Xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay

74 871 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 14:02

Đề tài: Xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời nói đầu Sản xuất xã hội phát triển không ngừng theo sự phát triển của xã hội loài ngời. Sản xuất càng phát triển thì sự phân công lao động xã hội càng cao, sự hợp tác liên kết trong sản xuất càng mở rộng Sự hợp tác liên kết trong sản xuất không chỉ diễn ra giữa các đơn vị kinh tế, các ngành, các địa phơng trong nớc mà còn mở rộng ra cả phạm vi cả thế giới theo các phơng thức hết sức khác nhau. Trong bối cảnh đó thì phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp cũng tạo ra ngày càng nhiều giá trị sử dụng. Đó là trung tâm của ngành công nghiệp nói chung; của các xí nghiệp, doanh nghiệp xây dựng nói riêng nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội một cách có kế hoạch, tạo ra thu nhập quốc dân, góp phần tích luỹ để tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. Với tốc độ tăng trởng đó thì để đo, phản ánh so sánh thì cần một hệ thống chỉ tiêu đúng đắn đầy đủ. Đó là Hệ thống tài khoản quốc gia, trong nội dung của nó đặc biệt quan trọng là 3 chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian giá trị tăng thêm. Nền nớc tanền kinh tế thị trờng theo định hớng CNXH có sự quản lý của Nhà nớc. Trong giai đoạn này các thành phần kinh tế( doanh nghiệp nhà nớc, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp t nhân hộ gia đình ) đều tham gia hoạt động xây dựng. Các loại hình doanh nghiệp này có trình độ về quản lý hạch toán năng lực thi công xây lắp khác nhau do vậy việc xác định các chỉ tiêu kinh tế nói chung giá trị sản xuất, chi phí trung gian giá trị tăng thêm nói riêng cũng khác nhau, điều này quy định đến việc tính toán phơng pháp xác định giá trị sản xuất khác nhau.Với vai trò to lớn của các chỉ tiêu đó thì việc tính toán cho đúng cho đủ thì cần phải có một phơng pháp tính cần chính xác. Trong thời gian thực tập tại Vụ Xây dựng, Giao thông Bu điện tôi thấy vấn đề về phơng pháp tính các chỉ tiêu trong Hệ thống tài khoản quốc gia cần phải thống nhất trong cả nớc. Hiện nay, vấn đề này đang đợc nghiên cứu của các cơ quan nhà nớc. Nên tôi xin đợc mạnh dạn đi vào nghiên cứu thông qua chuyên nêu lên ý kiến cá nhân với đề tài Xác định các chỉ tiêu giá tri sản xuất, chi phí trung gian giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trờng của nớc ta 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiện nay. Đây là một vấn đề khoa học đang đợc nghiên cứu, gồm nhiều vấn đề lý luận phức tạp với lợng kiến thức; thời gian khuôn khổ chuyên đề có hạn, do đó trong nội dung này chỉ trình bày các vấn đề cơ bản nhất, gắn liền với chủ đề nghiên cứu. Nên còn nhiều vấn đề lý luận phơng pháp luận. Trong nội dung chúng tôi gới thiệu gồm 3 chơng: Ch ơng I : Những vấn đề chung về xây dựng. Ch ơng II : Nội dung giá trị sản xuất, chi phí trung gian giá trị tăng thêm ngành Xây dựng. Ch ơng III: Minh hoạ việc tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian giá trị tăng thêm. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I Những vấn đề chung về Xây dựng I. Khái niệm, tính đặc thù, ý nghĩa vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân. 1. Khái niệm của xây dựng trong nền KTQD. Trớc hết, chúng ta cần hiểu nền kinh tế quốc dân là toàn bộ các đơn vị kinh tế hay chủ thể kinh tế có chức năng hoạt động khác nhau, tồn tại trong mối quan hệ mật thiết với nhau đợc hình thành trong một giai đoạn lích sử nhất định. Cần phân biệt nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế toàn quốc. Có nền kinh tế toàn quốc, kinh tế vùng địa phơng. Theo khái niệm đã đợc trình bày, nền KTQD cần đợc hiểu rằng không chỉ theo phạm vi toàn quốc mà còn có thể đợc hiểu theo phạm vi địa phơng. Nền kinh tế là khái niệm có tính lịch sử: có nền kinh tế tự nhiên, nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, nền kinh tế hàng hoá, nền kinh tế thị trờng. Xây dựng là những hoạt động có chức năng tái sản xuất các tài sản cố định, nhằm duy trì tăng thêm năng lực phục vụ mới cho nền kinh tế thông qua các hình thức xây dựng mới, thông qua xây dựng, khôi phục các tài sản cố định trong các lĩnh vực có tính chất sản xuất phi sản xuất cho các ngành thuộc nền KTQD. Tái sản xuất là quá trình sản xuất đợc lặp lại thờng xuyên phụ hồi không ngừng. Xét về quy mô của tái sản xuất thì ngời ta chia thành hai loại: Tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng. Tái sản sản xuất giãn đơn là quá trình sản xuất đợc lặp lại với quy mô cũ. Tức duy trì tiềm lực sẵncủa nền kinh tế thông qua các hình thức khôi phục sữa chữa các TSCĐ. Tái sản xuất mở rộng là một quá trình sản xuất mà quy mô sản xuất năm sau lớn hơn năm trớc. Tức là tăng thêm tiềm lực mới cho doanh nghiệp, ngành 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 toàn bộ nền kinh tế thông qua các hình thức xây dựng, mở rộng, hiện đại hoá các TSCĐ. Xây dựng mới là xây dựng một công trình, hạng mục công trình hoàn toàn mới. Mở rộng là xây dựng thêm một hoặc nhiều bộ phận gắn liền với hệ thống sản xuất hoặc phục vụ của các cơ sở đang sẵn hoạt động. Khôi phục là tiến hành xây dựng lại những công trình, hạng mục công trình đang ngừng hoạt động vì lý do nào đó( chiến tranh, thiên tai) nhằm khôi phục lại năng lực phục vụ ban đầu của công trinh hoặc hạng mục công trình đó. Hiện đại hoá (sử dụng cho máy móc thiết bị) là việc đổi mới thiết bị công nghệ thay thế từng phần hoặc toàn bộ máy móc thiết bị trong dây truyền sản xuất đang hoạt động nhằm tăng thêm nâng cao chất lợng năng lực sản xuất của các thiết bị đó. Công trình xây dựng là sản phẩm của công nghệ xây lắp gắn liền với đất( bao gồm cả mặt nớc, mặt biển thềm lục địa) đợc tao thành bằng vật liệu xây dựng, thiết bị lao động. Hạng mục công trình là một bộ phận của công trình, là một hoặc một số đối tợng xây dựng nằm trong thiết kế dự toán tổng hợp của công trình(bao gồm cả thiết bị hệ thống truyền dẫn ) nhằm đảm bảo việc huy động năng lực độc lập đã đợc xác định trong thiết kế hoặc phục vụ việc huy động năng lực tổng hợp chung của công trình. Công trình xây dựng bao gồm một hoặc nhiều hạng mục công trình, nằm trong dây truyền công nghệ đồng bộ, hoàn chỉnh( có tính đến hợp tác sản xuất) để làm ra sản phẩm cuối cùng nêu trong dự án. 2. Tính đặc thù của hoạt động xây dựng. 2.1 Xuất phát từ tính chất của sản phẩm xây dựng. Nếu xuất phát từ tính chất đặc điểm của sản phẩm xây dựng thì ta có thể rút ra một số đặc điểm chủ yếu của sản xuất xây dựng nh sau: a) Sản xuất xây dựng thiếu tính ổn định, có tính lu động cao theo lãnh thổ. Vì trong xây dựng, khác với nhiều ngành khác, con ngời công cụ lao 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 động luôn phải di chuyển từ công trờng này đến công trờng khác, còn các sản phẩm xây dựng( tức là các công trình xây dựng) thì hình thành đứng yên tại chỗ. Đặc điểm này kéo theo một loạt các tác động ví dụ nh: - Các phơng án công nghệ tổ chức xây dựng luôn luôn biến đổi phù hợp với thời gian địa điểm xây dựng, do đó làm khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, cho việc cải thiện điều kiện lao động làm nảy sinh nhiều chi phí cho khâu di chuyển lực lợng sản xuất cũng nh cho các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng. - Tính lu động của sản xuất đòi hỏi phải chú ý tăng cờng tính cơ động, linh hoạt gọn nhẹ của phơng án tổ chức xây dựng, tăng cờng điều hành tác nghiệp, lựa chọn vùng hoạt động hợp lý, lợi dụng tối đa các lực lợng tiềm năng sản xuất tại chỗ, chú ý đến nhân tố độ xa di chuyễn lực lợng sản xuất đến công trờng khi lập phơng án tranh thâù . - Đòi hỏi cần phải phát triển rộng khắp điều hoà trên lãnh thổ các loại hình dịch vụ sản xuất về cung cấp vật t thiết bị cho xây dựng, về cho thuê máy móc xây dựng v.v . b) Vì sản xuất xây dựng có tính đa dạng cao, có chi phí lớn, nên sản xuất xây dựng phải tiến hành theo đơn đặt hàng của chủ đầu t thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu cho từng công trình một. Đặc điểm này gây nên một số tác động đến quá trình sản xuất xây dựng nh : - Trong xây dựng nói chung hình thức sản xuất sẵn hàng loạt sản phẩm để bán không đợc phát triển, trừ một số trờng hợp có thể xây dựng sẵn các căn nhà để bán hoặc cho thuê. - Sản xuất xây dựng của các tổ chức xây dựng có tính bị động hoặc rủi ro cao vì nó phụ thuộc vào kết quả đấu thầu. - Việc thống nhất hoá, điển hình hoá các mẫu mã sản phẩm các công nghệ chế tạo sản phẩm xây dựng gặp nhiều khó khăn, vì cùng một loại công trình xây dựng, nhng nếu đợc xây dựng ở các địa điểm khác nhau các thời điểm khác nhau, chúng sẽ có cách cấu tạo công nghệ chế tạo khác nhau. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Việc xác định, thống nhất giá cả cho một đơn vị sản phẩm toàn vẹn cuối cùng( tức là các công trình nhà cửa) không thể thực hiện đợc. Gía cả sản phẩm( công trình xây dựng) phải đợc xác định trớc khi sản phẩm ra đời ngay khi đấu thầu xây dựng. c) Chu kỳ sản xuất( thời gian xây dựng công trình) thờng là dài. Đặc điểm này gây nên tác động nh sau: - Làm cho vốn đầu t xây dựng của chủ đầu t vốn sản xuất của tổ chức xây dựng thờng bị ứ đọng lâu dài tại các công trình xây dựng. - Các tổ chức xây dựng dễ gặp phải các rủi ro ngẫu nhiên theo thời gian thời tiết, chịu ảnh hởng của sự biến động của giá cả. - Công trình xây dựng xong dễ bị hao mòn vô hình ngay, do tiến bộ nhanh của khoa học công nghệ, nếu thời gian thiết kế xây dựng công trình kéo dài. - Đòi hỏi phải có các chế độ tạm ứng vốn, thanh toán trung gian kiểm tra chất lợng trung gian hợp lý, tổ chức dự trữ hợp lý. - Đòi hỏi phải tính đến hiệu quả của rút ngắn thời gian xây dựng chú ý đến nhân tố thời gian khi so sánh lựa chọn phơng án. d) Quá trình sản xuất xây dựng rất phức tạp đòi hỏi có nhiều lực lợng hợp tác tham gia thực hiện. Khác với nhiều ngành khác, trong xây dựng , các đơn vị tham gia xây dựng công trình phải cùng nhau đến công trờng xây dựng với một diện tích làm việc thờng là bị hạn chế để thực hiện phần việc của mình theo một trình tự nhất định về thời gian không gian. Đặc điểm này đòi hỏi: - Phải coi trọng công việc thiết kế tổ chức xây dựng , đặc biệt là phải bảo đảm sự phối hợp giữa các lực lợng tham gia xây dựng ăn khớp với nhau theo trình tự thời gian không gian. - Phải coi trọng công tác điều độ thi công, có tinh thần trình độ tổ chức phối hợp cao giữa các đơn vị tham gia xây dựng công trình . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 e) Sản phẩm xây dựng phải tiến hành ngoài trời chịu ảnh hởng của thời tiết. Đặc điểm này đòi hỏi: - Khi lập kế hoạch xây dựng phải đặc biệt chú ý đến yếu tố thời tiết mùa màng trong năm, có các biện pháp tranh thủ mùa khô tránh mùa gió bão. - Phải có các biện pháp để khắc phục ảnh hởng của thời tiết tối đa, giảm bớt thời gian ngừng việc do thời tiết, cố gắng bảo đảm sử dụng năng lực sản xuất điều hoà theo bốn quí, áp dụng các loại kết cấu lắp ghép đợc chế tạo sẵn một cách hợp lý để giảm bớt thời gian thi công ở hiên trờng, nâng cao trình độ cơ giới hoá xây dựng . - Phải chú ý cải thiện điều kiện lao động cho ngời làm công việc xây dựng . - Phải bảo đảm độ bền chắc độ tin cậy của các thiết bị, máy móc xây dựng . - Phải chú ý đến nhân tố rủi ro do thời tiết gây ra. - Phải quan tâm phát triển phơng pháp xây dựng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. g) Sản xuất xây dựng chịu ảnh hởng của lợi nhuận chênh lệch do địa điểm của xây dựng đem lại. Cùng một loại công trình xây dựng đem nhng nếu đợc tiến hành xây dựng ở những nơi có sẵn nguồn vật liệu xây dựng , nhân công các cơ sở cho thuê máy xây dựng , thì nhà thầu xây dựng trong trờng hợp này có nhiều cơ hội thu đợc lợi nhuận cao hơn so với các địa điểm xây dựng khác. h) Công nghệ xây lắp chủ yếu là quá trình áp dụng các quá trình cơ học để giải quyết các vấn đề vận chuyển ngang vận chuyển lên cao, hoặc để xâm nhập lòng đất. Việc áp dụng tự động hoá quá trình xây lắp phát triển chậm, tỉ lệ lao động thủ công chiếm cao. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. Xuất phát từ các điều kiện tự nhiên kinh tế của Việt Nam. a) Về điều kiện tự nhiên: Sản xuất xây dựng ở Việt Nam đợc tiến hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm, điều kiện địa chất công trình địa chất thuỷ văn phức tạp, đất nớc dài, hẹp còn nhiều nơi cha đợc khai phá, có một số nguồn vật liệu xây dựng phong phú. Do đó, các giải pháp xây dựng ở Việt Nam chịu ảnh hởng mạnh của các nhân tố này. b) Về điều kiện kinh tế: Sản xuất xây dựng ở Việt Nam đợc tiến hành trong điều kiện của một nền kinh tế đang phát triển còn nhiều mặt yếu kém so vơí các nớc trên thế giới. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế hiện nay ngành Xây dựng của Việt Nam đang đứng trớc nhiều cơ hội phát triển, nhng cũng có nhiều nguy cơ thách thức. c) Đờng lối chung phất triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận dụng cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng XHCN đang quyết định phơng hớng tốc độ phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam. 3. Từ khái niệm của Xây dựng đã nêu trên chúng ta rút ra ý nghĩa của ngành Xây dựng trong nền KTQD: - Xây dựng đóng vai trò quan trọng quyết định đến tốc độ tăng trởng phát triển kinh tế đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Đảng Nhà nớc đề ra. - Tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế. - Tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. - Tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nớc. 4. Vai trò xây dựng trong nền KTQD: Với chức năng của tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Xây dựng đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự tăng trởng kinh tế quyết định đến quá trình CNH, HĐH do Đảng đề ra. Xây dựng là một dạng đặc thù của sản xuất công nghiệp vì vậy nó có vai rất quan trọng không chỉ trong ngành xây dựng mà cả ngành công nghiệp các ngành khác. Vai trò đó thể hiện: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Trong quá trình phát triển nền kinh tế, sản xuất xây dựng có những điều kiện tăng nhanh tốc độ phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ đó vào sản xuất, có khả năng điều kiện sản xuất hoàn thiện. Nhờ đó lực lợng sản xuất trong sản xuất xây dựng phát triển nhanh. -Sản xuất xây dựng là hoạt động cơ bản trực tiếp tạo ra sản phẩm(công trình xây dựng ) nhằm thoả mãn nhiều nhu cầu khác nhau của nền kinh tế quốc dân. -Do đặc điểm của sản xuất công nghiệp đặc biệt là đặc điểm về công nghệ sản xuất, đặc điểm về công dụng sản phẩm công nghiệp xây dựng do đó sản xuất xây dựng tạo ra sản phẩm vật chất cho các ngành khác cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. -Sản xuất xây dựng có vai trò quan trọng góp phần vào việc giải quyết những nhiệm vụ có tính chiến lợc của nền kinh tế - xã hội nh: tạo việc làm cho lực lợng lao động ở ngay chính công trình địa phơng đó. -Sản xuất xây dựng là một ngành kinh tế tổng hợp, nó tạo nên cơ sở vật chất - kỹ thuật của đất nớc gồm các cơ sở sản xuất, cơ sở hạ tầng, cơ sở phục vụ đời sống trong phạm vi toàn quốc, tạo tiền đề cho sự hình thành, tồn tại phát triển mọi ngành kinh tế - xã hội. Sản phẩm do sản xuất xây dựng tạo ra có chức năng rất quan trọng, mang tính tổng hợp là: bảo vệ môi trờng, tổ chức khung cảnh sống, tồn tại cảnh quan. II. Thị trờng cơ chế thị trờng. 1. Thị trờng các chức năng của thị trờng . a. Khái niệm: Sản xuất hàng hoá gắn liền với thị trờng. Thị trờng là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế cạnh tranh với nhau để xác định giá cả hàng hoá hay dịch vụ sản lợng. Nói thị trờng trớc hết là nói đến địa điểm, rộng hơn nữa là không gian mua bán, trao đổi; là nói đến sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế; là nói đến 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 việc trao đổi mua bán các yếu tố gắn liền với đầu vào đầu ra của sản xuất hàng hoá. Sự hình thành phát triển của thị trờng gắn liền với sự hình thành, phát triển của sản xuất, lu thông hàng hoá lu thông tiền tệ. Thị trờng có vai trò to lớn thúc đẩy phát triển, mở rộng sản xuất lu thông hàng hoá. Một nền kinh tế hàng hoá chỉ có thể phát triển mạnh mẽ khi có đủ các dạng thị trờng nh: thị tr- ờng hàng tiêu dùng, thị trờng t liệu sản xuất , thị trờng sức lao động dịch vụ, thị trờng tiền tệ, thị trờng chất xám, thị trờng chứng khoán . b. Thị trờng có những chức năng sau: - Thừa nhận công dụng xã hội của sản phẩm lao động chi phí để sản xuất ra nó; xác định mức độ giá trị của hàng hoá đợc thực hiện. Sản xuất hàng hoá là công việc riêng của từng ngời có tính chất độc lập tơng đối với ngời sản xuất khác. Nhng hàng hoá của họ có đáp ứng nhu cầu xã hội về chất lợng, hình thức, quy cách so với thị hiếu ngời tiêu dùng không?. Chỉ có trên thị trờng thông qua thị trờng các vấn đề trên mới đợc khẳng định. Khi sản phẩm đợc( bán đợc) nghĩa là công dụng của nó đợc xã hội thừa nhận. Điều đó cũng có nghĩa là chi phí để sản xuất ra hàng hoá cũng đợc thừa nhận giá trị của hàng hoá đợc thực hiện. Ngợc lại, nếu hàng hoá không bán đợc nghĩa là do công dụng của hàng hoá không đợc thừa nhận( chất lợng kém, quy cách mẫu mã không thích hợp, mốt lạc hậu, cung lớn hơn cầu, .) hoặc chi phí sản xuất ra lớn hơn mức trung bình của xã hội( giá quá đắt) không đợc xã hội thừa nhận. Trên thị trờng, ngời sản xuất biết đợc các đối thủ cạnh tranh của họ để giành u thế trong cạnh tranh, họ phải cải tiến chất lợng, giảm chi phí sản xuất, tăng cờng chữ tín với khách hàng. - Là đòn bẩy kích thích, hạn chế sản xuất tiêu dùng. Trên thị trờng mọi hàng hoá đều bán mua theo giá cả thị trờng . Cạnh tranh cung cầu làm cho giá cả thị trờng biến đổi. Thông qua sự biến đổi đó, thị trờng có tác dụng kích thích hạn chế tiêu dùng đối với ngời tiêu dùng. 10 [...]... định giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm xây lắp trong nền kinh tế thị trờng Từ năm 1992 trở về trớc để đo lờng, đánh giá kết quả sản xuất của nền kinh tế quốc dân quản lý nền kinh tế, ngành Thống kê Việt Nam đã sử dụng Hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân (MPS) Song số lợng chỉ tiêu cũng nh nội dung tính toán các chỉ tiêu trong MPS không còn phù hợp với điều kiện nền kinh tế. .. tăng trởng của nền kinh tế , so sánh tốc độ tăng của các chỉ tiêu GO, GDP hay GDP bình quân đầu ngời - Phản ánh cơ cấu kinh tế sự biến động của cơ cấu đó theo các tiêu thức khác nhau - Phản ánh quan hệ của cácc ngành kinh tế trong quá trình sản xuất sử dụng sản phẩm, quan hệ giữa kinh tế trong nớc kinh tế nớc ngoài - Phản ánh các cân đối của nền KTQD, cân đối giữa TDCC với sản xuất , TDCC... dựng thờng đợc áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc nguồn vốn của t nhân Giá quy định của Nhà nớc là loại giá đợc lập trên cơ sơ các định mức, đơn giá, các quy định chính sách của Nhà nớc là cơ sở để xác định giá xây dựng các công trình do nguồn vốn của Nhà nớc cấp Khi quy định giá có thể xác định mức giá cao nhất (giá trần) mức giá thấp nhất (giá sàn) để phục vụ công tác quản lý giá. .. điều chỉnh có tính đến ảnh hởng của quy luật cung cầu, thuế trong giá, nhng khoản trợ giá của Nhà nớcGiá kinh tế đợc dùng để phân tích kinh tế xã hội của dự án đầu t trên góc độ của lợi ích quốc gia toàn xã hội 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng II Nội dung giá trị sản xuất, chi phí trung gian giá trị tăng thêm ngành xây dựng I Sự cần thiết phải xác định. .. giá của Chính phủ, bộ Tài chính d Định mức các loại chi phí tính theo tỉ lệ hay bảng giá, gồm: - Định mức chi phí chung để xác định giá trị dự toán xây lắp, định mức giá khảo sát, giá thiết kế các chi phí t vấn khác - Các quy định về đền bù đất đai, hoa màu, di chuyển dân c các công trình hiện có nằm trên mặt bằng xây dựng - Các quy định về tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất - Các. .. chế của toàn bộ nền kinh tế SNA có tác dụng rất quan trọng đối với việc quản lý vĩ mô của Nhà nớc Thông tin về các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, đặc biệt là chỉ tiêu GDP là cơ sở quan trọng trong việc đánh giá, phân tích thực trạng nền kinh tế cũng nh để quản lý điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô của mỗi một quốc gia SNA có những tác dụng sau: a Giám sát nền kinh tế Số liệu của các tài khoản trong. .. sản xuất lu thông hàng hoá theo những yêu cầu khách quan của các quy luật của kinh tế vốn có của nó nh : quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lu thông tiền tệ Có thể nói cơ chế thị trờng là tổng thể hữu cơ của những mối quan hệ kinh tế biểu hiệncác yếu tố cung, cầu giá cả; chịu sự chi phối của bàn tay vô hình hay của các quy luật kinh tế vốn có của nền kinh tế. .. nhân hộ gia đình ) đều tham gia hoạt động xây dựng Các loại hình doanh nghiệp này có trình độ về quản lý hạch toán năng lực thi công xây lắp khác nhau do vậy việc xác định các chỉ tiêu kinh tế nói chung giá trị sản xuất nói riêng cũng khác nhau, điều này quy định đến việc tính toán phơng pháp xác định giá trị sản xuất khác nhau 2 Phơng pháp xác định giá trị sản xuất trong thời kỳ kinh tế. .. nhất định, xác định đợc các khoản d thừa hay thiếu hụt trong ngân sách, khoản để dành đợc từ thu nhập, từ lợi tức của từng khu vực hay của toàn bộ nền KTQD SNA còn phản ánh đợc chỉ số phát triển của toàn bộ nền kinh tế, của từng ngành sản xuất của nhiều chỉ tiêu khác b Phân tích kinh tế SNA phản ánh một cách tổng hợp toàn bộ kết quả của nền KTQD Qua SNA ta có thể: - Đánh giá đợc tốc độ tăng trởng của. .. là sự xoá bỏ các thành phần kinh tế với t cách là cơ sở kinh tế của sự tồn tại phát triển kinh tế hàng hoá ; quan hệ hàng hoá - tiền tệ hầu nh bị hình thức hoá, nếu không muốn nói là bị phủ nhận Trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế nớc tanền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp Trong giai đoạn này các thành phần kinh tế phần lớn là do Nhà nớc quản lý, Các nhu cầu về
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay, Xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay, Xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay, Khái niệm của xây dựng trong nền KTQD., Vai trò xây dựng trong nền KTQD: Thị trờng và các chức năng của thị trờng ., Một số đặc điểm về hình thức thị trờng trong xây dựng :, Một số đặc điểm về hình thức cạnh tranh trong kinh doanh. Một số đặc điểm về quá trình tiêu thụ sản phẩm. Một số đặc điểm về giá cả., Cơ sở lý luận của việc hình thành giá thị trờng. Một số đặc điểm của định giá trong xây dựng., Giá dự thầu. Giá ký hợp đồng xây dựng., Giá định giá Giá đề nghị trúng thầu. Giá trúng thầu. Giá quyết toán công trình. Giá thoả thuận và giá theo quy định của Nhà nớc. Giá xây dựng công trình, hạng mục công trình và các việc xây lắp riêng., Sự khác biệt của hoạt động xây dựng trong thời kỳ bao cấp so với hiện nay., Phơng pháp xác định giá trị sản xuất trong thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp. Phạm vi và nguyên tắc tính GTSX, GTTT và CPTG. Phạm vi ngành xây dựng. Công tác lắp lắp đặt thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ;, C¸ch tÝnh:, Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí sử dụng máy thi công:, Chi phí sản xuất chung của hoạt động xây lắp:, Chi phí bán hàng tiêu thụ: Chi phí quản lý doanh nghiệp:, Nguồn thông tin để tính chi phí trung gian., Đối với hoạt động xây lắp và sửa chữa lớn tự làm:, Nguồn thông tin và phơng pháp tính., Hoạt động t vấn đầu t và xây dựng. Hoạt động sản xuất xây lắp phụ không hạch toán riêng biệt đợc. Giá trị KSTK-QHXD. Công tác khảo sát thiết kế thiết kế công nghệ và thiết kế xây dựng gồm: Doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị khảo sát thiết kế có ngời điề

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn