Phân tích bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

6 861 5
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 10:14

Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Tràng giang – Huy Cn Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1- PHÂN TÍCH BÀI TH TRÀNG GIANG CA HUY CN Nu phi k đn nhng đôi bn th gn bó keo sn, thân thit vi nhau thì trong nn th hin đi Vit Nam, đáng nhc đn trc tiên vn là b đôi Xuân Diu – Huy Cn. B đôi y đã hình thành nên mt xóm th “ Huy – Xuân ” trong phong trào th mi. Nhng điu đó không h có ngha là hai hn th đó ging nhau, mà là ngc li. Nh sau này có ngi nhn xét : “ Nu Xuân Diu là thi s ca nim ám nh thi gian thì Huy Cn li là nhà th ca ni khc khoi không gian. “ Chính cm hng v v tr bao la ln rng đã góp phn làm nên v đp th Huy Cn, ngay t thu nhà th mi vit tp đu tay – “ La thiêng”. Và khi tìm hiu mt trong nhng bài tiêu biu nht ca tp th, ngi ta chc phi nói đn “Tràng giang”. Trên ý ngha, “Tràng giang” là mt con sông dài, nhng Huy Cn li mun cm nhn đó là mt dòng sông rng. Và nh th rõ ràng có lý, có cn c bi cm giác v dòng sông nu không đc làm nên bi n tng ca thanh âm, bi c hai ch ca ta đ -“tràng” và “giang” đu đc cu to bi mt nguyên âm rng nht trong các nguyên âm. Bên n tng v chiu rng đc nói đn  ta đ bài th thì n tng y còn có  c câu đ t : Bâng khuâng tri rng nh sông dài. Chiu cao ca bc tranh là khong cách gia tri rng vi sông dài, làm nên đy đ, trn vn ba chiu ca không gian. iu y rt sm gii thiu vi ngi đc v Huy Cn, mt nhà th ca cm hng không gian. Và trong không gian mênh mang y, nhà th đã th vào mt ni bun nh nh nhàng, man mác mà chúng ta có th thy đc qua nhng t “nh” và “bâng khuâng” mà nhà th đt ngay  đu câu. Sóng gn tràng giang bun đip đip Con thuyn xuôi mái nc song song, Thuyn v nc li, su trm ng Ci mt cành khô lc my dòng. Bài th m đu bng mt hình nh rt thích hp vi thi đ – “sóng”. Sóng trên di “tràng giang “ ca Huy Cn không phi là sóng xô, sóng v hay “ sóng vt đn lng tri ” nh trong th  Ph mà ch TRÀNG GIANG (PHN 2) - HUY CN ậ - TÀI LIU BÀI GING – ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm vi bài ging Tràng giang (Phn 2) thuc khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) ti website Hocmai.vn.  có th nm vng kin thc bài th Tràng giang, Bn cn kt hp xem vi bài ging này Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Tràng giang – Huy Cn Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2- là “sóng gn”. Mt chuyn đng nh nhàng đ gi ra hình nh ca mt dòng tràng giang tnh lng. Nhà th tìm ra cái tnh trong cái tng nh rt đng, th hin mt hn th hay thiên v cái tnh. Con sóng gn trong con mt đy xúc đng ca thi nhân dng nh c lan to đn vô cùng. Vì vy, ngay t câu th đu tiên, nhà th đã chng t mình đi theo mt phong cách th khác nhiu lm so vi phong cách th c đin, đó là s xut hin ch “bun” ngay  đu bài – “bun đip đip”. Ni bun mang hình nh ca sóng gn, mn hình nh ca sóng đ hin ra trc con ngi. Nh th, “Tràng giang” rt sm tr thành mt dòng sông tâm trng, va là hình nh ca ngoi gii, li va là hình nh ca tâm gii. Trên bc tranh sông nc y đã hin lên hình nh mt con thuyn, mt con thuyn không chèo “xuôi mái”- hình nh tnh trên mt dòng sông tnh. Mái chèo buông xuôi dc bên thân thuyn, đ li hai vt nc mà nhà th gi là “song song”. Hai ch này đã hoà ng vi hai ch “đip đip”  cui câu th nht nh đ gi thêm ra cm giác v mt ni bun vô tn. Bc tranh thiên nhiên m ra theo c hai chiu, “đip đip” gi ra không gian theo chiu rng, còn “song song” li làm nên cm giác v chiu dài. Nhng đn câu th th ba: Thuyn v nc li su trm ng thì hình nh nc và thuyn quay tr li, nhng không phi thuyn trôi trên dòng nc mà là “thuyn v, nc li”. Mi s vt đi kèm vi mt đng t, to nên cm giác v s chuyn đng trái chiu. Ta cm tng rng thuyn v, con nc li và mt khong trng s đc m ra, mt khong trng v mt mi su lan to, không ch đc m ra trên hai chiu trái ngc nhau mà là mi chiu trong không gian – “ su trm ng”. Nhà th vit “trm ng” dng nh khin ngi đc cm nhn mi su y không có ch tn cùng, và ni bun li càng mênh mang hn na. Tuy nhiên, không có câu th nào trong kh này li khin Huy Cn phi trn tr nhiu hn, tâm đc nhiu hn là câu th th t: Ci mt cành khô lc my dòng. iu rt l là câu th tâm huyt này ca Huy Cn li bt đu bng mt ch tng nh không hàm cha mt lng th ca nào, ch “ci”. Ch y li đc nhà th nhn mnh qua mt phép đo t “ ci mt cành khô ”. Nhng phi là ch “ci” và phi là phép đo t thì nhà th mi có th nói ra tn cùng mt quan nim, mt trit lý nhân sinh. Ch y hay không ch vì nó đem li cho th cái cht mà Xuân Diu gi là “hin thc sng sít”, làm nên mt trong nhng phong cách th mi. Hình nh “ci” không ch nói v mt thanh g đã cht mà còn thc s toát lên v tm thng. Nhng đó li là hình nh khó có gì thích hp hn đ nhà th biu hin cm quan ca mình v s nh nhoi, vô ngha, đn côi ca s sng mt kip ngi trc v tr, thiên nhiên vô tn. Ý ngha y dng nh thm vào trong tng ch mt ca dòng th. Ch “mt” gi lên s ít, ch “cành” làm nên cm giác nh bé. Và nh th, con ngi dng nh đang lc li, b v , ng ngác trc nhng dòng nc ca con sông ln  trong hin thc, cng là trc con sông ca ni bun  lòng ngi. Ni bun v s nh nhoi, cô đn ca mt kip ngi, khác hoàn toàn vi ni bun ca Xuân Diu trong “ây mùa thu ti “. Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Tràng giang – Huy Cn Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3- n kh th th hai thì không gian đã không còn ch gii hn trong phm vi mt mt sông. L th cn nh gió đìu hiu, âu ting làng xa vãn ch chiu. Nng xung, tri lên, sâu chót vót, Sông dài, tri rng, bn cô liêu. Bc tranh “Tràng giang” gi đây đã có thêm hình nh nhng chic “cn” ca nhng làng xóm  bên sông. Vì th hai câu th đu phng pht cm giác man mác, nh nhàng mà sâu kín v mt quê hng. Huy Cn đã vô tình phác ra mt cnh sc rt quen thuc v mt min quê nc Vit : b sông hoc gia lòng sông có nhng cn đt nh, xa xa ven sông có nhng âm thanh xao xác ca mt xóm làng. Nhng đó không phi là tt c ý ngha ca câu th. Không th không chú ý rng Huy Cn mun nhng chic cn trong th phi là “cn nh” và phi tha tht, l th. Cn phi vy đ mt sông càng tr nên rng ln. Gió thì “đìu hiu” càng làm cho dòng tràng giang thêm tnh lng. Và Huy Cn cng đã tng nói hai ch “đìu hiu “y đã đc mn trong hai ch ca “Chinh ph ngâm” : Non K qunh qu trng treo Bn Phì gió thi đìu hiu my gò. Mt ngn gió thi đìu hiu  ni đã tng là bãi chin trng đm máu, mi liên tng y làm ngn gió trên sông ca nhà th li càng thêm bun bã, ht hiu. Câu th th ba đã vng lên âm thanh ca s sng, nhng âm thanh y cng nh nhoi, yu t, cô qunh. âu ting làng xa vãn ch chiu Cm giác y dng nh thm vào tng ch mt trong câu. Câu th làm gi nh đn mt “phiên ch chiu” đã “vãn” ca mt “làng xa”. Cm giác đn vi nhà th và ngi đc th thông qua mt giác quan m h – thính giác, mà không phi qua hình nh. S m h y li đc nhân lên qua ch “đâu”  đu câu, càng khin cho âm thanh y nh có nh không, nh h nh thc. Nhng thc nht vn ch là s im lng bao trùm lên dòng chy tràng giang. n câu th th ba thì không gian đc m ra theo mt chiu khác, chiu cao qua hình nh ca nng và bu tri: Nng xung, tri lên, sâu chót vót. Hai hình nh y cng đc đt trong nhng chuyn đng trái chiu – “lên” và “xung”, trong cm giác v mt s chia r. Nng xung và tri lên, đ li mt khong trng thm thm m ra, làm nên cm giác mà Huy Cn đã din t bng mt s kt hp t đc đáo – “ sâu chót vót ”. Cm t này to cm giác thm thm v bu tri và mt nc. Không ch th, phi có ch “sâu” đ không gian đc nhum trong gam màu, gam cm xúc bun, trm lng. Và kh th th hai ca bài th đc khép li trong mt câu th gn nht vi câu đ t khi  đây li xut hin hình nh ca “sông dài, tri rng”. Sông dài, tri rng, bn cô liêu. Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Tràng giang – Huy Cn Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 4- Nhng bên cnh hình nh y, Huy Cn đã đt bên cnh mt hình nh “bn cô liêu”. Bn y cng đi din cho con ngi, cho s sng vì sông s không có ni nào là bn nu không có sinh hot ca con ngi ni bn y. Vì vy hình nh “bn cô liêu” vi âm hng man mác ca hai ch “cô liêu” y, mt ln na li gi ra mt ni bun nhân th, ni bun v s sng quá nh nhoi, rt hu hn trong thiên nhiên, mà v tr thì c m ra mãi đn vô tn, vô cùng. Chúng ta bt gp mt s bin chuyn  đu kh ba: Bèo dt v đâu hàng ni hàng, Mênh mông không mt chuyn đò ngang. Không cu gi chút nim thân mt, Lng l b xanh tip bãi vàng. Hình nh có cái gì đông đúc hn lên, s chuyn đng dng nh cng đã nhanh hn, mnh m hn. Chúng ta nhn ra điu y qua t “dt” ngay  câu th đu tiên. Cm giác đông đúc cng th hin khá rõ trong ba ch “hàng ni hàng”. Nhng s đông đúc  đây li ch là ca nhng cánh bèo, hình nh t lâu đã tng trng cho nhng kip phù sinh, cho cuc sng không ý ngha. Hình nh “bèo dt” y cng đã t lâu dùng đ nói v s phn ca nhng kip ngi không có kh nng t làm ch cuc đi mình. Và cm giác vô đnh y đc Huy Cn nhn thêm mt ln na bng hai ch “v đâu”. Nhng câu th th nht không ch là hình nh ca nhng kip ngi vô đnh mà tng hàng bèo trôi dt y dng nh còn đ tng thêm cm giác trng không  nhng câu sau. Bi ngi đc s có cm tng khi bèo đã dt ht ri, nhìn li mt tràng giang, con ngi s cm thy hoàn toàn tr tri vi nhng ch “không” ni tip nhau c di lên mãi trong câu th hai và th ba: Mênh mông không mt chuyn đò ngang. Không cu gi chút nim thân mt. Ch “không đò” đc hip âm vi ch “mênh mông”  trc, ch “không cu” li đc láy âm vi câu trên, đt  ngay đu câu, khin cho cm giác tr tri th hin rõ nht  kh th ba này. Không có con đò đu. không có c mt chic cu tnh lng, vô tri. Không có c mt chút bóng dáng con ngi mà thông thng ngi ta có th mng tng ra qua hình nh con đò.Nh vy hình nh “đò” đc đt trc vì đng hn. Nhng đn ch “chút nim thân mt” thì hình nh con đò và cây cu không ch là nhng hình nh thc mà còn là cm giác v cuc đi vng tình ngi. Cuc đi quá mênh mông, mt chút nim thân mt đ ni hai b cng không th nào tìm ra, dù “thân mt” đã là mc đ tình cm thp nht trong nhng mc đ tình cm. Và cm giác ca nhà th li tr v vi chiu dài và chiu rng trong câu đ t, khi nhà th vit câu th cui: Lng l b xanh tip bãi vàng. Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Tràng giang – Huy Cn Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 5- Cm giác v “không” gp li  “lng l”, không hình, không c ting. Câu th gi cho ngi đc cm nhn v dòng chy qua ht b xanh li đn bãi vàng, nhng tuyt đi âm thm. Chúng ta li nhn ra thêm  đây mt ni bun sông nc. Lp lp mây cao đùn núi bc. Chim nghiêng cánh nh óng chiu sa. Lòng quê dn dn vi con nc, Không khói hoàng hôn cng nh nhà. Có th nói rng đây là kh th duy nht mà mi câu th đu gi ra liên tng v mt câu th ng. Cng không có kh th nào trong “Tràng giang” li v ra trc mt ngi đc hình nh tri chiu trên sông nc rõ ràng và gi cm nh  kh bn này. Câu th th nht đem đn cho ta cm giác ca mt thiên nhiên va quen thuc li va ln lao, kì v. Lp lp mây cao đùn núi bc. Ch by ch thôi mà câu th đã m ra trc mt ngi đc mt bc tranh mà  đó nhng làn mây dng nh đc đùn, đy t ni mà bu tri tip lin cùng mt nc, c cht ngt mãi lên phía ca tri cao thành hình ging nh ngn núi, nhng li là núi bc. Nhng đám mây kia đang phn quang nhng tia nng ca tri chiu, nh vy mà ánh lên, loá lên, hình thành mt khong không gian ln rng, gi nên cm giác trong sáng him có  bài th. Vn nhìn lên bu tri y,  hai câu tip theo, nhà th đim lên bc tranh bu tri trên dòng tràng giang hình nh mt cánh chim, mt hình nh rt đc trng cho bui chiu tà. Chim nghiêng cánh nh : bóng chiu sa. Nhng cánh chim y không khi làm cho nhng ngi yêu th nh đn mt câu th ca Vng Bt: Lc hà d cô l t phi ( tm dch ngha : ráng chiu đang sa xung vi con cò l loi cùng bay ). Song cánh chim chiu trong th Huy Cn không bình thn nh th thì nhà th nói đn “chim nghiêng cánh nh”. Chi tit y đ làm ngi đc nhn ra bóng chiu đang buông xung. Bóng chiu vn vô hình dng nh gi đây có th đc nhìn thy nh trong cm giác v mt vt th hu hình. Nhà th đã hu hình hoá cái vô hình. Và nh vy ch bng hai câu mà nhà th đem li cho ngi đc nhng xúc cm thân thng, quen thuc ca quê hng, đt nc, đ ri t cnh quê trong hai câu đu mà nói đn tình quê, đn ni nh quê nhà trong hai câu th cui. Ni nh mênh mông nh là nhng làn sóng đang dn trên mt sông và tri ra theo con nc v phía xa vi. Lòng quê dn dn vi con nc. “Vi” đc hiu theo ngha là trông mãi v phía xa. Vì vy  câu th th ba này, nhà th đang nhìn mãi ra xa, tm lòng cng c lan theo mt nc ra xa, và cng rung rinh theo dòng nc nh th.Câu th đã mn hình nh sóng nc tràng giang mà nói v ni nh. Ni nh y sâu nng, thng trc trong lòng nhân vt tr tình mà không cn đc gi ra bng mt làn khói hoàng hôn nào nh trong th Thôi Hiu: Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Tràng giang – Huy Cn Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 6- Yên giang ba thng s nhân su (Trên sông khói sóng cho bun lòng ai) Và nh th, ni nh, tình cm quê hng c lai láng chy trên khp b mt ca kh th cui cùng. Không ch vy, ngi đc còn có th nhn ra kh th th t là kh duy nht mà mi câu th đu gi v mt t ng thi quen thuc. Chính Huy Cn nhn rng ch “đùn” ca câu th th nht là ông hc t bn dch “Thu hng” ca Nguyn Công Tr: Mt đt mây đùn ca i xa. Còn câu th th hai li đc vit di nh hng ca nhng câu th Vng Bt: Lc hà d cô l t phi. Và hai câu th cui cùng không khi làm ngi đc ngh đn hai câu trong “Hoàng Hc Lâu” (Thôi Hiu) Quê hng khut bóng hoàng hôn Trên sông khói sóng cho bun lòng ai. iu đó có ngha là đn kh th cui cùng này, ni bun ca thi nhân không ch đc ging ra trên các chiu ca không gian nh ba kh trc đó, mà ni bun y còn đc tri dài dng dc trên chiu ca thi gian. Bi vì mi câu th trong kh đu đc neo đu vào nhng ni bun dng nh vnh hng trong nhng câu th đã đc vit ra nghìn nm trc đó. Và nh có kh th này mà mi su ca “Tràng giang” không ch là “ni su vn lý” mà còn là “mi su vn k “. Cm giác v “mt chic linh hn nh, mang mang thiên c su “ (Huy Cn) đc th hin rõ  kh th này hn bt kì kh th nào khác. Và nh th, ni bun v tr càng tr nên hoàn chnh hn, ni khc khoi không giang càng đy đ hn. Kt thúc kh th, ni bun đy đ và trn vn đc m ra trên ba chiu không gian và c chiu thi gian, khin cho “Tràng giang” càng thêm đm đà phong v ng thi, hng v th c đin  ngay kh cui. Tuy nhiên không vì th mà có th coi “Tràng giang” ging nh là nhng vn th c đin. Huy Cn vn c hin din trong bài th nh mt nhà th mi, có th nhn ra đc t cm giác b v, bé nh, mt tâm trng rt ph bin ca mt “thi đi thi ca”. Bi th cánh chim chiu ca Huy Cn mi yu t, đáng thng đn th, bi đôi cánh nh nhoi kia không đ ni c bóng chiu nh nhàng, bng lng đn phi chao nghiêng. Nó khác nhiu vi cánh cò bình thn trong th Vng Bt. Cht th mi y cng th hin trong nhng rung đng tinh t khó nm bt trong cách nói “dn dn” ,làm nên cm giác m h, lung linh không rõ rt. Thêm vào đó, nhà th còn t chi nguyên tc “tc cnh sinh tình” vn đã là khuôn mu trong th c. Tình không cn phi đc gi ra t khói hoàng hôn. Và vi tt c nhng lý do trên, kh th cui cùng ca “Tràng giang” đã đt đn nhng thành công có ý ngha v c hai phng din : ni dung cm xúc ln hình thc vn chng. Ngun: Hocmai.vn su tm . Tuyt) Tràng giang – Huy Cn Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1- PHÂN TÍCH BÀI TH TRÀNG GIANG CA HUY CN . Sóng trên di tràng giang “ ca Huy Cn không phi là sóng xô, sóng v hay “ sóng vt đn lng tri ” nh trong th  Ph mà ch TRÀNG GIANG (PHN 2) - HUY CN ậ - TÀI LIU BÀI GING – ây. Và khi tìm hiu mt trong nhng bài tiêu biu nht ca tp th, ngi ta chc phi nói đn Tràng giang . Trên ý ngha, Tràng giang là mt con sông dài, nhng Huy Cn li mun cm nhn đó là
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bài thơ Tràng Giang của Huy Cận, Phân tích bài thơ Tràng Giang của Huy Cận, Phân tích bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn