Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Cổ phần Cơ khí may Gia Lâm

66 609 2
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 16:11

Tiền lương là phần cơ bản nhất trong thu nhập của người lao động, giúp cho họ và gia đình trang trải các chi tiêu, sinh hoạt và dịch vụ cần thiết Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 1. Lí do lựa chọn đề tài 5 2. Mục đích nghiên cứu .6 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .6 4. Phương pháp nghiên cứu 6 5. Kết cấu 6 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG 7 CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 7 1.1. Tiền lương 7 1.1.1. Khái niệm tiền lương 7 1.1.2. Vai trò của tiền lương 9 Đối với người lao động 9 Đối với tổ chức 9 Đối với xã hội .10 1.1.3. Những yếu tố tác động lên tiền lương của người lao động 10 Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài gồm 11 Yếu tố thuộc về tổ chức .12 Yếu tố thuộc về công việc 13 Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 14 1.2. Chính sách tiền lương 14 1.2.1. Khái niệm chính sách tiền lương 14 1.2.2. Vị trí của chính sách tiền lương trong hệ thống chính sách quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp .16 1.2.3. Nội dung bản của chính sách tiền lương tại doanh nghiệp 17 1.2.3.1 Mục tiêu của chính sách tiền lương tại doanh nghiệp .17 1.2.3.2 Các nguyên tắc trả lương cho người lao động .17 1.2.3.3 Giải pháp, công cụ của chính sách tiền lương .19 1.2.3.3.1 Xác định mức tiền lương tối thiểu 19 Quy định mức tiền lương tối thiểu 19 Mức lương hiện hành trên thị trường lao động .19 1.2.3.3.2 Xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương 19 Xác định đơn giá tiền lương .19 Xác định quỹ tiền lương thực hiện .21 1.2.3.3.3 Xác định các hình thức trả lương, mức lương trả cho người lao động .22 Xác định các hình thức trả lương 22 Xác định mức tiền lương trả cho người lao động .24 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.4 Đánh giá chính sách tiền lương 26 1.2.4.1 Tính hiệu lực của chính sách tiền lương (effectiveness) .26 1.2.4.2 Tính hiệu quả của chính sách tiền lương (efficiency) .26 1.2.4.3 Tính tương thích của chính sách tiền lương (consitant) 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ MAY GIA LÂM .27 2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm .27 2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ .27 2.1.2. cấu tổ chức 27 2.1.3 Đặc điểm của sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm .29 2.1.4. cấu lao động .31 cấu lao động theo nghề nghiệp 31 cấu lao động theo độ tuổi .31 cấu lao động theo trình độ 32 cấu lao động theo giới tính 33 2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng những năm tới .33 2.2. Nội dung chính sách tiền lương của Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm 34 2.2.1. Mục tiêu chính sách tiền lương của Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm .34 2.2.2. Các nguyên tắc trả lương cho người lao động tại Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm 35 Nguyên tắc 1: Trả lương ngang nhau cho những người lao động như nhau 35 Nguyên tắc 2: Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân .35 Nguyên tắc 3: Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong doanh nghiệp .35 Nguyên tắc 4: Đảm bảo sự điều tiết vĩ mô của nhà nước .35 2.2.3. Những giải pháp, công cụ thực hiện chính sách tiền lương tại Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm 36 2.2.3.1 Xây dựng tiền lương tối thiểu tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm 36 2.2.3.2 Xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm 36 2.2.3.3 Hình thức trả lương tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm .37 2.3. Đánh giá chính sách tiền lương tại Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm. 38 2.3.1. Tính hiệu lực của chính sách tiền lương 38 2.3.1.1 Thực trạng việc thực hiện mục tiêu của chính sách tiền lương .38 2.3.1.2 Thực trạng việc thực hiện các nguyên tắc trả lương cho người lao động. .38 Nguyên tắc 1: Trả lương ngang nhau cho những người lao động như nhau 38 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguyên tắc 2: Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân 40 Nguyên tắc 3: Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong doanh nghiệp .43 Nguyên tắc 4: Đảm bảo sự điều tiết vĩ mô của nhà nước .43 2.3.1.3 Thực trạng việc thực hiện các giải pháp, công cụ của chính sách tiền lương .44 2.3.1.3.1 Thực trạng việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu 44 2.3.1.3.2 Thực trạng việc xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương 46 2.3.1.3.3 Thực trạng hình thức trả lương tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm 47 Trả lương sản phẩm theo định mức: 48 Trả lương sản phẩm do tập thể cùng làm: .48 Trả lương thời gian: .50 Trả lương đi công tác ngoài công ty 50 Trả lương cho khối nghiệp vụ 50 Trả lương cho khối quản lý 51 Trả lương cho giám đốc .51 Trả lương cho cán bộ quản lý công ty: 52 Trả lương tổ điện .53 Trả lương cho đội bảo vệ .54 Trả lương cho phòng kỹ thuật 54 2.3.2. Tính hiệu quả của chính sách tiền lương 54 2.3.3 Tính tương thích của chính sách tiền lương 55 Về qui chế tiền lương và thực hiện các nguyên tăc trả lương .55 Về việc xác định và thực hiện tiền lương tối thiểu .55 Về đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương .56 Về hình thức trả lương .57 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ MAY GIA LÂM 57 3.1 Phương hưóng hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm 57 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm 58 3.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu 59 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương 60 3.2.3 Hoàn thiện việc đánh giá kết quả của cá nhân người lao động theo hướng đánh giá đúng, kịp thời, thuận lợi .61 3.3 Những điều kiện để giải pháp thành công .63 KẾT LUẬN .64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .65 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể thầy, giáo trong Khoa Khoa học quản lý, những người đã truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý giá. Đồng thời, em cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với giáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền - người đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên trong Phòng Tổ chức hành chính nói riêng và trong Công ty Cổ phần khí may Gia Lâm nói chung đã tạo mọi điều kiện cho em trong quá trình thực tập. Đặc biệt là bác: Trần Đình Thắng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính đã giúp em hiểu rõ hơn về tiền lươngcông tác quản lý tiền lương trong Công ty, giúp em những kinh nghiệm trong công việc để sau này thể ra làm việc được tốt hơn. Hà Nội, tháng 5 năm 2008 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sinh viên Lương Thị Kim Oanh LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do lựa chọn đề tài Để thể sản xuất được, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải đảm bảo các nguồn lực về tài chính, máy móc thiết bị và đặc biệt không thể thiếu được nguồn lực con người. Con người được coi là vốn quý nhất, là động lực phát triển của mọi tổ chức, nó ý nghĩa quyết định đến việc sử dụng các nguồn lực khác. Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực giúp cho tổ chức thể tồn tại và phát triển được. Trả lương lao động là một hoạt động quản lý nhân sự ý nghĩa rất lớn trọng việc giúp cho tổ chức đạt được hiệu suất cao cũng như tác động một cách tích cực tới đạo đực lao động của mọi người lao động. Tuy nhiên, tác dụng của trả lương còn tuỳ thuộc vào khả năng chi trả và ý muốn tra lương của công ty cho người lao động trong tương quan với sụ đóng góp của họ. Một cấu tiền lương hợp lý sẽ là sở để xác định tiền lương công bằng nhất cho từng người lao động cũng như thuyết phục họ về lượng tiền lương đó. Trong những năm đổi mới tiến hành cổ phần hoá, Công ty cổ phần khí may Gia Lâm đã những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả trên nhiều mặt của sản xuất kinh doanh như: đổi mới công nghệ, đổi mới mặt hàng, 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên, những nhân tố tác động đến kết quả trên vấn đề tiền lươngchính sách tiền lương. Nó đã tạo ra động lực bên trong của công ty. Tuy nhiên, công ty mới cổ phần hoá được vài năm nên cũng đang còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu và xem xét, phân tích đánh giá, đưa ra những giải pháp để được một chính sách tiền lương hợp lý nhằm giúp cho các hoạt động quản lý nguồn nhân lực công ty đạt hiệu quả hơn. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại Công ty tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Cổ phần khí may Gia Lâm.” 2. Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống lý luận bản về tiền lươngphân tích thực trạng chính sách tiền lương của Công ty cổ phần khí may Gia Lâm đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là hệ thống văn bản chính sách tiền lương của Công ty cổ phần khí may Gia Lâm. Do những điều kiện khách quan và chủ quan nên phạm vi nghiên cứu của Luận văn vẫn tập trung trong nội bộ Công ty cổ phần khí may Gia Lâm. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận biện chứng theo phương pháp nghiên cứu truyền thống như quy nạp, diễn giải… cùng các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê làm rõ bản chất của vấn đề. Số liệu sử dụng trong chuyên đề được lấy từ các báo cáo và tài liệu chính thức cũng như hệ thống các văn bản của Công ty cổ phần khí may Gia Lâm. 5. Kết cấu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 1: Lý luận bản về tiền lươngchính sách tiền lương tại doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1. Tiền lương 1.1.1. Khái niệm tiền lương Tuỳ theo cách tiếp cận, phương thức vận hành nền kinh tế và trình độ phát triển của nền kinh tế mà người ta những quan niệm khác nhau về tiền lương (tiền công). Trong quá trình đổi mới kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị trường, khi sức lao động được thừa nhận là hàng hoá, quan niệm về tiền lương đã những sự thay đổi căn bản. Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho rằng tiền lương (salary) là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo một số lượng nhất định không căn cứ vào số giờ làm việc thực tế, thường được trả theo tháng hoặc nửa tháng. Còn tiền công (wage) là khoản tiền trả công lao động theo hợp đồng lao động (chưa trừ thuế thu nhập và các khoản khấu trừ theo quy định), được tính dựa trên số lượng sản phẩm làm ra hoặc số giờ làm việc thực tế. Ở Pháp, sự trả công lao động bao gồm tiền lương hay lương bổng và mọi nguồn lợi ích trực tiếp cũng như gián tiếp mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo việc làm của người lao động. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngày nay, người ta đã đi đến thống nhất về khái niệm tiền lương, dù cách diễn đạt về khái niệm này thể những điểm khác nhau. Tiền lươnggiá cả của sức lao động, được hình thành trên sở thoả thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động, phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trên thị trường lao động và phù hợp với các quy định tiền lương của pháp luật lao động. Tiền lương được người sử dụng lao động trả cho người lao động một cách thường xuyên, ổn định trong khoảng thời gian hợp đồng lao động (tuần, tháng, năm…) Tại Điều 55, Chương VI “Tiền lương” Bộ Luật lao động của nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam được sửa đổi bổ sung năm 2007 ghi rõ: “Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định” Phân biệt tiền lươngtiền công Nhiều nhà kinh tế cho rằng, tiền công chỉ là một biểu hiện, một tên gọi khác của tiền lương, vì tiền lươngtiền công đều là số tiền (hoặc hiện vật) trả công lao động cho người lao động, là biểu hiện của giá cả hàng hoá sức lao động. Tuy nhiên, hai khái niệm này sự khác nhau: - Tiền lươnglượng tiền mà người sử dụng lao động trả công cho người lao động mang tính chất thường xuyên và thường gắn với hình thức biên chế, định biên trong một doanh nghiệp, tổ chức… - Tiền cônglượng tiền mà người sử dụng lao động trả công cho người lao động để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể, hoặc làm việc với số 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thời gian nào đó, được xác lập thông qua thuê khoán lao động, hoặc qua hợp đồng dân sự. Trong nền kinh tế mà quan hệ công nghiệp ngày càng phát triển thì lao động hưởng tiền lương ngày càng mở rộng, vì vậy trong nội dung đề tài này đề cập chủ yếu là vấn đề tiền lương, nhưng trong từng bộ phận nghiên cứu tiền lương bao gồm cả vấn đề tiền công. 1.1.2. Vai trò của tiền lương • Đối với người lao động Tiền lươngphần bản nhất trong thu nhập của người lao động, giúp cho họ và gia đình trang trải các chi tiêu, sinh hoạt và dịch vụ cần thiết. Do vậy, các mức tiền lương là đòn bẩy kinh tế rất quan trọng để định hướng sự quan tâm và định hướng của người lao động. Khi độ lớn của tiền lương phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của công ty nói chung và cá nhân người lao động nói riêng thì họ sẽ quan tâm đến việc không ngừng nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. Mặt khác, tiền lương kiếm được ảnh hưởng đến địa vị của người lao động trong gia đình, địa vị của họ trong tương quan với các bạn đồng nghiệp cũng như giá trị tương đối của họ với tổ chức và đối với xã hội. Tiền lương là một trong những hình thức kích thích lợi ích vật chất đối với người lao động. Vì vậy khả năng kiếm được tiền lương cao hơn sẽ tạo ra động lực thúc đẩy người lao động ra sức học tập để nâng cao giá trị của họ đối với tổ chức thông qua sự nâng cao trình độ và sự đóng góp cho tổ chức. Hiệu quả công việc càng cao thì tiền lương về mặt nguyên tắc càng cao và ngược lại. • Đối với tổ chức 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tiền lương là một phần quan trọng của chi phí sản xuất. Tăng tiền lương sẽ ảnh hưởng tới chi phí, giá cả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm của công ty trên thị trường. Tiền lương là một đòn bẩy nhằm đảm bảo sản xuất phát triển, duy trì, giữ gìn và thu hút một đội ngũ lao động trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cao với ý thức kỷ luật vững. Cùng với việc kích thích không ngừng nâng cao năng suất lao động, tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp được công bằng và hợp lý sẽ tạo ra hoà khí cởi mở giữa những người lao động, hình thành khối đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, một ý chí vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp và vì lợi ích của bản thân họ. Chính vì vậy mà người lao động làm việc bằng cả nhiệt tình hăng say và họ quyền tự hào về mức lương họ đạt được. • Đối với xã hội Tiền lương thể ảnh hưởng quan trọng tới các nhóm xã hội và các tổ chức khác nhau trong xã hội. Tiền lương cao hớn giúp cho người lao động sức mua cao hơn và điều đó làm tăng sự thịnh vượng của cộng đồng nhưng mặt khác thể dẫn tới tăng giá cả và làm giảm mức sống của những người thu nhập không đuổi kịp mức tăng của giá cả. Giá cả tăng cao lại thể làm giảm cầu về sản phẩm và dịch vụ dẫn tới giảm công việc làm. Tiền lương đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông qua con đường thuế thu nhập và góp phần làm tăng nguồn thu của chính phủ cũng như giúp cho chính phủ điều tiết được thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. 1.1.3. Những yếu tố tác động lên tiền lương của người lao động 10 Yếu tố thuộc về công việc [...]... thích của chính sách tiền lương trả lời cho câu hỏi với mục tiêu, giải pháp và công cụ của chính sách tiền lương giúp ta giải quyết được tận gốc vấn đề hay không? CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ MAY GIA LÂM 2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần khí May Gia Lâm trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt... nhập ngoại, phấn đấu giá trị doanh thu tăng từ 5% đến 10% hàng năm 2.2 Nội dung chính sách tiền lương của Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm 2.2.1 Mục tiêu chính sách tiền lương của Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm Mục tiêu chính sách tiền lương của Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm nhằm thiết lập một chế trả lương công bằng, minh bạch và tính cạnh tranh, đảm bảo thu hút và duy trì những nhân... thông qua nhiều công cụ song chủ yếu là quy định về mức tiền lương tối thiểu cho các khu vực trong từng thời kỳ Website: http://www.docs.vn Email 36 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.3 Những giải pháp, công cụ thực hiện chính sách tiền lương tại Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm 2.2.3.1 Xây dựng tiền lương tối thiểu tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm Việc xây dựng khung tiền lương tối thiểu... Các doanh nghiệp thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam nói chung và công ty Cổ phẩn khí may Gia Lâm áp dụng công thức như trên trong quá trình xây dựng và lựa chọn tiền lương tối thiểu 2.2.3.2 Xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương tại Công ty cổ phần khí may Gia Lâm - Xác định chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất để tính đơn giá tiền lương và kế hoạch quản lý quỹ tiền lương ... lương trả cho người lao động đảm bảo chính xác, công bằng và công khai 1.2.4 Đánh giá chính sách tiền lương 1.2.4.1 Tính hiệu lực của chính sách tiền lương (effectiveness) Hiệu lực của chính sách tiền lương theo nghĩa rộng là năng lực của một doanh nghiệp thể đạt được đúng mục đích hay mục tiêu của chính sách tiền lương và đạt được các mục đích và mục tiêu đó Theo nghĩa hẹp, hiệu lực của chính sách. .. sách tiền lương là mối quan hệ giữa kết quả đạt được với mục tiêu của chính sách tiền lương 1.2.4.2 Tính hiệu quả của chính sách tiền lương (efficiency) Website: http://www.docs.vn Email 27 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hiệu quả của chính sách tiền lương thể hiện mối quan hệ giữa kết quả đạt được với chi phí để tổ chức thực thi chính sách đó 1.2.4.3 Tính tương thích của chính sách tiền lương. .. chẽ và chính xác Hình thức trả lương theo thời gian gồm: - Chế độ tiền lương theo thời gian giản đơn: la chế độ trả lươngtiền lương nhận được của mỗi công nhân do mức lương cấp bậc cao hay thấp và thời gian thực tếe làm việc nhiều hay ít quyết định Chế độ tiền lương này chỉ áp dụng ở những nơi khó định mức lao đọng chính xác, khó đánh giá công việc thật chính xác, áp dụng hình thức trả lương này... 0918.775.368 công nhân chính hưởng lương theo sản phẩm như: công nhân sửa chữa, phục vụ máy, công nhân điều chỉnh thiết bị trong nhà máy khí - Chế độ trả lương khoán: Chế độ trả lương này áp dụng cho những công việc nếu giao từng chi tiết sẽ không lợi mà phải giao toàn bộ khối lượng cho công nhân hoàn thành trong một thời gian nhất định Khối lượng nhận khoán là tập thể tổ, nhóm thì tiền lương nhận... phẩm Đồng thời công ty phải đảm bảo cân bằng về tài chính Website: http://www.docs.vn Email 35 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.2 Các nguyên tắc trả lương cho người lao động tại Công ty Cổ phần khí May Gia Lâm • Nguyên tắc 1: Trả lương ngang nhau cho những người lao động như nhau Quán triệt nguyên tắc trả lương ngang nhau cho những người lao động như nhau trong quá trình trả lương, thể hiện... tiền lương, mức chi phí tiền lương xác định không đúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiền lương trả cho người lao động Hiện nay những phương pháp tính đơn giá tiền lương dưới đây: - Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm (hoặc sản phẩm quy đổi) Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm được xác định bằng tổng các thông số dưới đây: + Tiền lương theo đơn vị sản phẩm ở các nguyên công, công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Cổ phần Cơ khí may Gia Lâm, Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Cổ phần Cơ khí may Gia Lâm, Hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Cổ phần Cơ khí may Gia Lâm, Lí do lựa chọn đề tài Mục đích nghiên cứu, Vai trò của tiền lương, Những yếu tố tác động lên tiền lương của người lao động, Nội dung cơ bản của chính sách tiền lương tại doanh nghiệp, Đánh giá chính sách tiền lương Cơ cấu tổ chức, Đặc điểm của sản phẩm và quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Cơ cấu lao động Kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng những năm tới, Tính hiệu quả của chính sách tiền lương Tính tương thích của chính sách tiền lương, Hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu Hoàn thiện việc xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, Những điều kiện để giải pháp thành công.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay