CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG

32 7,077 24
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 14:43

CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNGCẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNGCẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNGCẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNGCẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNGCẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNGCẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG CHUYÊN ĐỀ: CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH DẪN TỚI SỰ HƯNG THỊNH CỦA TRIỀU ĐẠI LÊ SƠ I. Hoàn cảnh lịch sử 1. Thuận lợi Đầu thế kỉ XV do không đoàn kết được nhân dân, nhà Hồ chịu sự thất bại trước cuộc xâm lược của nhà Minh. Vì vậy từ 1407, Đại Việt lại rơi vào ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở miền ngược cũng như miền xuôi nhưng đều thất bại. Từ năm 1417 – 1428 khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi bùng nổ ở Thanh Hóa và giành được thắng lợi. Sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, đầu năm 1428 Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập nhà Lê, đặt lại tên nước là Đại Việt. Trải qua các đời vua đầu nhà Lê sơ: Thái Tổ (1428 – 1433), Thái Tông (1433 – 1442), Nhân Tông (1442 – 1459), đất nước đang dần được khôi phục và bước vào giai đoạn phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Về chính trị, đó là sự ổn định, chính quyền trung ương ngày càng mang tính chất tập trung. Ngay từ năm 1427, khi còn bao vây Đông Đô, Lê Lợi đã bước đầu xây dựng bộ máy chính quyền. Đến khi đất nước được giải phóng, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho nhà Lê là xây dựng chính quyền mới. Về cơ bản từ đời vua Thái Tổ đến đời vua Nhân Tông, nhờ nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân trước một triều đại mới – triều đại đã đánh bại quân xâm lược Minh, giành lại độc lập, chủ quyền cho dân tộc mà nhiệm vụ trên được thực hiện một cách thuận lợi. Tuy các triều vua đầu nhà Lê vẫn dựa vào quy chế của các triều đại Lý, Trần nhưng bộ máy nhà nước đó đã có một bước tiến về mức độ tập trung chính quyền có ý nghĩa đặt nền móng vững chắc cho cả một triều đại và nền độc lập phồn vinh của quốc gia Đại Việt trong 4 thế kỉ, tạo tiền đề cho những bước đột phá giai đoạn sau. Bên cạnh đó, để củng cố tình hình chính trị, ngay sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã cùng các đại thần bàn định một số luật http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG lệ và lo đến lập pháp. Việc ban hành pháp luật đã góp phần ổn định chính trị, cơ sở để bộ luật Hồng Đức của Lê Thánh Tông hình thành và hoàn chỉnh hơn. Về kinh tế, nhà Lê sơ đã có sự phát triển nhanh chóng. Đất nước giải phóng, chính trị bước đầu đi vào ổn định là những điều kiện cơ bản quan trọng giúp nền kinh tế nhà Lê sơ phát triển. Chính sách trọng nông và những biện pháp tích cực đối với nông nghiệp của nhà nước cùng với sự lao động sáng tạo, cần cù của nhân dân đã làm cho nền nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển, đời sống nhân dân được ổn định. Bên cạnh đó, thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng có điều kiện phát triển. Sau này, nhân dân còn nhớ lại cuộc sống thời ấy bằng sự ca ngợi: “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn” Về văn hóa, giáo dục, giai đoạn đầu của nhà Lê sơ đạt nhiều thành tựu. Đó là sự thịnh đạt của nền giáo dục - khoa cử, là sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Việc củng cố đất nước trên cơ sở tập quyền và bước đầu đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực là những điều kiện thuận lợi để vua Lê Thánh Tông tiếp nối các tiên đế trong sự nghiệp đưa Đại Việt phát triển đến đỉnh cao. 2. Khó khăn Bên cạnh việc được thừa hưởng những lợi thế đặc biệt của các tiên đế nhà Lê thì Lê Thánh Tông cũng phải giải quyết những khó khăn mà các triều đại trước chưa thực hiện được ngay sau khi ông lên ngôi. Đó là: * Chế độ chính trị bước đầu suy thoái, thiếu ổn định - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước phân tán, quyền lực của nhà nước chính quyền trung ương bị hạn chế http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) thắng lợi. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, bắt tay vào xây dựng chính quyền mới theo thiết chế cũ của nhà Trần. Đứng đầu triều đình là vua. Sau vua là chức Tả, Hữu tướng quốc kiểm hiệu Bình chương quân quốc trọng sự, rồi đến các chức Tam Tư, Tam Thái, Tam thiếu. Chức Thiếu úy được Lê Thái Tông đặt từ lúc còn khởi nghĩa, sau khi dẹp yên giặc Minh mới đặt Thái Úy, cùng với chức Thái, ba chức Thiếu đều là trọng trách của đại thần. Các trọng chức của đại thần văn võ chỉ trao cho các thân thuộc nhà vua và bầy tôi có công. Dưới là hai ngạch văn ban, võ ban. Văn ban có chức Đại hành khiển, đặt theo quan chế của nhà Trần. Dưới Đại hành khiển là Thượng thư đứng đầu bộ, bấy giờ mới chỉ có ba bộ: Bộ Lại, Bộ Lễ và Bộ Hộ. Bên cạnh đó có một số cơ quan chuyên trách như: Nội mật viện (hoặc Khu mật viện), Ngũ hình viện, Bí thử giám, Ngự sử đài, Hàn lâm viện, Quốc tử giám…Võ ban có các chức Đại Tổng quản, Đại đô đốc; Đô tổng quản. Những chức này chỉ huy quân thường trực kinh thành và vệ quân ở các đạo, dưới có các chức võ tướng cao cấp khác. Ở địa phương, năm 1428, Thái Tổ chia lại nước làm 5 đạo: Đông, Tây, Nam, Bắc (tương ứng với Bắc Bộ ngày nay) và Hải Tây (từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa). Mỗi đạo do Hành khiển đứng đầu. Dưới đạo là Lộ do An Nam phủ xứ đứng đầu như thời Trần. Các lộ về mặt quy mô không đồng đều. Dưới Lộ là huyện, châu, xã. Đơn vị hành chính cơ sở là xã, gồm 3 loại: xã lớn 100 người trở lên, xã vừa 50 người trở lên và xã nhỏ 10 người trở lên. Nhìn chung, tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến thời Lê Thái Tổ chủ yếu vẫn dựa vào quy chế tổ chức của các triều đại trước. Thiết chế chính trị như trên còn chưa chặt chẽ, chưa hoàn chỉnh, mang tính phân tán. Nhược điểm này đã bộc lộ ngay từ nửa sau thế kỷ XIV. Như vậy, trong hoàn cảnh mới, thiết chế chính trị đó vẫn tiếp tục được duy trì đã không còn phù hợp với yêu http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG cầu phát triển của đất nước, của xu thế thời đại nên cải cách tất yếu phải diễn ra. Và Lê Thánh Tông đã nhận thức được điều này. * Chính quyền trung ương chưa vững mạnh, nội bộ vương triều mâu thuẫn Sau khi vua Lê Thái Tổ qua đời, các vua kế vị thường còn ít tuổi. Thái Tông lên ngôi lúc 10 tuổi, Nhân Tông lên ngôi lúc 2 tuổi, không đủ khả năng kiềm chế mâu thuẫn nội bộ, không chấm dứt được tình trạng giết hại nhau. Các công thần lần lượt bị giết trong đó phải nói đến vụ án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi. Tình trạng quan lại lộng quyền, tham nhũng, ăn chơi xa hoa bộc lộ khá phổ biến. Thực trạng đó càng làm cho nhà nước tập quyền suy yếu. Để xây dựng một nhà nước quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh đòi hỏi phải tiến hành cải cách về thiết chế chính trị, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và hành chính từ trung ương đến địa phương, giải quyết mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán. * Cơ cấu kinh tế - xã hội phát triển chưa vững chắc Suốt một thời gian dài từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, xã hội phong kiến nước ta luôn chịu sự tác động và ít nhiều mang đặc trưng của phương thức sản xuất châu Á, trong đó có đặc trưng về ruộng đất công làng xã. Các làng xã mang nặng tính tự trị, tự quản, vẫn trực tiếp nắm quyền quản lý và phân chia ruộng đất công theo luật tục của làng, mặc dù phải chịu dưới quyền sở hữu của nhà nước. Nhà nước Lê sơ từ Lê Thái Tổ đến Lê Nghi Dân (1428 -1460), tuy đã thực hiện được một số biện pháp và chính sách nhằm xác lập quyền sở hữu tối cao của Nhà nước về ruộng đất vẫn chưa hoàn toàn được xác lập. Quan hệ sản xuất địa chủ - nông dân lệ thuộc vẫn chưa trở thành quan hệ kinh tế chủ đạo thống trị trong xã hội. Do đó, chế độ quân chủ quan liêu vẫn chưa có cơ sở vững chắc để được xác lập. Để hoàn thành quá trình phong kiến hóa, để xây dựng một nhà nước tập quyền mạnh đặt cơ sở vững chắc cho sự thống nhất http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG quốc gia thì rõ ràng phải tiến hành những chính sách và biện pháp cải cách không chỉ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền mà cả trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Như vậy, đến năm 1460, Lê Thánh Tông lên ngôi kế thừa những thành tựu của triều đại trước, có những điều kiện mới để xây dựng đất nước, song cũng đứng trước những khó khăn, thử thách và có nguy cơ đưa xã hội đi vào khủng hoảng như cuối thời nhà Trần. Dựa vào điều kiện thuận lợi và khó khăn của đất nước ở thế kỉ XV, có thế nói với tư chất thông minh, quyết đoán, Lê Thành Tông đã lấy đó là cơ sở để đưa ra và thực hiện những cải cách đúng đắn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục nhằm đưa đất nước Đại Việt đạt được sự phát triển rực rỡ về mọi mặt. II. Nội dung cải cách 1. Cải cách hành chính Vào những năm 60 khi đất nước đã ổn định, vua Lê Thánh Tông khi mới lên ngôi đã tiến hành một cuộc cải cách hành chính lớn từ trung ương đến địa phương nhằm “cốt để cho lớn nhỏ cùng ràng buộc nhau, nặng nhẹ cùng kiềm chế nhau, uy quyền không bị lạm dụng, lẽ phải không bị lung lay khiến mọi người có thói quen theo đạo, giữ phép không có lầm lỗi làm trái nghĩa, phàm hình, để theo trọn cái trí của Thái Tổ, Thái Tông ta mà giữ được trị an lâu dài”. Lê Thánh Tông trước tiên bãi bỏ các quan chức và cơ quan trung gian giữa vua và bộ phận thừa hành, đó là Thượng thư sảnh, Môn hạ sảnh, Khu mật viện cùng các viên quan cao cấp nhất như Tướng quốc (Tể tướng), Đại hành khiển, tả, hữu Bộc xạ… Vua trực tiếp nắm quyền kể cả quyển tổng chỉ huy quân đội, chỉ đạo mọi công việc trọng yếu và làm việc trực tiếp với các cơ quan thừa hành. Giúp vua bàn bạc và chỉ đạo công việc khi cần thiết có các đại thần như Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Thái Úy, Thiếu sư, Thiếu bảo… http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG Tiếp đến, tách 6 bộ Lại, Lễ, Binh, Hình, Hộ, Công ra khỏi Thượng thư sảnh lập thành 6 cơ quan riêng biệt phụ trách các mọi mặt công việc của triều đình. Đứng đầu các bộ là chức Thượng thư chịu trách nhiệm trực tiếp với vua về hoạt động của bộ mình phụ trách. Lê Thánh Tông rất đề cao công tác thanh tra, giám sát quan lại. Hệ thống tổ chức thanh tra, giám sát quan lại được tổ chức khá chặt chẽ từ triều đình đến các địa phương. Ở trung ương, để tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động các quan lại ở 6 Bộ, ngoài Ngự sự đài đã có từ thời Trần, Lê Thánh Tông đặt thêm 6 Khoa, mỗi Khoa chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của quan lại Bộ đó: “Bộ Lễ nghi thức không hợp thì Lễ khoa được phép đàn hặc. Bộ Hộ thì có Hộ khoa giúp đỡ, khoa hình xét lại sự thẩm đoán của bộ Hình”… Ở địa phương, năm 1466, Lê Thánh Tông bãi bỏ các đơn vị trung gian lớn là 5 đạo, thống nhất cả nước chia làm 12 đạo thừa tuyên (Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa, Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, An Bang, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn) và 1 phủ Trung Đô. Năm 1471, vua Lê Thánh Tông đặt thêm đạo thừa tuyên thứ 13 là Quảng Nam; dưới đạo thừa tuyên là phủ, châu, huyện, xã. Bỏ đơn vị trấn và lộ, đổi lộ làm phủ, trấn làm châu. Ở mỗi đạo thừa tuyên có Tam ti chuyên trách: Đô Tồng binh sứ ty (Đô ty) phụ trách về quân sự Thừa tuyên sứ ti (Thừa ti) trông coi mặt dân sự; Hiến sát sứ ti (Hiến ti) phụ trách công việc thanh tra, giám sát các quan lại địa phương mình, thăm nom tình hình đời sống nhân dân. Các ti chịu trách nhiệm trực tiếp trước triều đình theo hệ thống dọc. Ngoài ra còn có Giám sát ngự sử ở 13 đạo, các cơ quan hà đê, khuyến nông ti chuyên chăm lo đê điều và sản xuất nông nghiệp. Dưới đạo là phủ. Các phủ có Tri phủ đứng đầu; các huyện, châu có Tri huyện, Tri châu. Ở xã, chức xã quan được đổi gọi là Xã trưởng. http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG Đơn vị hành chính xã cũng được Nhà nước quy định chặt chẽ và cụ thể: Xã lớn (đại xã) có từ 500 hộ dân trở lên được bầu 5 xã trưởng; trung xã có từ 300 hộ đến dưới 500 hộ có 4 xã trưởng; xã nhỏ (tiểu xã) có 100 đến 300 hộ có 2 xã trưởng, dưới 60 hộ có 1 xã trưởng. Điều đó thể hiện vai trò của Nhà nước cũng như mối quan hệ gắn kết giữa trung ương và địa phương. Ở miền thượng du, các bản mường vẫn được giao cho tù trưởng, lang đạo cai quản như cũ. Riêng mạn biên giới phía Bắc, nhà Lê cử thêm một số tướng giỏi người miền xuôi lên trấn thị và biến thành “phiên thần” đời đời nối nhau cai quản địa phương. Như vậy hệ thống hành chính thời Lê Thánh Tông rất gọn gàng, rành mạch, nhất quán, không chồng chéo lẫn nhau, đảm bảo tính thống nhất trong chính quyền từ trên xuống. Nếu so sánh bộ máy hành chính với các triều vua Lý, Trần thì hệ thống hành chính quốc gia thời Lê sơ đặc biệt là ở thời Lê Thánh Tông đã thể hiện một bước tiến cơ bản – đạt đến đỉnh cao mô hình Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Mọi quyền hành đều tập trung trong tay vua. Hệ thống các cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương được xếp đặt rõ ràng, có phân công nhiệm vụ, quyền hành cụ thể, không dẫm đạp lên nhau, có quan hệ rõ ràng theo chiều dọc, đảm bảo quyền lực của nhà vua và sự thống nhất chính trị của cả nước. 2. Cải cách quân đội và củng cố quốc phòng Cùng với quá trình xây dựng bộ máy chính quyền quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, nhà Lê sơ cũng rất chú trọng tổ chức xây dựng và củng cố lực lượng quốc phòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đất nước, đầu năm 1429 Lê Lợi cho 25 vạn quân trở về làm ruộng, giữ lại 10 vạn quân thường trực. Số quân còn lại chia làm 6 quân ngự tiền đóng ở kinh thành, có nhiệm vụ bảo vệ kinh đô và cung điện nhà vua, và quân 5 đạo đóng giữ ở các địa phương. Trong số 10 vạn http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG quân, Lê Lợi chia làm 5 phiên, cứ lần lượt thay nhau về làm ruộng chỉ giữa lại một phiên thường trực. Mỗi khi có việc dụng binh, nhà nước mới điều động toàn bộ quân đội. Đến năm 1466, toàn bộ hệ thống quân đội được Lê Thánh Tông tiến hành cải tổ. Quân đội được chia làm 2 loại: quân thường trực bảo vệ kinh thành gọi là cấm binh hay thân binh và quân ở các đạo gọi là ngoại binh. Về ngoại binh, Lê Thánh Tông bỏ các đạo, chia binh làm 5 phủ, mỗi phủ gồm 6 vệ, mỗi vệ có 5 hoặc 6 sở. Sau này, Thánh Tông cho đặt thêm các vệ quân ở các đô ti xa. Để tăng cường hiệu lực quốc phòng và sức mạnh quân đội, Lê Thánh Tông cũng có sự cải cách về hành chính quân sự - quốc phòng. Binh chế nhà Lê năm 1467 quy định quân số ở các đơn vị thống nhất như sau: mỗi ti gồm 100 người, mỗi sở gồm 400 người, chia làm 20 đội, mỗi đội 30 người. Nhà nước thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông” trong quân đội, nghĩa là quân đội được chia thành 2 – 3 phiên, theo định kì một phiên túc trực làm nhiệm vụ và luyện tập võ nghệ, còn lại về làm ruộng. Với cách tổ chức quân đội như vậy, nhà Lê đã hình thành một cơ cấu tổ chức quân đội hoàn chỉnh, chặt chẽ, bao gồm quân triều đình và quân địa phương, Nhà nước vừa có lực lượng quân đội thường trực mạnh vừa có lực lượng dự bị đông đảo có thể điều động khi cần thiết. Về chủng loại, quân đội nhà Lê gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh. Ngoài ra còn có các đơn vị chuyên sử dụng một loại súng gọi là hỏa đồng. Vũ khí đơn giản có đao, kiếm, giáo mác, cung tên,… Nhà Lê rất chú ý đến rèn luyện quân đội. Hàng năm đều có ngày duyệt tập ở kinh thành hay địa phương. Năm 1467, Thánh Tông quy định cứ 3 năm tổ chức một kì thi khảo võ nghệ của quân sĩ và định lệ thưởng phạt. Chế độ tuyển quân được quy định chặt chẽ, thông thường cứ một hộ có 3 đinh thì lấy 1 người làm lính, 1 người dự bị. Vì vậy tuy số lượng quân thường http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG trực không nhiều nhưng khi cần huy đông có thể tập hợp được 26 đến 30 vạn quân. Thời kì này quân đội đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của triều đình mà người đứng đầu là nhà vua; các vương hầu quý tộc không có quyền tổ chức những đội quân riêng như trước nữa; xu hướng tập trung quyền lực lớn ở triều đình ngày một phát triển. Chế độ binh dịch xây dựng chính quy. Quân lính được chia ruộng đất công của làng xã và được luân phiên về tham gia sản xuất, nhằm đảm bảo nhân lực cho lao động, giảm bớt người thoát li sản xuất, đỡ phần chi phí quân sự, bảo đảm cân đối giữa kinh tế và quốc phòng. Trên cơ sở một đội quân mạnh, nhà Lê đã có chính sách biên giới rất cương quyết. Với các nước láng giềng nhỏ bé ở phía Tây và Nam như Ai Lao, Chân Lạp, mỗi lần xâm lấn bờ cõi đều lập tức bị đánh tan. Đối với nhà Minh ở phía Bắc, nhà Lê thực hiện chính sách vừa mềm mỏng, khôn khéo nhưng cũng rất kiên quyết nhằm giữ vững chủ quyền, giữ vững “thước núi, tấc sông” mà cha ông để lại. Trong lời dụ của Lê Thánh Tông nêu rõ: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào tự tiện vứt bỏ được. Phải kiên quyết tranh luận không để họ lấn dần,…nếu kẻ nào dám đem một tấc đất của vua Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc thì người đó sẽ bị trừng trị nặng”. 3. Hoàn chỉnh pháp luật Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã rất chú ý đến việc xây dựng pháp chế, ông nhận định rằng: “Từ xưa tới nay, trị nước phải có pháp luật, không có pháp luật thì sẽ loạn”, nên vào năm 1428 ông đã “hạ lệnh cho các quan Tư Không, Tư Đồ, Thiếu úy, Hành khiển bàn định pháp lệnh cai trị quân dân, để người làm tướng biết phép trị quân, quan các lộ biết phép trị dân, cũng để răn dạy quân dân biết là có pháp luật. Mọi công việc đều có các cơ quan phụ trách riêng”. Qua các đời Thái Tông, Nhân Tông nhà nước đã xây dựng thêm một số quy tắc, điều luật về kiện tụng, quyền thừa kế Đến thời vua http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG Thánh Tông, năm 1483 vua sai triều thần tập hợp những điều lệ đã ban hành ở các đời vua trước, tham khảo pháp luật đời Lý, Trần, pháp luật nhà Tùy, Đường, Minh (của Trung Quốc) rồi căn cứ vào tình hình mới trong nước mà soạn ra bộ luật mới. Đó là bộ luật Hồng Đức mà sau này được sửa chữa, bổ sung để lập thành bộ Lê triều Hình luật. Bộ luật gồm 722 điều, chia làm 6 quyển, gồm 16 chương bao nhất, gồm những quy định về hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân, gia đình, về tố tụng và cả những quy định luật hành chính, về hội hôn và điền sản. Bộ luật Hồng Đức tổng hợp, điều chỉnh toàn bộ những quan hệ xã hội căn bản nhất, rường cột nhất tạo nên cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của nhà Lê. Nội dung cơ bản của bộ luật nhằm khẳng định và củng cố sự thắng lợi của giai cấp địa chủ, trấn áp mọi hành động chống đối nhà nước phong kiến, xâm phạm đến lợi ích của giai cấp thống trị. Bộ luật bảo vệ quyền thống trị của nhà nước trung ương tập quyền. Những hành động chống đối triều đình, chống đối lễ giáo phong kiến đều bị ghép vào tội “thập ác” – 10 tội nghiêm trọng nhất bị xét xử không ân giảm đối với bất kì trường hợp nào. Bộ luật cũng bảo vệ lợi ích của giai cấp phong kiến, đặc quyền của tầng lớp quý tộc, đồng thời củng cố trật tự xã hội phong kiến, bảo vệ chế độ gia tộc phụ quyền và các nguyên tắc về đạo đức phong kiến. Khuyến khích nuôi dưỡng thuần phong mĩ tục. Những nghi lễ về hôn nhân, về trang phục đều được quy định chặt chẽ. Trong Quốc triều hình luật có những điều luật nhằm bài trừ nạn tham những, hối lộ, lãng phí, của công, ức hiếp dân lành và chú trọng phần nào đến việc bảo vệ lợi ích của dân. Như điều 184 quy định: “Các quan tuy làm việc ở ngoài nếu không biết làm việc lớn, trừ việc hại, để dân trăm họ phải phiêu bạt đi nơi khác, hộ khẩu bị hao hụt và có trộm cướp tụ tập ở trong hạt thì xử tội bãi chức hay tội đồ”. http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm [...]... thức được vấn đề sau: Trong cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông, chúng ta không phủ nhận việc Lê Thánh Tông mô phỏng bộ máy hành chính của nhà Minh Tuy nhiên khi so sánh cụ thể các cơ quan hành chính của hai bên, ta thấy Lê Thánh Tông rất ý thức về sự sáng tạo và tính dân tộc của mình Ở Trung ương, Lê Thánh Tông không đặt nội các như nhà Minh, ở địa phương Lê Thánh Tông thay Án sát ti bằng Hiến... kiến thức sách giáo khoa phần nội dung cải cách hành chính để các em điền thông tin vào khung sơ đồ trống tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông Hoặc chúng tôi yêu cầu học sinh xác định các từ “chốt”, từ “khóa” cơ bản trong mỗi nội dung cuộc http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG cải cách của vua Lê Thánh Tông như: về hành chính đó là chế độ quân... http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG Để học sinh hiểu sâu kiến thức, chúng tôi cung cấp sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý – Trần, yêu cầu học sinh quan sát, so sánh hai tổ chức bộ máy nhà nước, trên cơ sở đó rút ra được kết luận về sự khác biệt và tiến bộ trong cuộc cải cách của Lê Thánh Tông: Nếu so với những triều vua thời Lý – Trần, hệ thống hành chính quốc gia thời Lê sơ đặc biệt ở thời Lê Thánh Tông. .. http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG Sau đó, chúng tôi đưa ra kết luận nhằm làm rõ tác động của chính sách quân điền của Lê Thánh Tông đối với sự phát triển của đất nước Hệ thống câu hỏi trên giúp phân hóa kiến thức, giúp học sinh nhận thức được đâu là câu hỏi chung, câu hỏi gợi mở để giải quyết vấn đề về tác dụng của chính sách quân điền và góp phần phát huy tính tích cực của học sinh 4 Phương... trình bất hủ của vùng Đại Đông Á truyền thống… trong đó có nhiều điều đã có thể so sánh ngang về mặt chức năng với những quan điểm pháp luật ở Phương Tây cận đại” http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG 4 Cải cách kinh tế, phát triển nông nghiệp Vua Lê Thánh Tông được đánh giá là một vị vua minh quân không chỉ bởi ông đã tiến hành những cải cách vừa có... chính trị đầu thời Lê Sơ có đặc điểm gì nổi bật? Điều đó có tác động thế nào đối với cuộc cải cách của Lê Thánh Tông? + Nhóm 2: • Đọc phần II Khôi phục và phát triển kinh tế và III Những chuyển biến về văn hóa (Bài 32, SGK Lịch sử 10, Nâng cao) • Câu hỏi: Tình hình kinh tế và văn hóa đầu thời Lê Sơ có đặc điểm gì nổi bật? Điều đó có tác động thế nào đối với cuộc cải cách của Lê Thánh Tông? - Bước 3: Học... http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG Cụ thể: Điển hình khi dạy mục II/2 - Cải cách quân đội và củng cố quốc phòng, chúng tôi nhấn mạnh đến thái độ, quan điểm bảo vệ chủ quyền biên cương như theo lời dụ của Lê Thánh Tông: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào tự tiện vứt bỏ được Phải kiên quyết tranh luận không để họ lấn dần, …, nếu kẻ nào dám đem một tấc đất của vua Thái Tổ để lại... trẻ, chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất một số phương pháp dạy học chuyên đề Cải cách Lê Thánh Tông – nhân tố quyết định dẫn tới sự hưng thịnh của triều đại Lê sơ thế kỉ XV” như sau: 1 Phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu học tập khác http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG Nhằm nâng cao hiệu quả học tập chuyên đề, trước khi bắt đầu chuyên đề,... quyền của ông mà những cải cách đó còn phát huy được tiềm năng của kinh tế nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế của đất nước Ngay sau khi lên ngôi, Thánh Tông đã ban hành các chính sách phát triển kinh tế, đặc biệt với tư tưởng “trọng nông ức thương”, thì ruộng đất trở thành vấn đề trung tâm của cải cách kinh tế Các chế độ ruộng đất tiếp tục được củng cố, hoàn thiện bởi những chính sách cải cách. .. trống về tổ chức bộ máy Nhà nước thời Lê Thánh Tông, yêu cầu học sinh đọc sách, điền thông tin kiến thức vào sơ đồ trống Việc sử dụng sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông có hai tác dụng cơ bản: thứ nhất, định hình kiến thức cho học sinh, hiểu được “khung sườn” cơ bản của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương dưới cuộc cải cách của Lê Thánh Tông; thứ hai: học sinh là người tích cực . C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG CHUYÊN ĐỀ: CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH DẪN TỚI SỰ HƯNG THỊNH CỦA TRIỀU ĐẠI LÊ SƠ I. Hoàn cảnh lịch sử 1. Thuận. http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG cầu phát triển của đất nước, của xu thế thời đại nên cải cách tất yếu phải diễn ra. Và Lê Thánh Tông đã nhận thức được điều này. *. đại”. http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm C ẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG 4. Cải cách kinh tế, phát triển nông nghiệp Vua Lê Thánh Tông được đánh giá là một vị vua minh quân không chỉ bởi ông đã tiến hành những cải cách vừa có lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG, CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG, CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay