Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

90 532 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2015, 22:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM HÙNG THẮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thu Thuỷ Hµ néi - 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM HÙNG THẮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thu Thuỷ Hµ néi - 2007 Trang MỤC LỤC 3 KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 6 MỞ ĐẦU 7 Chương 1: Cơ sở lý luận về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 12 1.1. Khái quát chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 12 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 12 1.1.2. Các nguyên tắc cho vay cơ bản 18 1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay 18 1.2. Cơ sở lý luận về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 19 1.2.1. Định nghĩa và đặc điểm bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại 19 1.2.2. Các loại bảo đảm tiền vay 23 1.2.3. Tài sản bảo đảm tiền vay 26 1.2.4. Vai trò bảo đảm tiền vay trong hoạt động của ngân hàng thương mại 27 1.2.5. Những nhân tố tác động và ảnh hưởng đến bảo đảm tiền vay 30 Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại tại Hà Nội 34 2.1. Chủ thể tham gia bảo đảm tiền vay 34 2.1.1. Bên nhận bảo đảm (Chủ thể nhận cầm cố, thế chấp, bảo lãnh) 34 2.1.2. Bên bảo đảm (Chủ thể cầm cố, thế chấp, bảo lãnh) 35 2.2. Hình thức của bảo đảm tiền vay 36 2.2.1. Cầm cố tài sản 37 2.2.2. Thế chấp tài sản 38 2.2.3. Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay (tài sản hình thành trong tương lai) 39 2.2.4. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 40 2.3. Công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm tiền vay 41 2.4. Đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay 43 2 2.5. Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 47 2.5.1. Căn cứ xử lý tài sản bảo đảm 47 2.5.2. Về nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm 49 2.5.3. Thủ tục và phương thức xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 49 2.5.4. Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay trên một số trường hợp cụ thể 51 2.6. Đánh giá việc thực hiện pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tại Hà Nội 55 2.6.1. Tình hình thực hiện cho vay có bảo đảm bằng tài sản 56 2.6.2. Tình hình thực hiện cho vay không có bảo đảm bằng tài sản 59 2.6.3. Đánh giá tình hình thực hiện bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại tại Hà Nội 61 Chương 3: Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại tại Hà Nội 67 3.1. Cơ sở của việc đưa ra các giải pháp 67 3.1.1. Đường lối cải cách, chủ trương của Đảng và Nhà nước 67 3.1.2. Yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với thực trạng hoạt động còn yếu kém của các NHTM hiện nay 69 3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội 71 3.2.1. Về đăng ký giao dịch bảo đảm 72 3.2.2. Về bảo đảm nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai 73 3.2.3. Về quyền xử lý tài sản bảo đảm 74 3.2.4. Về nâng cao năng lực định giá tài sản bảo đảm 75 3.2.5. Về nâng cao chất lượng thẩm định trước khi cho vay của ngân hàng thương mại 76 3.2.6. Về nâng cao chất lượng thông tin 78 3.2.7. Về đăng ký quyền sở hữu tài sản 81 3.2.8. Phát triển thị trường bất động sản đồng bộ, công khai, minh bạch 82 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 6 KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BĐTV Bảo đảm tiền vay TSBĐ Tài sản bảo đảm GDBĐ Giao dịch bảo đảm DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh QPPL Quy phạm pháp luật 7 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động ngân hàng liên quan chặt chẽ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội. Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, cho vay với những đặc tính riêng có mà trở thành lĩnh vực hoạt động có nhiều nguy cơ rủi ro nhất trong tổng thể hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Bảo toàn vốn trong hoạt động cho vay luôn là mối quan tâm hàng đầu, cho vay phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả, việc bảo toàn được nguồn vốn thông qua các biện pháp bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại không chỉ là mối quan tâm của ngân hàng với vai trò là người trực tiếp cho vay mà còn là sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước trong quản lý điều hành lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Bảo đảm an toàn hoạt động cho vay của ngân hàng không những đảm bảo an toàn cho ngân hàng thương mại hoạt động hiệu quả mà đồng thời có tác dụng tích cực góp phần cho phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Kể từ khi 2 Luật về Ngân hàng (Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các Tổ chức tín dụng) được ban hành tháng 10/1997, các quy định về bảo đảm tiền vay và liên quan đến bảo đảm tiền vay đã được ban hành và thực thi đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, theo sự phát triển kinh tế – xã hội, các quy định về bảo đảm tiền vay đã bộc lộ những bất cập, đặc biệt là sự đồng bộ trong xử lý các vấn đề liên quan đến bảo đảm tiền vay nói chung, tài sản bảo đảm nói riêng. Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn có nhiều cơ hội và thách thức đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng vì vậy trong xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, vấn đề về bảo đảm tiền vay của các ngân hàng thương mại cần phải được quan tâm ở mức cao hơn. Đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay luôn là vấn đề được quan tâm do trên thực tế còn không ít những khó khăn bất cập phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay từ khâu công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm tiền vay, đăng ký giao dịch bảo đảm 8 tiền vay đến xử lý tài sản bảo đảm. Hiện nay tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động chung của ngân hàng thương mại, vì vậy những vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay, trong đó có bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay đã có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Do vậy, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội”. 2. Tình hình nghiên cứu: Những năm qua đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về lĩnh vực bảo đảm tiền vay của các ngân hàng thương mại dưới các góc độ khác nhau như: Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng, Trần Thị Minh Tâm, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Quốc gia, Hà Nội 2003; Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các TCTD ở Việt Nam, Dương Thị Bình, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Quốc gia, Hà Nội 2006; Hoàn thiện quy chế bảo đảm an toàn trong cho vay của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, Nguyễn Văn Hưng, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2003; Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn việt Nam, Nguyễn Văn Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 2006; Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, Trần Quang Minh, Tạp chí Ngân hàng, số 12/2001; Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, Trần Luyện, Tạp chí Ngân hàng, số 1,2/2004; Một số bất cập và kiến nghị liên quan đến việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Nguyễn Khánh Thắng, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2006 Các nghiên cứu trên chủ yếu tập trung vào phân tích việc thực thi các quy định về bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản đảm bảo tiền vay, giao dịch bảo đảm, hoặc nghiên cứu về bảo đảm tiền vay trong khuôn khổ thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng. Những nghiên cứu này chủ yếu được thực hiện ở mức độ khái quát tại ngân hàng thương mại và việc thực hiện nghiên cứu về bảo đảm tiền vay là một khía cạnh trong việc tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả 9 hoạt động kinh doanh của ngân hàng hoặc chỉ nghiên cứu dưới góc độ kinh tế, nghiệp vụ. Hiện nay nước ta đang từng bước hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, cơ chế kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường, Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế quốc tế lớn. Do đó nhiều quy định pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế cần phải được điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng nói chung và pháp luật về bảo đảm tiền vay cũng không nằm ngoài yêu cầu đó. Tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn Hà Nội”, tuy không phải là đề tài hoàn toàn mới nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự và vẫn là sự cần thiết, vừa mang ý nghĩa lý luận, vừa mang ý nghĩa thực tiễn và là một trong những vấn đề đang rất được quan tâm, đây là vấn đề cần được các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước cùng quan tâm, chia sẻ những quan điểm và biện pháp để nâng cao hiệu quả trong hoạt động tín dụng của từng tổ chức tín dụng cũng như của cả hệ thống ngân hàng. 3. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn - Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại. - Hệ thống hoá những quy định pháp luật về bảo đảm tiền vay. - Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về bảo đảm tiền vay nói chung và bằng tài sản nói riêng trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội. - Nêu ra các giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại nói chung, trên địa bàn Hà Nội nói riêng. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 10 - Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định về bảo đảm tiền vay của các NHTM tại Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra những bất cập và giải pháp liên quan đến pháp luật về bảo đảm tiền vay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng. - Phạm vi nghiên cứu: Các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm tiền vay ở Việt Nam nói chung và đi sâu phân tích các quy định về bảo đảm tiền vay bằng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh nói riêng, các văn bản cụ thể hoá các quy định này tại các NHTM và các biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội. Quá trình phân tích gắn với thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội thời gian từ năm 2001 đến năm 2006. 5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu từ phương pháp luận duy vật biện chứng đến các phương pháp nghiên cứu cụ thể như điều tra, khảo sát, tổng hợp, phân tích, so sánh kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. - Các lý luận liên quan đến hoạt động ngân hàng đã được tổng hợp, đúc kết sẽ được sử dụng làm tài liệu cho việc nghiên cứu đề tài cùng với vận dụng kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan đến hoạt động ngân hàng thương mại để làm sâu sắc thêm các luận điểm. 6. Những đóng góp của luận văn - Luận văn làm rõ những vấn đề cơ bản của bảo đảm tiền vay như khái niệm, đặc điểm, vai trò, bản chất, chủ thể tham gia bảo đảm tiền vay, thực trạng áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay của các ngân hàng thương mại tại địa bàn Thành phố Hà Nội, thông qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho việc hoàn thiện các quy định về bảo đảm tiền vay. 11 - Những kiến nghị, đề xuất cụ thể của luận văn góp phần hoàn thiện pháp luật về ngân hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong giai đoạn xu thế toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ. - Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ góp phần vào việc hoạch định chính sách tiền tệ, quản lý hoạt động ngân hàng nói chung. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài lời mở đầu, danh mục ký hiệu các chữ viết tắt, kết luận, danh mục văn bản pháp luật và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại. Chương II: Thực trạng áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thƣơng mại tại Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thƣơng mại tại Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Lê Thị Thu Thuỷ – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hướng dẫn khoa học trực tiếp, đã giúp tôi có được cách tiếp cận khoa học trong việc tìm tòi, nghiên cứu đề tài. Tôi xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý giá trong quá trình học tập. Sự quan tâm của gia đình, sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp cũng là nguồn động viên quý giá đối với tôi trong quá trình học tập và thực hiện Luận văn. [...]... Các quy định pháp luật về an toàn trong hoạt động NHTM đặt ra các điều kiện trong cho vay, đặc biệt là quy định cụ thể về bảo đảm tiền vay Việc áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro tín dụng Trong các biện 28 pháp bảo đảm tiền vay, NHTM thường áp dụng biện pháp có TSBĐ, biện pháp này ngoài tác dụng là động lực thúc đẩy khách hàng hoạt động SXKD hiệu quả, còn là nguồn... định pháp luật chặt chẽ Môi trường pháp lý tác động đến bảo đảm tiền vay thể hiện trên các khía cạnh: - Trình độ xây dựng pháp luật, trình độ soạn thảo, ban hành các văn bản dưới luật liên quan đến bảo đảm tiền vay, an toàn cho vay Người làm luật phải có tầm nhìn và am hiểu thực tiễn hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại Các văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay và liên quan đến bảo đảm tiền vay. .. điểm bảo đảm tiền vay của ngân hàng thƣơng mại Theo luật dân sự hầu hết các nước trên thế giới, bảo đảm tiền vay là những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Hợp đồng tín dụng ngân hàng theo pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới là một chế định của luật dân sự Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là những quy định của pháp luật đặt ra và cho phép các chủ thể áp dụng để đảm bảo. .. thúc đẩy các hoạt động khác phát triển Thông qua hoạt động cho vay ngân hàng thực hiện vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế Là hoạt động sinh lời chủ yếu của ngân hàng nhưng hoạt động cho vay cũng là hoạt động có nguy cơ mất an toàn cao nhất trong tất cả các hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2 Cơ sở lý luận về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại 19 1.2.1... LUẬN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại Trong điều kiện của của nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại – tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ có vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế Ngân hàng được hình thành trên cơ sở sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá và đến lượt mình, các ngân. .. của ngân hàng khi khách hàng không thực hiện trả nợ - Góp phần hạn chế tổn thất cho ngân hàng, kích thích hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Tài sản có cho vay thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản có của ngân hàng thương mại Đây là bộ phận tài sản có sinh lời chủ yếu của ngân hàng Các khoản tiền cho vay có xác suất xảy ra rủi ro cao nhất trong toàn bộ các loại tài sản của ngân. .. chính của khách hàng vay, sự tín nhiệm, tính khả thi của dự án, khả năng hoàn vốn của khách hàng Xét dưới giác độ pháp lý, biện pháp bảo đảm tiền vay được cam kết, thoả thuận trong một hợp đồng tín dụng (hoặc một hợp đồng bảo đảm riêng) giữa TCTD và khách hàng vay, bên bảo lãnh về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng[ 26] 1.2.2 Các loại bảo đảm tiền vay Theo pháp luật. .. kiện cho ngân hàng có nhiều khả năng thu hồi nợ khi khách hàng không hoàn trả được vốn vay Ngoài ra sự thuận lợi trong việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền kiểm soát tài sản bảo đảm cũng ảnh hưởng đến quyết định của ngân hàng về tài sản bảo đảm Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI 2.1 Chủ thể tham gia bảo đảm. .. với sự ổn định của nền kinh tế Chính vì đặc thù hoạt động của ngân hàng là kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ nên các hoạt động của ngân hàng chịu sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản QPPL Hoạt động ngân hàng, đặc biệt là hoạt động cho vay rất nhạy cảm với những thay đổi của môi trường kinh tế và pháp luật Từ đặc thù về nguồn vốn, về khách hàng, về yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động cho vay của NHTM đòi hỏi... lĩnh vực chủ yếu: Hoạt động huy động vốn; hoạt động cho vay, đầu tư; và hoạt động trung gian (dịch vụ thanh toán, đại lý, bảo quản giấy tờ có giá và các dịch vụ ngân hàng khác) 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại Khái niệm về cho vay của ngân hàng thương mại Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích . GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM HÙNG THẮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI. riêng trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội. - Nêu ra các giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt. về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại. Chương II: Thực trạng áp dụng pháp luật bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thƣơng mại tại Hà Nội.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội, Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội, Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI, Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn