nghiên cứu khoa học. Theo Trung tâm Từ ñiển học, Từ ñiển tiếng Việt (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994) thì sai lầm là “trái với yêu cầu khách quan, lẽ phải, dẫn ñến hậu quả không hay”. Sai lầm không chỉ xuất hiện trong cuộc sống mà còn xuất hiện cả trong học tập và nghiên cứu khoa học. Alber Einstein nói về tác hại của sai lầm trong nghiên cứu khoa học: “ Nếu tôi mắc sai lầm thì chỉ cần một lần cũng ñủ rồi”. Trong giáo dục, I.A. Komensky khẳng ñịnh: “ Bất kì một sai lầm nào cũng có thể làm cho học sinh kém ñi nếu như giáo viên không chú ý ngay tới sai lầm ñó, bằng cách hướng dẫn học sinh nhận ra và sữa chữa, khắc phục sai lầm”. A.A. Stoliar cũng ñã lên tiếng nhắc nhở giáo viên rằng: “không ñược tiếc thời gian ñể phân tích trên giờ học các sai lầm của học sinh”. 1.2. Nguyên nhân phát sinh các sai lầm của HS trong giải bài tập hoá học. Qua tìm hiểu thực tế ở các lớp tôi trực tiếp giảng dạy, tìm hiểu quá trình các em HS giải bài tập, các sai lâầm (các “bẫy”) mà các em thường gặp là: - Đọc không kỹ ñề ra dẫn ñến hiểu nhầm kiến thức, không phát hiện ñược các nội dung chính (các “chốt”) trong bài tập. - Không xét hết các trường hợp dẫn ñến “thiếu nghiệm”. - Vận dụng các phương pháp giải toán một cách không hợp lí và triệt ñể trong việc giải các bài tập hoá học. - Chưa có phương pháp phân tích và tổng hợp kiến thức. - Khi giải toán không cân bằng phương trình hoá học. - Thiếu kỹ năng thực hành hoá học, các bài toán thực nghiệm còn mang nặng tính lý thuyết, không sát thực tế. - Sai lầm của học sinh về cách hiểu và vận dụng lí thuyết hóa học trong giải bài tập. 2. Ý nghĩa và tác dụng của việc phát hiện và phân tích những nhầm lẫn trong quá trình hướng dẫn HS giải bài tập hoá học ở trường THPT. Theo tôi, nếu giáo viên có khả năng dự ñoán ñược các sai lầm (về cách hiểu kiến thức lẫn kĩ năng thực hành) mà HS thường mắc phải, sẽ tạo nên ñược các tình huống hấp dẫn trong bài tập mà ta có thể gọi là “bẫy”. Một giáo viên giỏi, có kinh nghiệm trong dạy học, sẽ có khả năng dự ñoán ñược nhiều sai lầm của học sinh, làm cơ sở ñể xây dựng các bài tập hoá học có nội dung sâu sắc, kiểm tra ñược những sai phạm mà học sinh mắc phải trong quá trình học tập môn hóa học, ñể từ ñó ñiều chỉnh quá trình dạy học nhằm khắc phục những sai lầm xẩy ra, từ ñó giúp HS nắm vững và sâu kiến thức hơn. 2.1. Nội dung nghiên cứu Việc tổng kết những sai lầm thường gặp trong dạy học hóa học cần có những nghiên cứu, ñiều tra cơ bản, bước ñầu chúng tôi ñề xuất một số dạng sai lầm phổ biến sau ñây: 2.1.1. Những “nhầm lẫn” trong quá trình vận dụng kiến thức về phản ứng oxi hoá - khử Phản ứng oxi hoá - khử là một kiến thức rất quan trọng, nó xuyên suốt trong chương trình hoá học vô cơ, trong kiểm tra kiến thức của các kì thi từ tốt nghiệp, ñại học ñến các kỳ thi chọn HSG Tỉnh, Thành phố, ñến các kì thi Quốc gia hầu hết ñều có kiểm tra kiến thức về phản ứng oxi hoá - khử, việc hiểu và vận dụng kiến thức về phản ứng oxi hoá khử không thật ñơn giản và dễ, sau ñây là một số “nhầm lẫn” về việc vận dụng kiến thức này. Ví dụ 1: Hãy viết các PTHH sau ñây dưới dạng ion ñầy ñủ và ion rút gọn a. Al + HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + NO 2 + H 2 O b. Fe + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 c. Mg + H 2 SO 4 (ñặc, nóng) → MgSO 4 + S + H 2 O * Phân tích: Với loại câu hỏi này hầu hết HS ñều áp dụng kiến thức về ñiện li và trình bày với kết quả sau: a. Phương trình ion ñầy ñủ: Al + 6 H + + 6 NO 3 - → Al 3+ + 3 NO 3 - + 3NO 2 + 3 H 2 O Phương trình ion rút gọn: Al + 6 H + + 3 NO 3 - → Al 3+ + 3 NO 2 + 3 H 2 O b. Phương trình ion ñầy ñủ: Fe + 2 H + + SO 4 2- → Fe 2+ + SO 4 2- + H 2 O Phương trình ion rút gọn là: Fe + 2 H + → Fe 2+ + H 2 c. Phương trình ion ñầy ñủ : 2 Fe + 8 H + + 4 SO 4 2- → 2 Fe 3+ + 3 SO 4 2- + S + 4 H 2 O Phương trình ion rút gọn: 2 Fe + 8 H + + SO 4 2- → 2 Fe 3+ + S + 4 H 2 O * Với cách giải trên HS ñã phạm một sai lầm ở câu (c) - ñó là nhìn phương trình ion rút gọn, ta thấy ion SO 4 2- có tính oxi hoá, nhưng thực chất ion SO 4 2- không có tính oxi hóa, mà tính oxi hoá là của cả phân tử H 2 SO 4 Ví dụ 2: X là một oxit sắt trong 3 oxit: FeO, Fe 2 O 3, Fe 3 O 4 . có % khối lượng sắt trong oxit là 72,41 %. Cho biết CTPT của X, tính thể tích dd HNO 3 0,7 M cần thiết ñể hoà tan hết 69,6 gam X, biết PƯHH giải phóng khí NO duy nhất. A. Fe 2 O 3, 4 l B. Fe 3 O 4 , 4l C. Fe 2 O 3 , 5l D. Fe 3 O 4 , 4/7l * Phân tích: Với bài toán này HS thấy ngay oxit sắt phải có tính khử, vì vậy X có thể là FeO hoặc Fe 3 O 4 , ñối chiếu ñáp án HS sẽ chọn ngay là ñáp án B hoặc D. Việc tính thể tích HNO 3 HS sẽ áp dụng phương pháp bảo toàn electron như sau: - Qúa trình oxi hoá: 3 Fe +8/3 (Fe3O4) + 3e → 3 Fe 3+ Mol: 69,9/232 → 0,3 - Qúa trình khử: NO 3 - + 3 e + 4 H + → NO + 2 H 2 O Mol: 0,3 → 0,4 Vậy: Số mol HNO 3 ñã tham gia phản ứng trên là: 0,4 (mol) Do ñó thể tích dd HNO 3 là 0,4/0,7 = 4/7 → Chọn ñáp án D * Với cách giải trên HS ñã phạm một sai lầm là viết quá trình khử ñể tính số mol HNO 3 thì số mol HNO 3 trong quá trình ñó là lượng HNO 3 tham gia PƯ oxihoa khử, còn lượng HNO 3 trong cả quá trình PƯ thì còn phải tính thêm lượng HNO 3 tham gia PƯ axit – bazơ với Fe 3 O 4 . Vì vậy ta có cách giải khác như sau: - PTHH: 3 Fe 3 O 4 + 28 HNO 3 → 9 Fe(NO 3 ) 3 + NO + 14 H 2 O (*) Mol: 0,3 → 2,8 Theo PTHH (*) Số mol HNO 3 là: 2,8 → Thể thích dd HNO 3 là 2,8/0,7 = 4 (lít) → Chọn ñáp án B 2.1.2. Những “bẫy” về cách hiểu và vận dụng kiến thức Kiến thức hóa học phổ thông vừa phong phú vừa ña dạng, vừa lí thuyết vừa thực nghiệm, vừa trừu tượng và vừa cụ thể, nên việc mắc sai lầm trong học tập là ñiều khó tránh khỏi. Giáo viên nên có những dự ñoán về sai lầm ñể tạo tình huống có vấn ñề trong bài tập, phần nào giúp học sinh hiểu ñược những sai lầm ñó qua hoạt ñộng giải bài tập, tránh mắc phải những tình huống tương tự sau khi ñã hiểu kiến thức một cách chính xác. Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam một hiñrocacbon A thu ñược 44,0 gam gam CO 2. Tìm CTPT của hyñrocacbon A * Phân tích: Với bài tập này nhiều học sinh ñưa ra lời giải như sau: Từ giả thiết → nCO 2 = 44 44 = 1,0 (mol) → mC = 12.1,0 = 12 (gam) Từ ñ ó suy ra: mH = 14,4 – 12,0 = 2,4 (gam) → G ọ i CTTQ c ủ a hy ñ rocacbon A là C x H y ta có: x : y = 12 1 mC mH = 1: 2,4 = 5: 12. V ậ y CTPT c ủ a hy ñ rocacbon A là: C 5 H 12 . * V ớ i cách gi ả i trên nhi ề u h ọ c sinh ñ ã ph ạ m sai l ầ m là nh ầ m l ẫ n gi ữ a công th ứ c th ự c nghi ệ m và CTPT, th ự c ch ấ t c ủ a vi ệ c gi ả i trên là m ớ i ch ỉ tìm ra ñượ c công th ứ c th ự c nghi ệ m, ñể có CTPT ta ph ả i gi ả i nh ư sau. - Nh ư trên ta tìm ñượ c: nCO 2 = 1,0 (mol), t ừ mH = 2,4 gam → nH 2 O = 1 2 nH = 1,2 mol Do: nH 2 O > nCO 2 nên A là ankan, t ừ ñ ó A có công th ứ c t ổ ng quát là C n H 2n + 2, v ớ i n = 2 nCO nA = 1,0 1,2 1,0 − = 5. V ậ y CTPT c ủ a hy ñ rocacbon A là: C 5 H 12 Ví dụ 4. Cho bi ế t ñ i ể m sai c ủ a m ộ t s ố c ấ u hình electron sau và s ử a l ạ i cho ñ úng? a. 1s 2 2s 1 2p 5 . b. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 . c. 1s 2 2s 2 2p 6 4s 2 . * Phân tích: Đ ây là m ộ t bài t ậ p ki ể m tra ki ế n th ứ c v ề víêt c ấ u hình electron. V ậ y h ọ c sinh ph ả i hi ể u khái ni ệ m v ề c ấ u hình electron và ph ươ ng pháp vi ế t c ấ u hình electron, c ụ th ể là: B ướ c 1. M ứ c n ă ng l ượ ng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4p5d… B ướ c 2. Hi ể u rõ các quy t ắ c vi ế t c ấ u hình electron: S ắ p x ế p các phân l ớ p theo ñ úng tr ậ t t ự c ủ a t ừ ng l ớ p, trong m ỗ i l ớ p theo ñ úng th ứ t ự phân l ớ p. V ớ i ki ế n th ứ c này HS s ẽ áp d ụ ng gi ả i quy ế t v ấ n ñề trên a . 1s 2 2s 1 2p 5 - Đ i ể m sai: Vi ph ạ m v ề vi ệ c s ắ p x ế p electron theo tr ậ t t ự m ứ c n ă ng l ượ ng. - S ử a l ạ i: Ch ủ y ế u HS ch ỉ s ử a l ạ i theo k ế t qu ả 1s 2 2s 2 2p 4 (b ả o toàn e), nh ư v ậ y h ọ c sinh ñ ã làm ñ úng nh ư ng còn thi ế u m ộ t k ế t qu ả : 1s 2 2s 2 2p 5 . b . 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 : - Đ i ể m sai: Đ ây là m ứ c n ă ng l ượ ng ch ứ không ph ả i là c ấ u hình electron, vì v ậ y h ầ u h ế t HS s ẽ s ử a l ạ i là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 2 . - Tuy nhiên t ừ c ấ u hình electron trên h ọ c sinh có th ể s ử a theo k ế t qu ả không b ả o toàn electron 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 c ũ ng thoã mãn. c . 1s 2 2s 2 2p 6 4s 2 : - Đ i ể m sai: C ấ u hình e này thi ế u l ớ p 3,vì ph ạ m v ề s ắ p x ế p e và m ứ c n ă ng l ượ ng - S ử a l ạ i: + H ầ u h ế t HS s ẽ s ử d ụ ng b ả o toàn electron nên vi ế t l ạ i c ấ u hình electron là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 * M ộ t s ố HS có th ể không d ừ ng l ạ i b ả o toàn electron mà th ấ y r ằ ng l ớ p th ứ 3 còn thi ế u electron nên có th ể vi ế t l ạ i c ấ u hình trên v ớ i k ế t qu ả 1s 2 2 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 . * M ộ t s ố HS n ắ m v ữ ng v ề c ấ u hình electron có th ể còn ñư a ra 9 k ế t qu ả khác n ữ a: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d x 4s 2 v ớ i x là: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Ví dụ 5. Xác ñị nh s ả n ph ẩ m chính c ủ a ph ả n ứ ng sau: CH 2 = CH – COOH + HCl → * Phân tích: Đ ây là m ộ t câu h ỏ i v ề ph ả n ứ ng c ộ ng h ợ p c ủ a tác nhân b ấ t ñố i x ứ ng và liên k ế t ñ ôi C = C. Để gi ả i quy ế t v ấ n ñề này HS ph ả i v ậ n d ụ ng quy t ắ c Maccopnhicop: Trong ph ả n ứ ng c ộ ng axit ho ặ c n ướ c (kí hi ệ u chung là HA) vào liên k ế t C=C, H (ph ầ n mang ñ i ệ n tích d ươ ng) ư u tiên c ộ ng vào C mang nhi ề u H h ơ n (cacbon b ậ c th ấ p h ơ n), còn A (ph ầ n t ử mang ñ i ệ n tích âm) ư u tiên c ộ ng vào C mang ít H h ơ n (cacbon b ậ c cao h ơ n) * Áp d ụ ng: CH 2 = CH – COOH + HCl → CH 3 – CHCl – COOH (s ả n ph ẩ m chính) CH 2 = CH – COOH + HCl → CH 2 Cl – CH 2 – COOH (s ả n ph ẩ m ph ụ ) - V ớ i cách gi ả i quy ế t trên HS s ẽ v ướ ng vào cái “b ẫ y” là ph ả n ứ ng trên c ộ ng trái v ớ i quy t ắ c Maccopnhicop vì hai liên k ế t ñ ôi liên h ợ p C 3 = C 2 - C 1 = O phân c ự c v ề phía O, suy ra liên k ế t ñ ôi C = C phân c ự c v ề phía C 2 nên t ạ i C 2 mang m ộ t ph ầ n ñ i ệ n tích âm và H + c ủ a tác nhân s ẽ ư u tiên t ấ n công vào C 2 → s ả n ph ẩ m chính là CH 2 Cl – CH – COOH. Ví dụ 6: Cho l ượ ng d ư b ộ t kim ko ạ i Fe tác d ụ ng v ớ i 250 ml dung d ị ch HNO 3 4M ñ un nóng và khu ấ y ñề u h ỗ n h ợ p. Ph ả n ứ ng x ả y ra hoàn toàn và gi ả i phóng ra khí NO duy nh ấ t. Sau khi k ế t thúc ph ả n ứ ng, ñ em l ọ c b ỏ k ế t t ủ a thu ñượ c dung d ị ch A. Làm bay h ơ i c ẩ n th ậ n dung d ị ch A thu ñượ c mu ố i khan, nung nóng l ượ ng mu ố i khan ñ ó ở nhi ệ t ñộ cao ñể ph ả n ứ ng nhi ệ t phân x ả y ra hoàn toàn, thu ñượ c m gam ch ấ t r ắ n và x (mol) h ỗ n h ợ p g ồ m 2 khí. a. Vi ế t các ph ươ ng trình ph ả n ứ ng x ả y ra. b. Tìm m và x * Phân tích: V ớ i bài t ậ p này HS s ẽ t ậ p trung vào vi ệ c chú ý ñế n tính ch ấ t oxihoa m ạ nh c ủ a HNO 3 , vì v ậ y các em s ẽ gi ả i quy ế t bài toán b ằ ng vi ệ c vi ế t các ph ươ ng trình hoá h ọ c: Fe + 4 HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2 H 2 O (1) - Dung d ị ch A có Fe(NO 3 ) 3 quá trình cô c ạ n A không x ả y ra s ự nhi ệ t phân mu ố i, v ậ y mu ố i khan là Fe(NO 3 ) 3 , nhi ệ t phân mu ố i này s ẽ x ả y ra ph ươ ng trình hoá h ọ c sau: 4 Fe(NO 3 ) 3 0 t C → 2 Fe 2 O 3 + 12 NO 2 + 3O 2 (2) - V ậ y ch ấ t r ắ n thu ñượ c là Fe 2 O 3 và h ỗ n h ợ p khí thu ñượ c là NO 2 , O 2 . T ừ gi ả thi ế t, do kim lo ạ i d ư nên HNO 3 h ế t. V ậ y: nFe 2 O 3 = 1 8 nHNO 3 = 1 8 .4.0,25 = 0,125 (mol) → mFe 2 O 3 = 0,125.160 = 20,0 (g) nNO 2 = 6nFe 2 O 3 ; nO 2 = 3 2 .nFe 2 O 3 → n khí = 15 2 .nFe 2 O 3 = 15 16 (mol) * Tuy nhiên v ớ i cách gi ả i trên h ọ c sinh ñ ã v ấ p “b ẫ y” là không chú ý d ự ki ệ n ñ ây là kim lo ạ i Fe, khác v ớ i các kim lo ạ i khác ở ch ỗ là khi Fe d ư thì s ẽ x ả y ra ph ả n ứ ng: Fe + 2 Fe(NO 3 ) 3 → 3 Fe(NO 3 ) 2 (3) Nh ư v ậ y cách hi ể u trên s ẽ ñ em l ạ i k ế t qu ả sai. - V ậ y dung d ị ch A không ph ả i có Fe(NO 3 ) 3 mà có Fe(NO 3 ) 2 và ph ươ ng trình hoá h ọ c nhi ệ t phân mu ố i x ả y nh ư sau: 4 Fe(NO 3 ) 2 → 2 Fe 2 O 3 + 8 NO 2 + O 2 (4) Do ñ ó kh ố i l ượ ng ch ấ t r ắ n và s ố mol khí thu ñượ c là: mFe 2 O 3 = 0,1875. 160 = 30,0 (g); n khí = 5 2 .nFe 2 O 3 = 15 32 (mol) Ví dụ 7: Nguyên t ố M thu ộ c chu k ỳ 2, nhóm VIIA. Công th ứ c oxit cao nh ấ t và h ợ p ch ấ t khí v ớ i H là: A . M 2 O 3 , MH 3 B . MO 3 , MH 2 C . M 2 O 7 , MH D . M 2 O, MH * Phân tích: Bài t ậ p trên là m ộ t bài ki ể m tra ki ế n th ứ c HS v ề n ộ i dung b ả ng HTTH, ñể làm bài t ậ p này, HS ph ả i n ắ m v ữ ng ki ế n th ứ c v ề CTTQ c ủ a các lo ạ i h ợ p ch ấ t quan tr ọ ng: Ôxit cao nh ấ t, hy ñ roxit, h ợ p ch ấ t khí v ớ i hy ñ ro c ủ a các nguyên t ố nhóm IA ñế n VIIA. V ớ i ki ế n th ứ c ñ ó, các nguyên t ố nhóm VIIA s ẽ có công th ứ c t ổ ng quát v ề ôxit cao nh ấ t là R 2 O 7 và công th ứ c v ớ i h ợ p ch ấ t khí v ớ i hy ñ ro là RH. V ậ y ch ọ n ñ áp án C. * Tuy nhiên HS d ẫ m ứ ac ph ả i “b ẫ y” là v ớ i ñặ c ñ i ể m các nguyên t ố thu ộ c chu k ỳ 2 thì k ế t qu ả trên l ạ i sai. Ở chu k ỳ 2, nhóm VIIA là nguyên t ố F, do ñặ c ñ i ể m c ấ u t ạ o nguyên t ử F nên công th ứ c ôxit cao nh ấ t c ủ a F l ạ i là F 2 O vì v ậ y ch ọ n ñ áp án D. Ví dụ 8 : Dãy g ồ m các ch ấ t ñề u tác d ụ ng v ớ i dd Fe(NO 3 ) 2 là: A . Mg, Cl 2 , NaOH, NaCl B . AgNO 3 , Cl 2 , NH 3 , NaOH C . NaOH, Cl 2 , NH 3 , HCl, AgNO 3 D . AgNO 3 , NaOH, Cu, HCl * Sai l ầ m: H ầ u h ế t HS ñề u cho r ằ ng không có ph ả n ứ ng gi ữ a HCl v ớ i Fe(NO 3 ) 2 vì HCl và HNO 3 ñề u là nh ữ ng axit m ạ nh và là axit bay h ơ i. Do ñ ó HS ch ọ n ñ áp án B * Phân tích: Khi cho Fe(NO 3 ) 2 tác d ụ ng v ớ i dd HCl thì s ẽ x ả y ra ph ả n ứ ng d ạ ng ion nh ư sau: Fe 2+ + 2 H + + NO 3 - → Fe 3+ + NO 2 + H 2 O Vì v ậ y ch ọ n ñ áp án C. Ví dụ 9: Cho các ch ấ t p-Crezon, natrietylat, anilin, phenylamoniclorua, protein. S ố ch ấ t tác d ụ ng ñượ c v ớ i dd NaOH là: A . 5 B . 4 C .3 D . 2 * Sai l ầ m: H ọ c sinh th ườ ng ch ọ n ñ áp án B là g ồ m 4 ch ấ t: p- Crezon, alanin, phenylamoniclorua và protein. * Phân tích: HS ñ ã sai l ầ m khi không ñể ý ph ả n ứ ng gi ữ a etylatnatri v ớ i H 2 O, b ở i vì trong dung d ị ch NaOH có H 2 O. Chính vì có thêm ph ả n ứ ng này nên ta ch ọ n ñ áp án A Ví dụ 10: Cho dd NaOH loãng, d ư vào m ỗ i dung d ị ch : BaCl 2, AlCl 3 , CrCl 2 , CuCl 2 , AgNO 3 . S ố ch ấ t k ế t t ủ a t ạ o thành là: A . 2 B . 3. C .4 D . 5 * Sai l ầ m: Đ a s ố HS làm nh ư sau: Cho dd NaOH vào dd BaCl 2 th ấ y không có hi ệ n t ượ ng gì. Cho t ừ t ừ dd NaOH vào dd AlCl 3 thì xu ấ t hi ệ n k ế t t ủ a, sau ñ ó k ế t t ủ a tan. Cho dd NaOH vào dd CuCl 2 th ấ y t ạ o k ế t t ủ a Cu(OH) 2 Cho dd NaOH vào dd AgNO 3 không x ả y ra ph ả n ứ ng do AgOH không t ồ n t ạ i.nên không x ả y ra ph ả n ứ ng.V ậ y HS ch ọ n ñ áp án A . * Phân tích: Do AgOH không t ồ n t ạ i nên ñ ã b ị phân h ủ y thành Ag 2 O và H 2 O. Chính vì v ậ y khi cho dd NaOH vào dd AgNO 3 có x ả y ra ph ả n ứ ng. V ậ y ch ọ n ñ áp án ñ úng là: B Ví dụ 11: Fructoz ơ có th ể ph ả n ứ ng ñượ c v ớ i: A . dung d ị ch Br 2 . B . Cu(OH) 2 C . dung d ị ch KMnO 4 . D . C ả 3 ch ấ t. * Sai l ầ m: H ầ u h ế t HS s ẽ ch ọ n ñ áp án D , b ở i vì các em suy ngh ĩ r ằ ng Fructz ơ là ancol ñ a ch ứ c nên có ph ả n ứ ng v ớ i Cu(OH) 2 ,có cân b ằ ng: Fructoz ơ → ← Glucoz ơ nên có ph ả n ứ ng kh ử nhóm ch ứ c –CHO b ằ ng ch ấ t oxihoá m ạ nh nh ư dd Br 2 , hay dd KMnO 4 . * Phân tích: Th ự c ra ñể có cân b ằ ng Fructoz ơ → ← Glucoz ơ thì c ầ n ph ả i có môi tr ườ ng –OH. Chính vì th ế mà dd Br 2 hay dd KMnO 4 ñề u không th ể oxihoa ñượ c Fructoz ơ . Ch ọ n ñ áp án B. Ví dụ 12: Đ i ề u ch ế polyvinylancol, ng ườ i ta dùng các ph ươ ng pháp nào sau ñ ây: 1. Trùng h ợ p ancol vinylic 2. Trùng h ợ p vinylaxetat, sau ñ ó thu ỷ phân trong dd NaOH 3. Thu ỷ phân tinh b ộ t. A .1 và 2 B . Ch ỉ có 1 C . Ch ỉ có 2 D . Ch ỉ có 3 * Sai l ầ m: H ầ u h ế t HS th ườ ng ch ọ n ñ áp án A , vì HS th ườ ng ngh ĩ r ằ ng ñể có polyvinylancol thì ph ươ ng pháp trùng h ợ p ñượ c áp d ụ ng và trùng h ợ p monome ancolvinylic. * Phân tích: HS ñ ã ph ạ m m ộ t sai l ầ m là ancolvinylic là m ộ t lo ạ i ancol kém b ề n, không t ồ n t ạ i, nó s ẽ t ự chuy ể n thành andehitaxetic CH 3 CHO. V ậ y ñ áp án ñ úng là C Ví dụ 13: S ự mô t ả nào sau ñ ây không ñúng hi ệ n t ượ ng hoá h ọ c. A . Cho t ừ t ừ dd CH 3 COOH loãng vào dd Na 2 CO 3 và khu ấ y ñề u, lúc ñầ u không có hi ệ n t ượ ng gì, sau m ộ t th ờ i gian th ấ y có s ủ i b ọ t khí. B . Cho qu ỳ tím vào dung d ị ch Benzylamin th ấ y qu ỳ tím chuy ể n sang màu xanh. C . Cho t ừ t ừ anilin vào dd HCl th ấ y tan d ầ n vào dd HCl. D . Cho propilen vào n ướ c Br 2 th ấ y n ướ c Br 2 b ị m ấ t màu và thu ñượ c m ộ t dd ñồ ng nh ấ t trong su ố t. * Sai l ầ m: Hâu h ế t HS s ẽ ch ọ n ñ áp án B vì cho r ằ ng amin th ơ m ít tan trong n ướ c nên không làm ñổ i màu qu ỳ tím. * Phân tích: Benzylamin là m ộ t tr ườ ng h ợ p ñặ c bi ệ t, tan r ấ t nhi ề u trong n ướ c và ñổ i màu qu ỳ tím, vì có ph ả n ứ ng thu ỷ phân v ớ i H 2 O. Vì v ậ y ch ọ n ñ áp án D 2.1.3. Vận dụng các phương pháp giải toán một cách không hợp lí và triệt ñể trong việc giải các bài tập hoá học. M ộ t s ố sai l ầ m ph ổ bi ế n nh ư khi tính theo ph ươ ng trình hóa h ọ c ho ặ c s ơ ñồ ph ả n ứ ng mà quên cân b ằ ng ho ặ c cân b ằ ng không ñ úng, hi ể u sai các công th ứ c tính toán trong hoá h ọ c, s ử d ụ ng ñơ n v ị tính không th ố ng nh ấ t, không ñể ý ñế n hi ệ u su ấ t ph ả n ứ ng cho trong bài, không xác ñị nh ñượ c ch ấ t nào h ế t hay d ư trong quá trình ph ả n ứ ng, hi ể u sai tính ch ấ t c ủ a các ch ấ t nên vi ế t ph ươ ng trình hóa h ọ c không chính xác, thi ế u các k ĩ n ă ng c ơ b ả n khi s ử d ụ ng các ph ươ ng pháp gi ả i bài t ậ p, Ví dụ 14. Nguyên t ố M thu ộ c chu k ỳ 2, nhóm VIIA. Công th ứ c oxit cao nh ấ t và h ợ p ch ấ t khí v ớ i H là: A .M 2 O 3 , MH 3 B .MO 3 , MH 2 C . M 2 O 7 , MH D .M 2 O, MH * Phân tích: Bài t ậ p trên là m ộ t bài ki ể m tra ki ế n th ứ c h ọ c sinh v ề n ộ i dung b ả ng tu ầ n hoàn, ñể làm bài t ậ p này, h ọ c sinh ph ả i n ắ m v ữ ng ki ế n th ứ c v ề công th ứ c t ổ ng quát c ủ a các lo ạ i h ợ p ch ấ t quan tr ọ ng: Oxit cao nh ấ t, hi ñ roxit, h ợ p ch ấ t khí v ớ i hi ñ ro c ủ a các nguyên t ố nhóm IA ñế n VIIA. V ớ i ki ế n th ứ c ñ ó, các nguyên t ố nhóm VIIA s ẽ có công th ứ c t ổ ng quát v ề oxit cao nh ấ t là R 2 O 7 và công th ứ c v ớ i h ợ p ch ấ t khí v ớ i hi ñ ro là RH → Ph ươ ng án nhi ễ u C . - Tuy nhiên v ớ i ñặ c ñ i ể m các nguyên t ố thu ộ c chu k ỳ 2 thì k ế t qu ả trên l ạ i sai. Ở chu k ỳ 2, nhóm VIIA là nguyên t ố F, do ñặ c ñ i ể m c ấ u t ạ o nguyên t ử F nên công th ứ c oxit cao nh ấ t c ủ a F là F 2 O → Đ áp án D . Ví dụ 15. Trong m ộ t c ố c n ướ c ch ứ a a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ và c mol HCO − 3 . N ế u ch ỉ dùng n ướ c vôi trong, n ồ ng ñộ Ca(OH) 2 x M ñể làm gi ả m ñộ c ứ ng c ủ a n ướ c thì ng ườ i ta th ấ y khi thêm V lít n ướ c vôi trong vào c ố c thì ñộ c ứ ng c ủ a n ướ c trong c ố c là nh ỏ nh ấ t. Bi ể u th ứ c tính V theo a, b, x là A .V = x ab + 2 B .V = x ab + C .V = x ab 2 + D .V = x ab 2 + * Phân tích: Cách gi ả i ph ổ bi ế n th ườ ng g ặ p là d ự a vào các ph ả n ứ ng ion Ca(OH) 2 → Ca 2+ + 2.OH - S ố mol: x.V → x.V → 2x.V 3 HCO − + OH - → H 2 O + 2 3 CO − S ố mol: c → 2x.V → 2x.V 2 3 CO − + Mg 2+ → MgCO 3 ↓ b ← b 2 3 CO − + Ca 2+ → CaCO 3 ↓ (a + x.V) ← (a + x.V) V ậ y ta có: a + b + x.V = 2x.V → V = b a x + → Ph ươ ng án nhi ễ u B . * Sai l ầ m ở ñ ây là h ọ c sinh không bi ế t ñộ tan c ủ a Mg(OH) 2 (T = 5.10 -12 ) nh ỏ h ơ n nhi ề u so v ớ i MgCO 3 (T = 1.10 -5 ) nên có s ự ư u tiên t ạ o k ế t t ủ a Mg(OH) 2 , do ñ ó ph ả n ứ ng trao ñổ i ion trong dung d ị ch l ạ i x ẩ y ra nh ư sau: Ca(OH) 2 → Ca 2+ + 2OH - S ố mol: x.V → x.V → 2x.V 3 HCO − + OH - → H 2 O + 2 3 CO − S ố mol: c → c → c 2OH - + Mg 2+ → Mg(OH) 2 ↓ 2b ← b 2 3 CO − + Ca 2+ → CaCO 3 ↓ c → c V ậ y ta có: c = x.V + a và c + 2.b = 2x. V → V = 2 b a x + → Đ áp án A . Ví dụ 16. H ỗ n h ợ p X g ồ m axit HCOOH và CH 3 COOH có s ố mol b ằ ng nhau. L ấ y 5,3 g h ỗ n h ợ p X cho tác d ụ ng v ớ i 5,75 g C 2 H 5 OH ( có H 2 SO 4 ñặ c làm xúc tác ) thu ñượ c m (g) h ỗ n h ợ p este ( hi ệ u su ấ t các ph ả n ứ ng este hóa ñề u b ằ ng 80% ). Giá tr ị m là : A . 7,04 B . 6,48 C . 8,10 D . 8,80 * Phân tích: H ọ c sinh d ễ m ắ c sai l ầ m khi áp d ụ ng nhanh ph ươ ng pháp t ă ng - gi ả m kh ố i l ượ ng quen thu ộ c nh ư ng ch ỉ chú ý ñế n s ố mol ancol: 2 5 2 5 2 RCOOH C H OH RCOOC H H O + + 1 mol → ∆ m t ă ng = 28 g 0,125 mol → ∆ m t ă ng = 3,5 g → m = 5,3 + 3,5 = 8,8 → Ph ươ ng án nhi ễ u D . * M ộ t s ố h ọ c sinh cho r ằ ng k ế t qu ả này không ñ úng là do ch ư a tính ñế n hi ệ u su ấ t ph ả n ứ ng → m = 8,8. 80% = 7,04 → Ph ươ ng án nhi ễ u A . * Rõ ràng k ế t qu ả này c ũ ng không chính xác vì h ọ c sinh ñ ã m ắ c sai l ầ m khi tính toán theo l ượ ng ch ấ t d ư C 2 H 5 OH (H = 100%). H ướ ng d ẫ n h ọ c sinh tìm s ố mol axit ñể so sánh v ớ i ancol xem ch ấ t nào là ch ấ t thi ế u trong ph ươ ng trình ph ả n ứ ng: 2 5 3 X C H OH HCOOH : x mol X 46x 60x 106x 5,3 x 0,05 CH COOH : x mol 5,75 n 0,1 n 0,125 46  → + = = → =   → = < = = → Tính theo axit: 2 5 2 5 2 RCOOH C H OH RCOOC H H O + + 1 mol 1 m → → ∆ t ă ng = 28g 0,1mol 0,1 m → → ∆ t ă ng = 2,8g este m 5,3 2,8 8,10g → = + = → Ph ươ ng án nhi ễ u C . Vì H = 80% 8,1.80 m 6,48g 100 → = = → Đ áp án B . Ví dụ 17. Cho 31,84g h ỗ n h ợ p NaX và NaY ( X, Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên ti ế p ) vào dung d ị ch AgNO 3 d ư thì thu ñượ c 57,34 g k ế t t ủ a . Công th ứ c c ủ a 2 mu ố i là : A . NaCl và NaBr B . NaBr và NaI C . NaF và NaCl D . NaF và NaCl ho ặ c NaBr và NaI. * Phân tích: H ầ u h ế t h ọ c sinh s ẽ gi ả i bài t ậ p này b ằ ng cách chuy ể n bài toán h ỗ n h ợ p thành bài toán m ộ t ch ấ t t ươ ng ñươ ng b ằ ng vi ệ c g ọ i công th ứ c t ổ ng quát chung 2 mu ố i là: Na X . - Ph ươ ng trình hoá h ọ c ñượ c vi ế t: Na X + AgNO 3 → Ag X ↓ + NaNO 3 (23 + X ) gam → (108 + X ) gam 31,84 gam → 57,34 gam → X = 83,13 → 2 halogen là Br và I → ñ áp án B . * V ớ i cách gi ả i trên h ọ c sinh ñ ã ph ạ m m ộ t sai l ầ m là cho c ả 2 mu ố i NaX và NaY ñề u t ạ o k ế t t ủ a v ớ i dung d ị ch AgNO 3 , ñ i ề u này ch ỉ ñ úng v ớ i mu ố i c ủ a 3 halogen Cl, Br, I còn NaF không tác d ụ ng v ớ i AgNO 3 vì không t ạ o k ế t t ủ a. Vì v ậ y c ầ n h ướ ng d ẫ n h ọ c sinh xét bài toán qua 2 kh ả n ă ng: + KN 1 : H ỗ n h ợ p 2 mu ố i halogen g ồ m: NaF và NaCl, lúc ñ ó ch ỉ có NaCl ph ả n ứ ng NaCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + NaNO 3 nAgNO 3 = 57,34 143,5 ≈ 0,4 (mol) → nNaCl ≈ 0,4 (mol) → m NaCl = 0,4. 58,5 = 23,4 < 31,84 → tr ườ ng h ợ p này c ũ ng tho ả mãn. + KN 2 : H ỗ n h ợ p c ả 2 mu ố i halogen ñề u ph ả n ứ ng v ớ i dung d ị ch AgNO 3 , k ế t qu ả tìm ñượ c 2 halogen là Br và I. Nh ư v ậ y ñ áp án là D. 2.1.4. Sai lầm của học sinh về cách hiểu và vận dụng lí thuyết hóa học trong giải bài tập. M ộ t s ố sai l ầ m c ủ a HS trong quá trình gi ả i bài t ậ p là do ki ế n th ứ c lý thuy ế t ch ư a n ắ m v ữ ng,còn phi ế n di ệ n, ch ư a t ổ ng h ợ p ñượ c ki ế n th ứ c, ví d ụ nh ư m ộ t ch ấ t h ữ u c ơ có ph ả n ứ ng tráng g ươ ng thì HS ch ỉ ngh ĩ r ằ ng ñ ó là An ñ êhit mà không xét các tr ườ ng h ợ p khác nh ư HCOOH, HCOOR, HCOOM, . .hay khi thu ỷ phân este thì HS ch ỉ ngh ĩ r ằ ng t ạ o ra axit ( ho ặ c mu ố i ) và ancol ch ứ không ngh ĩ ñế n các tr ườ ng h ợ p t ạ o nhi ề u mu ố i, an ñ êhit, xêton, . .Sau ñ ây là m ộ t s ố ví d ụ minh ho ạ . Ví dụ 18: Đ un m ộ t ch ấ t h ữ u c ơ A ñơ n ch ứ c có kh ố i l ượ ng 8,6 gam trong môi tr ườ ng ki ề m, ta thu ñượ c hai ch ấ t h ữ u c ơ B và C. Ch ấ t B không có ph ả n ứ ng tráng g ươ ng, còn l ượ ng ch ấ t C thu ñượ c cho tác d ụ ng v ớ i Ag 2 O/NH 3 d ư thì thu ñượ c 21,6 gam Ag và ch ấ t B ’ . Khi cho B ’ tác d ụ ng v ớ i NaOH thì thu ñượ c B. Tìm công th ứ c c ấ u t ạ o c ủ a A,B,C. Gi ả i: * Sai l ầ m: H ầ u h ế t HS ñề u có thói quen suy suy ngh ĩ r ằ ng: - Khi thu ỷ phân m ộ t este trong môi tr ườ ng axit thì s ẽ thu ñượ c r ượ u và axit h ữ u c ơ - Khi thu ỷ phân este trong môi tr ườ ng ki ề m thì s ẽ thu ñượ c mu ố i và r ượ u. Do ñ ó v ớ i bài t ậ p trên HS s ẽ nh ầ m t ưở ng là B là ancol còn C là HCOOH, A là este. * Phân tích: Ta gi ả s ử C là ch ấ t có ch ứ c andehit, công th ứ c t ổ ng quát có d ạ ng: RCHO, ta có Ph ươ ng trình hoá h ọ c: RCHO + Ag 2 O 3 dd NH → RCOOH + 2 Ag. RCOOH + NaOH → RCOONa + H 2 O. Theo hai ph ả n ứ ng trên OOH RC n = OONa RC n = RCHO n = 1 2 Ag n = 0,1 - G ỉ a s ử A là este ñơ n ch ứ c: Ph ươ ng trình hoá h ọ c: RCOOR ’ + NaOH → RCOONa + R ’ OH. A B C 0,1 0,1 0,1 Theo gi ả thi ế t; M A = 8,6 0,1 = 86 = 44 + (R + R ’ ) V ậ y: R + R ’ = 86 – 44 = 42 = 3 6 C H M N ế u tách 2 g ố c R và R ’ ra thì m ộ t g ố c là – CH 3 và m ộ t g ố c là CH 2 =CH 2. N ế u R c ủ a B là CH 2 =CH- thì CH 2 =CH-COONa là ch ấ t B, còn C là CH 3 OH. V ậ y C không th ể có ph ả n ứ ng tráng g ươ ng. Do ñ ó B là CH 3 COONa và C là CH 2 =CH-OH, r ượ u này không b ề n nên chuy ể n thành CH 3 CHO. V ậ y A là: CH 3 COOCH=CH 2 . Ví dụ 19: Hoà tan 5,6 gam b ộ t Fe trong 300,0 ml dd HCl 1M. Sau ph ả n ứ ng thu ñượ c dd X và khí H 2 . Cho l ượ ng d ư dd AgNO 3 vào dd X thì thu ñượ c m gam ch ấ t r ắ n. Hãy tìm gía tr ị m Gi ả i: * Sai l ầ m: H ầ u h ế t HS là nh ư sau: Ph ươ ng trình hoá h ọ c: Fe + 2 HCl → FeCl 2 + H 2 (1) mol 0,1 0,2 2 AgNO 3 + FeCl 2 → 2 AgCl + Fe(NO 3 ) 2 (2) mol 0,1 0,2 AgNO 3 + HCl → AgCl + HNO 3 (3) mol 0,1 0,1 Fe 2+ + Ag + → Fe 3+ + Ag (4) mol 0,1 0,1 V ậ y: Kh ố i l ượ ng ch ấ t r ắ n là: 53,85 gam. * Phân tích: HS ñ ã vi ế t thi ế u ph ả n ứ ng hoá h ọ c: 4 H + + 3 Fe 3+ + NO 3 - → 3 Fe 3+ + NO + 2 H 2 O (*) Ph ả n ứ ng (*) x ả y ra tr ướ c ph ả n ứ ng (4) nên Fe 2+ trong ph ả n ứ ng (4) ch ỉ còn: 0,025. Do ñ ó kh ố i l ượ ng ch ấ t r ắ n là: 45,75 gam. 2.1.5. Không xét hết các trường hợp dẫn ñến “thiếu nghiệm”. M ộ t s ố HS th ườ ng m ắ c các “b ẫ y” khi gi ả i toán là không chú ý ñế n các tính ch ấ t ñặ c bi ệ t c ủ a các ch ấ t P Ư c ũ ng nh ư các ch ấ t SP, nh ư tính l ưỡ ng tính c ủ a các ôxit, hy ñ roxit l ưỡ ng tính, quá trình hoà tan các k ế t t ủ a c ủ a các ôxit axit nh ư hoà tan CaCO 3 b ở i CO 2, . ., vì v ậ y HS th ườ ng xét thi ệ u nghi ệ m, sau ñ ây là m ộ t s ố ví d ụ . Ví dụ 20: X là dd ch ứ a 0,1 mol AlCl 3 Y là dd NaOH 1 M. Đổ t ừ t ừ dd Y vào dd X ñế n h ế t thì l ượ ng k ế t t ủ a thu ñượ c là 6,24 gam. Th ể tích dd Y là: A . 0,24 lít B . 0,32 lít C . 0,24 lit ho ặ c 0,32 lít D . 0,34 lít * Sai l ầ m: H ầ u h ế t HS th ườ ng gi ả i theo cách sau: - Ph ươ ng trình hoá h ọ c: AlCl 3 + 3 NaOH → 3 NaCl + Al(OH) 3 (1) Ban ñầ u: Mol 0,1 1.V Ph ả n ứ ng: Mol 6,24 78 = 0,08 (mol) - Qua s ố mol c ủ a Al(OH) 3 thu ñượ c ta th ấ y AlCl 3 d ư , nên NaOH h ế t, v ậ y NaOH tính theo k ế t t ủ a Al(OH) 3 , do ñ ó NaOH n = 3. 3 ( ) Al OH n = 3. 0,08 = 0,24 (mol) V ậ y: V Y = 0,28 (lít). * Phân tích: H ầ u h ế t HS ñ ã m ắ c m ộ t sai l ầ m là không ngh ĩ ñế n tính l ưỡ ng tính c ủ a Al(OH) 3 nên ñ ã không xét thêm m ộ t tr ườ ng h ợ p n ữ a là dd NaOH tác d ụ ng h ế t v ớ i Al(OH) 3 ñể thu ñượ c k ế t t ủ a c ự c ñạ i, sau ñ ó m ộ t ph ầ n k ế t t ủ a Al(OH) 3 tan ra, do ñ ó bài toán này có 2 k ế t qu ả ñ úng là: V dung d ị ch Y b ằ ng 0,24 lít và 0,32 lít. 2.1.6. Chưa có phương pháp phân tích và tổng hợp kiến thức. Đ a s ố các em HS có n ă ng l ự c h ọ c t ậ p trung bình và y ế u ñề u m ắ c các “b ẫ y” ki ế n th ứ c v ề ph ầ n này, các em có th ể có ki ế n th ứ c các ph ầ n riêng bi ệ t, nh ư ng s ự t ổ ng h ợ p các ki ế n th ứ c ñ ó l ạ i trong m ộ t v ấ n ñề c ầ n gi ả i quy ế t thì h ạ n ch ế , m ặ t khác nhi ề u em ch ư a có kh ả [...]... thí nghi m, khí clo ñư c ñi u ch t MnO2 và axit HCl a Vi t phương trình ph n ng và ghi rõ ñi u ki n (n u có) b Phân tích nh ng ch sai khi l p b thí nghi m như hình v sau Phân tích : a Phương trình ph n ng : 0 MnO2 + 4HCl t MnCl2 + Cl2 + 2H2O (®Æc) b V m t kĩ năng th c hành, giáo viên c n phân tích cho h c sinh hi u hình v mô ph ng thí nghi m, h c sinh suy lu n trong thí nghi m này: Ph i dùng dung d... y phương án 2 cũng ñư c ch p nh n * Phân tích: Khi cho H2SO4 ññ tác d ng v i NaCl s gi i phóng HCl 0 t C NaCl + H2SO4 (ñ) → NaHSO4 + HCl Nhưng do HCl sinh ra d ng khí ho c có hoà tan thành axit thì n ng ñ cũng không ñ l n ñ tác d ng v i dd KMnO4 ñ gi i phong Cl2 Trong phòng thí nghi m, v i lư ng ch t ñi u ch ít, d ng c ñơn gi n nên không dùng phương pháp ñi n phân V y: ch có phương án 1 là h p lí... NH3 v i Cu(OH)2 và AgCl, nên ch n ñáp án A * Phân tích: Đ ra yêu c u là tìm ch t b hòa tan trong dung d ch amoniăc nên có thên NaOH n a (vì NaOH không ph n ng nhưng tan trong dd NaOH) Ví d 22 : Đ ñi u ch Cl2 trong phòng thí nghi m có th dùng các cách: 1 Cho dd KMnO4 tác d ng v i dd HCl ñ c 2 Cho dd KMnO4 và dd H2SO4 ñ c tác d ng v i tinh th NaCl 3 Đi n phân nóng ch y NaCl A Ch có 1 B.Ch có 2 C.Ch có... thêm 3 Các tình hu ng trong bài t p mà ta có th g i là “b y” có th giúp giáo viên ñánh giá ñư c năng l c nh n th c c a HS t ñó phân lo i HS ñ r i tìm phương pháp d y h c phù h p v i t ng ñ i tư ng HS, giúp GV b i dư ng nhân tài cũng như ph ñ o HS y u kém m t cách khoa h c hơn 4 Phân tích nh ng “b y” trong gi i bài t p hoá h c có th xem như m t phương pháp “Ph n ch ng” trong gi ng d y ki n th c trư ng...y ? y ? y ? năng phân tích các d ki n bài toán, ñ t ñó xâu chu i chúng l i thành m t ki n th c th ng nh t, logíc, sau ñây là m t s ví d minh ho Ví d 21 : Cho các ch t: Cu(OH)2 (1), AgCl(2), NaOH(3), Al(OH)3(4), Mg(OH)2(5)... trình tr l i các câu h i lý thuy t cũng như gi i bài t p hoá h c: a Đ c k ñ ra trư c khi làm bài b Tóm t t ñ b ng cách g ch chân dư i nh ng n i dung quan tr ng có trong ñ ra c N u là câu h i lí thuy t c n phân lo i nhanh là câu h i thu c d ng nào: Gi i thích m t v n ñ , nh n bi t các ch t, tách hay tinh ch các ch t.T ñó áp d ng ngay phương pháp gi i các d ng ñó ñ gi i quy t v n ñ nêu ra d N u là bài t p... Benzen, etilen, propilen, axetilen, tripanmitin D Propilen, axetilen, butadien, saccarozo * Sai l m: H u h t HS khi gi i quy t ki n th c trên , th y các ch t trong câu A ñ u tho mãn nên ch n ñáp án A * Phân tích: Xiclobutan pư v i Br2 (kh) ch không pư dd Br2/CCl4 Vì v y ñáp án ñúng là B 2.1.7 Nh ng sai l m v kĩ năng th c hành hóa h c Trong quá trình d y h c hóa h c, không ch chú tr ng ñ n ki n th c lí . t ắ c vi ế t c ấ u hình electron: S ắ p x ế p các phân l ớ p theo ñ úng tr ậ t t ự c ủ a t ừ ng l ớ p, trong m ỗ i l ớ p theo ñ úng th ứ t ự phân l ớ p. V ớ i ki ế n th ứ c này HS s ẽ áp. Maccopnhicop vì hai liên k ế t ñ ôi liên h ợ p C 3 = C 2 - C 1 = O phân c ự c v ề phía O, suy ra liên k ế t ñ ôi C = C phân c ự c v ề phía C 2 nên t ạ i C 2 mang m ộ t ph ầ n ñ i ệ n. ứ ng nhi ệ t phân x ả y ra hoàn toàn, thu ñượ c m gam ch ấ t r ắ n và x (mol) h ỗ n h ợ p g ồ m 2 khí. a. Vi ế t các ph ươ ng trình ph ả n ứ ng x ả y ra. b. Tìm m và x * Phân tích:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phân tích bài tập hoá học , SKKN phân tích bài tập hoá học , SKKN phân tích bài tập hoá học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn