Nghệ thuật miêu tả tương phản trong Hai đứa trẻ - Thạch Lam

2 398 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 10:14

Tài liu Khóa hc Luyn thi i hc KIT – 1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Hai đa tr – Thch Lam Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1- Ngh thut miêu t tng phn trong Hai đa tr Là mt thành viên tr ct trong bút nhóm t lc vn đoàn, Thch Lam đã t khng đnh mình bng mt hng đi riêng, đc bit là nhng tác phm vit v nông thôn, nhng ngi dan nghèo ni ph huyn. Hai đa tr rút trong tp nng trong vn là mt truyn ngn hay, thm đm tinh thn nhân vn nhân đo, tiêu biu cho bút pháp ngh thut miêu t tng phn ca ông. Ging nh hu ht các truên ngn khác ca Thch Lam , Hai đa tr là truyn không có chuyn. Câu chuyn nh mt bài th, ct chuyn tình tit, tâm trng, bin c đu nh nhàng, du êm… Truyn là tâm trng thao thc đi tàu, là nhng cm xúc, nhng mnh ghép cuc sng, là cnh vt xung quanh ca hai đa tr Liên và An. Truyn ch có vy nhng qua ngòi bút ca Thch Lam, nhng điu y tr nên sng đng, làm cm đng lòng ngi. Th pháp ngh thut tng phn gia ánh sáng và bóng ti, gia bu tri và mt đt, gia quá kh và hin ti… đã gi nên nhiu suy ngh thm thía, sâu xa v nhng cnh đi, nhng kip ngi nh bé, sng vô danh vô ngha và héo mòn cùng nhng hi vng mng manh và m h trong xã hi c. Con ngi luôn khao khát và luôn cn ánh sáng, th nhng vi chuyn đng ca thi gian, chuyn đng ca trái đt quay quanh trc ca nó, mt tri ch có th chiu sáng cho chúng ta mt na thi gian trong ngày. Bi vy, cái khonh khc thao thc, cái s giao tranh gia ánh sáng và bóng ti cùng xut hin, thi khc chiu tà và đêm khuya bên cnh nhau, tng phn nhau, cùng soi t cho nhau. Ánh sáng và bóng ti đã xut hin ngay t đu câu chuyn, ánh sáng yu t ca mt tri “ nh hòn than sp tàn” và xen vào đó là nhng hình nh đu tiên ca bóng ti “ dãy tre làng trc mt đen li”. Nhng ám nh và có sc khi gi nhiu hn c là mt không gian ti- sáng lúc ph huyn vào đêm: “ Liên ngi lng im bên my qu thuc sn đen, đôi mt ch bóng ti ngp đy tràn và cái bun ca bui chiu quê thm thía vào tam hn ngây th ca ch”. Trong s đi lp sáng- ti đó, bóng ti là gam màu ch yu. Bóng ti dày đc, mênh mang, bao bc khp mt vùng còn ánh sáng thì m nht, nh nhoi, leo lét không đ đ xua đi bóng ti. Thch Lam thng miêu t bóng ti nhng ch trong Hai đa tr, bóng ti mi đ hình hài, cung bc: “ đng ph và các ngõ cha đy bóng ti”, bóng bác ph Siêu mênh mang ngã xung đt mt vùng và kéo dài đn tn hàng rào hai bên ngõ”. Ph xá thì ti ht c, con đng thm thm HAI A TR - THCH LAM – - TÀI LIU BÀI GING – ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm vi bài ging Hai đa tr (Phn 2) thuc khóa hc Luyn thi i hc KIT – 1:Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) ti website Hocmai.vn.  có th nm vng kin thc bài Hai đa tr, Bn cn kt hp xem vi bài ging này Tài liu Khóa hc Luyn thi i hc KIT – 1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Hai đa tr – Thch Lam Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2- ra sông, con đng qua ch v nhà, các ngõ vài làng li càng sm đen hn na. êm  ph huyn tnh mch và đy bóng ti”. Trong cái th gii ngp tràn bóng đêm, di mt bu tri thm thm bao la đy bí mt ca ph huyn, ánh sáng li quá yu t, mà nht, nh bé, leo lét. Ánh sáng ca các ca hiu ch là nhng khe sáng, lt ra ngoài, ht xung mt đng g gh khin mt đt dng nh nhp nhô hn vì nhng hòn đá nh vn còn mt bên sáng mt bên ti. Ánh đèn ca bác ph Siêu ch là nhng chm nh và vàng l lng đi trong đêm ti. Ánh sáng ngn đèn ca ch em Liên tha tht tng ht sáng lt qua phên na… Có l trong vn hc xa nay, ánh sáng cng đã tng xut hin nhiu nhng không my ai miêu t ánh sáng là khe, là vt, là chm, là ht, là qung…. Mt cách rit róng nh Thch Lam. c bit là hình nh ngn đèn ch Tí, mt qung sáng nh nhoi, ch chiu sáng mt vùng đt nh, xut hin y ln trong tác phm, to nên sc ám nh và khi gi v cnh đi, nhng kip sng nh bé, lay lt trong đêm đen, trong bóng ti cuc đi. iu Liên, An và nhng ngi dân ni ph huyn mong ch là th ánh sáng ni bàn tay con ngi t chuyn tàu cui cùng ca đêm “ các toa đèn sáng trng, đng và kn lp lánh”…. Gia đêm, thi đim tng nh bóng ti nng n, đông đc nht li chính là thi đim ánh sáng bng lên rc r, sáng loá c không gian và tâm hn con ngi. Bu tri bao la và mt đât cng có s đi lp. Mt đt sau bui ch tàn ch còn li rác ri, bi bn và mùi ca đt, là mt đt bi bm, kh đau, cha đy bóng ti. Còn bu tri thì khc, nó đ rc lúc chiu tà, là hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lp lánh, là s kì diu, thuc v c m, khao khát, là nhng k nim ca mt thi nay ch còn là vang bóng. Ánh sáng và bu tri thuc v c m, là đ thp lên, đi ch, khát khao. Bóng ti và mt đt là cai thc ti, là cái hng chiu, là bóng đêm con ngi phi sng, phi đi mt. Vi vic s dng ngh thut đi lp tng phn trong thiên truyn. Thch Lam đã làm ni bt lên cuc sng bun bã, t nht, ti tm ca nhng con ngi ni ph huyn đang héo mòn vì bóng ti. Qua đó Thch lam đã bc l rõ đc tinh thn nhân đo, trong nim day dt, dn vt, th hin cái tài và cái tâm ca tác gi, to nên c đp lãng mn, nh nhàng đy thi v cho tác phm. Ngun: Hocmai.vn su tm . Tuyt) Hai đa tr – Thch Lam Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1- Ngh thut miêu t tng phn trong Hai đa. xá thì ti ht c, con đng thm thm HAI A TR - THCH LAM – - TÀI LIU BÀI GING – ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm vi bài ging Hai đa tr (Phn 2) thuc khóa hc Luyn. Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2- ra sông, con đng qua ch v nhà, các ngõ vài làng li càng sm đen hn na. êm  ph huyn tnh mch và đy bóng ti”. Trong cái th gii ngp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật miêu tả tương phản trong Hai đứa trẻ - Thạch Lam, Nghệ thuật miêu tả tương phản trong Hai đứa trẻ - Thạch Lam, Nghệ thuật miêu tả tương phản trong Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay