Giáo án hinh 10 ban cơ bản 2014 2015

112 326 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 17:16

AB Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Ngày soạn: 20/8/2014 Chương I: VECTƠ Tiết dạy: 01 Bàøi 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA I. MỤC TIÊU: Kiến thức: − Nắm được đònh nghóa vectơ và những khái niệm quan trọng liên quan đến vectơ như: sự cùng phương của hai vectơ, độ dài của vectơ, hai vectơ bằng nhau, … − Hiểu được vectơ 0 là một vectơ đạc biệt và những qui ước về vectơ 0 r . Kó năng: − Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau, biết dựng một vectơ bằng vectơ cho trước và có điểm đầu cho trước. Thái độ: − Rèn luyện óc quan sát, phân biệt được các đối tượng. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học. Học sinh: SGK, vở ghi. Đọc trước bài học. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức: Kiểm tra só số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vectơ • Cho HS quan sát hình 1.1. Nhận xét về hướng chuyển động. Từ đó hình thành khái niệm vectơ. • Giải thích kí hiệu, cách vẽ vectơ. H1. Với 2 điểm A, B phân biệt có bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B? H2. So sánh độ dài các vectơ AB và BA uuur uuur ? • HS quan sát và cho nhận xét về hướng chuyển động của ô tô và máy bay. Đ. AB và BA uuur uuur . Đ2. AB BA = uuur uuur I. Khái niệm vectơ ĐN: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. • AB có điểm đầu là A, điểm cuối là B. • Độ dài vectơ AB được kí hiệu là: | |= AB. • Vectơ có độ dài bằng 1 đgl vectơ đơn vò. • Vectơ còn được kí hiệu là a,b,x,y r r r r , … Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng • Cho HS quan sát hình 1.3. • Đường thẳng đi qua điểm đầu 1 1 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Nhận xét về giá của các vectơ H1. Hãy chỉ ra giá của các vectơ: AB,CD,PQ,RS uuur uuur uuur uuur , …? H2. Nhận xét về VTTĐ của các giá của các cặp vectơ: a) AB và CD uuur uuur b) PQ và RS uuur uuur c) EF và PQ uuur uuur ? • GV giới thiệu khái niệm hai vectơ cùng hướng, ngược hướng. H3. Cho hbh ABCD. Chỉ ra các cặp vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng? H4. Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ AB và BC uuur uuur có cùng hướng hay không? Đ1. Là các đường thẳng AB, CD, PQ, RS, … Đ2. a) trùng nhau b) song song c) cắt nhau Đ3. AB và AC uuur uuur cùng phương AD và BC uuur uuur cùng phương AB và DC uuur uuur cùng hướng, … Đ4. Không thể kết luận. và điểm cuối của một vectơ đgl giá của vectơ đó. ĐN: Hai vectơ đgl cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. • Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng. • Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng ⇔ AB và AC uuur uuur cùng phương. Ví d ụ: Cho hbh ABCD. Chỉ ra các cặp vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng? Hoạt động 3: Củng cố • Nhấn mạnh các khái niệm: vectơ, hai vectơ phương, hai vectơ cùng hướng. • Cho HS làm Câu hỏi trắc nghiệm: • Các nhóm thực hiện yêu cầu và cho kết quả d). • Câu hỏi trắc nghiệm: Cho hai vectơ AB và CD uuur uuur cùng phương với nhau. Hãy chọn câu trả lời đúng: a) AB uuur cùng hướng với CD uuur b) A, B, C, D thẳng hàng c) AC uuur cùng phương với BD uuur 2 2 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản d) BA uuur cùng phương với CD uuur 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Bài 1, 2 SGK − Đọc tiếp phần còn lại của bài “Vectơ” 3 3 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Ngày soạn: 22/8/2014 Tiết dạy: 02 Bàøi 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA (tiếp) I. MỤC TIÊU: Kiến thức: − Nắm được đònh nghóa vectơ và những khái niệm quan trọng liên quan đến vectơ như: sự cùng phương của hai vectơ, độ dài của vectơ, hai vectơ bằng nhau, … − Hiểu được vectơ 0 r là một vectơ đạc biệt và những qui ước về vectơ 0 r . Kó năng: − Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau, biết dựng một vectơ bằng vectơ cho trước và có điểm đầu cho trước. Thái độ: − Rèn luyện óc quan sát, phân biệt được các đối tượng. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học. Học sinh: SGK, học bài cũ và làm bài tập. Đọc trước bài học. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức: Kiểm tra só số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: H. Thế nào là hai vectơ cùng phương? Cho hbh ABCD. Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng phương, cùng hướng? Đ. AB và DC uuur uuur cùng hướng, … 3. Giảng bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hai vectơ bằng nhau 4 4 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản • Từ KTBC, GV giới thiệu khái niệm hai vectơ bằng nhau. • GV hướng dẫn HS cách dựng một véc tơ = véc tơ cho trước H1. Cho hbh ABCD. Chỉ ra các cặp vectơ bằng nhau? H2. Cho ∆ABC đều. Hỏi AB BC = uuur uuur ? H3. Gọi O là tâm của hình lục giác đều ABCDEF. 1) Hãy chỉ ra các vectơ bằng OA uuur , OB uuur , …? 2) Đẳng thức nào sau đây là đúng? a) AB CD= uuur uuur b) AO DO = uuur uuur c) BC FE= uuur uuur d) OA OC= uuur uuur HS nghe, hiểu và ghi nhớ kiến thức Đ1. AB DC = uuur uuur , … Đ2. Không. Vì không cùng hướng. Đ3. Các nhóm thực hiện 1) OA CB DO EF= = = uuur uuur uuur uuur …. 2) c) và d) đúng. III. Hai vectơ bằng nhau Hai vectơ avà b r r đgl bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu a b= r r . Chú ý: Cho a r , O. ∃ ! A sao cho OA a = uuur r . • Ví dụ VD1). Cho hbh ABCD. Chỉ ra các cặp vectơ bằng nhau? VD2). Gọi O là tâm của hình lục giác đều ABCDEF. 1) Hãy chỉ ra các vectơ bằng OA uuur , OB uuur , …? 2) Đẳng thức nào sau đây là đúng? a) AB CD = uuur uuur b) AO DO = uuur uuur c) BC FE = uuur uuur d) OA OC = uuur uuur Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vectơ – không • GV giới thiệu khái niệm vectơ – không và các qui ước về vectơ – không. H. Cho hai điểm A, B thoả: AB BA = uuur uuur . Mệnh đề nào sau đây là đúng? a) AB uuur không cùng hướng với BA uuur . Đ. Các nhóm thảo luận và cho kết quả b). IV. Vectơ – không • Vectơ – không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, kí hiệu 0 r . • 0 AA = uuur r , ∀ A. • 0 r cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ. • 0 r = 0. • A ≡ B ⇔ AB 0= uuur r . 5 5 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản b) AB 0= uuur r . c) AB uuur > 0. d) A không trùng B. Hoạt động 3: Củng cố • Nhấn mạnh các khái niệm hai vectơ bằng nhau, vectơ – không. • Câu hỏi trắc nghiệm. Chọn phương án đúng: 1) Cho tứ giác ABCD có AB DC= uuur uuur . Tứ giác ABCD là: a) Hình bình hành b) Hình chữ nhật c) Hình thoi d) Hình vuông 2) Cho ngũ giác ABCDE. Số các vectơ khác 0 r có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác bằng: a) 25 b) 20 c) 16 d) 10 • Các nhóm thảo luận và cho kết quả: 1) a 2) b 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Bài 2, 3, 4 SGK 6 6 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Ngày soạn: 30/8/2014 Tiết 03 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Kiến thức: − Nắm được đònh nghóa vectơ và những khái niệm quan trọng liên quan đến vectơ như: sự cùng phương của hai vectơ, độ dài của vectơ, hai vectơ bằng nhau, … − Hiểu được vectơ 0 r là một vectơ đạc biệt và những qui ước về vectơ 0 r . Kó năng: − Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau, biết dựng một vectơ bằng vectơ cho trước và có điểm đầu cho trước. Thái độ: − Rèn luyện óc quan sát, phân biệt được các đối tượng. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học. Học sinh: SGK, học bài cũ và làm bài tập. Đọc trước bài học. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức: Kiểm tra só số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: CH : Nhắc lại khái niệm hai véc tơ cùng phương, cùng hướng Đ: 3) Bài mới HĐ của Giáo viên HĐ của HS Nội dung HĐ 1: Củng cố KN 2 véc tơ cùng phương, cùng hướng GV cho HS trả lời nhanh bài tập 1 HS xem lại bài tập đã chuẩn bị và trả lời *) BT1 (sgk tr 7) KQ: a) Đúng b) Đúng GV cho thêm bài tập trong sách bài tập * Hãy vẽ AB , AC trong các trường hợp sau. Từ đó suy ra VTTĐ của 3 điểm A, B, C: a) AB và AC cùng hướng, ACAB > b) AB và AC ngược hướng HS thực hiện theo hướng dẫn của GV: a) A C B A, B, C thẳng hàng b) C A B A, B, C thẳng hàng c) C B A A, B, C thẳng hàng Bài 1.6/10 SBT a) AB và AC cùng hướng ⇒ AB cùng phương với AC . Vì AB và AC cùng điểm đầu A nên 3 điểm A, B, C thẳng hàng b) AB và AC ngược hướng ⇒ AB cùng phương với AC . Vì AB và AC cùng điểm đầu A nên 3 điểm A, B, C thẳng hàng 7 7 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản c) AB và AC cùng phương c) CM tương tự HĐ 2: Củng cố khái niệm hai véc tơ bằng nhau Giải bài tập 3/7 SGK; 1.7/10 SBT . GV hướng dẫn * Vẽ hình bình hành ABCD * ABCD là hình bình hành suy ra vò trí tương đối và độ dài của AB và DC? *    = CDAB CDAB // suy ra mối liên hệ giữa AB và DC  Chứng minh chiều ⇐ : * Theo đònh nghóa hai vectơ bằng nhau thì AB = DC suy ra được điều gì? * AB và DC cùng hướng suy ra vò trí tương đôí của AB và CD? * CDAB = suy ra độ dài của AB và CD?  Chứng minh chiều ⇒ : A B D C * ABCD là hình bình hành    = ⇒ CDAB CDAB // * DCAB CDAB CDAB =⇒    = //  Chứng minh chiều ⇐ : * AB = DC      = ⇔ DCAB DCAB; * AB và DC cùng hướng ⇒ AB // CD (1) * ⇒= CDAB AB = CD (2) Từ (1) và (2) suy ra ABCD là hình bình hành Bài 3/7 SGK. CMR: ABCD là hình bình hành ⇔ AB = DC  Chứng minh chiều ⇒ : * ABCD là hình bình hành    = ⇒ CDAB CDAB // * DCAB CDAB CDAB =⇒    = //  Chứng minh chiều ⇐ : * AB = DC ⇔ AB , DC cùng hướng và DCAB = * AB và DC cùng hướng ⇒ AB // CD (1) * CDAB = ⇒ AB = CD (2) Từ (1) và (2) suy ra ABCD là hình bình hành * Vẽ hình bình hành ABCD * Hãy dựng BAAM = N P M A Q B D C * Dựng BAAM = + Qua A dựng đường thẳng d Bài 1.7 (SBT, tr 10) Cho hbh ABCD. Dựng BAAM = , DAMN = , DCNP = , BCPQ = . Chứng minh rằng 0=AQ 8 8 cùng hướng Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản * Tương tự hãy dựng DAMN = , DCNP = , BCPQ = * Chứng minh 0=AQ trùng với giá của vectơ BA vì hai vectơ BA và AM có chung điểm A + Lấy điểm M trên đường thẳng d sao cho BAAM = * Dựng tương tự * Chứng minh 0=AQ Theo hình vẽ ta thấy A ≡ Q. Theo đònh nghóa vectơ – không suy ra 0=AQ 4. Củng cố toàn bài: u cầu HS nắm vững đn vec tơ, khái niệm hai véc tơ cùng phương, hai véc tơ bằng nhau 9 9 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản 5 Dặn dò: Học bài cũ, xem lại các bài tập đã chữa và đọc trước bài “Tồng và hiệu của hai véc tơ”Ngày soạn: 10/9/014 Tiết dạy: 04 Bàøi 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ I. MỤC TIÊU: Kiến thức: − Nắm được các tính chất của tổng hai vectơ, liên hệ với tổng hai số thực, tổng hai cạnh của tam giác. − Nắm được hiệu của hai vectơ. Kó năng: − Biết dựng tổng của hai vectơ theo đònh nghóa hoặc theo qui tắc hình bình hành. − Biết vận dụng các công thức để giải toán. Thái độ: − Rèn luyện tư duy trừu tượng, linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Đồ dùng dạy học. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức vectơ đã học. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức: Kiểm tra só số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: H. Nêu đònh nghóa hai vectơ bằng nhau. Áp dụng: Cho ∆ABC, dựng điểm M sao cho: AM BC= uuuur uuur . Đ. ABCM là hình bình hành. 3. Giảng bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về Tổng của hai vectơ H1. Cho HS quan sát h.1.5. Cho biết lực nào làm cho thuyền chuyển động? • GV hướng dẫn cách dựng vectơ tổng theo đònh nghóa. Chú ý: Điểm cuối của AB uuur trùng với điểm đầu của BC uuur . H2. Tính tổng: a) AB BC CD DE + + + uuur uuur uuur uuur b) AB BA + uuur uuur Đ1. Hợp lực F ur của hai lực 1 2 F và F uur uur . Đ2. Dựa vào qui tắc 3 điểm. a) AE uuur b) 0 r I. Tổng của hai vectơ a) Đònh nghóa: Cho hai vectơ avà b r r . Lấy một điểm A tuỳ ý, vẽ AB a,BC b= = uuur uuur r r . Vectơ AC uuur đgl tổng của hai vectơ avà b r r . Kí hiệu là a b+ r r . b) Các cách tính tổng hai vectơ: + Qui tắc 3 điểm: AB BC AC + = uuur uuur uuur + Qui tắc hình bình hành: 10 10 [...]... tâm tam giác r r r r a+ b ≤ a + b + Hoạt động 3: Củng cố • HS nhắc lại 4 BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 14 14 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản 15 15 Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Vũ Thị Như Ngày soạn: 15/9 /2014 Tiết dạy: 06 Bàøi 2: BÀI TẬP TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ I MỤC TIÊU: Kiến thức: − Củng cố các kiến thức đã học... SL % 8,0 – 10 SL % IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 28 28 Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Ký duyệt Ngày: Vũ Thị Như Lê Thái Ngọc 29 29 Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Vũ Thị Như Tiết dạy: 10 Bàøi 4:... điểm của AB, 17 17 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản ta cór ur r : u u u IA + IB = 0 A B ur +ur IA IB=0 u u AI = BI C ur u D ur u AI = −IB 4 BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Làm tiếp các bài tập còn lại − Đọc trước bài “Tích của vectơ với một số” 18 18 Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Vũ Thị Như Ngày soạn: 30/9 /2014 Tiết dạy: Bàøi 3 : 07 TÍCH... uu u = AB, v = AC AM theo Hoạt động 5: Củng cố 24 24 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản • Nhấn mạnh cách giải các dạng toán 4 BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Làm tiếp các bài tập còn lại − Đọc trước bài "Hệ trục toạ độ" Ký duyệt Ngày: 25 25 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Tiết dạy: 9 KIỂM TRA MỘT TIẾT I MỤC TIÊU: Kiến thức: − Củng... hoán) r r) r r ( r r) (a+b +c =a+ b+c r r r r r a+0 = 0+a = a Nhận xét? Hoạt động 3: Củng cố • Nhấn mạnh các cách xác đònh vectơ tổng: (quy tắc hình bình hành và quy tắc 3 điểm) • Mở rộng cho tổng của nhiều vectơ 4 BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Bài 1, 2, 3, 4 SGK 11 11 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản 12 12 Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản. .. Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản u u uu r uu ur Câu 7 (3 điểm) Cho ∆ABC và điểm M thoả hệ thức: u ur 1 u u 2 u u uu ur ur AM = AB + AC 3 3 BM = 2MC a) Chứng minh rằng: b) Gọi BN là trung u ur n của ∆ABC, Iu u trung điểm của BN tuyế u u u u là uu ur u r u r Chứng minh rằng: MA + 2MB + MC = 4MI 27 27 Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản. .. bình hành a) G b) D(6; 4) 34 34 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản 4 BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Bài 6, 7, 8 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ký duyệt Ngày: Lê Thái Ngọc 35 35 Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Vũ Thị Như Tiết dạy: 12 BÀI TẬP HỆ TRỤC... u chứng r minh) ur u ur uu uu uu ur ur AB + AD AB + AD AC Có =? =             Do  AB + AD + AC = AC đó   + AC    = 2AC 22 22 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Ngày soạn: 6 /10/ 2014 Tiết dạy: 08 Bàøi 3: BÀI TẬP TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: − Củng cố đònh nghóa và các tính chất của phép nhân vectơ với một số − Sử dụng... và các tính chất Điều kiện để hai véc tơ cùng phương 5 BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Bài 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SGK Tr 17 − Ơn tập kiến thức đã học, chuẩn bị kiểm tra một tiết 21 21 Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Vũ Thị Như Ngày soạn: Tiết dạy: 08 Bàøi 3: BÀI TẬP TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ I MỤC TIÊU: Ký duyệt Kiến thức: Ngày: − Củng cố đònh nghóa và các tính chất của phép nhân.. .Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Vũ Thị Như H3 Cho hình bình hành Đ3 u u u u u u u u u u ur ur ur ur ur ABCD u u nu u u u Chứ g minh: r AB + AD = AB + BC = AC ur ur u AB + AD = AC uu uu uu ur ur ur AB . 4 SGK. 11 11 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản 12 12 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Ngày soạn: 11/9/2014. 9, 10. 14 14 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản 15 15 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản Ngày soạn: 15/9/2014. mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hai vectơ bằng nhau 4 4 Vũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ BảnVũ Thị Như Giáo án Hình Học 10 Cơ Bản • Từ KTBC,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hinh 10 ban cơ bản 2014 2015, Giáo án hinh 10 ban cơ bản 2014 2015, Giáo án hinh 10 ban cơ bản 2014 2015, IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn