CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

66 174 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 15:50

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH ฀฀ NGUYN NGC LONG CÁC NHÂN T NH HNG N CU TRÚC VN CA CÁC DOANH NGHIP PHI TÀI CHệNH NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H CHệ MINH, NM 2012 TP. H CHệ MINH, NM 2010 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH ฀฀ NGUYN NGC LONG CÁC NHÂN T NH HNG N CU TRÚC VN CA CÁC DOANH NGHIP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM Chuyên ngƠnh: Kinh t TƠi chính ậ Ngân hàng  LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. Nguyn Ngc nh M 2012 LI CM N  hoàn thành chng trình cao hc và lun vn này, tôi đã nhn đc s hng dn, giúp đ và góp ý nhit tình ca quý thy cô trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh, gia đình, v tôi, bn bè và các đng nghip. Trc ht, tôi xin chân thành gi li cm n đn PGS.TS Nguyn Ngc nh - ngi đã rt tn tình hng dn tôi trong sut quá trình thc hin lun vn. Tôi xin cm n, các Anh Ch Em đng nghip Khi ngân qu-Ngân hàng TMCP Á Châu và Vin đào to sau đi hc - Trng i Hc Kinh T TP.HCM đã h tr và to điu kin thun li đ tôi hoàn thành lun vn này. TP.H Chí Minh, tháng 11 nm 2010 Hc viên Nguyn Ngc Long LI CAM OAN    là trung ,  và   Tp.HCM, ngày 27 tháng 1   MC LC Tóm tt 1 CHNG 1: GII THIU 2 CHNG 2: TNG QUAN CÁC NGHIÊN CU TRC ÂY V CU TRÚC VN 6 2.1 Lý thuyt đánh đi 6 2.2 Bt cơn xng thông tin 7 2.2.1  7 2.3 Lý thuyt chi phí đi din 9 2.4 Lý thuyt vn trên phm vi khu vc vƠ nhóm các quc gia 10 2.4  :   Dejong (2008) 10 2.4.2            : Deesomsak (2004) 11 2.4ghiên  11 2.4.4           n    12 2.5 Quyt đnh cu trúc: Các nghiên cu v Vit Nam 13 KT LUN CHNG 2 13 CHNG 3: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 17 3.1 Mô hình nghiên cu 17 3.2 D liu nghiên cu 19 3.3 Xơy dng gi thuyt 20 3.3 20 3.3 21 3.3.3  21 3.3 22 3.3 23 3.3 24 3.4 o lng bin 26 3.4 26 3.4 27 3.4 27 3.4 28 3.4 28 3.4 28 KT LUN CHNG 3 30 CHNG 4: NI DUNG VÀ CÁC KT QU NGHIÊN CU 31 4.1 Miêu t thng kê d liu bng 31 4.2 Kt qu kim đnh chui có dng hay không dng 32 4.3 Kim đnh đa cng tuyn 33 4.4 Kim đnh Hausman 33 4.5 Tho lun kt qu nghiên cu thc nghim 36 KT LUN CHNG 4 41 CHNG 5: KT LUN 43 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 46 PH LC 48 Ph lc 1 48 Ph lc 2 53 Ph lc 3 55 DANH MC CH VIT TT - Cafef:  - FEM:  - FPTS:  - GDP:  - HNX: Trung tâm gia - HSX:  - REM:  - ROA:  DANH MC BNG .1:  32  37  39  39 -Lin-Chu 40 n, Shin 41 .5:  42  43  43 .8:  44  45  45  46    50 DANH MC HỊNH Hình: 3.1  26 1 TÓM TT                ,    phi tài chính       (            n 2007-2011,  pháp      và 6 nhân     Quy mô doanh ngh,  t và      khác (0)).     ây. [...]...2 hóa qua ,t ân phi tài chính làm xem xét vì t N các trên 3 qua phá s o doanh ng Nghiên (HSX và HNX) -2011 Xem xét nhân , so sánh so sánh Nam : ( HSX và HNX) 7-2011 4 2011 hai mô hình Mô hình và K 6.0 s báo cáo tài chính toán chính (Cafef), trang thông tin phi tài chính thêm vào nghiên 2007-2011 V N 5 5 n: 1: 2: 3 4: 6 2: N các t 2.1 h gia c cho nhu a và n Frank và Goyal (2003) các doan Weclch... (1988) không tìm 2 u nh a trong ý tìn n 2 Myers và Ma U 8 là bên ngoài và , , doanh lý (N và Myer Myers C g, 9 Lý c 2 lý d V ng doanh thu 10 2.4 Lý à 2.4.1 : Dejong (2008) -2001 nào, có là Q , , C pháp, B M chính, và T 11 2.4.2 Thái bình d B : Á Deesomsak (2004) nghiên Thái lan, Malaysia, Singapore và Úc trong Bình D tài chính v và L Than Bài 2.4 nb (2003) : 12 q , Canada là 2001 ai là p, Ch L... PROFit u: SIZEit 19 it GROWit it it LEVit uit ác trên: n 0 (K mô hình xem xét 0 ô hình 0 (k tác 3.2 Nam (HSX và HNX) -2011 kinh doanh 20 N g ty CP (CafeF), C rang thông tin 3.3 t Fank và Goyal 2009; Welch 2011, Dejong 2008) và và tài chính 3.3.1 â chandran ( 2006), Biger (2008), NguyenThiCanh (2 21 => 3.3 doanh này (N hàng (Nguyen và Ramachandran 2006) => 3.3.3 p 22 Myers (1984), ng q => 3.3.4 kh... doa ro doanh nghi qu Nghi n tài chính khác 2005: nhóm 15 ô hình nhiên và Mô hình : Quy hai hai và K 59.27%, Chi K 2 hi và chi phí c t 16 c L 17 3 3.1 Nam, : b quy theo ) và Mô hình (REM ác 3 sau: 18 Hình 3.1 ? Có Không hai mô hình FEM, REM S Không Có Có Không mô hình: M LEVit : 1PROFit i0 6STATEit+ 2TANGit 3SIZEit 4GROWit 5LIQUit+ uit (3.1) : PROFit u: SIZEit 19 it GROWit it it LEVit uit ác trên: n... Dzung Nguyen (2011) 26 3.4 3.4 o Titman và Wessels (1988), De Jong òn b Booth (2001), Welch (2004) , Nguyen và Tr t , 27 K TLEV TLEV = K SLEV SLEV = K LLEV LLEV = 3.4.2 sau : PROF PROF = 3.4 og oanh thu doanh . NGC LONG CÁC NHÂN T NH HNG N CU TRÚC VN CA CÁC DOANH NGHIP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM Chuyên ngƠnh: Kinh t TƠi chính ậ Ngân hàng. ฀฀ NGUYN NGC LONG CÁC NHÂN T NH HNG N CU TRÚC VN CA CÁC DOANH NGHIP PHI TÀI CHệNH NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM LUN VN THC S.   2.4.1 Cu trúc vn trên th gii: Vai trò ca doanh nghip vƠ quc gia riêng bit lên cu trúc vn ca doanh nghip:nghiên cu ca Dejong (2008).   
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay