PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU - TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

63 477 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 15:51

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN PHC HNG HNH PHNG PHÁP TIP CN CU TRÚC VN TI U ậ TRNG HP CÁC DOANH NGHIP NGÀNH THY SN NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. HChí Minh ậ Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH Nguyn Phc Hng Hnh PHNG PHÁP TIP CN CU TRÚC VN TI U - TRNG HP CÁC DOANH NGHIP NGÀNH THY SN NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. NGUYN TN HOÀNG TP. H Chí Minh ậ Nm 2012 LI CAM OAN o0o Tôi xin cam đoan lun vn “Phng pháp tip cn cu trúc vn ti u – Trng hp các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam” là công trình nghiên cu ca cá nhân và cha đc công b trc đây. S liu s dng trong đ tài đc tôi tính toán, tng hp trung thc, chính xác t các Báo cáo tài chính công khai. Ni dung lun vn có tham kho các tác phm, tp chí, trang web theo danh mc tài liu ca lun vn, đm bo không sao chép bt k công trình nào khác. Ngi thc hin NGUYN PHC HNG HNH Hc viên cao hc lp TCDN êm 3 – Khóa 18 LI CM N o0o  hoàn thành lun vn “Phng pháp tip cn cu trúc vn ti u – Trng hp các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam” tôi đã nhn đc rt nhiu s quan tâm, giúp đ t phía nhà trng, gia đình, bn bè và đng nghip. Tôi xin chân thành cm n Quý thy cô Trng i hc kinh t TP. H Chí Minh đã nhit tình truyn đt các kin thc b ích trong sut 3 nm hc ca niên khóa 2008 – 2011. c bit, tôi xin trân trng gi li cm n sâu sc đn TS. Nguyn Tn Hoàng đã tn tình hng dn, ch bo trong sut quá trình nghiên cu và hoàn thành lun vn này. Xin cm n gia đình, bn bè, đng nghip đã đng viên chia s, giúp đ nhit tình và đóng góp nhiu ý kin quý báu giúp cho lun vn. Trong quá trình thc hin, mc dù đã c gng đ hoàn thin lun vn song không tránh khi nhng sai sót. Rt mong nhn đc s đóng góp, phn hi t Quý thy cô và các bn đc đ lun vn đc hoàn thin hn. Xin chân thành cm n. Ngi thc hin NGUYN PHC HNG HNH Hc viên cao hc lp TCDN êm 3 – Khóa 18 Trng i hc Kinh t TP. H Chí Minh MC LC DANH MC CÁC HỊNH, BNG TịM TT 1 CHNG 1: GII THIU CHUNG 1.1 LỦ do chn đ tài 3 1.2 Mc tiêu nghiên cu 4 1.3 Phm vi nghiên cu 4 1.4 Phng pháp nghiên cu 4 1.5 Kt cu lun vn 5 CHNG 2: TNG QUAN CÁC KT QU NGHIÊN CU TRC ÂY 2.1 Nghiên cu v cu trúc vn và cu trúc vn ti u 7 2.2 Nghiên cu v ri ro ậ Ch s Z 12 CHNG 3: XÂY DNG MÔ HỊNH CU TRÚC VN TI U CHO CÁC DOANH NGHIP NGÀNH THY SN NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 3.1 Các đc đim v cu trúc vn ca các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam 20 3.2 Xơy dng mô hình cu trúc vn ti u 24 3.2.1 Các gi đnh ca mô hình 24 3.2.2 Xây dng mô hình cu trúc vn ti u 25 3.2.2.1 Ti thiu hóa chi phí s dng vn bình quân 26 3.2.2.2 Ti thiu hóa ri ro 29 3.2.2.3 Ti đa hóa giá tr doanh nghip 31 3.2.3 Ngun d liu 31 CHNG 4: NI DUNG VÀ KT QU NGHIÊN CU 4.1 Mô hình cu trúc vn ti u ca các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam 33 4.2 ng dng mô hình nghiên cu đ phơn tích cu trúc vn thc t ca các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam 38 4.3 Mt s đ xut nhm hoàn thin cu trúc vn ca các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam 43 CHNG 5: KT LUN 5.1 Tóm tt các kt qu nghiên cu 50 5.2 Nhng hn ch ca lun vn và hng nghiên cu tip theo 51 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC HỊNH, BNG DANH MC CÁC HỊNH Hình 2.1 Giá tr doanh nghip vi tm chn thu và chi phí kit qu tài chính Hình 3.1 H s n ca các nhóm ngành niêm yt trên th trng chng khoán Hình 3.2 H s vay ngn hn / tng n 2009 – 2011 Hình 4.1 Chi phí s dng vn bình quân Hình 4.2  th hàm s Z trung bình ngành thy sn 2009 - 2011 Hình 4.3 Giá tr doanh nghip Hình 4.4 H s n dài hn các công ty ngành thy sn niêm yt 2009 – 2011 Hình 4.5 Ch s Z thc t các công ty ngành thy sn niêm yt 2009 – 2011 DANH MC CÁC BNG Bng 2.1 Cu trúc vn ti u ca Boeing (triu đô la), tháng 3-1990 Bng 3.1 Cu trúc vn ca ngành thy sn Bng 4.1 Xác đnh h s n dài hn đ ch s Z = 2,99 Bng 4.2 Các t s tài chính ngành thy sn t 2009 – 2011 -Trang 1- TịM TT ã có nhiu nghiên cu, tranh lun trong hành trình xây dng cu trúc vn cho các doanh nghip. Các hc gi đã m x các vn đ liên quan đn cu trúc vn đ nghiên cu, tip cn di nhiu góc đ khác nhau. Tuy nhiên, trong thc t, các doanh nghip vn còn nhiu bi ri khi phi tr li câu hi “Cu trúc vn ca doanh nghip mình có phi là cu trúc vn ti u cha?”. Vi thc trng ngành thy sn Vit Nam đang gp nhiu khó khn, đc bit là “cn khát vn”, nhiu chuyên gia cho rng ngành thy sn đang trong giai đon cn tái cu trúc li doanh nghip, vic tìm ra mt cu trúc vn ti u, phù hp s là mt gii pháp quan trng đ đm bo phát trin bn vng cho các doanh nghip ngành thy sn. Trên c s mô hình cu trúc vn ti u đc xây dng theo 3 mc tiêu: (i) ti thiu hóa chi phí s dng vn bình quân, (ii) ti thiu hóa ri ro và (iii) ti đa hóa giá tr doanh nghip, tác gi c th hóa bng các phng trình c th. Mô hình đc nghiên cu da trên d liu ca toàn b các doanh nghip thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam trong giai đon 2009 - 2011, kt qu cho thy vic các doanh nghip ngành thy sn gia tng h s n dài hn/ tng ngun vn nhng ti đa không vt mc h s n dài hn an toàn (x*) s đem đn mt cu trúc vn tha mãn các mc tiêu đ ra. Trong thc t, tht khó đ xây dng mt cu trúc vn gi là “ti u nht”, tuy nhiên bài nghiên cu ca tác gi mun hng các doanh nghip thy sn nhìn nhn li cu trúc vn hin ti, t đó có nhng điu chnh, thay đi nhm hoàn thin hn cu trúc vn ca doanh nghip mình. -Trang 2- CHNG 1: GII THIU CHUNG -Trang 3- 1.1 LỦ do chn đ tài Vi vic đóng góp gn 4% GDP và 6% tng kim ngch xut khu ca Vit Nam, ngành thy sn đang ngày càng chim v trí quan trng trong s phát trin kinh t ca nc nhà, góp phn gii quyt công n, vic làm cho xã hi, to s n đnh  trong nc, ng phó vi bt n  bên ngoài. Tuy nhiên, mt trong nhng khó khn ln mà các doanh nghip thy sn gp phi chính là vn đ v vn.Vic n nn dn đn nguy c phá sn ca Công ty c phn thy sn Bình An (Bianfishco) đã khin nhiu ngi lo ngi v s phát trin bn vng ca các doanh nghip ngành thy sn. Vic phát trin v lng theo chiu rng vi tc đ nhanh nh các nm qua s dn đn hu qu liên quan đn vn đ v cht theo chiu sâu. Theo báo cáo ca Hip hi ch bin và xut khu thy sn Vit Nam (Vasep) hn 20% doanh nghip ngành thy sn có nguy c ngng hot đng, mt trong nhng nguyên nhân có nh hng đáng k là các doanh nghip này có cu trúc vn cha hp lý. Bt c doanh nghip nào khi vn hành cng đu có mt cu trúc vn nht đnh dù h có ý thc xây dng nó hay không, tuy nhiên hành trình đi tìm cu trúc vn ti u cho doanh nghip ca mình li là mt vn đ không đn gin. Khi cn vn đ đáp ng hot đng kinh doanh, các nhà qun tr doanh nghip luôn phi đi đu vi nhng câu hi nên vay n hay phát hành c phiu, nên vay bao nhiêu, liu có ri ro gì không, Xut phát t nhng vn đ trên, tác gi chn đ tài nghiên cu là “Phng pháp tip cn cu trúc vn ti u – Trng hp các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam”. [...]...1.2 cho - - Nam 1.3 P 22 N 1.4 - , u - T -Trang 4- 1.5 , , 5 n - -Trang 5- QUAN -Trang 6- 2.1 t , Miller -Trang 7- + PV + PV ( chi phí s th ng PV (t m ch n thu ) PV T l n t i 2.1 -Trang 8- T l n (i) (ii) (iii) a N (Optimal capital structure: Problems with the Harvard and Damodaran approaches) kinh doanh Harvard (Note on the Theory of Optimal Capital Structure) -Trang 9- c New York (Damodaran... 1,42 -Trang 2 3- 41 7% - 3.2 3.2.1 ng ( re = rne) -Trang 2 4- * D C re) < rD < r*D re 3.2.2 C ba ba x: x = WD x = D/(D+E), 0 < x < 1 -Trang 2 5- 3.2.2.1 WACC = (WD x r*D) + (Wp x rp) + (We x r rne) min 12) D Wp We r*D : chi p rp : re : rne : D + Wp + We = 1 doanh WACC = (WD x r*D) + (We x r rne) min f1(x) = (r*D re)x + re r*D min : re : e -Trang 2 6- >r c * D, th o * D, * D re e: * D e th P0 D0 D1 -Trang... 0,998X5 -Trang 1 3- N Sterm : nguy : 5 5 1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 nguy : Do u a Altman (Capital Structure and Turnaround Strategies using -score models) m 2012, N.Bhatt -Trang 1 4- c t -Trang 1 5- Nicolaos Gerantonis Piraeus, G Christopoulos (Can Altman Z-score Models Predict Business Failure in Greece?) 2006 K n Z n li Susisky (Applicability of Bankruptcy Models at Agricultural Companies) - 7 -score,... (Anh) -Trang 1 6- ), Taffler & n ,t nh n (Kd,, Ke), (WACC) -Trang 1 7- , cao) a chi cao -Trang 1 8- -Trang 1 9- 3.1 STT 1 2 3 4 5 6 7 BLF GFC NGC SJ1 AAM ABT ACL HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE HOSE Giang 8 9 10 11 12 13 AGD AGF ANV ATA AVF CMX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE Mau 14 15 16 17 18 19 20 21 22 FBT FMC HVG ICF MPC TS4 VHC VNH VTF HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE www.cophieu68.com) -Trang... Valuation) (1994) (D/D+E) (Kd) (Ke) chi c nhau, n u (D/D+E) (D+E) - -Trang 1 0- 30% 2.1 -1 990 (Corporate Capital Structure and Corporate Market Value: Empirical Evidence from Nigeria) EnvuluFilibus & Adekoya Adeleke Clement, International Journal of Economics and Finance; Vol 4, No 12, 2012 Theo (Optimal Capital Structure) -Trang 1 1- Z 2.2 t -Trang 1 2- Edward I.Altman (Atman 1968, 1983, 1993) 1, X2 , X3 ,... VNH VTF HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE www.cophieu68.com) -Trang 2 0- 3.1 www.cophieu68.com) 3.1 - - , trong khi -Trang 2 1- 3.2 2009 2011 ) H 3.2 tr 3.1 2009 2010 2011 9.641.737 55% 12.376.322 59% 16.217.943 63% 2.483.303 14% 3.719.948 18% 5.568.874 22% 7.158.434 41% 8.656.374 41% 10.649.069 41% -Trang 2 2- 7.944.935 45% 8.695.102 41% 9.651.770 37% 6.924.336 39% 7.540.807 36% 7.670.956... rne) min f1(x) = (r*D re)x + re r*D min : re : e -Trang 2 6- >r c * D, th o * D, * D re e: * D e th P0 D0 D1 -Trang 2 7- re Rf : rm ng ro e m ) 1 1 * D < rD < re hay r*D 1 re < 0 -Trang 2 8- 3.2.2.2 , sau , m f2 (x) = Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,64X4 + 0,999X5 > 2,99 X1 X2 -Trang 2 9- . DOANH NGHIP NGÀNH THY SN NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 3.1 Các đc đim v cu trúc vn ca các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam. mt cu trúc vn ti u cho các doanh nghip ngành thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam, bao gm các mc tiêu c th: - Vn dng các lý thuyt v cu trúc vn và cu trúc vn. nghiên cu da trên d liu ca toàn b các doanh nghip thy sn niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam trong giai đon 2009 - 2011, kt qu cho thy vic các doanh nghip ngành thy sn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU - TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU - TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU - TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay