Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

59 331 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 16:59

B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH OÀNăTH THANH THY CÁC NHÂN T NHăHNGăN CU TRÚC VN CA CÁC DOANH NGHIP NGÀNH XÂY DNG NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH T TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG Mà S: 60340201 LUNăVNăTHC S KINH T NGIăHNG DN KHOA HC: TS. MAI THANH LOAN TP. H CHÍ MINH - NMă2012 LIăCAMăOAN Tôiăxinăcamăđoanărngăđâyălàăcôngătrìnhănghiênăcu ca tôi, có s h tr t Côăhng dn là TS. Mai Thanh Loan. Các ni dung nghiên cu và kt qu trongăđ tài này là trung thcă vàă chaă tngăđc ai công b trong bt c công trình nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhnăxét,ăđánhăgiáă đc thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nu phát hin có bt k s gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhimătrc Hi đng,ăcngănhăkt qu lunăvnăca mình. TP H Chí Minh, ngày 30 tháng 12 nm 2012 Tác gi oƠnăTh Thanh Thy MC LC LIăCAMăOAN MC LC DANH MC VIT TT TÓM TTă TÀI 1 CHNGă1: GII THIU CHUNG 1 2 CHNGă 2 : Că S LÝ THUYT VÀ CÁC NGHIÊN CU THC NGHIM CU TRÚC VN 3 2.1 Các khái nim 3 2.1.1 Khái nim cu trúc vn 3 2.1.2 Khái nim cu trúc vn tiău 3 2.2 Các lý thuyt v cu trúc vn 3 2.2.1 Lý thuyt v cu trúc vn ca Modigliani và Miller 3 2.2.2 Lý thuytăđánhăđi 4 2.2.3 Lý thuyt trt t phân hng: 6 2.2.4 Lý thuytăchiăphíăđi din 7 2.3 Các nghiên cu thc nghim v cu trúc vn: 8 2.3.1 Các nghiên cu thc nghim caănc ngoài: 8 2.3.2. Nghiên cu thc nghim v cu trúc vn các doanh nghip ngành xây dng  Malaysia”ăca Nurul Syuhada, Zaleha, Wan Mansor và Hussian (2011). 10 2.3.3. Nghiên cu thc nghim v cu trúc vn ca các doanh nghip xây dng ca tác gi Rohani Md - Rus và Maslina Samiran (2012). 12 CHNGă3 : PHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU 14 3.1. Mô hình nghiên cu: 14 3.3. Săđ phngăphápănghiênăcu: 17 CHNGă 4 : CÁC NHÂN T NHăHNGă N CU TRÚC VN CA CÁC DOANH NGHIP NGÀNH XÂY DNG NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 18 4.1. Tng quan các công ty xây dng: 18 4.1.1.ăcăđim ngành xây dng Vit Nam: 18 4.1.2 Vaiătròăvàăđôiănétăhotăđng ca ngành xây dng Vit Nam 18 4.1.3.ăcăđim CTV ca các công ty xây dng niêm ytăgiaiăđon 2008-2011: 20 4.1.3.1 Cu trúc tài sn, ngun vn: 20 4.1.3.2 Căcu thành phn n: 22 4.2 Các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn các doanh nghip xây dng 22 4.2.1 Miătngăquan gia các binăđc lpăvàăđònăby tài chính 23 4.2.1.1 Tngăquanăgia tcăđ tngătrngăvàăđònăby tài chính: 23 4.2.1.2 Tngăquanăgia quy mô ca doanh nghip vàăđònăby tài chính 23 4.2.1.3 Tngăquanăgia tài sn c đnh huăhìnhăvàăđònăby tài chính: 24 4.2.1.4 Tngăquanăgia thu sut thu TNDNăvàăđònăby tài chính: 25 4.2.1.5 Tngăquanăgia kh nngăthanhătoánăhinăhànhăvàăđònăby tài chính: 25 4.2.1.6 Tngăquanăgia t sut sinh li trên tng tài snăvàăđònăby tài chính: 26 4.2.2. Mô hình hi quy thc t v các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn các doanh nghip xây dng niêm yt: 27 4.2.2.1 Ma trnătngăquanăvàăkimăđnhăđaăcng tuyn gia các bin: 27 4.2.2.2 Mô hình hi quy các nhân t nhăhngăđn t l tng n trên tng tài sn 30 4.2.2.3 Mô hình hi quy các nhân t nhăhngăđn t l NNH trên tng tài sn 33 4.2.2.4. Mô hình hi quy các nhân t nhăhngăđn t l NDH trên tng tài sn 35 4.3. Kt lun t các mô hình hi quy 37 CHNGă5:ăKT LUN 40 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC BNG Trang Bng 2.1. Kt qu tngăquanăgia các bin viăBTCăđi vi DN nh, va và ln 9 Bng 2.2. Kt qu tngăquanăgia các bin viăBTCăđi vi DN niêm yt và DN không niêm yt………………………………………………………………………….9 Bng 3.1. Công thcăđoălng các bin 16 Bng 4.1. Cu trúc NV, TS các công ty xây dng niêm ytă(VT:ăt đng) 21 Bng 4.2. Căcu thành phn n các công ty xây dng niêm ytă(VT:ăt đng) 22 Bng 4.3. Tóm tt miătngăquanăgiaăBTCăvàăcácănhânăt tácăđng 27 Bng 4.4. H s tngăquanăgia các bin 27 Bng 4.5. H s kimătraăđaăcng tuyn gia các bin 30 Bng 4.6. Các tham s ca mô hình hi quy LEV 30 Bng 4.7. ánhăgiáăđ phù hp ca hàm hi quy LEV 32 Bng 4.8. Kt qu kimăđnhăđ phù hp ca hàm hi quy TD 32 Bng 4.9. Các tham s ca mô hình hi quy STD 33 Bng 4.10. ánhăgiáăđ phù hp ca hàm hi quy STD 34 Bng 4.11. Kt qu kimăđnhăđ phù hp ca hàm hi quy STD 34 Bng 4.12. Các tham s mô hình hi quy LTD 35 Bng 4. 13. ánhăgiáăđ phù hp ca hàm hi quy LTD 36 Bng 4. 14. Kt qu kimăđnhăđ phù hp ca hàm hi quy LTD 37 Bng 4. 15. Tng hp các yu t tácăđngăđn CTV ca DN xây dng Vit Nam. 38 Bng 4.16. So sánh gi thit và kt qu nghiên cu………………………………… 39 DANH MC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 T l n trong cu trúc vn và giá tr doanh nghip 5 Hìnhă3.1.ăSăđ các nhân t nhăhngăđn CTV ca DN 15 Hình 4.1.óngăgópăGDPăngànhăxâyădng vào nn kinh t (VT:ă%) 19 Hình 4.2.VnăFDIăđngăkỦămi vào ngành xây dngăă(VT:ătriu USD) 20 Hình 4.3.Cu trúc NV, TS các công ty XD niêm ytă(VT:ăt đng) 21 Hình 4.4.Căcu thành phn n (VT:ăt đng) 22 DANH MC VIT TT LEV1 it : òn by tài chính s sách ca công ty i ti thiăđim t. LEV2 it : òn by tài chính th trng ca công ty i ti thiăđim t PR1 it : T sut sinh li ca công ty ti thiăđim t. Tan it : Tài sn c đnh hu hình ca công ty ti thiăđim t. S it : Quy mô ca công ty i ti thiăđim t. ETR it : Thu sut thu thu nhp doanh nghip công ty i ti thiăđim t. LIQ it : Kh nngăthanhătoánăhin hành công ty i ti thiăđim t. Br it : Ri ro kinh doanh công ty i ti thiăđim t. GO it : Căhiătngătrng công ty i ti thiăđim t. GDP/Cap t : Tng thu nhp quc gia trên ngun vn quc gia ti thiăđim t PFT: Kh nngăsinhăli TDR: T l n SIZE: Quy mô doanh nghip GTH: Tcăđ tngătrng TGB: Tài sn c đnh hu hình PROF: Kh nngăsinhăli GROW: Tcăđ tngătrng LEV: T l đònăby tài chính STD: T l n ngn hn trên tng tài sn LTD: T l n dài hn trên tng tài sn LIQ: Kh nngăthanhătoán hin hành STATE: Quyn s huănhàănc TAX: Thu sut thu thu nhp doanh nghip TANG: Tài sn c đnh hu hình ROA: T sut sinh li trên tng tài sn CTV: Cu trúc vn BTC: ònăby tài chính DN: Doanh nghip TNDN: Thu nhp doanh nghip TNCN: Thu nhp cá nhân TSC: Tài sn c đnh TS: Tài sn NPV: Hin giá thun PV: Net present value (Giá tr hin ti thun) GDP: Gross Domestic Product (Tng thu nhp quc gia) VT: năv tính FDI: uătătrc tipănc ngoài NV: Ngun vn XD: Xây dng NNH: N ngn hn NDH: N dài hn TÓM TTă TÀI Bài vit nghiên cu các nhân t nhă hngă đn cu trúc vn ca các doanh nghip ngành xây dng Vit Nam. Ngun d liuăđc ly t các báo cáo tài chính ca 88 doanh nghip xây dng niêm yt trên th trng chng khoán Thành Ph H Chí Minh và S giao dch chng khoán Hà Ni trong khong thi gian t 2008-2011. Cu trúc vnăđcăđi din bi t l đònăby tài chính, do vy, các bin (ba bin) ph thuc là: t l tng n trên tng tài sn, t l n ngn hn trên tng tài sn; t l n dài hn trên tng tài sn và các bin (sáu bin)ăđc lp là: tcăđ tngătrng ca doanh nghip (GRO), quy mô doanh nghip (SIZE), tài sn c đnh hu hình (TANG); thu sut thu thu nhp doanh nghip (TAX), kh nngăthanhătoánăhin hành (LIQ) và t sut sinh li trên tng tài sn (ROA).  tài s dng các công c phân tích d liu: các thng kê mô t, t-test, hi quy bi vi phn mm SPSS for Windows v.16 đ kim tra miătngăquanăgia các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn ca doanh nghip. Kt qu nghiên cu cho thy: quy mô doanh nghip và thu sut thu thu nhp doanh nghip có miătngăquanădng vi t l đònăbyătàiăchính.ăTrongăkhiăđó,ătàiăsn c đnh hu hình và kh nngăthanhătoánă hin hành, t sut sinh li trên tng tài sn có chiuătngăquanăkhácănhauăđi vi tng thành phn n. Tcăđ tngătrng không nhăhngăđnăđònăby tài chính vi mc ý nghaă5%. 1 CHNGă1 1 GII THIU CHUNG 1. Lý do chnăđ tài: Mcădùăđ tài cu trúc vn không phiălàălnhăvc nghiên cu miănhngănóă vn là mt trong nhng ch đ nghiên cu thú v không nhngăđi vi các hc viên trongăncămàăcònăđi vi các hc gi nc ngoài. Ti đaăhóaăgiáătr doanh nghip là nhim v quan trng ca các nhà qun tr tài chính. Nhiu nghiên cu lý thuyt và thc nghimăđưăgii thích khác nhau trong vic la chn cu trúc vnăđ đtăđn cu trúc vn tiău.ăVà các nghiên cu thc nghim cho thy không có cu trúc vn tiă uă choă tt c các doanh nghip mà mi doanh nghip mun đtăđc cu trúc vn tiăuăphiăcnăc vào tình hình thc t doanh nghip và bit kt hp gia các lý thuyt vi nhau. Ngành xây dng là ngành kinh t trngăđim,ăcóăvaiătròăđc bit quan trngăđi vi nn kinh t.ăc bit, VităNamălàăncăđangăphát trin nên ngành xây dngălàăcă s nn tng cho quá trình công nghip hóa, hină điă hóaă đtă nc. Vì vy, đă đyă nhanhăquáătrìnhăcông nghip hóa, hinăđi hóa, vic xácăđnh cu trúc vn tiăuăchoă ngành xây dng là ht sc cn thită đ nâng cao hiu qu hotăđng ca ngành nói riêng và nn kinh t nói chung. Trong nhngănmăgnăđây,ăngànhăxây dng đangăđi mt vi nhngăkhóăkhnă và thách thc, mt mt là do nhăhng ca cuc khng hong tài chính, mt khác do các chính sách, th ch caănhàăncăchaăhoànăthinăđưănhăhng lnăđn vic la chn cu trúc vn ca các doanh nghip. Vì vy, tác gi tp trung phân tích các nhân t quytăđnh cu trúc vn ca các công ty xây dng nhmăxácăđnh ngun tài tr vn tiău.ăTác gi hy vng vi nghiên cu này s giúp các nhà qun tr tài chính có s la chn cu trúc vn ttăhnăsauănày. 2. Mc tiêu nghiên cu: [...]... nghi m các nhân t ng n c u trúc v n Xây d ng mô hình h i quy tuy n tính các nhân t n c u trúc v n c a các doanh nghi p ngành xây d ng niêm y t trên th ng ch ng khoán Vi t Nam ng c a t ng nhân t n c u trúc v n c a các doanh nghi p ngành xây d ng ng nghiên c u: Là c u trúc v n c a các doanh nghi p ngành xây d ng niêm y t trên th ng ch ng khoán Vi t Nam D li u nghiên c u là các báo cáo tài chính các doanh. .. t qu Làm s ch d li u Mã hóa các bi n T ng h k t qu 18 CÁC NHÂN T N C U TRÚC V N C A CÁC DOANH NGHI P NGÀNH XÂY D NG NIÊM Y T TRÊN TH NG CH NG KHOÁN VI T NAM 4.1 T ng quan các công ty xây d ng: 4.1.1 m ngành xây d ng Vi t Nam: Ho ng c a ngành xây d ch a các công trình xây d ng, l ng bao g m: ho ng xây d ng, s a t các thi t b trong các công trình xây d ng Ngành xây d ng là ngành thâm d ng v n b i vì chu... nghi p xây d ng niêm y t trên th ng ch n 2008 2011 u: u d a trên s t ng h p các tài li ngoài Tác gi s d c , h i quy b i v i ph n m m xây d ng hàm h i quy tuy n tín ng lên c u trúc v n các doanh nghi p ngành xây d ng Vi t Nam 5 K t c u c a lu Gi i thi u chung lý thuy t và th c nghi m nghiên c u c u trúc v n u Phân tích các nhân t nghi p ngành xây d ng Vi t Nam K t lu n n c u trúc v n c a các doanh 3... u các nhân t c ngoài: n c u trúc v n c m: 48.1% công ty nh , 41% công ty v a và 10.9% công ty l n) 25 qu các khu v khu v n trên Latin và Caribbean, , B c Phi và Nam Á n phát tri n khác nhau M c a các tác gi nghiên c u s khác nhau c a các nhân t quy nh c u trúc v n c a các doanh nghi p niêm y t và doanh nghi p không niêm y t, gi a các doanh nghi p nh , v a và l n Trong bài nghiên c u, các tác gi n các. .. ng tài s n, các 12 2.3.3 Nghiên c u th c nghi m v c u trúc v n c a các doanh nghi p xây d ng c a tác gi Rohani Md - Rus và Maslina Samiran (2012) Rohani Md - Rus và Maslina Samiran (2012) th c hi n nghiên c u các nhân t quy nh c u trúc v n c a các doanh nghi p xây d ng niêm y t trên th khoán Bursa ng ch ng Malaysia V i d li u 50 doanh nghi p xây d ng niêm y t, qua quá trình ch n l lo i các d li u không... 4.2 Các nhân t n c u trúc v n các doanh nghi p xây d ng 23 4.2.1 M a các bi cl y tài chính Các lý thuy t và nghiên c u th c nghi m v c u trúc v n r t nhi u các nhân t tác t ng ch ra r ng có n c u trúc v n c a doanh nghi p v i chi ng không hoàn toàn gi ng nhau do ch u kinh t ng c a các chính sách ng kinh t , l Trong bài vi t này tác gi ki m nghi m m t s các nhân t có tác nghi p: t ng và ng ng, quy mô doanh. .. a bài nghiên c u này, c u trúc v n c a doanh nghi p c i di n b i t l b y tài chính Tác gi d a vào bài nghiên c u CTV các doanh nghi p xây d ng c a Nurul, Zaleha, Wan và Hussian (2011) và bài nghiên c u các nhân t quy nh c u trúc v n các doanh nghi p xây d ng niêm y t trên th ng ch ng khoán Bursa Malaysia c các bi c l p vào mô hình bao g m: (1) t c tr ng - Growth, (2) quy mô doanh nghi p - Size, (3)... 3 LÝ THUY T VÀ CÁC NGHIÊN C U TH C NGHI M C U TRÚC V N 2.1 Các khái ni m 2.1.1 Khái ni m c u trúc v n C u trúc v ts k th ps xuyên, n dài h n, c ph quy ng n ng n h n c ph cs d ng tài tr cho a doanh nghi p H u h t các doanh nghi i m t c u trúc v n m c tiêu dài h n c a u trúc v n t nghi a doanh nghi i c u trúc v n hi n t i c a h sang m t c u trúc v n m c tiêu m u trúc v n hi n t i và c u trúc v n m ng... chính và không có m gi a thu su t thu thu nh p doanh nghi p v i y tài chính 2.3.2 Nghiên c u th c nghi m v c u trúc v n các doanh nghi p ngành xây d ng a Nurul Syuhada, Zaleha, Wan Mansor và Hussian (2011) u là các nhà nghiên c u khoa qu n tr doanh nghi i h c Teknologi Mara Terengganu Các ông 11 nghiên c u c u trúc v n c a các công ty xây d ng niêm y t trên th khoán Bursa ng ch ng Malaysia trong su t th... nh p doanh nghi p, kh n c u trúc v n c a doanh nh h u hình, thu su t n hành và t su t sinh l i trên t ng tài s n 4.2 at Lý thuy y tài chính: i di n cho r ng, các c giành l i ích v i các ch n T chính vì th các c ng cao g i ý k t qu kinh doanh kh quan, không mu n chia s i v i doanh nghi p có t ch ng tranh i v i các ch n M t ng cao, các c i v i các quy i di n ng có nhi u l a các doanh nghi p này doanh . nghim các nhân t tácăđng đn cu trúc vn. Xây dng mô hình hi quy tuyn tính các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn ca các doanh nghip ngành xây dng niêm yt trên th trng chng khoán. phngăphápănghiênăcu: 17 CHNGă 4 : CÁC NHÂN T NHăHNGă N CU TRÚC VN CA CÁC DOANH NGHIP NGÀNH XÂY DNG NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 18 4.1. Tng quan các công ty xây dng: 18 . Vit Nam. ánhă giáă mcă đ nhă hng ca tng nhân t đn cu trúc vn ca các doanh nghip ngành xây dng. 3.ăiătng nghiên cu: Là cu trúc vn ca các doanh nghip ngành xây dng niêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay