Đánh giá các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

50 246 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 10:13

i B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH LÊ HU C ÁNH GIÁ CÁC YU T TÁC NG N CU TRÚC VN CA DOANH NGHIP NIÊM YT  VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh - Nm 2011 ii B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH CHNG TRÌNH GING DY KINH T FULBRIGHT LÊ HU C ÁNH GIÁ CÁC YU T TÁC NG N CU TRÚC VN CA DOANH NGHIP NIÊM YT  VIT NAM Chuyên ngành: Chính sách công Mã s: HD16.06.11 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. INH CÔNG KHI TP. H Chí Minh - Nm 2011 i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn này không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh hay Chng trình ging dy kinh t Fulbright. TP HCM, ngày…tháng…nm 2011 LÊ HU C Chng trình ging dy kinh t Fulbright 2009-2011 ii LI CM N Trân trng cm n Tin s inh Công Khi, ngi thy và là ngi trc tip hng dn tôi trong sut quá trình nghiên cu thc hin đ tài này. Tôi cng xin đc bày t lòng bit n sâu sc đn tt c quý thy cô Chng trình Ging dy Kinh t Fulbright-nhng con ngi vi nhit huyt ca mình đã truyn đc khát vng khám phá th gii cho các hc viên và bn thân tôi trong sut thi gian hc tp ti mái trng này. Tôi xin cm n các bn đng môn cùng các cán b ca chng trình đã t o ngun cm hng, chia s kin thc và kinh nghim sng trong sut thi gian hc tp ti đây. Cám n tt c mi ngi vì c duyên đ c cùng nhau ngi di gc me, n ly chè và thng thc cuc sng! Cui cùng, con xin đc cm n cha m và nhng ngi thân yêu nht vì tt c ! TP. H Chí Minh, ngày…tháng…nm 2011 Tác gi Lê Hu c iii TÓM TT Nghiên cu này nhm đánh giá các yu t tác đng đn cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt Vit Nam trên sàn giao dch chng khoán TP. H Chí Minh và Hà Ni trong giai đon 2007-2009. Tác gi đã đi đn kt lun: Th nht, cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt Vit Nam nói chung tuân theo các lý thuyt tài chính  các th trng phát trin. Th hai, nghiên cu này đã ch ra rng t l s hu nhà nc ti các doanh nghip niêm yt càng ln, doanh nghip càng có nhiu c hi hn đ tip cn các khon vay t ngân hàng quc doanh. Tác gi đã nhn thy rng “mi quan h xã hi và kinh doanh vi ngân hàng quc doanh”, vic nhà nc cùng s hu ngân hàng và doanh nghip, Chính ph áp đt lãi sut trn là các nguyên nhân giúp cho các doanh nghip vi t l s hu nhà nc ln có c hi tt hn trong tip cn ngun vn vay t ngân hàng quc doanh. Da trên các lp lun ca lý thuyt Kinh t hc khu vc công và các phân tích thc t tình hình Vit Nam, tác gi thy rng các doanh nghip công cng  Vit Nam là không hiu qu. Do vy đây là bng chng cho thy ngun vn ca các ngân hàng quc d oanh đã b phân b vào các doanh nghip kém hiu qu hn. Tác gi đa ra ba khuyn ngh chính sách nhm đnh hng ngun vn ca các ngân hàng quc doanh s đc phân b mt cách có hiu qu hn nh sau: Th nht, v phía doanh nghip, tác gi cho rng nhà nc cn phi gim nh hng ca mình ti các hot đng doanh nghip và chuyn giao vic sn xut hàng hóa dch v cho khu vc t nhân bng cách tng s doanh nghip nhà nc phi c phn hóa và gim dn t l s hu nhà nc ti các doanh nghip đã c phn hóa. Th hai, v phía các ngân hàng quc doanh, Chính ph phi xem xét li hot đng ca các ngân hàng quc doanh đ các doanh nghip đu có c hi công bng trong vic tip cn các ngun vn vay theo ngha ngun vn cn đc phân b cho các doanh nghip hot đng hiu qu hn. Th ba, Chính ph cn phi xem xét liu điu 476 B lut Dân s quy đnh lãi sut cho vay không đc vt quá 150% lãi sut c bn có thc s cn thit hay không. Trong trng hp Chính ph phi s dng điu khon trên nh là mt công c hành chính đ áp đt trn lãi sut cho vay, Chính ph cn phi có nhng quy đnh rõ ràng đ tt c các doanh nghip đu có c hi ging nhau trong vic tip cn các khon vay t ngân hàng quc doanh. iv MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii TÓM TT iii MC LC iv DANH MC CÁC CH VIT TT vi DANH MC HÌNH V vii DANH MC BNG BIU viii CHNG 1 – GII THIU 1 1.1. Vn đ nghiên cu 1 1.2. Mc tiêu và câu hi nghiên cu 4 1.3. i tng và phm vi nghiên cu 5 1.4. Phng pháp nghiên cu 5 1.5. B cc lun vn 5 CHNG 2 – C S LÝ THUYT 6 2.1. Nhóm các lý thuyt đánh đi (trade-off theory) 6 2.2. Nhóm các lý thuyt v bt cân xng thông tin 6 2.3. Lý thuyt v mi quan h gia ngi vay n và ngân hàng 7 2.4. Các nghiên cu liên quan 8 CHNG 3 – MÔ HÌNH KINH T LNG 11 3.1. Các gi thuyt kim đnh 11 3.2. Mô hình kinh t lng 14 v 3.3. Mô t s liu và phng pháp thc hin 16 CHNG 4 – KT QU NGHIÊN CU 18 4.1. Thng kê c bn 18 4.2. Các kt qu c lng và gii thích 20 4.3. Mi quan h gia doanh nghip có s hu nhà nc và ngân hàng 22 CHNG 5 – KT LUN VÀ KIN NGH 26 5.1. Kt lun 26 5.2. Khuyn ngh chính sách 27 5.3. Nhng gii hn và đ xut nghiên cu tip theo 29 TÀI LIU THAM KHO 31 PH LC 34 Ph lc 1: Thng kê t l tng n ca các DNNY 34 Ph lc 2: Thng kê t l n dài hn ca các DNNY 34 Ph lc 3: Thng kê t l n ngn hn ca các DNNY 35 Ph lc 4: Thng kê t l s hu nhà nc ti các DNNY 35 Ph lc 5: Ma trn tng quan 35 Ph lc 6: Kt qu hi quy (phân tích trong phn mm Eview 6.0) 36 Ph lc 7: Kt qu c lng ca Li Th Phng Nhung (2010) 39 Ph lc 8: Kt qu c lng ca Nguyên và Neelakantan (2006) 40 vi DANH MC CÁC CH VIT TT DNCC Doanh nghip công cng DNNN Doanh nghip nhà nc DNNY Doanh nghip niêm yt DNTN Doanh nghip t nhân GDP Gross Domestic Product – Tng sn phm quc ni SGDCK Hà Ni S giao dch chng khoán Hà Ni SGDCK TP.HCM S Giao dch Chng khoán Thành ph H Chí Minh TTGDCK Hà Ni Trung tâm Giao dch Chng khoán Hà Ni TTGDCK TP.HCM Trung tâm Giao dch Chng khoán Thành Ph H Chí Minh UBCKNN y ban chng khoán nhà nc vii DANH MC HÌNH V Hình 4.1: nh hng ca vic chính ph áp đt lãi sut trn 26 viii DANH MC BNG BIU Bng 4.1: Thng kê c bn mu d liu nghiên cu 20 Bng 4.2: Thng kê s lng các mã chng khoán trên sàn 21 Bng 4.3: Kt qu c lng vi Cross-section fixed và Cross-section weights22 [...]... các doanh nghi t các ngân hàng qu nh Th kinh doanh v ngân hàng qu vay t ”c các doanh nghi h Các doanh nghi thì ch DNNY tác gi các doanh nghi vì 24 nghiên c các ngân hàng qu cao trong l yn doanh và xã h “m v ” lâu dài tra c theo thông tin thông qua các báo cáo tài chính hay d iên quan (m ;c cách mà các nhà qu nhà qu (m các ngân hàng qu Do v ”t l vay t c ngân hàng qu Th hai là th do v h t ch các doanh. .. các 23 qu nh nghiên c , tác gi các y ngân hàng qu ã xem xét l quy c Vi K ar ngân hàng” và các m (ph ) Nguyên và Neelakantan (2006) gi ”m quan h ” nh hay các d quan; (2) ”m ” theo cách mà các nhà qu c DNNY b hai nguyên nhân: Th Nguyên và Neelakantan (2006) so v DNNY trong nghiên c nghiên c b T ta có th nghiên c Neelakantan (2006) v h doanh nghi v các doanh nghi các quy niêm y nh cho vay c -2009 D các. .. (2010) n các doanh nghi Biger (2008); (4) nghiên c DNNN và các doanh 11 C 3.1 Các gi – MÔ HÌNH y 3.1.1 Các gi Theo lý thuy , thu càng nhi nhi nghi l oanh nghi m v DNNY trên sàn trong th v trình nh d kho gi i mi có th càng l -2009 có th 12 th vay n ta có hai gi thuy Gi càng l nhi Gi mi n Th nh t l th 13 kh inh doanh c d r cho nên các doanh nghi và kh cao gi l c r khi kinh doanh Lý do là các doanh nghi... nghi d vi tiên các kho v doanh nghi các doanh nghi ch so rong nghiên c ki vi nghi các ngân hàng qu áp tr tìm hi tác gi mu cho vay t h b c h và ngân hàng các doanh nghi 1.2 M tìm ki qu gi tiêu và câu h 1.2.1 M u trúc v phát tri riêng c DNNY Vi Vi C xem xét v c v Th th DNNY trên sàn ch hai, tác gi mu l li úc v p hay không? Th t nghi 8 tác gi s làm rõ s vi Th DNNY có , trong DNNY có các ngân Th y Tri... kinh doanh (r kh các cú s phá s ) do v các doanh nghi n kinh doanh s và do v 2.2 Nhóm các lý thuy b Nhóm lý thuy doanh nghi các hành vi khác nhau ân x qu d 7 Th các lý thuy và t h ngu n doanh nghi gi n (internal fund) cho th và t không (1984) cho r Tuy nhiên Nguyên và Neelakantan (2006) l cho r (m doanh nghi n nhi ti thu thu nh Th c Rajan và Zingales (1995) cho r gi hành (agency cost) mà ý doanh. .. v doanh nghi Lee, J.W (1999) khi nghiên c c c doanh nghi ph các doanh nghi Chaebol 11 s T r hi b nay: Nguyên và Neelakantan (2006) nghiên c ã phân tích d k các kho ã vai trò quan tr nghi Nam s s c các công ty có quy mô l âm v có t (3) t ; (4) các DNNN s 10 Theo China Statistical Yearbook, 2009, trích trong OECD, 2009, ”State owned enterprises in ã nh ngh c (SOEs) Trung Qu c là: Doanh nghi n các doanh. .. và các nghiên c 3 trình bày mô hình kinh t trình bày k chính sách t và gi các k 6 – 2.1 Nhóm các lý thuy -off theory) Th gi c lý thuy thu kho càng có x ý thuy và Miller (1958) gi m thông tin và chi phí giao d b doanh nghi các th do h không hi th c có thu d có b n không Lý thuy tr b t giá tr n nh l cao thì doanh nghi gi nhi Do v hu g các kho và các kho gi h l thu hi mi doanh nghi càng gi nghi Th trúc. .. http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/28729/ 5 hàng và doanh nghi xem xét các y quy c hàng 1.2.2 Câu h (i) C doanh nghi Vi thuy (ii) T ch các doanh nghi c 1.3 c Ph DNNY t Vi DNNY trên SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà N -2009 Ngoài ra trong nghiên c trong giai tác gi khác; các y h v doanh nghi 1.4 Trong nghiên c ãs mô hình kinh t tích s s nghiên c s ; phân tích nh nghiên c hàng, Lu so sánh v Chính ph t ngân hàng; y các ngân các lý thuy gi 1.5... Vi t Nam , T p chí khoa ng, S 5, tr 241 12 doanh nghi m ra các ngành ngh không ph chính thì nhi gi r M ,y là khó có th t cho nên có th chí d doanh nghi T ta có gi Gi càng l n 3.1.2 Các gi Nguyên và Neelakantan (2006) cho r (giá tr m ngu nghi vay n nhi vay n ti thu ti Tác gi cho r c s vì các DNNY thu theo n lu ng c -PC c L Tác gi g Nhung (2010) và Myers (1984) cho r ngu ngoài do v bên ngoài T Gi n doanh. .. Th khi xem xét các mô hình TDR, LDR và SDR, nhìn chung tác gi không tìm th có s trong c các th DNNY so v V l t su lý thuy t -off theory): Trong mô hình t dài h DR) và t h thu (ETR) mang d ngh K các mô hình trên c kho (DER) càng l càng nh t t h ,t ý ngh doanh nghi ) ng H ý ngh mô hình càng l n V h uy mô trong c TDR và LDR b n g các t các lý thuy thông tin K nh (PROR) càng d h i h phù các doanh nghi n . ngày…tháng…nm 2011 Tác gi Lê Hu c iii TÓM TT Nghiên cu này nhm đánh giá các yu t tác đng đn cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt Vit Nam trên sàn giao dch. khi nghiên cu các doanh nghip  Hàn Quc thy rng: (1) cu trúc vn ca các doanh nghip Hàn Quc phn ánh ging nh các doanh nghip  các th trng phát trin; (2) các doanh nghip Chaebol 11 Ti. xng thông tin khin cho các ch n có xu hng đánh giá ri ro ca các doanh nghip tng trng nhanh cao hn so vi các doanh nghip n đnh. iu này dn đn các doanh nghip tng trng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam, Đánh giá các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam, Đánh giá các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay