Phát triển bền vững văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhập

10 521 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 11:58

Phát triển bền vững văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN                   BÀI TRÌNH BÀY BÀI TRÌNH BÀY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VĂN HOÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THỜIHỘI NHẬP VIỆT NAM TRONG THỜI HỘI NHẬP MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU  Việc chủ trương xây dựng nền kinh tế thị Việc chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN yêu cầu Việt Nam trường định hướng XHCN yêu cầu Việt Nam phải hội nhập kinh tế quốc tế phải hội nhập kinh tế quốc tế  Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, thì xu hướng toàn cầu hoá hiện nay yêu cầu thì xu hướng toàn cầu hoá hiện nay yêu cầu các quốc gia không chỉ giao lưu về kinh tế mà các quốc gia không chỉ giao lưu về kinh tế mà còn về nhiều mặt khác như văn hoá, xã hội, còn về nhiều mặt khác như văn hoá, xã hội, môi trường, . môi trường, .  Trong thời đại hội nhập thì việc hoà nhậpTrong thời đại hội nhập thì việc hoà nhập mà không bị hoà tan là một vấn đề lớn, việc đó chỉ không bị hoà tan là một vấn đề lớn, việc đó chỉ có thể thực hiện được nhờ phát triển bền vững có thể thực hiện được nhờ phát triển bền vững bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Vậy vấn đề đặt ra là khi hội nhập ta không chỉ giao lưu văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại,đồng thời phải giữ được nền văn hoá dân tộc, không đánh mất bản sắc của chính mình,khẳng định nét đặc trưng của dân tộc. NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN HỐ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HỐ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM I.Khái niệm văn hố: I.Khái niệm văn hố: Văn hố là tồn bộ những tri thức, những tín Văn hố là tồn bộ những tri thức, những tín ngưỡng, những nghệ thuật, những giá trị, ngưỡng, những nghệ thuật, những giá trị, những luật lệ, những phong tục và tất cả những luật lệ, những phong tục và tất cả những năng lực tập qn khác mà con người những năng lực tập qn khác mà con người với tư cách là thành viên xã hội nắm bắt được với tư cách là thành viên xã hội nắm bắt được NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM -Hát Quan Họ- Nét văn hoá đặc trưng của người Việt -Effen tower- Đặc trưng cho văn hoá Pháp NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM II. Đôi nét về văn hoá truyền thống Việt Nam: II. Đôi nét về văn hoá truyền thống Việt Nam: M ộ t t r o n g n h ữ n g n ề n v ă n h o á l â u đ ờ i N h ấ t ở k h u v ự c T h á i B ì n h D ư ơ n g NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM II. Đôi nét về văn hoá truyền thống Việt Nam: II. Đôi nét về văn hoá truyền thống Việt Nam: VĂN HOÁ VIỆT NAM (PHA TRỘN) Những Văn hoá cổ xưa văn hoá bản xứ của người Việt văn hoá của cộng đồng các dân tộc NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM II. Đôi nét về văn hoá truyền thống Việt Nam: II. Đôi nét về văn hoá truyền thống Việt Nam: VĂN HOÁ VIỆT NAM (CHỊU ẢNH HƯỞNG) v ă n h o á T r u n g H o a v ă n h o á p h ư ơ n g T â y NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM II. Đôi nét về văn hoá truyền thống Việt Nam: II. Đôi nét về văn hoá truyền thống Việt Nam: 1.TRIẾT HỌC VÀ TƯ TƯỞNG: 1.TRIẾT HỌC VÀ TƯ TƯỞNG: . BÀY BÀI TRÌNH BÀY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VĂN HOÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP . như văn hoá, xã hội, còn về nhiều mặt khác như văn hoá, xã hội, môi trường,... môi trường,...  Trong thời đại hội nhập thì việc hoà nhập mà Trong thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bền vững văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhập, Phát triển bền vững văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhập, Phát triển bền vững văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay