Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam

85 262 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 19:38

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHệ MINH  oOo PHAN THANH HÙNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh T TƠi Chính - Ngân Hàng Mƣ s: 60.31.12 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS BỐI KIM YN TP.HCM, tháng 03/2012 MC LC LI NịI U 1/ S cn thit nghiên cu 1 2/ Mc tiêu nghiên cu 1 3/ Ni dung nghiên cu 2 4/ Phng pháp nghiên cu 2 5/ i tng nghiên cu 2 6/ Phm vi nghiên cu 2 CHNG 1: Lụ THUYT TÀI CHÍNH HÀNH VI 1.1/ Khái quát lý thuyt tài chính hành vi 3 1.1.1/ Nn tng ca lý thuyt tài chính hành vi 3 1.1.2/ Lý thuyt tài chính hành vi da trên lp lun c bn là “th trng không luôn luôn đúng”3 1.1.3/ Mc tiêu ca tài chính hành vi 4 1.1.4/ Các yu t nh hng đn tài chính hành vi 4 1.2/ Nhng nguyên lý c bn ca tài chính hành vi 5 1.2.1/Hành vi không hp lý 5 1.2.2/Hành vi không hp lý mang tính h thng 8 1.2.3/Gii hn kh nng kinh doanh chênh lch giá trên th trng tài chính 11 1.3/ u đim ca tài chính hành vi 12 1.4/ Nhc đim ca tài chính hành vi 12 1.5/ Nhng nghiên cu v tài chính hành vi trc đây 12 1.5.1/ Tâm lý t tin 13 1.5.2/ S đánh giá thiên v 15 1.5.3/ Tâm lý by đàn 17 1.5.4/ S tht bi 19 Kt lun chng 1 21 CHNG 2: TÀI CHÍNH HÀNH VI TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 2.1/ S lc v th trng chng khoán Vit Nam 22 2.1.1/ Giai đan mi thành lp (2000 – 2005) 22 2.1.2/ Giai đan tng trng nóng (2006 – 2007) 23 2.1.3/ Giai đon sau tng trng (2007 – 2012) 25 2.2/ Tài chính hành vi trên th trng chng khoán Vit Nam 34 2.2.1/ Mt s biu hin ca tài chính hành vi 34 2.2.1.1/ Giai đan mi thành lp (2000 – 2005) 34 2.2.1.2/ Giai đan tng trng nóng (2006 – 2007) 34 2.2.1.3/ Giai đon sau tng trng (2007 – 2012) 37 2.2.2/ Kt qu điu tra kho sát 39 2.2.2.1/ Mc tiêu kho sát 39 2.2.2.2/ i tng và phm vi kho sát 39 2.2.2.3/ Kt qu kho sát 40 2.2.2.4/ Nhn xét 46 2.3/ Nhng tn ti trên th trng chng khốn Vit Nam liên quan đn tài chính hành vi 46 2.3.1/ u t theo nhà đu t nc ngồi, nhà đu t t chc 46 2.3.2/ Gi c phiu thua l q lâu 48 2.3.3/ D đốn VN-Index da theo th trng th gii 49 2.3.4/ Mua bán da trên thơng tin r tai 49 2.3.5/ u t khơng phân bit c phiu tt, xu 50 2.4/ Ngun nhân 50 2.4.1/ Thc trng hot đng ca nhà đu t cá nhân trên th trng chng khốn Vit Nam 50 2.4.2/ Ngun nhân 52 Kt lun chng 2 54 CHNG 3: KIN NGH VÀ NHNG GII PHÁP  NG X VI NHNG TÁC NG CA TÀI CHÍNH HÀNH VI TRÊN TH TRNG CHNG KHỐN VIT NAM 3.1/ Hn ch nhng tác đng ca tài chính hành vi 55 3.1.1/ i vi nhà đu t 55 3.1.2/ Các nhà làm chính sách 56 3.1.2.1/ Dựa vào tâm lý đám đông của nhà đầu tư 56 3.1.2.2/ Dựa vào thói quen 57 3.1.2.3/ Cảm giác công bằng tác động đến hành vi của con người 58 3.1.2.4/ Tự điều chỉnh hành vi 59 3.1.2.5/ Sự không yêu thích rủi ro của nhà đầu tư 60 3.1.2.6/ Quá tự tin và phản ứng thái quá của nhà đầu tư 60 3.1.2.7/ Con người trở nên thụ động khi bò dẫn dắt bởi quá nhiều thông tin . 61 3.2/ Mt s kin ngh vi chính ph, y ban chng khốn nhà nc 62 3.2.1/n đnh kinh t v mơ 62 3.2.2/Nâng cao hiu qu hot đng ca th trng chng khoán 64 Kt lun chng 3 69 Kt lun chung 70 TÀI LIU THAM KHO 71 PH LC 1 : BNG CÂU HI IU TRA PHC LC 2: D LIU THNG KÊ DANH MC BNG BIU, HÌNH V Hình v Ni dung 2.1 Chæ soá VN-Index töø naêm 2000 ñeán naêm 2010 2.2 Chæ soá VN-Index naêm 2011 2.3 Phn trm đu t vào hng mc đu t dài hn 2.4 Chn la nhng hng mc đu t nhiu nht trong và sau thi k bong bóng đu c 2.5 nhng yu t quan trng khi đa ra quyt đnh đu t 2.6 Các nhân t quan trng nht đóng góp vào đnh giá quá mc th trng trong thi k bong bóng đu c 2.7 Các nhân t quan trng nht đóng góp vào th trng giá gim t tháng 3 nm 2007 2.8 Nguyên nhân ca vic đu t kém hiu qu 2.9 trong thi k bong bóng bn có tng ngh d đoán đc s phát trin ca th trng trong tng lai? 2.10 trong thi k bong bóng đu c, bn phn ng nh th nào vi công b t các công ty? - 1 - LI NịI U 1/ S cn thit nghiên cu Trong sut nhng nm qua th trng chng khoán có tính tng cng bin đng và không n đnh. Các th trng tài chính thng nht luôn b nh hng bi các vn đ đt bin tm v mô mà gây ra nh hng th trng quy mô toàn cu. Theo quan đim ca các nhà đu t, đim yu ca th trng là  ch không d đoán đc và không chc chn, vì nhng điu kin ca th trng không luôn phán đoán đc ch vi s h tr ca các công c và thc đo tài chính. Nhng ngi tham gia th trng thì luôn da vào tính hiu qu ca th trng và hành vi hp lý ca các nhà đu t khác đ ra quyt đnh. Tuy nhiên, ý kin da vào các nhà đu t, nhng ngi mà luôn mun ti đa hóa li ích ca mình và th hin tài t kim soát hoàn ho, tr nên không hiu qu. Trong sut nhng nm gn đây, có nhiu dn chng cho thy th trng thiu hiu qu do nhng nhn đnh sai lch ca các nhà đu t. Nhng phng pháp da trên nhng d đoán hoàn ho, phân tích k thut hay phân tích c bn và nhng quyt đnh đu t có c s hp lý ca nhng ngi khác trong th trng thì quá phi hin thc  th trng chng khoán ngày nay. Tài chính hành vi là mt h thuyt kinh t đòi hi phi hiu và d đoán đc nhng n ý trong h thng th trng tài chính ca vic đa ra nhng nhn đnh tâm lý (nhng hc gi tiêu biu ca trng phái nh: Kahneman và Tversky, Barber, Nicholas Barberis, Terrance Odean, Robert J. Shiller, Richard H. Thaler,…). Bng cách hiu hành vi ca con ngi và c ch tâm lý khi đa ra các quyt đnh tài chính, nhng mu tài chính chun có th đc nâng cao đ phn ánh và gii thích tt hn thc t phát trin ca th trng ngày nay. 2/ Mc tiêu nghiên cu Nghiên cu lý thuyt tài chính hành vi Nghiên cu th trng chng khoán Vit Nam cùng mt s biu hin ca tài chính hành vi (hành vi by đàn ca các nhà đu t cá nhân), tìm li gii thích cho nhng hin tng bt thng (tng trng quá nóng, đo chiu gim đim,…) - 2 - Nhng gi ý đ hn ch tác đng ca tâm lý hành vi, cùng mt s kin ngh vi chính ph, y ban chng khoán nhà nc. 3/ Ni dung nghiên cu Lý thuyt tài chính hành vi; tài chính hành vi trên th trng chng khoán Vit Nam (hành vi by đàn); nhng gi ý đ hn ch tác đng ca tài chính hành vi cùng mt s kin ngh. 4/ Phng pháp nghiên cu Phng pháp đnh tính: d liu th cp đc phân tích, tng hp t nhiu ngun khác nhau (sách chuyên ngành tài chính, chng khoán, ngân hàng, các trang thông tin mng,…). Phng pháp đnh lng: thc hin mt cuc điu tra, s dng phng pháp thng kê, mô t. 5/ i tng nghiên cu Lý thuyt tài chính hành vi Th trng chng khoán Vit Nam (2000 – 2012) và nhng biu hin ca tài chính hành vi. Hn ch tác đng ca tài chính hành vi, mt s kin ngh vi chính ph, và y ban chng khoán nhà nc. 6/ Phm vi nghiên cu Tp trung vào các nhà đu t cá nhân ti khu vc Thành Ph H Chí Minh, có th nói h có mt s kin thc nht đnh v tài chính, v đu t chng khoán,… - 3 - CHNG 1: Lụ THUYT TÀI CHệNH HÀNH VI 1.1/ Khái quát lý thuyt tài chính hành vi 1.1.1/ Nn tng ca lỦ thuyt tƠi chính hành vi Tâm lý hc: nghiên cu hành vi và các quá trình t duy, quá trình này b tác đng bi tâm lý, t duy ca con ngi và môi trng. Xã hi hc: nghiên cu hành vi xã hi ca con ngi. Nó ch chú trng ch yu vào s nh hng ca nhng mi quan h xã hi đi vi thái đ và hành vi con ngi. Tài chính: s quan tâm cht ch đi vi vic quyt đnh giá tr và vic đa ra các quyt đnh. 1.1.2/ LỦ thuyt tƠi chính hƠnh vi da trên lp lun c bn lƠ “th trng không luôn luôn đúng” Lý thuyt th trng hiu qu da trên nim tin rng luôn tn ti mt c ch điu chnh th trng v trng thái hiu qu, đó là c ch kinh doanh chênh lch giá. Lý thuyt tài chính hành vi ch ra rng, c ch điu chnh đó không phi lúc nào cng có th xy ra, và khi đó, th trng s không hiu qu. Tơm lỦ hc Tài chính hành vi Xƣ hi hc Tài chính - 4 - 1.1.3/ Mc tiêu ca tƠi chính hƠnh vi Gii thích các mô hình lý lun ca nhà đu t, bao gm quá trình din bin cm xúc và mc đ nh hng ca chúng đn quyt đnh đu t. N lc gii thích ba câu hi cái gì, ti sao, nh th nào trong quá trình đa ra quyt đnh đu t. Nghiên cu th trng tài chính nhm gii thích nhng hin tng bt thng ca th trng nh: Hiu ng tháng giêng, hin tng sp đ th trng chng khoán nm 1929 & 1987… 1.1.4/ Các yu t nh hng đn tƠi chính hƠnh vi Yu t tâm lý: Tâm lý nhà đu t có nh hng ln đn hành đng ca h, thí d nh nhà đu t mo him luôn thích chn nhng chng khoán có mc sinh li cao ( giá cao, đy ri ro). Nhà đu t thn trng thì có khuynh hng chn nhng chng khoán trung bình nhng mc đ n đnh cao, ít ri ro. Nhà đu t tn tin thì không thy có mi liên h vi nhng c phiu đt,… T tin thái quá, hi tic, s tht bi, mâu thun nhn thc,… đôi khi khin các nhà đu t bình thng thì rt thông minh li có nhng hành đng ht sc phi lý nh k vng quá mc vào tc đ tng trng ca th trng, nm gi c phiu thua l khá lâu,… Ngoài ra thì nhng yu t nh trình đ nhn thc, la tui, gii tính,… cng có nh hng đn tâm lý các nhà đu t. Yu t xã hi: Nh thông tin th trng, h thng pháp lý, chính sách điu hành kinh t v mô ca chính ph,… có mt tác đng không nh đn các quyt đnh đu t.  mt th trng có hin tng bt cân xng thông tin, nhà đu t s phi s dng nhng thông tin không chính thng nh t bn bè, ngi thân, báo chí, internet khi đa ra các quyt đnh đu t. Mt h thng pháp lý cha tht s hoàn thin, đng b đ xy ra các trng hp nh đu c, làm giá, tung tin o,… gây bt li cho th trng, s làm gim lòng tin ni các nhà đu t. Yu t tài chính: Kh nng tài chính bn thân cng nh vic d dàng trong vic tip cn các ngun tài chính khác nh hng đn quyt đnh đu t ca các nhà đu t. - 5 - 1.2/ Nhng nguyên lỦ c bn ca tài chính hành vi Ba điu kin c bn ca các mô hình tài chính hành vi:  Tn ti hành vi không hp lý  Hành vi không hp lý mang tính h thng  Gii hn kh nng kinh doanh chênh lch giá trên th trng tài chính 1.2.1/HƠnh vi không hp lỦ Thuyt k vng: Lý thuyt này cho rng con ngi đánh giá cái đc, cái mt theo các cách khác nhau, và s đt quyt đnh trên cái đc hn là cái mt. Do đó, nu cho mt ngi vi 2 s la chn vi kt qu nh nhau, mt cái đc miêu t vi thut ng „có th đc‟ và mt cái đc miêu t vi thut ng „có th mt‟, ngi ta s la chn „có th đc‟ cho dù kt qu là nh nhau. Hiu ng a thích s chc chn và lý thuyt k vng liên quan đn các vn đ không a thích ri ro và thích mo him khi b l hn khi đang li trong tài chính Khng đnh quá mc: Là mt loi nhn thc có chn lc. Nhn thc này nhn mnh nhng suy ngh phù hp vi nim tin ca chúng ta và loi b nhng gì đi ngc vi các nim tin đó. Hay nói cách khác: Chúng ta gn kt nhng suy lun vô lý vào các s kin nhm cng c cho kt lun mà chúng ta mong mun có và xem thng bt kyø chng c trái ngc nào xut hin. Khng đnh quá mc thng ch ra rng ngi ta coi trng quá mc các thông tin chng thc khi các thông tin này là các d liu tích cc và mang tính ng h. Qua đó cho thy hu ht mi ngi đu thy rng nhn thc mt d liu mang tính ng h s d hn là d liu mang tính đi nghch. S hi tic: Con ngi thng cm thy hi tic khi có nhng quyt đnh sai lm. Biu hin ca hin tng tâm lý này là nhà đu t nm gi lâu các c phiu đã xung giá đ tránh phi nhn ra các khon l và tha nhn sai lm. Hi tic cng xut hin khi ta b l mt c hi đu t sinh li. Hai sai lm gây ra s hi tic:  Sai lm ca quyt đnh đu t: xut hin khi ra các quyt đnh, hành đng sai lm. Gi s đu t vào c phiu nhng giá đi xung. Nhà đu t đã mt tin và đang tic nui. [...]... 1.3/ tài chính hành vi tài chính (Suy thối ) - - Tài chính hành vi giúp 1.4/ hính hành vi - Tí ài chính hành vi - K - B - 1.5/ - 12 - tài chính h trên 1.5.1/ ng - 13 - n la - chu an và - 14 - 1.5.2/ t - 15 - nhau (1/52) Tuy v C trình các cá nh - 16 - 1.5.3/ T hay p - 17 - thán T T - 18 - 1.5.4/ = 1/2 x 100 + 1/2 (-100) = 0 1/2 x 250 + 1/2 (- - - 19 - - - - 20 - V hành v - 21 - TÀI CHÍNH HÀNH VI TRÊN... tính tài chính hành v : Hành vi Chính hành vi này gian k á ic và Huang 1995; ( -8- : sản xuất kinh doanh Lý do: : -9- - 10 - 1.2.3/ Lý thuyết thò trường hiệu quả tin rằng nếu tồn tại đònh giá sai thì sẽ tồn tại cơ hội để kinh doanh chênh lệch giá để thu lợi nhuận, và chính hành vi kinh doanh chênh lệch giá sẽ điều chỉnh giá trên thò trường về cân bằng Một giải thích được chấp nhận rộng rãi trong trường. .. hưởng chênh lệch giá và sự tồn tại của các giao dòch của những nhà đầu tư không hợp lý cũng ngăn cản điều này Chính vì vậy, chúng ta đã từng thấy trong lòch sử nhiều vụ bong bóng giá ở Nhật (thập niên 1980), Đài Loan (1990), cổ phiếu công nghệ truyền thông của Mỹ (1999-2000), và gần đây là chứng khoán Trung Quốc, Vi t Nam cũng bò xem là quá nóng Tuy nhiên, đã không có những điều chỉnh tức thời như người... lâu, và kiểu nhà đầu tư hợp lý như LTCM (được quản lý bởi những người đoạt giải Nobel và rất thành công trong 4 năm trước thương vụ này) tham gia sữa chữa sai lầm này thì sẽ th bại Barberis và Thales (2003) chỉ ra rằng kinh doanh chênh lệch giá không th xảy ra vì có những tài sản về lý thuyết là có tính thay thế lẫn nhau hoàn hảo và có thể kinh doanh chênh lệch giá hai tài sản đó, nhưng thực tế thì... Một giải thích được chấp nhận rộng rãi trong trường phái tài chính hành vi là có hai dạng đònh giá sai: một dạng là thường xuyên xảy ra và có thể kinh doanh chênh lệch giá được, một dạng là không thường xảy ra, kéo dài, và không kinh doanh chênh lệch giá được (nói một cách khác, khó mà xác đònh được khi nào mức đònh giá sai đã đạt tới giới hạn trên hay dưới để điều chỉnh lại) Nếu tham gia chỉnh sửa... vào c n hành P H Chí Minh - - 25 - lên Hình 2.1 -Ind : www.cophieu68.com/chartindex) - 26 - khá Hình 2.2 - www.cophieu68.com/chartindex) - ng 2010, Ngày 24/2/11 hính, hốn Trong - 27 - t trong q trình t hốn hốn khốn Nhi hính hốn - t thơng báo t lý các cơng - 28 - c khốn y trách Ngày 1/6/2011, t - -UBCK Ngày 16/12/2011, hính - 29 - hành t -BTC Ngày 10/5/2011, tòa án n á k Nam c Petrolimex,BIDV t VietinBank,... thơng báo t lý các cơng - 28 - c khốn y trách Ngày 1/6/2011, t - -UBCK Ngày 16/12/2011, hính - 29 - hành t -BTC Ngày 10/5/2011, tòa án n á k Nam c Petrolimex,BIDV t VietinBank, Vietcombank, PVI Ngày 1/3/2011, ngân hàng nhà n c ban hành ch th 01/CT-NHNN v th c hi n gi i pháp ti n t và ho gi m t u các t ch c tín d ng ng phi s n xu t trong t ng d n : xu ng còn 20% vào 30/6/2011 và ti p t c rút xu ng còn 16%... VI TRÊN 2.1/ 2.1.1/ (2000 2005) 20/07/2000 /01 -I àt - chúng - 22 - S CT M c v n hố S ng S tài kho n TTCP (% GDP) CTCK KH 2000 5 0.28 3 2.908 2001 5 0.34 8 8.774 2002 20 0.48 9 13.520 2003 22 0.39 11 15.735 2004 26 0.64 13 21.616 2005 32 1.21 14 31.316 www.hce.edu.vn/hsv/showthread.php?21588- -khốn- - -phát- -Nam) 2.1.2/ (2006 2007) K L Giao D 03/01/2006 305,3 322.070 25/04/2006 632,7 3.766.730 20/12/2006 . THÀNH PH H CHệ MINH  oOo PHAN THANH HÙNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh T TƠi Chính. ca tài chính hành vi 4 1.1.4/ Các yu t nh hng đn tài chính hành vi 4 1.2/ Nhng nguyên lý c bn ca tài chính hành vi 5 1.2.1 /Hành vi không hp lý 5 1.2.2 /Hành vi không hp lý. tâm lý hành vi, cùng mt s kin ngh vi chính ph, y ban chng khoán nhà nc. 3/ Ni dung nghiên cu Lý thuyt tài chính hành vi; tài chính hành vi trên th trng chng khoán Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay