ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

30 2,476 22
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2015, 09:45

[...]... 2: CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM 1- Khái niệm kinh tế Biển 2-Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng 3-Mục tiêu, quan điểm phát triển kinh tế biển 4- Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế Biển 5- Thành tựu và hạn chế 1/ Khái niệm kinh tế biển 1 Toàn bộ các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển: Kinh tế Hàng hải (Vận tải biển và Dịch vụ cảng biển) ; Hải sản Khai... quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo ” Phát triển, quy hoạch, xây dựng và phát triển các ngành kinh tế biển Khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt động trên biển 2/ Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng  Luật Biển Việt Nam (2012) một văn bản luật quy... vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng công ước Luật Biển năm 1982  Trung Quốc đã xâm phạm vùngđặc quyền kinh tế Việt Nam như thế nào? Tin tình hình biển đông Việt Nam Tàu Trung Quốc bắn tàu Việt Nam 3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN QUAN QUAN ĐIỂM ĐIỂM CHỈ CHỈ ĐẠO ĐẠO Phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển. .. quan đến biển 4.2/ GiẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống luật pháp và cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển Phát triển nguồn nhân lực biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển Xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh 5.1/ THÀNH TỰU • Quy mô kinh tế biển và vùng ven biển tăng... hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường Thu hút và phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường biển 4.1/ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GiẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN • Đến năm 2020, phát triển thành công, có bước đột phá về kinh tế biển, ven biển như sau: i) Khai thác, chế biến dầu, khí; ii) Kinh tế hàng hải; iii)... THỨC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM  Quy mô kinh tế biển Việt Nam còn nhỏ, chưa thực sự tương      xứng với tiềm năng Tình hình sử dụng biển và hải đảo còn thiếu bền vững Chưa đảm bảo cuộc sống cho cư dân ven biển Chưa có khu du lịch biển tổng hợp đạt quy mô và trình độ quốc tế Cơ sở hạ tầng còn thô sơ Thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng cao cho phát triển kinh tế biển CHƯƠNG 2: CHỦ TRƯƠNG PHÁT... iv) Du lịch biển và kinh tế hải đảo; v) Xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển • Sau năm 2020, thứ tự phát triển kinh tế biển có sự thay đổi: i) Kinh tế hàng hải; ii) Khai thác, chế biến dầu, khí và các loại khoáng sản; iii) Khai thác và chế biến hải sản; iv) Du lịch biển và kinh tế hải đảo; v) Các khu kinh tế, các khu... và hợp tác quốc tế Đại hội XI (2011) Tiếp tục phát triển kinh tế ven biển, biển, hải đảo theo định hướng CHIẾN LƯỢC BIỂN ĐẾN NĂM 2020 2/ Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Biển Việt Nam (2012): “Quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa,... ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển 4.2/ GiẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xây dựng lực lượng mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh trên biển Đẩy mạnh điều tra cơ bản và phát triển khoa học – công nghệ biển Triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, ... dịch vụ biển; Thông tin liên lạc (biển) ; Nghiên cứu khoa học công nghệ biển, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, điều tra cơ bản về tài nguyên - môi trường biển 2/ Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng Đại hội VII (1991) Từng bước khai thác toàn diện các tiềm năng to lớn của kinh tế biển, hải đảo gắn với chủ quyền lãnh hải Đại hội VIII (1996) Vùng và ven biển là . TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG 2: CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA BIỂN, ĐẢO TRONG PHÁT TRIỂN. niệm kinh tế Biển 2-Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng 3-Mục tiêu, quan điểm phát triển kinh tế biển 4- Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế Biển 5- Thành. 2: CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM 1/ Khái niệm kinh tế biển 1. Toàn bộ các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển: Kinh tế Hàng hải (Vận tải biển và Dịch vụ cảng biển) ; Hải sản Khai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM, ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM, ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM, 2/ Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng, 3/ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn