Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Tuấn Anh.doc

66 707 1
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2012, 17:20

Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Tuấn Anh Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008Lời mở đầu Hiện nay xu hớng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, đòi hỏi mỗi quốc gia là một bộ phận của nền kinh tế thế giới không thể tách rời ra khỏi quỹ đạo chung. Các hoạt động kinh tế cũng dần thay đổi để phù hợp với xu hớng chung. Với bất kỳ một doanh nghiệp nào dù là quốc doanh, liên doanh hay t nhân thì việc cân nhắc tính toán để đạt đợc hiệu quả cao nhất trong thời buổi kinh tế thị trờng là điều luôn đợc chú trọng. Các khoản mục tăng giảm ra sao và làm thế nào để sản xuất kinh doanhhiệu quả. Hoạt động tài chính có quan hệ trực tiếp với hoạt động kinh doanh và ngợc lại tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ cung ứng vật t hàng hoá đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm đều ảnh hởng tới công tác tài chính. Ngợc lại tình hình tài chính tốt hay xấu sẽ có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình luân chuyển hàng hoá, tất cả những con số biểu hiện trạng thái sản xuất kinh doanh một cách nhanh nhất, thực chất nhất khẳ năng tồn tại của doanh nghiệp đến đâu phát triển hay suy vong nh thế nào. Cũng nhờ các con số tài chính mà các chủ thể của các nhà quản lý kinh tế có thể định hớng cho doanh nghiệp phát triển hay đoán đợc sự suy vong của doanh nghiệp để chuyển hớng. Vì vậy các nhà quản lý phải tiến hành phân tích báo cáo tài chính. Thông qua việc phân tích giúp cho chủ doanh nghiệp nắm đợc khẳ năng và tiềm lực của doanh nghiệp để từ đó có thể nhận biết, phán đoán, dự báo và đa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp và đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Là một sinh viên khoa quản trị kinh doanh trờng Cao đẳng Cộng Đồng HP, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH- TM & SX Tuấn Anh vừa qua. Với những kiến thức đã đợc học ở trờng cùng với s hiểu biết phần nào của mình về thực tế tại công ty, đợc sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngời trong công ty cũng nh sự giúp đỡ tận tình và ân cần của thầy giáo - Thạc sỹ Trơng Trung Dũng, nhận thức đợc tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh em đã chọn đề tài thực tập của mình Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 1Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008là: Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Tuấn Anh. Trên cơ sở nghiên cứu của chuyên ngành quản trị kinh doanh, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tìm ra đợc những u nhợc điểm, từ đó đa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nội dung báo cáo thực tập của em gồm 3 chơng sau:Chơng 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhChơng 2: Thực trạng về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH- TM Tuấn AnhChơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tuy nhiên, đây là một đề tài khá rộng và phức tạp, do trình độ hiểu biết cũng nh khả năng nắm bắt thực tế còn hạn chế nên việc nghiên cứu không thể tránh khỏi những sai lầm thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận đợc sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo cùng toàn thể các cô chú trong công ty để báo cáo của em đạt đ-ợc kết quả tốt nhất.Em xin chân thành cảm ơn!ch ơng 1 : Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhLơng Đắc Luân_C.QDN05.1 2Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008I. Những nội dung cơ bản của phân tích hoạt động kinh tế: 1. Khái niệm,mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh tế : * Khái niệm: Phân tích hoạt động kinh tế là việc phân chia, phân giải các hiện t-ợng, các quá trình và kết quả kinh doanh thành nhiều bộ phận cấu thành, rồi dùng các phơng pháp liên hệ, so sánh đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật và xu hớng vận động, phát triển của hiện tợng nghiên cứu. * Mục đích: Phân tích hoạt động kinh tế có mục đích nh sau: - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả của việc thực hiện các nghiệp vụ đợc giao, đánh giá việc chấp hành các chế độ, chính sách quy định của Đảng và Nhà nớc. - Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hởng của các nhân tố đến kết quả và hiện tợng kinh tế cần nghiên cứu, xác định những nguyên nhân dẫn đến sự biến động, các nhân tố làm ảnh hởng trực tiếp đến mức độ và xu hớng của hiện tợng nghiên cứu. - Đề xuất phơng hớng và biện pháp để cải tiến công tác khai thác các khả năng tiềm tàng trong nội bộ doanh nghiệp nhằm nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh. * ý nghĩa: Với công cụ của Nhà nớc, PTHĐKT trở thành một công cụ quản lý khoa học có hiệu quả, không thể thiếu đợc đối với nhà quản lý. - Phân tích hoạt động kinh tế cho phép các nhà doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng nh hạn chế trong doanh ngiệp mình. - Phân tích hoạt động kinh tế là cơ sở quan trọng để ra các quyết định kinh doanh và quản trị có hiệu quảdoanh nghiệp, cũng là biện pháp quan trọng đề phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. Nh vậy với vai trò là công cụ của nhận thức, phân tích hoạt động kinh tế giúp cho nhà doanh nghiệp đánh giá đầy đủ, sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của nó, để từ đó thấy đợc mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý của doanh nghiệp để từ đó đề ra các biện pháp khai thác tiềm năng của doanh nghiệp và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Nếu không có phân tích hoạt động kinh tế thì kết quả mang lại hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên.Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 3Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 20082. Đối t ợng của phân tích hoạt động kinh tế; Phân tích hoạt động kinh doanh có đối tợng nghiên cứ là các hiện tợng, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. 3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh: Kiểm tra, đánh giá một cách chính xác, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả các chỉ tiêu danh mục kinh tế kỹ thuật. Phân tích hoạt động kinh doanh phải góp phần vào việc thực hiện tốt các nguyên tắc của hạch toán kinh tế doanh nghiệp.Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ phát hiện và khai thác những khả năng tiềm tàng nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế. Để đạt đợc mục đích trên, đòi hỏi doanh nghiệp sau một kỳ kinh doanh còn phải phân tích và đúc kết đợc những bài học kinh nghiệm, những sáng kiến cải tiến rút ra từ thực tiễn, kể cả những bài học thành công hay thất bại làm cơ sở cho việc đa ra ph-ơng án, kế hoạch kinh doanh trong thời kỳ tới. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những gì mà doanh nghiệp đạt đợc sau quá trình sản xuất kinh doanh đợc thể hiện ở hai mặt chủ yếu là kết quả về vật chất và kết quả tài chính. Kết quả về vật chất tức là giá trị sử dụng của các sản phẩm hoặc dịch vụ đơc tạo ra nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu và đợc thể hiện bởi các chỉ tiêu khối lợng sản xuất tính theo đơn vị hiện vật và giá trị bằng tiền (doanh thu). Kết quả là những chỉ tiêu có thể lợng hoá đợc. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đợc xác định bằng chỉ tiêu tơng đối so sánh giữa kết quả và chi phí đều có thể đợc xác định băng đơn vị hiện vật và đơn vị giá trị. Khi sử dụng đơn vị hiện vật để xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ gạp khó khăn giữa kết quả và chi phí không cùng một đơn vị tính. Còn việc sử dụng đơn vị giá trị luôn luôn đa ra các đại lợng khác nhau về một đơn vị tính tiền tệ. Nh vậy, khi nói đến hiệu quả tức là nói đến mức độ thoả mãn nhu cầu với việc lựa chọn và sử dụng các nguồn lực luôn có giới hạn.Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 4Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008 Căn cứ vào nội dung và tính chất của hiệu quả, ngời ta chia nó thành nhng loại nh sau: - Hiệu quả kinh tế.- Các hiệu quả khác: Xã hội, an ninh, quốc phòng và các yêu cầu về chính trị.Trong các loại hiệu quả thì hiệu quả kinh tế có vai trò quyết định nhất, đồng thời là cơ sở để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và là tiền đề thực hiện các yêu cầu xã hội khác.II. Các phơng pháp phân tích hoạt động kinh tế. 1. Ph ơng pháp xác định kết quả kimh doanh: a. Ph ơng pháp so sánh: Là phơng pháp đợc sử dụng phổ biến trong phân tích để đánh giá kết quả xác định vị trí và xu hớng biến động của hiện tợng kinh tế. Phơng pháp so sánh đợc sử dụng trong các trờng hợp sau: - So sánh giữa trị số chỉ tiêu thực tế với trị số kế hoạch hoạc định mức. - So sánh trị số chỉ tiêu thực tế kỳ này với chỉ tiêu ấy ký trớc. - So sánh giữa các đơn vị với nhau, giữa các đơn vị thành phần - So sánh giữa đơn vị nghiên cứu với ngành hoặc nền kinh tế quốc dân. - So sánh giữa thực tế với nhu cầu, thực tế với khả năng. * So sánh bằng số tuyệt đối: Phản ánh quy mô, khối lợng hoặc hiện tợng nghiên cứu đạt, vợt hay giảm giữa hai kỳ. Đợc xác định bởi công thứcMức chênh lệch tuyệt đối: = y1 - y0 Trong đó: y1 : Mức độ chỉ tiêu kỳ nghiên cứu y0 : Mức độ chỉ tiêu kỳ gốc * So sánh bàng số tơng đối: Số tơng đối phản ánh kết cấu mối quan hệ tổng thể, tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của chỉ tiêu kinh tế. Trong phân tích sử dụng số tơng đối sau: - Số tơng đối đồng thái: Phản ánh xu hớng biến động, tốc độ phát triển của hiện tợng qua thời gian. Đợc xác định bởi công thức: y1Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 5Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008 t = x 100 (%) y0 Trong đó: t : Số tơng đối đồng thái y1: Mức độ kỳ nghiên cứu y0 : Mức độ kỳ gốcTa có thể xác định : Kỳ gốc cố định (sử dụng trong thời gian dài) Kỳ gốc thay đổi (sử dụng trong khoảng thời gian gần nhau) - Số tơng đối kết cấu: Xác định tỷ trọng của từng bộ phận chiếm trong tổng thể. Đợc xác định bởi công thức: ybp d = x 100 (%) yttTrong đó: ybp : Mức độ của bộ phận ytt : Mức độ của tổng thể- Số tơng đối cờng độ: Phản ánh trình độ phổ biến của hiên tợng, phản ánh tổng quát chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh. * So sánh bằng số bình quân: Số bình quân phản ánh mức độ mà đơn vị đạt đợc so với số bình quân chung của tổng thể cũng nh của toàn ngành.b. Ph ơng pháp chi tiết: * Phơng pháp chi tiết theo thời gian: Kết quả sản xuất kinh doanh là kết quả của quá trình do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau, tiến độ thực hiện quá trình trong đơn vị thời gian xác định không đồng đều, vì vậy ta phải chi tiết theo thời gian, giúp cho việc đánh giá kết quả của doanh nghiệp đợc xác đúng và tìm đợc các giải pháp nâng cao đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Tác dụng: + Xác định thời điểm mà hiện tợng kinh tế xảy ra tốt nhất, xấu nhất. + Xác định biến đổi phát tiển nhịp điệu với phát triển của hiện tợng kinh tế.Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 6Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008 * Phơng pháp chi tiết theo địa điểm: Có những hiện tợng kinh tế xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau với những tính chất và mức độ khác nhau vì vậy cần phải chi tiết theo địa điểm. - Tác dụng: + Xác định những đơn vị, cá nhân tiên tiến hoặc lạc hậu + Xác địng sự hợp lý hay không trong việc phân phối nhiệm vụ giữa các đơn vị sản xuất hoặc cá nhân. + Đánh giá kết quả của việc hạch toán kinh doanh nội bộ. * Phơng pháp chi tiết theo các bộ phận cấu thành: Chi tiết theo các bộ phận cấu thành rút ra đợc quan hệ cấu thành của các hiện t-ợng kinh tế và kết quả kinh tế, nhận thức đợc bản chất của của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó giúo cho việc đánh giá kết quả đợc chính xác và xác định đợc nguyên nhân cũng nh trọng điểm của công tác quản lý.2. Ph ơng pháp xác định mức độ ảnh h ởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích dùng trong phân tích: a. Ph ơng pháp cân đối: Phơng pháp này đợc vận dụng trong trờng hợp khi các nhân tố có mối quan hệ tổng, hiệu hoặc kết hợp cả tổng và hiệu với các chỉ tiêu nghiên cứu. Cụ thể khi xác định mức độ ảnh hởng của nhân tố nào đó đến chỉ tiêu nghiên cứu chính bằng chênh lệch giữa giá trị kỳ nghiên cứu và kỳ gốc của nhân tố đó. Khái quát nội dung của phơng pháp :y = a + b - c + Giá trị chỉ tiêu kỳ gốc : yo = a0 + b0 - c0 + Giá trị chỉ tiêu kỳ n/c : y1 = a1 + b1 - c1 + Xác định đối tợng phân tích : y = y1- y0 = (a1 + b1 - c1) - (a0 + b0 - c0) + Xác định mức độ ảnh hởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích: *> ảnh hởng của nhân tố thứ nhất (a) đến y:Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 7Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008ảnh hởng tuyệt đối : ya = a1- a0ảnh hởng tơng đối : ya = (ya x 100)/y0 (%) *> ảnh hởng của nhân tố b đến y:ảnh hởng tuyệt đối : yb = b1- b0ảnh hởng tơng đối : yb = (yb x 100)/y0 (%) *> ảnh hởng của nhân tố c đến y:ảnh hởng tuyệt đối : yc = c1- c0ảnh hởng tơng đối : yc = (yc x 100)/y0 (%) Tổng ảnh hởng của các nhân tố :ya+ yb+ yc = yya+ yb+ yc = y =(y x 100)/y0 (%)b. Ph ơng pháp thay thế liên hoàn: Là phơng pháp xác định mức độ ảnh hởng của các nhân tố bằng cách thay thế lần lợt và liên tiếp các nhân tố từ giá trị kỳ gốc sang kỳ phân tích để xác định chỉ số của chỉ tiêu khi nhân tố thay đổi. Sau đó so sánh chỉ số của chỉ tiêu khi cha có sự biến động của nhân tố cần xác định dợc mức độ ảnh hởng của nhân tố đó. Dạng tổng quát: Y = A.B.C - Đối tợng phân tích là giá trị chỉ tiêu ở kỳ gốc: Y0 = A0.B0.C0 - Đối tợng phân tích là giá trị chỉ tiêu ở kỳ nghiên cứu: Y1 = A1.B1.C1 - Đối tợng phân tích : y = y1- y0 = A1.B1.C1 - A0.B0.C0 Xác đinh mức độ ảnh hởng của các nhân tố:* Nhân tố A + ảnh hởng tuyệt đối : ya = A1.B0.C0 - A0.B0.C0 + ảnh hởng tơng đố : ya = (ya x 100)/y0 (%)* Nhân tố B: + ảnh hởng tuyệt đối : yb = A1.B1.C0 - A1.B0.C0 + ảnh hởng tơng đối : yb = (yb x 100)/y0 (%)Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 8Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008* Nhân tố C: + ảnh hởng tuyệt đối : yc = A1.B1.C1 - A1.B2.C0 + ảnh hởng tơng đối : yc = (yc x 100)/y0 (%) Cộng tổng mức độ ảnh hởng: ya+ yb+ yc = yya+ yb+ yc = y = (y x 100)/y0 (%) Điều kiện để áp dụng phơng pháp thay thế liên hoàn: - Các nhân tố ảnh hởng đến chỉ tiêu phân tích đợc sắp xếp và xác định mức độ ảnh hởng theo một thứ tự, từ nhân số lợng đến nhân tố chất lợng. - Mỗi lần chỉ thay thế giá trị của một nhân tố, có bao nhiêu nhân tố thì thay thế bấy nhiêu lần. Giá trị của nhân tố đã thay đổi thay thế giữ nguyên giá trị kỳ phân tích cho đến khi lần thay thế cuối cùng.c. Ph ơng pháp số chênh lệch : Điều kiện áp dụng giống nh phơng pháp thay thế liên hoàn, chỉ khác ở chỗ khi xác định mức độ ảnh hởng của nhân tố nào đó thì trực tiếp sử dụng số chênh lệch giữa giá trị kỳ phân tích với giá trị kỳ gốc của nhân tố đó.d. Ph ơng pháp chỉ số: Là chỉ tiêu tơng đối thể hiện mối quan hệ so sánh mức độ của hai hiện tợng nghiên cứu, ở đây ta chỉ xét ứng dụng của phơng pháp chỉ số trong việc xác định mức độ ảnh hởng của các nhân tố đến chỉ tiêu nghiên cứu. Từ phơng trình kinh tế ta thiết lập liên hệ thống chỉ số: F = QI.f IR = IQL . Ir * Phơng pháp liên hoàn: Phơng pháp này nói lên ảnh hởng của nhân tố đến chỉ tiêu nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu các nhân tố biến động và tác động lẫn nhau. Mỗi nhân tố có quyền số khác nhau vì vai trò của nó khác nhau, thông thờng nhân tố số lợng thì có quyền số ở kỳ gốc, nhân tố chất lợng thì có quyền số ở kỳ nghiên cứu. * Phơng pháp biến động riêng biệt:Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 9B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ kinh doanh HP 2008 Ph¬ng ph¸p nµy nªu lªn biÕn ®éng cđa chØ tiªu nghiªn cøc, do ¶nh hëng riªng biƯt cđa tõng nh©n tè cÊu thµnh vµ ¶nh hëng do cïng biÕn ®éng vµ cïng t¸c ®éng lÉn nhau cđa c¸c nh©n tè nghiªn cøu. Khi sư dơng ph¬ng ph¸p biÕn ®éng riªng biƯt tõng nh©n tè th× qun sè ®ỵc lÊy ë kú gèc.III. Néi dung ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cđa mét doanh nghiƯp:1. Ph©n tÝch t×nh h×nh sư dơng chi phÝ tiỊn l ¬ng : Chi phi tiỊn l¬ng l nh÷ng kho¶n chi phÝ b»ng tiỊn m doanh nghiƯp tr¶ c«ng chồ à ngêi lao ®éng c¨n cø v o khèi là ỵng, tÝnh chÊt v hiƯu qđa c«ng viƯc m ngà à êi lao ®éng ®¶m nhËn. Chi phÝ tiỊn l¬ng bao gåm l¬ng chÝnh, c¸c kho¶n phơ cÊp theo l¬ng v c¸cà kho¶n bấ hiĨm CBCNVC trong danh s¸ch lao ®éng cđa doanh nghiƯp bao gèm cã lao ®éng theo hỵp ®ång ng¾n h¹n v d i h¬n.à à Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ tiỊn l¬ng nh»m mơc ®Ých nhËn thøc v ®¸nh gi¸ métà c¸ch ®óng ®¾n, to n diƯn t×nh h×nh sư dơng q là ¬ng cđa doanh nghiƯp trong kinh doanh. Qua ®ã thÊy ®ỵc sù ¶nh hëng cđa nã ®Õn qu¸ tr×nh v kÕt qu¶ kinh doanh cđầ doanh nghiƯp. §ång thêi qua ph©n tÝch còng t×m ra nh÷ng ®iĨm tån t¹i bÊt hỵp lý trong c«ng t¸c qu¶n lý v sư dơng q là ¬ng v ®Ị ra nh÷ng biƯn ph¸p qu¶n lý thÝchà hỵp. ViƯc ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ tiỊn l¬ng trong doanh nghiƯp c¨n cø v o c¸c t ià à liƯu sau: + C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Þnh møc tiỊn l¬ng cđa doanh nghiƯp. + C¸c sè liƯu, t i liƯu kÕ to¸n chi phÝ tiỊn là ¬ng cđa doanh nghiƯp gåm cã kÕ to¸n tỉng hỵp, kÕ to¸n chi tiÕt. + C¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vỊ tiỊn l¬ng cđa nh nà íc, cđa doanh nghiƯp gåm cã nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh, híng dÉn cđa ng nh hc c¬ quan chđ qu¶n, cđa c¬ quanà BHXH. + C¸c hỵp ®ång lao ®éng v chÝnh s¸ch vỊ qu¶n lý lao ®éng.à C¸c chØ tiªu ph©n tÝch chi phÝ tiỊn l¬ng: Tỉng q tiỊn l¬ng L¬ng §¾c Lu©n_C.QDN05.1 10[...]... nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008là: Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Tuấn Anh. Trên cơ sở nghiên cứu của chuyên ngành quản trị kinh doanh, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tìm ra đợc những u nhợc điểm, từ ®ã ®a ra mét sè ®Ị xt nh»m n©ng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nội dung báo... quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nội dung báo cáo thực tập của em gồm 3 chơng sau:Chơng 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Chơng 2: Thực trạng về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH- TM Tuấn AnhChơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tuy nhiên, đây là một đề tài khá rộng và phức tạp, do trình... chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008* Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ của doanh nghiệp. So với năm 2005, năm 2006 lợi nhuận tăng 103,9 %, tơng ứng tăng 1.404.358 đ. phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. * Lợi nhuận từ hoạt động khác: Thông thờng ở một doanh nghiệp... với công nghệ, máy móc thiết bị còn nhiều hạn chế II. phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty: 1 . Hiệu quả kinh tế: 1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty: Lơng Đắc Luân_C.QDN05.1 27 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008 Phơng pháp này nêu lên biến động của chỉ tiêu nghiên cức, do ảnh hởng riêng biệt của từng nhân tố cấu thành và ảnh hởng do cùng biến động. .. lao động, đề xuất với giám đốc trong việc lập kế hoạch đào tạo lao động có chuyên môn, tay nghề cao, các cán bộ có năng lực quản lý tốt hơn. Các nhân viên văn th hành chính quản lý các công văn đi, đến của công ty. Quản lý con dấu, quản lý và sử dụng máy Fax, máy photo của công ty. - Phòng sản xuất: Hàng ngày lập các kế hoạch sản xuất sản phẩm, trình Ban lÃnh đạo công ty ký duyệt. Triển khai các. .. lợc kinh doanh của doanh nghiệp là hoàn toàn đúng đắn. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của năm 2006 tốt hơn so với năm 2005. Nguyên nhân là do công ty đà nhạy bén trong việc nắm bắt thị trờng, tạo uy tín với khách hàng trên toàn quốc về các sản phẩm của mình.1.2 Hiệu quả sử dụng lao động và chi phí tiền lơng: Hiệu quả sử dụng lao động của công ty là những giá trị tài sản biểu hiện bằng tiền của. .. trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh tm tuấn anh1. Tìm hiểu ch ung vỊ c«ng ty TNHH TM Tn Anh:– 1. l ịch sử hình thành và phát triển: Lơng Đắc Lu©n_C.QDN05.1 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh HP 2008 Các chỉ tiêu phản ánh tính hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty còn thấp nh: Quy mô lợi nhuận Nếu nh chúng ta so sánh các chỉ tiêu này với doanh. .. hàng năm của công ty chỉ đạt khoảng trên 0,3% so với doanh thu và chi phí. Do đó, các chỉ tiêu doanh lợi nh: Doanh lợi vốn kinh doanh, doanh lợi vốn chu sở hữu, sức sinh lời của tài sản cố định và tài sản lu động là không cao. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty vẫn cha đợc khoa học nên cha phát huy đợc hết khả năng của cán bộ công nhân viên trong công ty. Điều này đợc thể hiện ở chỗ công ty mới... nhiệm trớc pháp luật.- Phó GĐ: là ngời hỗ trợ đấc lực của GĐ, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sản xuất, phụ trách điều hành chung các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh - Phòng kÕ to¸n: Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n, hƯ thèng sổ sách phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của công ty để dễ dàng quản lý. Hàng tháng nập báo cáo thuế và các báo cáo có liên quan để trình bày Ban lÃnh đạo Công ty. - Phòng... là do: + Nhân lực của công ty năm 2006 tăng lên so với năm 2005. + Công tác tổ chức quản lí của công ty tốt, thời tiết thuận lợi cho sản xuất, năng suất lao động của công nhân tăng cao. + Năm 2006 một số bộ phận nh tổ ra cối, ra chống Công ty trả lơng theo sản phẩm, thay vì trả lơng công nhật nh năm trớc, đà kích thích ngời lao động làm việc hăng say, hiệu quả hơn. Khối lợng công việc đợc hoàn . tích hoạt động sản xuất kinh doanhChơng 2: Thực trạng về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH- TM Tuấn AnhChơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng. ngành Quản trị kinh doanh HP 2008là: Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Tuấn Anh.doc, Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Tuấn Anh.doc, Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Tuấn Anh.doc, Các phơng pháp phân tích hoạt động kinh tế. 1. Ph, Đối t ợng của phân tích hoạt động kinh tế; Phân tích tình hình sử dụng chi phí tiền l ơng, Phân tích tình hình quản lý v sử dụng t i sản của doanh nghiệp: , Phân tích tình hình tài chính của doanh ngiệp:, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh tm tuấn anh Tìm hiểu ch ung về công ty TNHH TM Tuấn Anh: l ịch sử hình thành và phát triển:, Dây chuyền thiết bị - Công nghệ: Thị tr ờng kinh doanh: Điều kiện cơ sở vật chất - Cơ cấu lao động:, Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty:, Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty:, Hiệu quả sử dụng lao động và chi phí tiền lơng:, Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản của công ty, Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp:, HiƯu qu¶ kinh tÕ x· héi KT- XH :, Định h ớng phát triển của công ty: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty:, Biện pháp 1: Giảm chi phí, hạ giá thành để tăng khả năng cạnh tranh:, Biện pháp 2: Tăng cờng công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trờng:, Biện pháp 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quảng cáo và tiếp thị: Bịên pháp 4: Tăng cờng công tác quản lý nợ tồn đọng, giảm các khoản phải thu, Biện pháp 5: Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay