Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội)

131 462 1
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2015, 22:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT Luận văn cao học: Nguyễn Duy Thạch Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Quang Tuyến Hà Nội 2007 - 1 - MỞ ĐẦU I. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài. Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt; là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đúng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương khóa IX đã khẳng định: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản suất đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước; quyền SDĐ là hàng hóa đặc biệt”. Sau 20 năm thực hiện đổi mới, chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, kế hoạch hóa cao độ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt: Kinh tế phát triển; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước có phần đóng góp không nhỏ của mảng pháp luật về đất đai nói chung và pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người SDĐ khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng (sau đây gọi chung là pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất); bởi lẽ, đất đai được xác định là một trong những yếu tố mang tính chất “đầu vào” của quá trình sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Các doanh nghiệp không thể tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc triển khai thực hiện các dự án đầu tư nếu không tiếp cận được vấn đề đất đai. Tuy nhiên, do quỹ đất công hiện nay hầu như đã được giao cho người SDĐ sử dụng ổn định lâu dài; vì vậy, để giải quyết “bài toán” đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thì không thể tránh khỏi việc Nhà nước thu hồi đất của người SDĐ có bồi thường. Hơn nữa, đất đai cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác ở nước ta là có hạn; trong khi đó, với sự phát triển năng động và nhanh chóng của nền kinh tế thị trường thì nhu cầu SDĐ cho phát triển ngày càng tăng, vì vậy áp - 2 - lực của việc giải quyết hài hòa giữa lợi ích của người SDĐ, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhà đầu tư đang là một vấn đề nhậy cảm và mang tính thời sự. Nhận thức rõ vấn đề này, Nhà nước ta đã không ngừng sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên trong quan hệ thu hồi đất. Tuy nhiên, thực tế thi hành các quy định này vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, phức tạp: Nhà nước, người SDĐ, nhà đầu tư dường như chưa tìm được “tiếng nói” chung về lợi ích; người bị thu hồi đất đưa ra những đòi hỏi về bồi thường vượt quá khả năng đáp ứng của Nhà nước; chưa giải quyết tốt vấn đề đảm bảo công ăn, việc làm cho người bị mất đất sản xuất.v.v. Đây là một trong những nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đông người, vượt cấp về đất đai và là một trở ngại không nhỏ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Để phát huy những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” thì việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất và đề xuất các giải pháp hoàn thiện là một việc làm rất cần thiết hiện nay. Hà Nội với vị trí địa, chính trị đặc biệt quan trọng, là Thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; sự phát triển lớn mạnh của Hà Nội có ý nghĩa quan trọng và tác động rất lớn đến sự phát triển chung của đất nước. Nhận thức được vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề này, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô phát triển về mọi mặt, với phương châm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Để giải quyết nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển, trong thời gian 7 năm (2000-2006), Thành phố Hà Nội đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 1.867 dự án, với số diện tích đất đã thu hồi là 5.901ha, liên quan đến 162.231 hộ gia đình và đã bố trí tái định cư cho 12.013 hộ đến nơi ở mới [21, tr.15]. - 3 - Theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hàng năm Thành phố Hà Nội sẽ phải thu hồi 1.500 đến 2.000 ha đất để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Với khối lượng diện tích đất phải thu hồi lớn như vậy thì trong những năm tới, công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội là rất nặng nề; không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của Thủ đô mà còn tác động lớn đến đời sống của hàng nghìn hộ gia đình. Nếu TP Hà Nội không có sự chuẩn bị đồng bộ về cơ chế, chính sách hợp lý, không xây dựng được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết, thích hợp thì vấn đề thu hồi đất dễ trở thành “điểm nóng”, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xuất phát từ nhận thức và cách tiếp cận vấn đề như trên, tôi lựa chọn đề tài: “Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Qua thực tiễn thi hành tại Thành phố Hà Nội)” để nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Luật học, với mong muốn đóng góp “một tiếng nói” vào quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, thực thi có hiệu quả pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội. II. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1. Mục đích nghiên cứu. Luận văn nghiên cứu nhằm đạt được những mục đích cơ bản sau đây: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng dựng hệ thống pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; - Tìm hiểu khái niệm và chỉ ra những đặc điểm riêng của bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất so với trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại, trách nhiệm về bồi thường vật chất trong lĩnh vực pháp luật lao động, trách nhiệm về bồi thường trong lĩnh vực pháp luật tố tụng hình sự; - Đánh giá, bình luận pháp luật hiện hành về bồi thường khi Nhà nước - 4 - thu hồi đất nói chung và các quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng; - Đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại này; - Xác lập những định hướng và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nói chung và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng (Qua thực tiễn thi hành trên địa bàn Thành phố Hà Nội). 2. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ thống pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; - Nghiên cứu hệ thống pháp luật thực định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nói chung và các quy định của TP Hà Nội về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng; - Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (Qua thực tiễn thi hành trên địa bàn Thành phố Hà Nội). 3. Phạm vi nghiên cứu. Do tính chất phức tạp và rộng lớn của đề tài, luận văn không có tham vọng đi sâu nghiên cứu, lý giải một cách có hệ thống, cặn kẽ, thấu đáo và toàn diện các nội dung của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong khuôn khổ có hạn của một bản luận văn thạc sỹ luật học, luận văn chỉ đi sâu nghiên cứu các quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản; hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. Những nội dung khác của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tác giả hy vọng sẽ được đi sâu, tìm hiểu ở các công trình - 5 - nghiên cứu tiếp theo. Về thời gian, luận văn nghiên cứu các quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được ban hành từ năm 1987 đến nay; với lý do, đây là mốc thời gian Quốc hội ban hành đạo luật đầu tiên về đất đai ở nước ta: Luật Đất đai năm 1987, trong đó đề cập đến vấn đề bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. III. Phương pháp nghiên cứu. Để đạt được những yêu cầu và mục tiêu nghiên cứu mà đề tài đặt ra, trong quá trình nghiên cứu, luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; - Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước và Pháp quyền XHCN trong điều kiện kinh tế thị trường; Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp phân tích, so sánh luật học; phương pháp đánh giá, bình luận, diễn giải, quy nạp; phương pháp thống kê, điều tra xã hội học.v.v. IV. Những kết quả nghiên cứu mới của luận văn. Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất là một trong những chế định cơ bản của pháp luật đất đai. Do tính chất phức tạp, nhậy cảm và phạm vi tác động trên nhiều phương diện đến nhiều chủ thể khác nhau trong xã hội, nên mảng pháp luật này đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu của giới luật học nước ta. Thời gian vừa qua đã có một số công trình, sách báo pháp lý nghiên cứu về pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất dưới góc độ lý luận và thực tiễn; tiêu biểu là các công trình nghiên cứu của các tác giả: Chế định pháp luật đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất - Luận văn Thạc sỹ - 6 - luật học của Trịnh Thị Hằng Nga - năm 1999; Bàn về giá đất khi bồi thường - Nên cao hay thấp? của tác giả Đặng Anh Quân - Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 8, tháng 8/2005; Thực tế đáng giật mình - Giá đền bù cho việc thu hồi đất nông nghiệp rất rẻ mạt của tác giả Hưng Bình - Báo Đầu tư số 118, ngày 03/10/2005; Dự án khu đô thị Nam Thăng Long (CIPUTRA): Từ những bất thường trong đền bù GPMB của nhóm phóng viên thời sự - Báo Pháp luật Việt Nam số 285, ngày 29/11/2005; Nông dân góp vốn bằng…đất - Giải pháp đột phá trong đền bù giải tỏa của tác giả Hoàng Lộc - Thời báo Kinh tế Việt Nam số 253, ngày 21/12/2005; Pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất - Luận văn thạc sỹ luật học của Nguyễn Vinh Diện - năm 2006…Các công trình này đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này ở những khía cạnh và mức độ khác nhau, mới dừng lại ở việc phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất nói chung ở nước ta hoặc ở một địa phương cụ thể; chưa có một công trình nghiên cứu nào đi sâu tìm hiểu, đánh giá một cách có hệ thống, toàn diện thực trạng thi hành pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, nơi đang phải giải quyết bài toán thu hồi đất cho nhu cầu đầu tư phát triển và mở rộng Thủ đô cho tương xứng với tầm vóc Thủ đô của một nước Việt Nam với dân số 100 triệu, trẻ trung và phát triển năng động trong tương lai. Nghiên cứu đề tài này, luận văn có những đóng góp mới về mặt khoa học trên những khía cạnh chủ yếu sau: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; làm rõ đặc điểm và bản chất của việc bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất so với việc bồi thường trong các trách nhiệm pháp lý khác như: trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật dân sự; trách - 7 - nhiệm bồi thường oan, sai do hành vi của các cơ quan tố tụng gây ra trong pháp luật hình sự; đánh giá ý nghĩa, tác động của việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.v.v. Thứ hai, đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và việc thực thi mảng pháp luật này trên địa bàn TP Hà Nội; trên cơ sở đó chỉ ra những tồn tại, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế này trong các quy định hiện hành về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, cũng như những bất cập về cơ chế, chính sách thực thi mảng pháp luật này trên địa bàn TP Hà Nội; Thứ ba, đề xuất những định hướng và các giải pháp cụ thể để góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nói chung và hoàn thiện cơ chế, chính sách thực thi pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng. V. Kết cấu của luận văn. Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được bố cục bao gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Chương 2: Thực trạng thi hành pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại Thành phố Hà Nội). Chương 3: Định hướng và giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - 8 - Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. 1.1. Cơ sở lý luận về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 1.1.1. Đường lối, chính sách của Đảng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đất còn là yếu tố quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Hơn nữa, dưới góc độ chính trị - pháp lý, đất đai còn là lãnh thổ quốc gia và gắn liền với chủ quyền quốc gia. Trong pháp luật quốc tế, không thể có khái niệm về quốc gia mà thiếu đi yếu tố đất đai - lãnh thổ quốc gia. Đối với một nước nông nghiệp như nước ta, đất đai lại càng có vai trò và tầm quan trọng đặc biệt. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề đất đai. Đất đai đã được ghi nhận trong các cương lĩnh, văn kiện của Đảng và được xác định là một yếu tố không thể thiếu được để tập hợp, đoàn kết, giác ngộ các tầng lớp - 9 - quần chúng nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng giải phóng dân tộc. Trong Luận cương Chính trị năm 1930, Đảng ta đã xác định: coi “thổ địa Cách mạng” (Cách mạng ruộng đất) cùng với Cách mạng tư sản dân quyền là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của Cách mạng Việt Nam, với các nhiệm vụ cụ thể là: “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, phong kiến, địa chủ, làm cho người cày có ruộng” [4, tr. 94] Như vậy, ngay từ khi mới thành lập và chưa giành được chính quyền, Đảng ta vẫn luôn luôn coi trọng và bảo vệ quyền lợi về đất đai cho mọi người dân nói chung và người nông dân nói riêng. Quan điểm này được thực hiện một cách nhất quán khi Cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới: giai đoạn phát triển kinh tế, kiến thiết đất nước. Ngày 13/1/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị 100/CT-TƯ về “Cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong HTX nông nghiệp” với nội dung quan trọng là tổ chức tốt việc giao diện tích ruộng đất cho đội sản xuất, cho nhóm người lao động; khi diện tích giao khoán cho người lao động được phân bố hợp lý thì có thể ổn định trong vài năm để xã viên yên tâm thâm canh trên diện tích đó. Chính sách khoán và giao đất sử dụng ổn định đã bước đầu động viên nông dân hăng hái lao động, sản xuất và “bước đầu quá trình xác lập địa vị làm chủ ruộng đất thực sự của người lao động” [56, tr. 53] Tiếp đó, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 khởi xướng đã làm thay đổi căn bản về nội dung chính sách, pháp luật đất đai. Đất đai từ chỗ do tập thể các hợp tác xã, các đơn vị, tổ chức của Nhà nước quản lý đã từng bước được giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài. Sự thay đổi tư duy của Đảng trong lĩnh vực đất đai được đánh dấu bằng sự kiện: Ngày 5/4/1988, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TƯ về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, trong đó khẳng định hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất nông nghiệp và giao khoán ruộng đất ổn định, lâu dài cho hộ nông dân. [...]... tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai Việc sử dụng thu t ngữ bồi thường trong các văn bản pháp luật này với hàm ý thực hiện bồi thường “ngang giá” Vậy hiểu như thế nào là bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất? Theo quan điểm của LĐĐ năm 2003: Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với... nước phải bồi thường thi t hại về tài sản cho người SDĐ 1.2 Khái niệm và vai trò của bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi - 15 - Nhà nước thu hồi đất 1.2.1 Khái niệm về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 1.2.1.1 Khái niệm về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Trong đời sống hàng ngày, bồi thường là một thu t ngữ được sử dụng trong trường hợp một người có hành vi gây thi t hại cho người khác và họ có... thường khi Nhà nước thu hồi đất Tìm hiểu về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất với hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho thấy giữa chúng có những điểm khác nhau cơ bản: Thứ nhất, đối tượng của bồi thường là những thi t hại do việc thu hồi đất của Nhà nước gây ra đối với người SDĐ Còn đối tượng của hỗ trợ, tái định cư là giải quyết các vấn đề mang tính xã hội, phát sinh từ việc thu hồi đất. .. 2003 và trong các văn bản hướng dẫn thi hành LĐĐ 2003 chỉ quy định: “UBND tỉnh, thành phố trực thu c Trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở… Trường hợp không có khu tái định cư thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thu nhà ở thu c sở hữu Nhà nước đối... quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng như: Quy định Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường GPMB sau khi có quy hoạch, kế hoạch SDĐ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (Khoản 1, Điều 39); quy định về thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế (Điều 40); Nhà nước quyết định thu hồi đất. .. hiện khi người bị thu hồi đất thỏa mãn đầy đủ các điều kiện về bồi thường do pháp luật quy định; Thứ tư, vấn đề bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chỉ đặt ra khi Nhà nước ban hành một quyết định hành chính (quyết định thu hồi đất) nhằm thu hồi đất, làm chấm dứt quyền SDĐ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với một diện tích đất xác định Hậu quả thi t hại do việc thu hồi đất của Nhà nước gây ra chỉ... các quy định đã được ban hành trước đây về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; bảo đảm lợi ích của người bị thu hồi đất, lợi ích của Nhà nước và của xã hội Tóm lại: Nghiên cứu quá trình phát triển các quy định của pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất qua... tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất (Khoản 6, Điều 4, LĐĐ 2003) 1.2.1.2 Phân biệt giữa bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất với một số trách nhiệm pháp lý về bồi thường trong các lĩnh vực pháp luật khác (i) Phân biệt giữa bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất với bồi thường thi t hại ngoài hợp đồng trong pháp luật dân sự Nghiên cứu, so sánh về bản chất của bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. .. của mình gây ra cho người bị thi t hại Trong khi đó, trách nhiệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất lại đặt ra trách nhiệm cho Nhà nước không chỉ bồi thường mà còn phải giải quyết những vấn đề mang tính xã hội phát sinh từ việc thu hồi đất cho người SDĐ 1.2.2 Khái niệm về hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - 21 - 1.2.2.1 Khái niệm hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Trong đời sống, cộng đồng... được ban hành Tuy chưa đề cập trực tiếp, cụ thể đến việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, song LĐĐ năm 1987 đã có quy định về việc Nhà nước thu hồi đất khi “cần sử dụng cho nhu cầu của Nhà nước và xã hội” (Điều 14, Khoản 8) và người bị thu hồi đất được bồi thường thi t hại thực tế, được bồi hoàn thành quả lao động, kết quả đầu tư đã làm tăng giá trị của đất (Điều 49); người được Nhà nước giao đất có . chung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Chương 2: Thực trạng thi hành pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành. CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. 1.1. Cơ sở lý luận về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 1.1.1. Đường lối, chính sách của Đảng về. của bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi - 16 - Nhà nước thu hồi đất. 1.2.1. Khái niệm về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 1.2.1.1. Khái niệm về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội), Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội), Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội), Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT., Chương 2. THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (QUA THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI), Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay