GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH

110 262 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 22:18

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN MINH TRÍ GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ CHNG TRÌNH MC TIÊU QUC GIA “XÂY DNG NÔNG THÔN MI” - NGHIÊN CU TRNG HP TI HUYN C CHI, TP.HCM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh, nm 2013 ii B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN MINH TRÍ GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ CHNG TRÌNH MC TIÊU QUC GIA “XÂY DNG NÔNG THÔN MI” - NGHIÊN CU TRNG HP TI HUYN C CHI, TP.HCM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 6 0 3 4 0 2 0 1 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. NGUYN TH HUYN TP. H Chí Minh, nm 2013 iii L L   I I C C A A M M   O O A A N N  T T ô ô i i : : N N g g u u y y   n n M M i i n n h h T T r r í í Xin cam đoan rng: ây là công trình do chính cá nhân tôi nghiên cu và trình bày. Các d liu, s liu thu thp (đu có ghi ngun trích dn và xut x), kt qu nghiên cu trình bày nêu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt k công trình nào khác, đng thi đc s góp ý hng dn ca Tin s Nguyn Th Huyn đ hoàn tt lun vn. Tôi hoàn toàn chu trách nhim v ni dung ca đ tài nghiên cu. iv L L   I I C C   M M   N N Sau quá trình hc tp và nghiên cu, tôi đã hoàn thành lun vn tt nghip ca mình. Kt qu hôm nay không ch do quá trình n lc ca bn thân, mà còn nh rt nhiu s h tr, đng viên ca mi ngi. Vì vy, tôi xin chân thành gi li cm n đn: + Quý Thy, Cô trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh đã ht lòng truyn đt nhng kin thc quý báu trong sut thi gian tôi hc ti trng, đc b it là s hng dn tn tình ca Tin s Nguyn Th Huyn - ging viên Khoa Tài chính nhà nc - Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh. + Lãnh đo UBND huyn C Chi, các Phòng chuyên môn ca UBND huyn, UBND các xã trên đa bàn huyn C Chi, các thành viên Ban ch đo Chng trình mc tiêu quc gia Xây dng nông thôn mi huyn C Chi và các đng nghip đã to điu kin thun li, cung cp các tài liu quý báu đ tôi hoàn thành lun vn. + Gia đình, bn bè, nhng ngi đã đng viên, h tr, chia s khó khn trong quá trình tôi thc hin lun vn này. Trong quá trình hoàn tt đ tài, mc dù đã c gng tham kho nhiu tài liu, tranh th nhiu ý kin đóng góp, nghiên cu và hc hi, song lun vn không tránh khi khim khuyt. Kính mong nhn đc s góp ý ca quý Thy, Cô, đng nghip và nhng đc gi quan tâm đn đ tài này. Mi ý kin xin gi v hp th đin t: ntd2805@yahoo.com . Xin chân thành cám n! Tác gi: Nguyn Minh Trí v M M   C C L L   C C Trang Li cam đoan Li cm n Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc hình v và bng biu LI M U 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V H THNG GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ DA TRÊN KT QU 5 1.1 Nhng xu hng ci cách trong ngân s ách 5 1.1.1 S ci cách trong tin trình lp ngân s ách 5 1.1.2 Mc t iêu qun lý chi tiêu công (PEM) 8 1.1.3 Thông tin v kt qu hot đng: 10 1.2 S liên kt gia chí nh sách, chng trình và phân b ngun lc NSNN 11 1.3 Mô hình giám sát và đánh giá da trên kt qu trong hot đng khu vc công 12 1.3.1 Lch s hình thành và mc đích ca GSG da trên kt qu 12 1.3.2 nh ngha GSG da trên kt qu 13 1.3.3 Mô hình 10 bc ca H thng giám s át và đánh giá da trên kt qu 14 KT LUÂN CHNG 1 25 CHN G 2: GII THIU CHNG TRÌNH MC TIÊU QUC GIA “XÂY DNG NÔNG THÔN MI”  VIT NAM 26 2.1 Khái quát v Chng trình mc tiêu quc gia ca Vit Nam 26 2.1.1 Khái nim v C TMTQG 26 2.1.2 S cn thit ca vic ra đi và tn ti các CTMTQG 27 2.2 Chng trình mc tiêu quc gi a “xây dng nông thôn mi” 27 2.2.1 Khái nim nông t hôn, phát trin nông thôn và xây dng nông thôn mi 27 2.2.2 Tính tt yu và quá trình hình thành CTMTQG XDNTM 29 2.2.2.1 Bc ngoc ca Ngh quyt “Tam nông” - Tin đ cho s ra đi ca CTMTQG XDNTM  Vit Nam 29 vi 2.2.2.2 Tác đng ca các chính sách phát trin nông thôn giai đon 2000-2009 30 2.2.3 S ra đi và các bc thc hin CTMTQG XDNTM 2010-2020 30 2.2.4 Ngun vn đu t cho CTM TQG XDNTM 31 2.2.5 Nguyên tc, c ch qun lý t hc hin ca CTMTQG XDNTM 33 2.2.5.1 Phê duyt đ án XDNTM ca xã 33 2.2.5.2 B má y GSG CTMTQG XDNTM 33 2.2.6 T chc đánh giá, xét duyt đt chun NTM 36 2.3 Nghiên cu mô hình NTM  mt s quc g ia trên th gii 36 2.3.1 Mô hình NTM  mt s quc gia 36 2.3.1.1 Hàn Quc 36 2.3.1.2 Nht Bn 38 2.3.1.3 Thái Lan 39 2.3.2 Bài hc kinh nghim rút ra cho vic thc hin CTMTQG XDNTM ti Vit Nam 39 CHN G 3: THC TRNG GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ CHNG TRÌNH MC TIÊU QUC GIA “XÂY DNG NÔNG THÔN MI” - NGHIÊN CU TRNG HP TI HUYN C CHI, TP.HCM 41 3.1 Gii thiu chung v huyn C Chi 41 3.1.1 V trí đa lý t nhi ên và dân s 41 3.1.2 Tng trng và phát trin kinh t - xã hi 42 3.1.3 Thu - chi ngân sách nhà nc 43 3.1.4 Quá trình trin khai CTMTQG XDNTM 44 3.2 Tin t rình thc hin XDNTM ti huyn C Chi 45 3.2.1 Xác đnh các kt cc, mc tiêu 45 3.2.2 Chn các ch s kt cc đ gi ám sát 46 3.2.3 Thu thp các s liu k gc v điu kin hin ti, đt ra các ch tiêu c th và thi gian phi đt đc 46 3.2.4 Thu thp thông tin mt cách thng xuyên đ đánh giá xem liu các ch tiêu này có đt đc hay không 46 3.2.5 Phân tích và báo cáo kt qu 47 3.3 Thc t rng đánh giá CTMTQG XDNTM ti C Chi 47 vii 3.3.1  giai đon chun b thc hin  án 47 3.3.1.1 V th un li: 48 3.3.1.2 Nhng khó khn trong ci thin GSG (theo mô hì nh 10 bc): 48 3.3.2  gi ai đon trin khai thc hin  án ( án sau khi đc phê duyt) 52 3.3.2.1 V th un li, các mt làm đc: 53 3.3.2.2 Nhng hn ch khi thc hin GSG da trên kt qu ( theo mô hình 10 bc): 56 KT LUN CHNG 3 60 CHN G 4: VN DNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ DA TRÊN KT QU TRONG ÁNH GIÁ CHNG TRÌNH MC TIÊU QUC GIA “XÂY DNG NÔNG THÔN MI” 61 4.1 iu kin cn thit đ áp dng mô hình giám s át và đánh giá da trên kt qu 61 4.2 Ý ngha ca ng dng ca h thng giám s át và đánh giá da trên kt qu 62 4.2.1 ng dng cho d án, chng trình và chính sách 62 4.2.2 Các ng dng bên trong và bên ngoài 62 4.2.3 Vn tri thc 63 4.2.4 Tính minh bch và tính trách nhim 63 4.3 Các thách thc và t ác đng trong vic xây dng H thng giám sát và đánh giá da trên kt qu 63 4.3.1 Phng din chí nh tr ca GSG 64 4.3.2 Phng din k thut ca GSG – xây dng nng lc th ch 64 4.4 Vn dng H thng giám sát và đánh giá da trên kt qu trong đánh giá giá CTMTQG XDNTM 64 4.4.1  gi ai đon chun b thc hin  án XDNTM 64 4.4.1.1 V đánh gi á mc đ sn sàng 65 4.4.1.2 V thng nht các kt cc cn gi ám sát và đánh giá 66 4.4.1.3 V la chn các ch s then cht đ gi ám sát kt cc 68 4.4.1.4 V xác đnh d liu tình trng ban đu v các ch s 68 4.4.1.5 V lp k hoch đ ci tin - la chn các ch tiêu phn ánh kt qu 69 4.4.2  gi ai đon thc hin  án XDNTM 70 4.4.2.1 V giám sát kt q u 70 viii 4.4.2.2 V s dng thông tin đánh giá đ h tr cho h thng qun lý 71 4.4.2.3 V báo cáo v nhng phát hin 71 4.4.2.4 V s dng các phát hin 72 4.4.2.5 V duy trì h thng giám s át và đánh giá 73 4.5 Nhng đim cn lu ý khi trin khai áp dng 74 4.5.1 Xác đnh các loi chi phí và phng pháp thc hin 74 4.5.2 Các bc lp k hoch GSG DTKQ 75 KT LUN 77 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 79 PH LC 1: NI DUNG CTMTQG V XDNTM 81 PH LC 2: B TIÊU CHÍ QUC GIA XDNTM 83 PH LC 3: PHNG PHÁP XÁC NH CÁC TIÊU CHÍ V XDNTM 85 PH LC 4: KHUNG GSG KT QU HOT NG CA CTMTQG XDNTM 88 PH LC 5:  CNG PHC V GSG CTMTQG XDNTM  A PHNG 90 PH LC 6: CÂU HI XÁC NH TÍNH THC TIN CA CH S THEO CÔNG C SMART 93 PH LC 7: BN  TH HIN CÁC XÃ TI HUYN C CHI 94 PH LC 8: CÁC THUT NG TRONG GSG DA TRÊN KT QU 95 ix D D A A N N H H M M   C C C C Á Á C C C C H H   V V I I   T T T T   T T CNH-HH : Công nghip hoá - Hin đi hoá CTMTQG : Chng trình mc tiêu quc gia GSG : Giám sát và đánh giá (Monitoring and Evaluation) HND : Hi đng nhân dân IFAD : Qu phát trin nông nghip quc t (International Fund for Agricultural Development) MTEF : Khuôn kh chi tiêu trung hn (Medium-Term Expenditure Framework) NSP : Ngân sách nhà nc đa phng NSNN : Ngân sách nhà nc NSTW : Ngân sách nhà nc Trung ng NTM : Nông thôn mi ODA : Ngun vn h tr phát trin chính thc (Official Development Aid) OECD : T chc hp tác và phát trin kinh t (Organisation for Economic Co-operation and Development) TP.HCM : Thành ph H Chí Minh TW : Trung ng UBND : y ban nhân dân USD : n v tin t ca M (United States Dollar) WB : Ngân hàng th gii (World Bank) XDNTM : Xây dng nông thôn mi XHCN : Xã hi ch ngha x D D A A N N H H M M   C C H H Ì Ì N N H H V V   V V À À B B   N N G G B B I I   U U 1/ Các hình v (hình, s đ và biu đ) Hình 0.1: S đ các bc thc hin quy trình nghiên cu ca Lun vn Hình 1.1: S đ các yu t c bn ca lp NSNN theo kt qu đu ra Hình 1.2: S đ qun lý ngun lc ca lp NSNN theo kt qu đu ra Hình 1.3: Mc tiêu ca qun lý chi tiêu công và qun lý ngân sách Hình 1.4: S đ qun lý thc hin các chng trình, chính sách Hình 1.5: Mô hình logic cho mc tiêu phát trin quc gia Hình 1.6: 10 bc thit k, xây dng và duy trì h thng GSG da trên kt qu Hình 1.7: S đ xây dng ma trn kt qu hot đng Hình 1.8: Khung theo dõi kt qu hot đng ca chng trì nh, d án,chính sách Hình 1.9: Công thc đ xác đnh ch tiêu kt qu hot đng Hình 1.10: Các tiêu chí chính đ thu thp các s liu có cht lng v kt qu hot đng Hình 2.1: Khung phát trin nông thôn Hình 2.2: Các bc thc hin CTMTQG XDNTM Hình 2.3: S đ theo dõi và đánh giá CTMTQG XDNTM Hình 3.1: Biu đ so sánh ngun thu NSP đc hng theo phân cp ca các x ã và nhim v chi thng xuyên t 2002-2012 Hình 3.2: S đ  án XDNTM Hình 3.3: Công thc đánh giá kt qu hot đng theo ch s k gc Hình 3.4: Quy trình t chc thc hin  án XDNTM Hình 3.5: 5 nhóm tiêu chí XDNTM Hình 3.6: S đ quy trình thc hin nhóm tiêu chí h tng kinh t-xã hi  án XDNTM Hình 3.7: S đ quy trình thc hin các nhóm tiêu chí còn li (3,4,5) ca  án XDNTM Hình 3.8: Biu đ nhu cu ngun lc tài chính cho hot đng nhóm tiêu chí h tng kinh t - xã hi 9 xã thc hin giai đon 2012-2015 Hình 4.1: Biu đ GANT s dng trong theo dõi công vic thc hin theo thi gian Hình 4.2: Công thc xác đnh tng chi phí. [...]... sát và ánh giá ch ng trình, m c tiêu u t công - Ph m vi nghiên c u: + Ch tr ng trình m c tiêu qu c gia xây d ng nông thôn m i” – Nghiên c u ng h p t i huy n C Chi, thành ph H Chí Minh + Giám sát và ánh giá ch t ng th ng trình, d án u t (không giám sát, ánh giá u t ) Trong ó, tác gi ch th c hi n “ ánh giá ban k , ánh giá k t thúc, ánh giá tác ng và ánh giá t xu t) u” (không ánh giá gi a 4 + Giám sát và. .. lu n v H th ng giám sát và ánh giá d a trên k t qu Ch ng 2: Gi i thi u Ch ng trình m c tiêu qu c gia xây d ng nông thôn m i” Vi t Nam Ch ng 3: Th c tr ng ánh giá Ch thôn m i” - Nghiên c u tr Ch Ch ng trình m c tiêu qu c gia xây d ng nông ng h p t i huy n C Chi, Tp HCM ng 4: V n d ng Mô hình giám sát và ánh giá d a trên k t qu trong ánh giá ng trình m c tiêu qu c gia xây d ng nông thôn m i” 5 Ch... trình ng pháp nghiên c u tình hu ng ( ng pháp phân tích th ng kê, ph trình bày th c tr ng (v giám sát và ánh giá ch xây d ng nông thôn m i” t i huy n C Chi) nh m li u vi c giám sát và ánh giá hi n t i c a ch th c ng pháp phân tích ng trình m c tiêu qu c gia a ra k t lu n v n ng trình có áp ng nghiên c u: c m c tiêu ra hay ch a? 4 it - d án ng và ph m vi nghiên c u: it ng nghiên c u: Ho t ng giám sát. .. giám sát và ánh giá ch t l a vào các công c th c hi n, các ng, hi u qu , hi u su t, tác tính b n v ng và bài h c kinh nghi m c a thành qu ho t v i k v ng t ra hay không ng ng, m c t phù h p, c li u có áp ng tìm hi u, ánh giá thành qu ho t ng c a Ch trình m c tiêu qu c gia Xây d ng nông thôn m i” giai o n 201 0-2 020 và giám sát và ánh giá d a trên k t qu vào th c ti n Giám sát và ánh giá Ch m i” - Nghiên. .. v n d ng, tôi ã l a ch n tài: ng trình m c tiêu qu c gia Xây d ng nông thôn ng h p t i huy n C Chi” 2 M c tiêu nghiên c u: Lu n v n c th c hi n nh m m c tiêu: v n d ng mô hình giám sát và ánh giá d a trên k t qu 3 Ph ánh giá Ch ng trình m c tiêu qu c gia xây d ng nông thôn m i” ng pháp nghiên c u: tài -B c thi t k nghiên c u theo các b c và quy trình nh sau: c 1: Nghiên c u c s lý thuy t (t xu h... c không) các k t qu nh ã d tính Th c oc ab c l a ch n ch s then ch t giám sát k t c c là tiêu chu n “C-R-E-A-M” (Clear-Relevant-Economic-Adequate-Monitorable) ho c S-M-A-R-T Tiêu chu n CREAM c a ch s ph n ánh k t qu ho t chí giúp xây d ng ch s cho ch ng này th c ch t là t p h p các tiêu ng trình, d án hay chính sách nh t nh (Schiavo- Campo, 1999, p.85) + Các ch s k t qu ho t l ng thì ph i ng c n ph... quá trình th c hi n m t chính sách, ch hay d án nh m giúp nh h ng cho các nhà ho ch nh chính sách c, n u t ng trình c m c tiêu mong mu n Qua ó, h th ng giám sát và ánh giá d a trên k t qu (là công c qu n lý công r t m nh) c các chính ph và t ch c s d ng th hi n và ch ng minh v i các i tác và nhà tài tr v tính trách nhi m, s minh b ch và k t qu , giúp xây d ng và nuôi d ng s h u thu n chính tr và tài chính... c qua giám sát và ánh giá t ra là ph i c i thi n các chi n ng khác + Vi c v n d ng này có tính tham kh o cho các nghiên c u ti p theo và chuyên sâu h n v giám sát và ánh giá c i thi n các chi n l c, ch ng trình, d án và ho t ng khác trong khu v c công nh m nâng cao hi u qu , hi u su t u t , tránh lãng phí ngu n l c - V m t th c ti n: Lu n v n này gi i thi u và theo dõi và ánh giá Ch o n 201 0-2 020 theo... l p m c tiêu, l a ch n các ch s và k t qu h ng t i, giám sát công vi c th c hi n, phân tích và báo cáo nh ng k t qu này so v i m c tiêu ra b ng vi c thi t l p h th ng thông tin qu n lý liên quan n phân b và s d ng ngu n l c tài chính nh : các u vào, u ra, chi phí tài tr và m i quan h gi a u ra v i u vào và nh ng tác ng c a các y u t này n k t qu mong mu n c a chính ph và phù h p v i m c tiêu chính sách... trình m c tiêu qu c gia xây d ng nông thôn m i giai ng pháp ti p c n - mô hình 10 b ánh giá d a trên k t qu trong o l ng thành qu ho t c c a h th ng giám sát và ng v i ngu n d li u áng tin c y và khoa h c giúp cho các c quan ch c n ng, các nhà lãnh ch ng trình ho t nâng cao ch t l 7 K t c u o ng phù h p h n, th c hi n qu n lý và i u hành ng ph c v c a ch a ra chi n l c, t hi u qu h n ng trình m c tiêu . đ trình bày thc trng (v giám sát và đánh giá chng trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi” ti huyn C Chi) nhm đa ra kt lun vn đ nghiên cu: liu vic giám sát và đánh giá. B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN MINH TRÍ GIÁM SÁT VÀ ÁNH GIÁ CHNG TRÌNH MC TIÊU QUC GIA “XÂY DNG NÔNG THÔN MI” - NGHIÊN.  tìm hiu, đánh giá thành qu hot đng ca Chng trình mc tiêu quc gia Xây dng nông thôn mi ” giai đon 201 0-2 020 và đa mô hình giám sát và đánh giá da trên kt qu vào thc tin
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay