Thực trạng, kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết dengue và một số yếu tố liên quan của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa năm 2014

110 1,624 12
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN THỊ THÙY DUNG GUYỄNNGUYỄN THỊ THNÙY DUNG THỊ THÙY DUNG THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TẠI 2 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 60.72.03.01 HÀ NỘI, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN THỊ THÙY DUNG GUYỄN THỊ THÙY DUNG THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TẠI 2 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 60.72.03.01 GS.TS. Vũ Sinh Nam HÀ NỘI, 2014 i LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, các Thầy, Cô trường Đại học Y tế công cộng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt và trang bị những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt hai năm học tập tại Trường. Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn: Thầy hướng dẫn khoa học là GS.TS. Vũ Sinh Nam và giáo viên hỗ trợ hướng dẫn - ThS. Trần Quỳnh Anh đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ và truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu khoa học để em có thể hoàn thành tốt luận văn. Sở Y tế Khánh Hòa và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho em được tham gia khóa học này. Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang, Đội Y tế dự phòng thành phố Nha Trang, Ban Giám hiệu, học sinh Trường THCS Mai Xuân Thưởng và Trường THCS Nguyễn Khuyến đã nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ và hỗ trợ em trong việc thu thập số liệu thực hiện luận văn. Các Anh, Chị đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ và động viên em trong suốt khóa học. Các bạn lớp Cao học Y tế công cộng khóa 16 đã hỗ trợ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014 ii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi TÓM TẮC NGHIÊN CỨU vii ĐẶT VẤN ĐỀ 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Đại cương về Sốt xuất huyết Dengue 4 1.2. Lịch sử và tình hình Sốt xuất huyết Dengue 15 1.3. Một số nghiên cứu về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue 19 1.4. Khung lý thuyết của nghiên cứu 27 1.5. Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1. Đối tượng nghiên cứu 31 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 31 2.3. Thiết kế nghiên cứu 31 2.4. Cỡ mẫu 31 2.5. Phương pháp chọn mẫu 32 2.6. Phương pháp thu thập số liệu 34 2.7. Các biến số nghiên cứu 35 2.8. Tiêu chuẩn và cách đánh giá 36 2.9. Phương pháp phân tích số liệu 39 2.10. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu 39 2.11. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai số 39 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 40 3.2. Kết quả nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh SXHD 42 3.3. Nguồn cung cấp thông tin về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue 52 iii 3.4. Một số yếu tố liên quan tới thực hành về phòng bệnh SXHD của HS THCS 53 Chương 4: BÀN LUẬN 59 KẾT LUẬN 68 KHUYẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 76 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi phát vấn 76 Phụ lục 2: Bảng biến số nghiên cứu 87 Phụ lục 3: 10 tỉnh/thành phố có tỷ lệ mắc/100.000 dân cao nhất cả nước 2013 91 Phụ lục 4: Tình hình mắc SXHD ở thành phố Nha Trang năm 2013 92 Phụ lục 5: Một số hình ảnh huy động sự tham gia của cộng đồng và học sinh 93 Phụ lục 6: Biên bản chỉnh sửa sau bảo vệ luận văn 98 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BI Chỉ số Breteau CBYT Cán bộ y tế CSDCBG Chỉ số dụng cụ chứa nước có bọ gậy CSMĐ Chỉ số mật độ CSMĐBG Chỉ số mật độ bọ gậy CSNBG Chỉ số nhà có bọ gậy CSNCM Chỉ số nhà có muỗi CTV Cộng tác viên DCCN Dụng cụ chứa nước ĐTV Điều tra viên ĐTNC Đối tượng nghiên cứu HGĐ Hộ gia đình HS Học sinh SXHD Sốt xuất huyết Dengue TB Trung bình THCS Trung học cơ sở WHO Tổ chức Y tế Thế giới v DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Tình hình SXHD tại khu vực Tây Thái Bình Dương năm 2013 16 Bảng 1.2: Tình hình mắc và chết SXHD ở Việt Nam từ 2000 - 2013 18 Bảng 1.3: Tình hình Sốt xuất huyết Dengue năm 2013 so với 2012 18 Bảng 3.1: Kiến thức về phòng bệnh SXHD của học sinh THCS (n = 320) 42 Bảng 3.2: Thái độ của học sinh về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue (n = 320) 46 Bảng 3.3: Tỷ lệ HS THCS đã từng giúp GĐ thực hành phòng bệnh (n = 311) 49 Bảng 3.4: Thực hành của HS về kiểm tra, súc rửa dụng cụ chứa nước (n = 311) 49 Bảng 3.5: Thực hành của học sinh về xử lý khi có người mắc SXHD (n = 311) 50 Bảng 3.6: Nguồn cung cấp thông tin về SXHD cho học sinh trung học cơ sở 52 Bảng 3.7: Mối liên quan giữa các đặc tính của mẫu và kiến thức về phòng bệnh 53 Bảng 3.8: Mối liên quan giữa các đặc tính của mẫu và thái độ về phòng bệnh 54 Bảng 3.9: Mối liên quan giữa các đặc tính của mẫu và thực hành phòng bệnh 55 Bảng 3.10: Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ về phòng bệnh SXHD 57 Bảng 3.11: Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành về phòng bệnh SXHD 57 Bảng 3.12: Mối liên quan giữa thái độ và thực hành về phòng bệnh SXHD 58 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 1.1: Tình hình SXHD tỉnh Khánh Hòa 6 năm (2008 - 2013) 29 Biểu đồ 1.2: So sánh SXHD tỉnh Khánh Hòa theo tháng năm 2008 - 2013 29 Biểu đồ 1.3: So sánh tình hình SXHD của Khánh Hòa với các tỉnh trong khu vực 30 Biểu đồ 3.1: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính 40 Biểu đồ 3.2: Phân bố tuổi của đối tượng nghiên cứu 40 Biểu đồ 3.3: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo khối lớp học 41 Biểu đồ 3.4: Phân bố số thành viên trong gia đình của đối tượng nghiên cứu 41 Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ học sinh THCS biết véc tơ truyền bệnh của bệnh SXHD 44 Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ học sinh THCS biết về nơi lăng quăng thường sống 44 Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ kiến thức chung của học sinh THCS về phòng bệnh SXHD 45 Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ thái độ tích cực của HS THCS về phòng bệnh theo trường 47 Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ thái độ tích cực của HS THCS về phòng bệnh theo khối lớp 48 Biểu đồ 3.10: Tỷ lệ thái độ chung của học sinh THCS về phòng bệnh SXHD 48 Biểu đồ 3.11: Tỷ lệ thực hành đạt của HS về phòng bệnh SXHD phân theo trường 50 Biểu đồ 3.12: Tỷ lệ thực hành đạt của HS về phòng bệnh phân theo khối lớp 51 Biểu đồ 3.13: Tỷ lệ thực hành chung của học sinh THCS về phòng bệnh SXHD 51 vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phổ biến, lây nhiễm thành dịch và đang có xu hướng gia tăng. Năm 2013 cả nước ghi nhận 66.138 trường hợp mắc tại 49 tỉnh/thành phố, 42 trường hợp tử vong, số mắc/100.000 dân của cả nước là 73,7. Riêng tỉnh Khánh Hòa năm 2013 có 6.988 ca mắc, 04 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2012 (5.887 ca), số mắc tăng 18,7%, trong đó thành phố Nha Trang chiếm tỷ lệ cao nhất 31% (2.335 ca mắc). Chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue và một số yếu tố liên quan của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2014” với mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về phòng bệnh SXHD của học sinh trung học cơ sở, và (2) Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng bệnh SXHD của học sinh tại hai trường trung học cơ sở (THCS) thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2014. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 01/2014 đến tháng 6/2014, sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, phát vấn 320 học sinh trung học cơ sở, đây là đối tượng có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền và thực hành phòng bệnh SXHD tại gia đình và cộng đồng. Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp phân tầng tỷ lệ từ học sinh các khối lớp học (7, 8, 9) của hai trường THCS trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 85,3% đối tượng nghiên cứu có kiến thức đúng, 51,2% có thái độ tích cực và 45,9% có thực hành đạt về phòng bệnh SXHD (với mức quy định đúng, tích cực hay đạt là kết quả lớn hơn trung bình ở nhóm các đối tượng nghiên cứu). Nguồn thông tin về phòng bệnh SXHD mà học sinh tiếp cận chủ yếu qua thầy, cô giáo (97,8%) và các kênh truyền thông như ti vi (95,9%), sách, báo, cán bộ y tế xã, loa, đài xã/phường, tranh ảnh, tờ rơi, khẩu hiệu và cán bộ ngành, đoàn thể xã/phường (từ 63,4% đến 85,6%). Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ; kiến thức và thực hành; thái độ và thực hành có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp cho ngành y tế địa phương có những giải pháp can thiệp, truyền thông hiệu quả trong công tác phòng, chống SXHD. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sốt xuất huyết Dengue là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra và muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus là trung gian truyền bệnh, trong đó muỗi Aedes aegypti là véc tơ truyền bệnh chính [4]. Bệnh lưu hành trên 100 nước thuộc các khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Trong 50 năm qua, tỷ lệ mắc SXHD đã tăng lên 30 lần với sự gia tăng các vùng nhiễm mới trong những năm gần đây, từ thành thị đến nông thôn. Ước tính có 50 triệu người nhiễm Dengue hàng năm và khoảng 2,5 tỷ người sống trong các vùng có nguy cơ cao về Dengue [41]. Ở Việt Nam, Sốt xuất huyết Dengue là bệnh dịch lưu hành địa phương, nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Bắc Bộ và ven biển miền Trung. Do đặc điểm địa lý, khí hậu khác nhau, ở miền Nam và miền Trung bệnh xuất hiện quanh năm, ở miền Bắc và Tây Nguyên bệnh thường xảy ra từ tháng 4 đến tháng 11. Bệnh SXHD phát triển nhiều nhất vào các tháng 7, 8, 9, 10 trong năm [4]. Ca Sốt xuất huyết Dengue đầu tiên được Gaide ghi nhận ở Việt Nam từ năm 1913 [7]. Trong nhiều năm qua, SXHD đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Công tác phòng, chống SXHD đã được Chính phủ triển khai thành chương trình quốc gia từ năm 1999. Tuy nhiên, những năm gần đây, số mắc và tử vong do SXHD có xu hướng tăng lên và là một trong 10 bệnh truyền nhiễm có số mắc và chết cao nhất trong 26 bệnh truyền nhiễm gây dịch [22]. Năm 2013, cả nước ghi nhận 66.138 trường hợp mắc tại 49 tỉnh/thành phố, 42 trường hợp tử vong, số mắc/100.000 dân của cả nước là 73,7 [6]. Khánh Hòa là một trong những tỉnh có số lượng người mắc Sốt xuất huyết Dengue cao nhất khu vực Miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Mặc dù công tác phòng, chống SXHD đã được ngành y tế địa phương triển khai tích cực, tuy nhiên trong những năm qua, dịch vẫn không có chiều hướng giảm mà đang có xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Trong giai đoạn 2010 - 2012, dịch SXHD đã 2 lần bùng phát tại Khánh Hòa với số mắc cao: năm 2010 có 6.928 ca và năm 2012 là 5.887 ca. Năm 2013 có 6.988 ca mắc, 04 trường hợp tử vong. So với cùng [...]... trung học cơ sở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2014 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2014 2 Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố Nha Trang,. .. của bệnh Sốt xuất huyết Dengue - Nơi sinh sản của muỗi Aedes - Phòng bệnh SXHD - Kiểm soát bệnh SXHD - Ấu trùng của muỗi Aedes - Làm gì khi bị bệnh Thái độ đối với Sốt xuất huyết Dengue - Thái độ về cách phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue - Thái độ về thực hành phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue - Thái độ về ủng hộ các hoạt động phòng bệnh SXHD… Các yếu tố tăng cường - Tiếp cận thông tin về Sốt xuất huyết. .. nào? Và yếu tố nào liên quan đến thực hành phòng bệnh SXHD của các em học sinh trung học cơ sở? Từ đó đưa ra những khuyến nghị và có những giải pháp can thiệp, truyền thông hiệu quả trên nhóm đối tượng này Với những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue và một số yếu tố liên quan của học sinh tại hai trường trung. .. lên, thèm ăn, huyết động ổn định và tiểu nhiều 7 1.1.7 Điều trị bệnh Bệnh Sốt xuất huyết Dengue được chia làm 3 mức độ (theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2009): sốt xuất huyết Dengue, sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, sốt xuất huyết Dengue nặng [3] Điều trị bệnh Sốt xuất huyết Dengue được tiến hành theo hướng dẫn tại Quyết định 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng... gia vào chương trình phòng, chống SXHD, thường xuyên giáo dục, tuyên truyền nâng cao kiến thức và nhận thức về bệnh SXHD cho các em để hình thành nên hành vi mới thực hành phòng, chống bệnh SXHD ở các em 27 1.4 Khung lý thuyết của nghiên cứu Các yếu tố nhân khẩu - xã hội học Kiến thức về Sốt xuất huyết Dengue - Lớp - Tuổi - Giới tính - Số người trong gia đình… - Biểu hiện của bệnh Sốt xuất huyết Dengue. .. trong đó có Sốt xuất huyết Dengue một cách bền vững và hiệu quả” và “Sự tham gia của cộng đồng là một yếu tố quan trọng trong công tác kiểm soát và phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue, và mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc này” [43] Theo các báo cáo của WHO, trong năm 2013 tình hình Sốt xuất huyết Dengue tại các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương tiếp tục diễn biến phức tạp, số mắc tăng... công tác phòng bệnh SXHD: đó là sử dụng đối tượng học sinh cùng tham gia vào công tác phòng bệnh SXHD, mỗi học sinh sẽ tự kiểm tra và diệt lăng quăng tại chính gia đình của mình Để có cơ sở và bằng chứng khoa học khi tiếp cận và huy động sự tham gia của lực lượng này một cách phù hợp và hiệu quả, chúng ta cần phải biết được: kiến thức, thái độ và thực hành về phòng bệnh SXHD của đối tượng học sinh như... xuất huyết Dengue - Tiếp nhận thông tin về Sốt xuất huyết Dengue - Hỗ trợ từ giáo viên - Hỗ trợ từ cán bộ y tế xã/phường… Thực hành kiểm soát và phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue - Loại bỏ nguồn sinh sản của muỗi Aedes; loại bỏ ấu trùng của muỗi Aedes Aegypti - Dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh, nhà ở - Tham gia vào các hoạt động phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue ở cộng đồng - Phòng tránh... tỉnh Khánh Hòa năm 2014 4 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương về Sốt xuất huyết Dengue 1.1.1 Dịch tễ học Bệnh Sốt xuất huyết Dengue là bệnh nhiễm vi rút Dengue cấp tính do muỗi truyền và có thể gây thành dịch lớn Đây là bệnh dịch lưu hành địa phương ở Việt Nam, nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Bắc Bộ và vùng ven biển miền Trung Muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus là trung. .. 70,1%) và nguồn thông tin từ CBYT xã, các nhân viên y tế ấp và các nguồn khác chiếm tỷ lệ thấp hơn [25] 26 Nguyễn Hải Đăng (2012) qua nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue của 399 học sinh THCS ở quận Ô Môn cho thấy: có 85,7% ĐTNC có kiến thức đúng, chỉ có 47,6% ĐTNC có thái độ tích cực và 58,6% ĐTNC có thực hành đạt về phòng, chống bệnh SXHD Nguồn thông tin về phòng, . tiến hành nghiên cứu Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue và một số yếu tố liên quan của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố Nha Trang, tỉnh. tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue và một số yếu tố liên quan của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố Nha Trang,. thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2014. 2. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố Nha Trang,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng, kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết dengue và một số yếu tố liên quan của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa năm 2014, Thực trạng, kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết dengue và một số yếu tố liên quan của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa năm 2014, Thực trạng, kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết dengue và một số yếu tố liên quan của học sinh tại hai trường trung học cơ sở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay