Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1

7 478 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2015, 10:20

N:  61-67 61 Mt s gii pháp phát tri và cán b qun lí giáo dc mm non tnh Hòa Bình 1 Ph 1 , c Minh 2 , Trn Ki 2,* 3 * 1 ,  2 ,    ; c9 9  2014 Tóm tắt: Giáo dc mm non là cp hu tiên ca h thng giáo dc qut nn móng u cho s phát trin v th cht, trí tu, tình cm, thm m ca tr em Vit Nam. Vi phát trin giáo dc mm non là trách nhim chung ca các cp chính quyn, ca mi ngành, mi h và toàn xã hi s o cng và s qun lí cc. Trong nh qua, giáo dc Hòa Bình nói chung, giáo dc mu khi sc; vic ph cp mm non cho tr 5 tuc trin khai khá hiu qu c yêu ci mn, toàn din giáo do [2] thì giáo do tt nhiu vic phi làm. Bài vi cn thc trng và mt vài gi xut nhm phát tri qun lí giáo dc mm non ca tnh Hoà Bình. T khóa: Phát trin, giáo dc mm non, cán b qun lí giáo dc, Hòa Bình. 1. Thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục Mầm non tỉnh Hòa Bình * 1  có cái nhìn khái quát v thc trng cht giáo viên và cán b qun lí mm non ca tnh Hoà Bình theo chun ngh nghip giáo viên mm non [3] và chun hi ng ng mm non     n hành kho sát ý kin ca mt s giáo viên mm non và Hi ng, Phó Hi ng ti mt s ng mm non t  a bàn khác nhau (Thành ph Hòa Bình, các huyn Cao Phong, Lc, Kim Bôi, Yên Thy). Ngoài o ý kin ca mt _______ * Tác gi liên h 84-916601315 Email: tkhuong@moet.edu.vn 1   c h tr tài chính c   NCKH t s chuyên viên ph trách giáo dc mm non ca các huyn/th  u tra và chuyên viên phòng giáo dc mm non ca S Giáo dc và o () Hòa Bình. Thông qua các phiu tra, kho sát trc tip giáo viên, các báo cáo ca các huyn, th và mt s ng mm non, có th thy nh: c kh trin khai m non theo chun. Nhiu   Kt qu m non, theo báo cáo ca các phòng giáo do, là rt tt. C th: t chun ngh nghi   t l t chun  mc khá (140 -  m) , tt (t  m - 200 m) là rt cao. P.V. Hoan và nnk. 3 (2014) 61-67 62 Các phiu t a hi cho kt qu t xut sc. Kt qu  giá ca hu t loi xut sc (171 - 190 m). Tuy nhiên, tt c nhc hi ý kin u cho rng kt qu     phc cht v chng ca giáo viên và cán b qun lí giáo dc mm non ca uó th là do s n  g có th do các ch     c s rõ ràng có s khác bing gia các mc, nên giáo viên có th ch l, c n nên kt qu t cao. Trong các phiu kho sát, mt s giáo viên  các thông tin v dân tc, tut s thiu chính xác nhnh trong vic tng hp. Mn chú ý là bn thân giáo    u ht quy trình, cách thc o chun ngh nghip. C th là còn mt s m ca tt c các mc  trong mt tiêu chí, thay cho vim  mc. Thông qua các phiu kho sát này chúng tôi c các kt qu sau (Bng 1): Qua các s liu ca Bng 1 có th thy: - 100% s giáo viên mm non c  a m kht chun v  o. - T l i ba (ch yu là dân tng; s ít là dân tc Dao, dân tc Thái) chim t l cao, chng t a    iên ca t  c quán trit trong ch n giáo dc; - T l giáo viên trên chun khá cao. Nhận xét: - S giáo viên có nguyn vng hc nâng chu o ch yu là giáo viên tr i 40; trong s kho sát, không t chu o. Bảng 1. Chu o ca giáo viên, hing mt s ng mm non Hiệu trưởng Giáo viên Tng Chun Trên chun Tng Chun Trên chun Dân tc Kinh Dân tc ng, Dao, Thái Dân tc Kinh Dân tc ng, Dao, Thái Dân tc Kinh Dân tc ng, Dao, Thái Dân tc Kinh Dân tc ng, Dao, Thái Tân Lạc 5 - 2 3 - 69 4 35 11 19 Cao Phong 7 2 3 2 - 53 4 14 8 25 Lạc Sơn 8 3 2 3 - 43 5 23 6 9 TP. Hòa Bình 10 - - 10 - 72 23 8 35 6 Kim Bôi 13 1 2 10 - 45 4 34 1 6 Yên Thủy 7 2 3 2 - 45 6 22 10 7 Tổng 50 8 12 30 327 46 136 71 72 n P.V. Hoan và nnk. 3 (2014) 61-67 63 Bảng 2. M t chun ngh nghip ca giáo viên và chun hing ti mt s ng mm non Hiệu trưởng Giáo viên Tng Tt (s ng/%) Xut sc (s ng/%) Tng Khá (s ng/%) Tt (s ng/%) Kinh ng, Dao Kinh ng, Dao Kinh ng, Dao Kinh ng, Dao Tân Lạc 5 - 2/40,0 3/60,0 - 69 4/5,8 35/50,7 11/15,9 19/27,5 Cao Phong 7 3/42,86 - 2/28,57 2/28,57 53 9/17,0 14/26,4 13/24,4 25/47,2 Lạc Sơn 8 3/37,5 2/25,0 1/12,5 2/25,0 43 5/11,6 23/53,5 6/14,0 9/20,9 TP. Hòa Bình 10 - - 10/100 - 72 23/31,9 8/11,1 35/48,6 6/8,4 Kim Bôi 13 - 2/15,38 10/76,9 1/7,69 45 4/8,9 34/75,6 1/ 2,2 6/13,3 Yên Thủy 7 - 2/28,57 4/57,14 1/14,3 45 5/11,1 34/75,6 2/4,4 4/8,8 Tổng 50 6/12,0 8/16,0 30/60,0 6/12,0 327 50/15,3 148/48,1 68/20,8 69/21,1 Ghi chú: t trung bình, yu. Bảng 3. Kt qu kho sát mt s c ct) Nội dung khảo sát Tốt Khá TB Yếu S dng CNTT 43 36 21 - S dc (ít nht 1 loi) nhc c 33 32 35 - S dng tranh  minh ha bài dy 71 28 01 - T chc hong cho tr 55 21 12 12 Kh  - 25 60 15 Kh  - 37 66 7,0 Kh  12 43 35 10 Bảng 4. Nguyn vng ca giáo viên, hiu tng mm non Nội dung khảo sát Tỉ lệ giáo viên, % Ghi chú Muc h t chuo 0,0 t chuo Muc hc nâng chuo 65 So vi s t chun Muc bc dy hc 82 So vi tng s giáo viên Muc bng v qun lí tài chính 100 So vi s hing Muc bng v công tác t chc nhân s 100 So vi s hing c tu kin v thc 100 So vi s tng s c h tr i hc 100 So vi s tng s i muc Có s h tr tài chính ca S, Phòng 100 Mun hc ti huyn 74 So vi s tng s i muc Hc tc 26 So vi s tng s i muc Muc hi kinh nghi nâng cao  52 So vi s tng s c hi Muc bng v ngoi ng hoc ting dân tc 67 Xây thêm phòng hc, gi hc sinh 18  vt cht (tranh,  33 Mt s ng thiu f P.V. Hoan và nnk. 3 (2014) 61-67 64 - Nguyn v vt cht g ngh  phòng hc, trang b thêm mt s  nh tuyên truyn phòng chng bu cho tr trong mt s tình hung ph bi ng dn giáo viên s dng máy tính trong dy hc; Vì có mt s giáo viên phn ánh là tình trng tr t v qun lí các cháu nên không có nhi u ki  trin khai chuyên môn. - Nhiu giáo viên muc tp kinh nghim c ng nghip  cp tnh; cp huyn; - Mt s giáo viên do o t lâu, nên cách thc t chc da hc lc hu, muc bi ng thêm cách thc t chc cho tr  - Mt s hing có nguyn vc b ng nghip v qun lí tài chính, v t chc nhân s  chun b cho vi c giao quyn t ch v tài chính, t chc. - Tu kic nâng chun; cho giáo viên d các lp tp hun chuyên môn  huyn; - Giáo viên mu kin kinh t t là giáo viên  các xã nông thôn, min núi cao. Vì vy, vic là nguyn v  i r    tài t cn có ch  h tr kinh phí cho h có th . 2. Đề xuất nhóm giải pháp phát triển về số lượng và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí mầm non của tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2014-2020 Giải pháp 1. T u kin v thi gian, gim áp lc công vi giáo viên, cán b qun  Thc t hin nay, v s ng,  nhi   hc sinh trong lp q   ng n kh     ca giáo viên và chính sc khe ca h do phi làm vic quá ti. Vì vy, giáo viên có quá ít th   dành cho vic t hc, t b. Ngoài ra,  các xã thuc huyn min núi, có nhiing thì cng s ng giáo viên nhi hn ch vic giáo viên phi gia quá nhing. Vì vy, tnh cn có k hoch tuyn dng b sung giáo viên m     ng vio  nh. Vi nh giao thông và rng v a lí, c linh hot trong vic b sung cp phó hing, vì vic qun lí theo dõi  nhng vùng này rt vt v. Giải pháp 2. T ng lc cho giáo viên, cán b qu Ch b trí công vit chun trình      trí hoc b trí công vic tm th i vi nh  t chun  o; Có ch  khuy    m hoc h tr i vi giáo viên, cán b qut chu  hc tp nâng chun; Khuyn khích bng vt chng hoc h tr tin) và tinh thi vi nhng t chun v   hn ch  mt s c thit yc nâng  ng yêu cu công vic. Vi cán b qun lí, cm yêu cu v thi gian trc tip ging dy trong vic xét tng các danh hi       cán b qun lí giáo dc Mm non t bt, b nhim khá si gian trc tip ging du. Giải pháp 3. i mi ni dung bng  ng thit th  ng nhu cu ca giáo viên. V ni dung b ng cn chú trng nhng v sau: c s dng công ngh thông tin trong dy hc Vì nhi trung c phm m c hu, lu kin hc tp bng P.V. Hoan và nnk. 3 (2014) 61-67 65 c l nhiu hn ch v c ngh nghip kh  dng công ngh thông tin còn rt hn ch, nht  i vi giáo viên  các huyn. Vì vy, các phòng giáo do cn t chc các lp tp hun ngn ngày v c này. Có th chia lp tp hun v CNTT theo nhi   dng các phn mn; khai  d liu phc v dy hc; khai thác các tài nguyên phc v bi  i ng xuyên giáo viên mm non - ban - 10/7/2012 ca B Giáo do v vic ban hành Quy ch b  ng xuyên giáo viên mm non, ph thông và giáo dc ng xuyên) ti trên trang web ca B Giáo dc và o. 2) Tp hut thit k bài dy theo ng tích cc/ch ng hóa quá trình nhn thc ca tr. Phn lo   ng vi thc hi    sóc giáo dc tr t n 72 tháng tu trên thc t có nhiu giáo viên ch bit son bài c ca bài son mu. 3) Vic t thit k mc tiêu ni dung theo tng ch  và ch  phù hp v tui ca tr là v rt khó không ch i vi giáo viên mng mà c v giáo viên hin nay. Cá bit là vn có mt s giáo viên mng có bng tt nghip loi khá, gii c mc tiêu yêu cu c t ca bài dy, không bit cách t chc ho bnh ca B Giáo do, S và Phòng Giáo dc và o huyn, th nên b  này. Cn t chc tp hun v  thunh mc tiêu bài dy theo ch .       ng dy hc hiu qu Trong thc t, hu ht giáo viên ch bit t ch  ng hc tp theo mt kiu rt gi ng,  c lp hc là nh Bác H, bng Bé ngoan, xung quanh lp hc là mt vài bc tranh trang trí, khung c  c gi nguyên trong mt hoc nhic. 5) H tr  c s dng thit b   dùng dy hc mt cách hiu qu Các k p v ca giáo viên mi ra u, có nhiu giáo viên không bit s dng mt lom chí có giáo viên không bit s dng máy tính. Rt ít      u chuyên bi   dy, cn b ng thêm cho giáo viên vic s dng nhc c. Tuy nhiên, vic s dng nhc c  h      u, cn rt nhiu thi gian c mt,  thay vic s dng nhc c  minh ha các tit tu, nt nhc, có th tp hun cho giáo viên s dng cát - xéa phn nhc, l dy cho hc sinh. K n lí tr ca mt b phn không nh giáo viên còn yu, nht là nhng l      ng hc tp cho tr còn hn ch. 6) Bng, tp hun cho giáo viên, cán b qun lí v mt s ni dung theo nhu cu Nhiu giáo viên còn nói ngng phát âm  n (n-l), c c luyn t  sa; Vic t chc các ho hot, t ch  t gi hc, cô giáo phân         không hp dn vi tr, quá quen thuc, thm chí tr không có hng thú, không có nhu cu. Còn có giáo viê      hành vi c  i vi tr  c hin c công bng tr. Mt s giáo viên trong giao tip vi cha m tr và ng nghi nh dn, ci m, thiu t tin, kh n kin thc khoa hc v nuôi dy tr và xã hi hoá giáo dc còn yu. Kin thc v i sng xã hi, Lut Giáo dc còn thiu và hn ch. Vic bng thêm v qun lí tài chính, t chi mi dy hc cho cán b qun lí là mt ni dung rt quan trng. Vì cán b qung thành t giáo viên, do u kin công vic, nht là  vùng xa xôi rt ít u kic bng v nhc P.V. Hoan và nnk. 3 (2014) 61-67 66 này. Ch yu làm vic theo kinh nghim nên hiu qu công tác ca h còn hn ch. 7) Tp hun, bng cho giáo viên dy gii, dy tt  mt khi lp và dc  tt c các khi lp Thc t,  nhing vn còn tình trng      y mt khi lp. Lí gi    thun li cho giáo       u này có mt trái là giáo viên d bng lòng vi công vic, ng  i, hc t  nâng cao trình . Vì vy, kh  gim.  làm ng cn có k hoch dài hi v h có th làm tt cônm nhn và có ý thc phn u trong nh  p theo. C th, nên phân công giáo viên dy c nh t 3 -  khi lp phù hp vi s ng ca giáo viên,   n sang dy lp k tip, mi lp dy t 1 -  nm vc yêu cu ca khi l   i quay vòng theo mt y, ti thi mt giáo viên có th dy tt mt khi lp và dc  tt c các khi lp còn li. Giải pháp 4. Linh hot trong hình thc t chc bng Vic t chc bng giáo viên mm non  a bàn các huyn min núi cn t chc tp  h tt v CNTT còn hn ch CNTT ca giáo viên mm non còn yu và r        n i vi giáo viên mm non, kh   hc, t nghiên cu tài liu còn hn chi vi giáo viên  th trn, th xã hoc thành ph thì có th bng theo hình thc kt hp tp trung vi trc tuyng vai trò ca t/nhóm chuyên môn trong vi     chuyên môn, nghip v cho giáo viên bng cách i mi ni dung và cách thc sinh hot t. Chng hn, mng cnh các ni dung chính ca bui sinh hot t chuyên môn, có th gm 3 phn: Phu là kim vic thc hin công tác chuyên môn ca tuc; Phn hai là trin khai d kin công tác chuyên môn tun tip theo; Phn 3 là sinh hot theo ch      gi sinh hot chuyên môn không tr lên nhàm chán, cn có ni dung chun b t thi vi giáo viên. Phn sinh ho, ch  có th là báo  c chun b sn, có th là rút kinh nghim gi   c bit là nên trin khai u bài h ging dy. Giải pháp 5. H tr v tài chính Mt trong nh    thy nh  n kh c tp, bi ng nâng  ca giáo viên là v tài chính. Vì vy, rt cn có nhóm gii pháp tài chính làm   ng ch qun lí giáo dc mm non ca tnh Hoà Bình.  thc hic các mc tiêu nâng cao cht      qun lí mm non, cn mng kinh phí không nh. Trong u kin ngân sách hn h   kh  gii quyc nhu cu kinh phí hc tp, bng c m b tính kh thi, có th gii quyt v tài chính  ng hóa v ng nhu cu hc t chuyên môn ng tài chính t 3 ngun: (i) S và phòng giáo do s dng kinh phí bng  chi tr là chính; (ii) ng c c   i chính quy    h tr kinh phí cho giáo viên; (iii) Cá nhân giáo viên t túc mt t l kinh phí thích hp. Tuy nhiên, vn li v giao thông và phát trin kinh t thì gii pháp này s cc cân nhc áp dng, do áp lc tài  i vi giáo viên và cán b qun lí  nh Giải pháp 6. t qu dy và hc mt cách cht ch, khách quan và s dng kt qu giá mt cách hp lí Nu vit ch, thc cht s làm ging lc hc tp nu ch  nâng chun v o. Vit ch không th thay th bng ý thc t giác ci hc. Khi các gii pháp t c trin khai thì t i hc s ý thc s cn thit phi hc. Nu s dng kt qu   t P.V. Hoan và nnk. 3 (2014) 61-67 67 cách hiu qu  nhim hoc min nhim, bãi nhim) s ng viên, khích l giáo viên phu. Ch y thì mt i có th c. 3. Kết luận  phân tích kt qu kho sát thc trng v        qun lí ng Mm non ti mt s a tnh  xut 6 gii pháp góp phn phát tri qung Mm non ca ti pháp 3) và gii pháp 5) gi vai trò quan trng. Tài liệu tham khảo [1] S Giáo do tnh Hòa Bình. Báo cáo Tng k  c 2011-   ng, nhim v c 2012-2013. [2] Ban Ch    khóa XI. Ngh quyt s 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ca Ban Ch       vi i mn, toàn din giáo d ng yêu cu công nghip hóa - hi i hóa u kin kinh t th ng xã hi ch i nhp quc t. [3] B Giáo d   o. Chun ngh nghip giáo viên mm non (Ban hành kèm theo Quyt nh s - ca B ng B Giáo do). [4] B Giáo do. Chun hing ng mm non (Ban hành kèm theo Thông  17/2011/TT-a B ng B Giáo do). Some Solutions to Develop Contingent of Teachers and Managers of Preschool Education in Hòa Bình Province Ph 1 c Minh 2 , Trn Ki 2 3 * 1 Hanoi College of Education 2 Department of Teachers and Educational Administrators, MOET of Vietnam,  Abstract: Preschool education is the first grade of the national educational system, laying the first foundation for the of physical, intellectual, sentimental and aesthetic development for Vietnamese children. The care for the development of preschool education is the shared responsibility of the authorities of all levels, each branch, each family and the whole society under the leadership of the Party and the State's management. In recent years, education in general and preschool education of Hòa Bình province in particular has been improved; the universalization of preschool education for 5 year old children has been implemented quite effectively [1]. However, in face of the requirement of fundamental and comprehensive innovation of education and training [2], the education and training of Hòa Bình province has a lot of work to do. This article refers to the real state of affairs and some solutions proposed to develop the contingent of teachers and educational managers of preschool education of Hòa Bình province. Keywords: Development, preschool education, educational administrators, Hòa Bình province. . qun lí giáo dc mm non ca tnh Hoà Bình. T khóa: Phát trin, giáo dc mm non, cán b qun lí giáo dc, Hòa Bình. 1. Thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục Mầm non tỉnh Hòa. Đề xuất nhóm giải pháp phát triển về số lượng và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí mầm non của tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2014-2020 Giải pháp 1. T u. thc trng cht  giáo viên và cán b qun lí mm non ca tnh Hoà Bình theo chun ngh nghip giáo viên mm non [3] và chun hi ng ng mm non     n
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1, Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1, Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn