Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty điện lực Bình Thuận

112 260 1
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 14:40

. thng kim soát ni b đi vi hot đng ca Công ty in lc Bình Thun 63 KT LUN CHNG 2 66 Chng 3: Gii pháp nâng cao tính hiu qu ca h thng kim soát ni b ti Công ty in. lc Bình Thun 3.1 Mc tiêu ca các gii pháp 67 3.2 Các gii pháp chung 68 3.3 Các gii pháp c th 68 3.3.1 Gii pháp nâng cao tính hiu qu ca môi trng kim soát 68 3.3.2 Gii pháp nâng. 68 3.3.2 Gii pháp nâng cao tính hiu qu ca hot đng đánh giá ri ro 71 3.3.3 Gii pháp nâng cao tính hiu qu ca hot đng kim soát 73 3.3.4 Gii pháp nâng cao tính hiu qu ca thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty điện lực Bình Thuận, Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty điện lực Bình Thuận, Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty điện lực Bình Thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn