HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ RỦI RO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

145 197 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 23:02

BăGIỄOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH NGUYNăTHăTHÙYăLINH HOÀNăTHINăTHăTCăỄNHăGIỄăRIăROă NHMăNỂNGăCAOăCHTăLNGăCAăCUCăKIMăTOÁN BỄOăCỄOăTÀIăCHệNHăTIăCỄCăCỌNGăTYăKIMăTOÁN CăLPăVAăVÀăNHăTIăVITăNAMă LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.HăChíăMinhăậ Nmă2013 BăGIỄOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH NGUYNăTHăTHÙYăLINH HOÀNăTHINăTHăTCăỄNHăGIỄăRIăROă NHMăNỂNGăCAOăCHTăLNGăCAăCUCăKIMăTOÁN BỄOăCỄOăTÀIăCHệNHăTI CÁC CỌNGăTYăKIMăTOỄNă CăLPăVAăVÀăNHăTIăVITăNAMă ChuyênăngƠnh:ăKătoán Mưăs: 60340301 LUNăVNăTHCăSăKINHăT Ngiăhngădnăkhoaăhc:ăPGS.TSăTrnăThăGiangăTơn TP.HăChíăMinhăậ Nmă2013 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đ tài này da trên quá trình nghiên cu trung thc di s c vn ca ngi hng dn khoa hc. ây là đ tài thc s kinh t, chuyên ngành K toán - Kim toán.  tài này cha đc ai công b di bt k hình thc nào và tt c các ngun tham kho đu đc trích dn đy đ. TP. HCM, Ngày tháng nm Tác gi lun vn NguynăThăThùyăLinh LIăCMăN Trong quá trình hoàn thành lun vn này, tôi đư nhn đc nhiu s giúp đ và đóp góp quỦ báu t phía thy cô, bn bè, đng nghip và gia đình. Trc tiên, tôi xin bày t lòng kính trng và bit n sâu sc đn Cô hng dn PGS.TS TrnăThăGiangăTơn đư tn tâm giúp đ, hng dn và cho tôi nhng kinh nghim quỦ báu đ hoàn thành lun vn này. Xin chân thành cm n Quý Thy, Cô đư tham gia ging dy lp cao hc kinh t ca Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh đư cho tôi nhng kin thc nn tng và nhng kinh nghim thc t vô cùng hu ích và quỦ giá. Xin cm n Ban Giám Hiu và Khoa ào to Sau i hc Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh đư to điu kin thun li cho tôi hc tp và nghiên cu trong sut thi gian qua. Xin trân trng cm n ! MCăLC DANHăMCăCỄCăKụăHIU,ăCHăVITăTT DANHăMCăCỄCăBNGăBIU PHNăMăU 1 1. Tính cp thit ca đ tài 2. Mc tiêu ca đ tài 3. Câu hi nghiên cu 4. i tng, phm vi nghiên cu 5. Phng pháp nghiên cu 6. Tng quan v các nghiên cu trc 7. Kt cu ca lun vn CHNGă1: TNGăQUANăVăRIăROăVÀăTHăTCăỄNHăGIỄăRIăROă TRONGăKIMăTOỄNăBỄOăCÁO TÀI CHÍNH 4 1.1 Lchăsă phátătrinăcácăkháiănimăvăriăroăvƠăđánhăgiáăriăroă trongăkimă toán báo cáo tài chính 4 1.1.1 Giai đon hình thành 4 1.1.2 Giai đon phát trin 6 1.1.3 Giai đon hin đi 7 1.2 Tngăquanăvăriăro,ăphngăphápătipăcnădaătrênăriăroăvƠăđánhăgiáăriă roătrongăkimătoánăbáoăcáoătƠiăchính 8 1.2.1 Các khái nim v ri ro 8 1.2.1.1 Ri ro kinh doanh 8 1.2.1.2 Ri ro ca hp đng 9 1.2.1.3 Ri ro có sai sót trng yu 9 1.2.1.4 Ri ro đáng k 10 1.2.1.5 Ri ro kim toán 10 1.2.2 Các b phn ri ro kim toán 11 1.2.3 Phng pháp tip cn kim toán da trên ri ro 12 1.2.3.1 Khái nim và s cn thit ca phng pháp tip cn kim toán da trên ri ro 12 1.2.3.2 Mô hình ri ro tài chính (mô hình ri ro truyn thng) 13 1.2.3.3 Mô hình ri ro kinh doanh 15 1.2.4 ánh giá ri ro kim toán 19 1.2.4.1 Khái nim đánh giá ri ro 19 1.2.4.2 S cn thit ca vic đánh giá ri ro 19 1.3 Cácănghiênă cuă vă riă roă vƠă đánhăgiáă riă roătrongăkimătoánă báoăcáoă tƠiă chính 20 1.3.1 Mi liên h gia ly mu thng kê và mc tiêu kim toán khi xác đnh ri ro (Robert K. Elliott and John R. Roger 1972) 20 1.3.2 Nghiên cu v vic áp dng chin lc tip cn kim toán da vào ri ro kinh doanh (Aasmund Eilifsen,W.Robert Knechel and PhilipWallage 2001) 21 1.3.3 Tính hu hiu ca vic thay đi phng pháp kim toán: t phng pháp kim toán truyn thng sang phng pháp da trên ri ro kinh doanh (Keith Robson, Christopher Humphrey, Rihab Khalifa, Julian Jones 2006) 22 1.3.4 Phng pháp kim toán da trên ri ro kinh doanh: ngun gc, tr ngi và c hi (W. Robert Knechel 2007) 23 1.3.5 Quá trình phát trin các phng pháp tip cn kim toán da trên ri ro (Effrina Prinsloo 2008) 25 1.4 YêuăcuăcaăchunămcăkimătoánăqucătăhinăhƠnhăliênăquanăđnăthătcă đánhăgiáăriăroătrongăkimătoánăbáoăcáoătƠiăchính 26 1.4.1 Chun mc kim toán quc t ISA 200 - Mc tiêu và nguyên tc c bn chi phi kim toán báo cáo tài chính 26 1.4.2 Chun mc kim toán quc t ISA 240 - Gian ln và sai sót 26 1.4.3 Chun mc kim toán quc t ISA 315 - Hiu bit v tình hình kinh doanh, môi trng hot đng đn v và đánh giá ri ro các sai sót trng yu 28 1.4.4 Chun mc kim toán quc t ISA 330 - Th tc ca KTV trong vic đi phó vi nhng ri ro đư lng trc 30 1.4.5 Mi quan h gia các chun mc kim toán liên quan đn th tc đánh giá ri ro 31 CHNGă2: THCă TRNGă ỄNHă GIỄă RIă ROă TRONGă KIMă TOÁN BỄOăCỄOăTÀIăCHệNHăTIăCỄCăCỌNGăTYăKIMăTOỄNăCịăQUYăMỌăVAă VÀăNHăăVITăNAM 34 2.1ăThcătrngăcácăquyăđnhăhinăhƠnhăliênăquanăđnăđánhăgiáăriăro 34 2.1.1 Các chun mc kim toán liên quan đn đánh giá ri ro có hiu lc đn ngày 31 tháng 12 nm 2013 34 2.1.2 Các chun mc kim toán liên quan đn đánh giá ri ro có hiu lc k t ngày 01 tháng 01 nm 2014 36 2.2ăThcătrngăthătcăđánhăgiáăriăroătrongăkimătoánăbáoăcáoătƠiăchínhătiăcácă côngătyăkimătoánăcóăquyămôăvaăvƠănhăăVităNamăhinănay 37 2.2.1 Thc trng đánh giá ri ro ca các công ty kim toán va và nh theo báo cáo tng kt ca Hi Kim toán viên hành ngh Vit Nam 38 2.2.2 Thc trng v th tc đánh giá ri ro ca các công ty kim toán va và nh thông qua kho sát ca ngi vit 42 2.2.2.1 Thc trng v mô hình ri ro 43 2.2.2.2 Thc trng v th tc đánh giá ri ro và các hot đng liên quan : 46 2.2.2.3 Thc trng v phng pháp xác đnh và đánh giá ri ro có sai sót trng yu 58 2.2.2.4 Thc trng v tài liu, h s kim toán liên quan đn đánh giá ri ro 63 2.2.2.5 Thc trng v chng trình kim toán 65 2.3ăánhăgiáăchungăvăthcătrngăđánhăgiáăriăroătrongăcácăcôngătyăkimătoánăvaă vƠănhătiăVităNam 66 2.3.1 u đim 66 2.3.2 Tn ti 66 2.3.3 Nguyên nhân tn ti các hn ch 68 CHNGă3: GIIă PHỄPă HOÀNă THINă THă TCă ỄNHă GIỄă RIă ROă TRONGă KIMă TOỄNă BỄOă CỄOă TÀIă CHệNHă TIă CỄCă CỌNGă TYă KIMă TOỄNăCăLPăCịăQUYăMỌăVAăVÀăNHăTIăVITăNAM 71 3.1ăCácăquanăđimăhoƠnăthinăđánhăgiáăriăro 71 3.2ăGiiăphápăhoƠnăthinăthătcăđánhăgiáăriăroătiăcácăcôngătyăkimătoán có quy môăvaăvƠănh 72 3.2.1 Cn áp dng mô hình ri ro kinh doanh trong đánh giá ri ro 72 3.2.1.1 S cn thit áp dng mô hình ri ro kinh doanh 72 3.2.1.2 Thit k quy trình đánh giá ri ro: 74 3.2.1.3 Mô hình h tr cho công tác đánh giá ri ro kinh doanh 82 3.2.2 Xây dng chng trình kim toán riêng cho tng nhóm ngành ngh, theo tng loi hình doanh nghip 87 3.2.3 S dng phn mm kim toán đ h tr cho công tác đánh giá ri ro 88 3.2.4 Phát trin k thut phân tích phc v cho mc đích đánh giá ri ro 89 3.2.5 Thng xuyên t chc các bui hun luyn, nâng cao k nng, kinh nghim cho đi ng KTV trong vic thc hin các th tc đánh giá ri ro 90 3.2.6 Hoàn thin h thng kim soát cht lng ca công ty 92 3.2.7 Hc tp, tip thu kinh nghim đánh giá ri ro ca quc t bng bin pháp m rng, tng cng hp tác, đng kỦ làm thành viên ca các công ty kim toán quc t có uy tín 94 3.3ăCácăgiiăphápăbătrăkhác 94 3.3.1 Hoàn thin môi trng pháp lỦ và h thng vn bn pháp lut v k toán - kim toán 95 3.3.2 Nâng cao vai trò và s h tr ca Hi kim toán viên hành ngh Vit Nam (VACPA) 96 3.3.2.1 Tng cng thc hin kim soát cht lng dch v kim toán 96 3.3.2.2 Nâng cao cht lng ca các bui cp nht kin thc đ trang b và cp nht đy đ kin thc, k nng, kinh nghim cho đi ng KTV trong vic thc hin các th tc đánh giá ri ro. 97 3.3.2.3 Tng cng vai trò kim soát đ giàm thiu vic cnh tranh thông qua gim giá phí và đa ra bin pháp x lỦ đi vi công ty kim toán và kim toán viên 97 3.3.2.4 Phát trin chng trình kim toán mu và xây dng thành chng trình phn mm kim toán 98 3.3.2.5 Son tho và xây dng tài liu hng dn Chun mc kim toán Vit Nam 99 KTăLUN TÀIăLIUăTHAMăKHO PHăLC DANHăMCăCỄCăKụăHIU ậ CHăVITăTT 1. BCKT Báo cáo kim toán 2. BCTC Báo cáo tài chính 3. CTKT Chng trình kim toán 4. ISA Chun mc kim toán quc t 5. KSNB Kim soát ni b 6. KTV Kim toán viên 7. VACPA Hi kim toán viên hành ngh Vit Nam 8. VSA Chun mc kim toán Vit Nam [...]... 1 , n ông tin v các K , ng lên Ngoài ra, h cho phép KTV Theo ph ê nhìn quy trì quá trì án, giúp cho KTV có cái án KTV các nhóm công ty 2 2 ngh toán không - - toán báo cáo tài chính cho Nam 3 4 5 : áp hoà báo cáo tài chí ác cô nh giá oán á các c án 3 toán lên , n là b 6 cáo tài chính , KTV không 4 CÁO TÀI CHÍNH 1.1 L toán báo cáo tài chính 1.1.1 án BCTC sang xá í BCTC á và ý trên các khí êu này,... khô là các sai sót nghiê á à ê á á à à à án trong giai án à mô à án á úng và à à à tà át và à KTV nh giá à khá à KTV áp án KTV nh giá cá hình thà án á ó 6 nh giá ình nh giá hà àng, KTV dù ác nhâ àl trình giai ên môn BCTC và KTV giai át thông qua quá nh giá tí á á và toá á BCTC 1.1.2 á ô ày và án chí ác á nâ ác nguyê áng 11/1991 à á á và ban hành á ày, cá ê giai nh giá án báo à các quy án báo cáo tài. .. "Top - Down" các BCTC, ph o kinh doanh doanh xem xét mà các ph ph 1.3.4 Knechel 2007) ph kinh ng 24 Knechel ph dù ch a có các o , tính và ph nhau Knechel trong , quá trình ng tr m yêu KTV Chính n ph các thá ph này chính ng pháp ; các , KTV v ( BCTC thông tin khác) Các chính quen 25 làm vì và 1.3.5 (Effrina Prinsloo 2008) các ph pháp ng N Các Prinsloo và các ng góp vào quá trình hoàn ng pháp... ISA 250 phá cáo tài chính ISA 300 án ISA 310 tình hình kinh doanh ISA 400 ánh giá à á ê vai trò trung tâm á do KTV và cô á án ét không thí án còn có ê KTV ách hàng án thích ó ó áo cáo tài ó toán và á và 7 à án gây ra, sai sót và ày có à á á ác KTV là phá ìn chung ISA 400 trong giai à ót và g à quan tâm ên BCTC ô à doanh, tì kinh à 1.1.3 hà ác công ty hàng ô cá á ành Liên quan á ê và ét và ô hì ành... doanh xác 1.2.4.2 án thì và ách hàng tuy có ó ó 20 ó áp lý à hà á nh ó tình hình tài chí ánh trách ách à có ê 1.3 Các chính 1.3.1 khi (Robert K Elliott and John R Roger 1972) mô hình ng và 21 (mô h Elliott và Rogers án ê, liê ê không á g rãi án Elliott và Rogers ô hì toán trong khi BCTC là à alpha ( ) và sai sót khi BCTC à ( )( án), và 1.3.2 Nghiên kinh doanh (Aasmund Eilifsen,W.Robert Knechel and PhilipWallage... ê nh giá à hình thà áy tính Chính ê át ày là ì ó à ên khá án Vào á Cá ày yê à á à KTV é rong quá trì ì án à ánh ó à cá ày, ban hành cá y ban Khái PA) SAS Phá á oàn các nhà á à à á (IFAC) , tháng 10/1977, Liên Trong IFAC, có 5 ách cá á trá à ác nguyê á á à à ành, có các nguyê ê nh giá án nh giá có liên quan án và cá á án à ánh giá m tà át và tác ó á án án là à KTV có các thông tin tài chính và ét... qua, các công ty , khi , KTV xem xét các theo N hình kinh doanh thông qua là KTV ; tr phân tích 22 cung 1.3.3 (Keith Robson, Christopher Humphrey, Rihab Khalifa, Julian Jones 2006) này và cho ( ph ) Ph BCTC giúp phân tích và toán ng pháp kinh doanh khách hàng thông báo các Nói cách khác, ph ra ng cho 23 thông qua t này , trong khi ph ng pháp thì kinh doanh giúp , ng trình ph pháp này doanh và Ph... ài chí ô àng và át Nê à ké ng hàng 8 Theo này, trong môi tr do , mà còn V , KTV nh giá n 4, toán và ban quan liên nh giá ISA 315 - tình hình kinh doanh, mô và i ro các sai só ISA 330 - KTV ó án khác liên quan úp KTV có nh giá nhâ í ISA 200, ISA 240 và 1.2 1.2.1 1.2.1.1 i ro 9 : - 1.2.1.2 1.2.1.3 Sai sót: BCTC BCTC BCTC BCTC; 10 BCTC BCTC - BCTC; à thông tin BCTC BCTC BCTC 1.2.1.4 KTV toán 1.2.1.5... KTV BCTC 11 1.2.2 C có liên quan tài kho BCTC Tuy BCTC KTV 12 KTV KTV 1.2.3 1.2.3.1 Ph ng pháp k , , c N , , 13 Nh ph 1.2.3.2 AR = IR * CR * DR DR = AR IR * CR IR KTV M tài chính KTV KTV 14 KTV KTV KTV là KTV ính ày - nh giá ên, KTV án có á à á cá - à - KTV - ùng, KTV ành nh giá nh giá BCTC và cho á a cá ác ào nh giá àng và ình và á ó át 15 nên 1.2.3.3 M tài chính: KTV - pháp này, KTV KTV khô... Tuy nhiên trong công k - 17 p KTV KTV BCTC KTV KTV ê trong giai KTV án, mà ác cô à khâu í ú án vì án là ô á án là ìm 18 á í án Khô ách hàng , mô KTV có à á á à à khách hàng có tham gia à qua y á KTV ó ùng cá à và KTV Chính vì ác cô KTV H KTV cách doanh ngh KTV ti án ít áp 19 tr n và có c h khác cho khách hàng nh t KTV phi tài chính nh t Nguy c sau: các KTV KTV qua gian - Khi KTV KTV a ra các xét liên . cáo tài chính ti các công ty kim toán đc lp va và nh ti Vit Nam. -  xut mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác đánh giá ri ro trong kim toán báo cáo tài chính cho các công ty. 2.2ăThcătrngăthătc đánh giá ri ro trongăkim toán báo cáo tƠi chính ti các công ty kim toán cóăquyămôăvaăvƠănhăăVit Nam hinănay 37 2.2.1 Thc trng đánh giá ri ro ca các công ty kim toán va và. tc đánh giá ri ro trong kim toán báo cáo tài chính ti các công ty kim toán đc lp có quy mô va và nh ti Vit Nam Chng 3: Gii pháp hoàn thin th tc đánh giá ri ro trong kim toán
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ RỦI RO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF, HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ RỦI RO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF, HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ RỦI RO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay