Bài giảng Tiếng Anh lớp 8 - Unit 3 - lesson 6

12 1,264 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 00:16

. UNIT 3 AT HOME LESSON 6 : LANGUAGE FOCUS 1.Vocabulary -( to) empty : -( to) tidy : -( to) sweep: -( to) dust : -( to) fail : -( a) fish tank : -garbage (n): đổ,làm trống. gì) UNIT 3 AT HOME LESSON 6: LANGUAGE FOCUS S + must/have to/has to+ Vinf + Musn’t: điều cấm ( không được làm gì) + Don’t /doesn’t have to ( không phải làm gì) Unit 3 At home Lesson 6: . Ex1P34 1. must/have to tidy 2. have to/must dust 3. must/have to sweep 4. must/have to clean 5. have to/must empty 6. must/have to feed Unit 3 At home Lesson 6: Language focus Answer Ex 2P35 b.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiếng Anh lớp 8 - Unit 3 - lesson 6, Bài giảng Tiếng Anh lớp 8 - Unit 3 - lesson 6, Bài giảng Tiếng Anh lớp 8 - Unit 3 - lesson 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay