Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ở công ty cơ khí 25-TCCNQ

70 497 1
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 16:06

Công ty Cơ Khí 25,TCCNQP là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong cơ chế thị trường nên công ty đã sớm nhận ra được vai trò của sự cạnh tranh,tính chất gay gắt quyết liệt của nó đối với sự tồn tại và phát triển của công ty.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ở công ty cơ khí 25-TCCNQ, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ở công ty cơ khí 25-TCCNQ, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ở công ty cơ khí 25-TCCNQ, 2:Thực trạng quản lý chất lượng ở Cơng ty cơ khí 25-Tổng cục CNQP, Bộ máy quản lý chất lượng., Các phương pháp QLCL được áp dụng ở Cơng ty cơ khí 25- tổng cục CNQP., Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty., Những thành tích đạt được. Những khó khăn còn vướng mắc., Nguyên nhân., Phương hướng phát triển. Nâng cao nhận thức của các thành viên trong Công ty về chất lượng sản phẩm., Áp dụng biện pháp kinh tế trong quản lý chất lượng., Nâng cao chất lượng nguyên liệu., Tăng cường công tác đào đạo nguồn nhân lực và trao đổi thông tin nội bộ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay