Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam

119 645 3
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 16:33

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN HI MINH NHÂN NGHIÊN CU CÁC YU T NH HNG N QUYT NH MUA MÁY TÍNH BNG CA KHÁCH HÀNG TI VIT NAM LUN VN THC S KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH- NM 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN HI MINH NHÂN NGHIÊN CU CÁC YU T NH HNG N QUYT NH MUA MÁY TÍNH BNG CA KHÁCH HÀNG TI VIT NAM Chuyên ngành: Qun tr Kinh doanh Mã Ngành: 60340102 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC TS. HOÀNG LÂM TNH THÀNH PH H CHÍ MINH- NM 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam oan lun vn “Nghiên cu các yu t nh hng n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam” là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Ngoi tr các ni dung tham kho t các công trình khác nh ã nêu rõ trong lun vn, các s liu thu thp c và kt qu nghiên cu trình bày trong  tài này là trung thc, tôi xin hoàn toàn chu trách nhim v ni dung ca  tài nghiên cu này. Tp. H Chí Minh, ngày tháng nm 2013 Tác gi NGUYN HI MINH NHÂN MC LC LI CAM OAN I DANH MC CÁC T VIT TT V DANH MC CÁC BNG BIU VI DANH MC CÁC HÌNH V VÀ  TH VII TÓM T  T VIII CHNG 1: TNG QUAN V  TÀI NGHIÊN CU 1 1.1 LÝ DO CHN  TÀI 1 1.2 MC TIÊU NGHIÊN CU 2 1.3 I TNG VÀ PH M VI NGHIÊN CU 2 1.4 PHNG PHÁP NGHIÊN CU 2 1.5 Ý NGH!A TH∀C TIN C#A  TÀI 3 1.6 KT C∃U LU%N V&N 4 CHNG 2 C S∋ LÝ THUYT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CU 5 2.1 HÀNH VI TIÊU DÙNG 5 2.1.1 Khái nim hành vi ngi tiêu dùng 5 2.1.2 Các yu t nh hng n hành vi tiêu dùng 7 2.1.3 Tm quan trng ca vic nghiên cu hành vi ngi tiêu dùng 11 2.2 QUYT NH MUA SM C#A NGI TIÊU DÙNG 11 2.2.1 Quá trình thông qua quyt nh mua sm 11 2.2.2 Các yu t nh hng n quyt nh mua sm 16 2.2.2.1 Quan i(m ca Philip Kotler 16 2.2.2.2 Quan i(m ca Sheth, Nemman and Gross 19 2.2.2.3 Mô hình nghiên cu ca Nguy)n Lu Nh Th∗y (2012) 20 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CU  XU∃T 21 2.3.1 Th trng máy tính bng ti Vit Nam 21 2.3.2  xut mô hình nghiên cu các yu t nh hng n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti TPHCM 22 TÓM TT CHNG 2 25 CHNG 3 PHNG PHÁP NGHIÊN CU 26 3.1 THIT K NGHIÊN CU 26 3.1.1 Nghiên cu s b 26 3.1.2 Nghiên cu chính thc 27 3.1.3 Quy trình nghiên cu 28 3.2 IU CH+NH THANG O 30 3.2.1 Thang o Giá Tr Hình nh 30 3.2.2 Thang o Giá Tr Cht Lng 31 3.2.3 Thang o Giá Tr Tính Theo Giá C 31 3.2.4 Thang o Giá Tr Nhân S 32 3.2.5 Thang o Giá Tr Cm Xúc 33 3.2.6 Thang o Giá Tr Xã Hi 33 3.2.7 Thang o Quyt nh Mua Máy Tính Bng ca khách hàng 34 3.3 ÁNH GIÁ S B, THANG O 35 3.3.1 Kim nh bng h s tin cy Cronbach’s Alpha 35 3.3.2 Phân tích nhân t khám phá EFA 36 TÓM TT CHNG 3 38 CHNG 4: KT QU NGHIÊN CU 39 4.1 THÔNG TIN M−U NGHIÊN CU 39 4.2 ÁNH GIÁ THANG O THÔNG QUA PHÂN TÍCH NHÂN T VÀ H. S CRONBACH’S ALPHA. 40 4.2.1 ánh giá thang o bng h s tin cy Cronbach’s alpha 40 4.2.2 Kt qu phân tích nhân t EFA 42 4.2.3 Phân tích nhóm nhân t tác ng n quyt nh mua ca khách hàng 43 4.2.4 Phân tích nhân t quyt nh mua ca khách hàng 46 4.3.1 Kim tra h s tng quan gia các bin 47 4.3.2 Xây dng phng trình hi qui 48 4.3.3 ánh giá và kim nh mc  phù hp ca mô hình 49 4.3.4 Kim nh các gi thuyt nghiên cu 52 4.4 PHÂN TÍCH S∀ NH H∋NG C#A CÁC BIN NH TÍNH N QUYT NH MUA MÁY TÍNH BNG C#A KHÁCH HÀNG 53 4.4.1 nh hng ca gii tính n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 53 4.4.2 nh hng ca  tui n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 54 4.4.3 nh hng ca hc vn n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 55 4.4.4 nh hng ca thu nhp n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 56 TÓM TT CHNG 4 57 CHNG 5: KT LU%N VÀ M,T S HÀM Ý 58 5.1 TÓM TT KT QU CHÍNH VÀ M,T S HÀM Ý 58 5.1.1 Kt qu chính ca  tài 58 5.1.2 Mt s hàm ý cho các nhà qun lý 59 5.2 H N CH C#A  TÀI VÀ H/NG NGHIÊN CU TIP THEO 61 TÀI LI.U THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT ANOVA : Analysis of Variance - Phân tích ph0ng sai CL : Giá tr ch1t l2ng CX : Giá tr cm xúc EFA : Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân t khám phá HA : Giá tr hình nh KMO : H s Kaiser – Mayer – Olkin NS : Giá tr nhân s3 Q : Quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng Sig : Observed significance level - Mc ý ngh4a quan sát SPSS : Statistical Package for the Social Sciences - Ph5n m6m thng kê cho khoa h7c xã h8i TG : Giá tr tính theo giá c T-Test : Independent – Sample T-Test - Ki(m nh gi thuyt v6 s3 b9ng nhau gi:a hai trung bình m;u tr<ng h2p m;u 8c l=p VIF : Variance inflation factor - H s phóng i ph0ng sai XH : Giá tr xã h8i DANH MC CÁC BNG BIU Trang Bng 3.1: Thang o giá tr hình nh 30 Bng 3.2: Thang o giá tr ch1t l2ng 31 Bng 3.3: Thang o giá tr tính theo giá c 32 Bng 3.4: Thang o giá tr nhân s3 32 Bng 3.5: Thang o giá tr cm xúc 33 Bng 3.6: Thang o giá tr xã h8i 34 Bng 3.7: Thang o quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 34 Bng 3.8: Kt qu ki(m nh Cronbach’s Alpha ca thang o s0 b8. 35 Bng 4.1: Kt qu ki(m nh thang o b9ng Cronbach’s alpha 40 Bng 4.2: Kt qu ma tr=n nhân t xoay 44 Bng 4.3: Phân tích nhân t quyt nh mua ca khách hàng 46 Bng 4.4: Ma tr=n h s t0ng quan 48 Bng 4.5: Ch> tiêu ánh giá 8 phù h2p ca mô hình 50 Bng 4.6: Kt qu phân tích h?i qui 51 Bng 4.7: Bng kt qu ki(m nh T-Test nh hng ca gi≅i tính n quyt nh mua máy tính bng 53 Bng 4.8: Bng kt qu ki(m nh nh hng ca 8 tuΑi n quyt nh mua máy tính bng 54 Bng 4.9: Bng kt qu ki(m nh nh hng ca h7c v1n n quyt nh mua máy tính bng 55 Bng 4.10: Bng kt qu ki(m nh nh hng ca thu nh=p n quyt nh mua máy tính bng 56 DANH MC CÁC HÌNH V VÀ  TH Trang Hình 2.1: Mô hình hành vi ca ng<i mua sΒm 06 Hình 2.2: Mô hình chi tit các yu t nh hng n hành vi mua sΒm 07 Hình 2.3: Mô hình các giai on ca quá trình thông qua quyt nh mua sΒm 12 Hình 2.4: Các b≅c ánh giá các l3a ch7n n quyt nh mua sΒm 15 Hình 2.5: Các yu t quyt nh giá tr dành cho khách hàng 17 Hình 2.6: NΧm giá tr nh hng n hành vi tiêu dùng ca khách hàng 19 Hình 2.7: Mô hình các yu t nh hng n quyt nh mua xe gΒn máy tay ga ca ngi dân TPHCM 21 Hình 2.8: Mô hình nghiên cu 6 ngh ca tác gi 23 Hình 3.1: Quy trình nghiên cu 29 TÓM T  T Nghiên cu này nhm mc ích nghiên cu các yu t nh hng n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam. Da trên nhng thang o c nhiu tác gi trong và ngoài nc nghiên cu và qua quá trình nghiên cu s b, tác gi  xut mô hình nghiên cu bao gm (1) Giá tr hình nh, (2) Giá tr cht lng, (3) Giá tr tính theo giá c, (4) Giá tr nhân s, (5) Giá tr cm xúc và (6) Giá tr xã hi. Nghiên cu chính thc c thc hin bng phng pháp nh lng vi 258 bng kho sát các khách hàng mua máy tính bng ti Tp.HCM.  kim nh thang o các yu t nh hng n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam, tác gi tin hành ánh giá thang o bng h s Cronbach’s Alpha và phân tích nhân t khám phá. Kt qu kim nh thang o lng cho thy, các thang o trong nghiên cu u t  tin cy và giá tr cho phép. Qua phân tích hi qui, có 5 gi thuyt c chp nhn: (1) Giá tr hình nh, (2) Giá tr cht lng, (3) Giá tr tính theo giá c, (4) Giá tr cm xúc và (5) Giá tr xã hi có tác ng n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam. Nghiên cu cng xem xét có s khác bit v quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam i vi gii tính, hc vn,  tui, thu nhp hay không. Kt qu nghiên cu ca  tài giúp cho các nhà qun lý ca các công ty kinh doanh, sn xut máy tính bng có thêm cái nhìn sâu s c, toàn din hn v các yu t nh hng n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng, hiu rõ nhng yu t nào thc s làm gia tng quyt nh mua s m ca khách hàng. Trên c s ó, các công ty kinh doanh, sn xut máy tính bng có th hoch nh chin lc kinh doanh mt cách hiu qu hn. [...]... MUA MÁY TÍNH BNG C#A KHÁCH HÀNG 53 4.4.1 nh h ng c a gii tính n quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng 4.4.2 nh h 53 ng c a  tui n quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng 4.4.3 nh h 54 ng c a h c vn n quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng 4.4.4 nh h 55 ng c a thu nhp n quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng 56 TÓM TT CHNG 4 57 CHNG 5: KT LU%N VÀ M,T S HÀM Ý 58... ng hàng 43 n quy t nh mua c a khách 4.2.4 Phân tích nhân t quy t nh mua c a khách hàng 46 4.3.1 Kim tra h s t ng quan gia các bi n 47 4.3.2 Xây dng ph ng trình hi qui 48 4.3.3 ánh giá và kim nh m c  phù hp c a mô hình 49 4.3.4 Kim nh các gi thuy t nghiên c u 52 4.4 PHÂN TÍCH S∀ NH H∋NG C#A CÁC BIN NH TÍNH N QUYT NH MUA MÁY TÍNH BNG C#A KHÁCH HÀNG 53 4.4.1 nh h ng c a gii tính. .. dùng c a khách hàng 19 ng n quy t nh mua xe gΒn máy tay i dân TPHCM 21 Hình 2.8: Mô hình nghiên c u 6 ngh c a tác gi 23 Hình 3.1: Quy trình nghiên c u 29 TÓM TT Nghiên c u này nhm mc ích nghiên c u các yu t nh h ng n quyt nh mua máy tính b ng c a khách hàng t i Vi t Nam Da trên nhng thang o c nhiu tác gi trong và ngoài n c nghiên c u và qua quá trình nghiên c u s... xut mô hình nghiên c u bao gm (1) Giá tr hình nh, (2) Giá tr cht l ng, (3) Giá tr tính theo giá c , (4) Giá tr nhân s, (5) Giá tr c m xúc và (6) Giá tr xã h i Nghiên c u chính th c c thc hi n bng ph ng pháp nh l ng vi 258 b ng kh o sát các khách hàng mua máy tính b ng t i Tp.HCM  kim nh thang o các yu t nh h ng n quyt nh mua máy tính b ng c a khách hàng t i Vi t Nam, tác gi... thy, các thang o trong nghiên c u u t tin c y và giá tr cho phép Qua phân tích hi qui, có 5 gi thuyt c chp nh n: (1) Giá tr hình nh, (2) Giá tr cht l ng, (3) Giá tr tính theo giá c , (4) Giá tr c m xúc và (5) Giá tr xã h i có tác ng n quyt nh mua máy tính b ng c a khách hàng t i Vi t Nam Nghiên c u cng xem xét có s khác bi t v quyt nh mua máy tính b ng c a khách hàng t i Vi t Nam. .. qua quy t nh mua sm 11 2.2.2 Các y u t 16 nh h ng n quy t nh mua sm 2.2.2.1 Quan i(m c a Philip Kotler 16 2.2.2.2 Quan i(m c a Sheth, Nemman and Gross 19 2.2.2.3 Mô hình nghiên c u c a Nguy)n L u Nh Th∗y (2012) 20 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CU  XU∃T .21 2.3.1 Th tr ng máy tính b ng ti Vi t Nam 21 2.3.2  xut mô hình nghiên c u các y u t nh h ng n quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng ti TPHCM... ki(m nh T-Test nh h ng c a gi≅i tính n quy t nh mua máy tính b ng 53 B ng 4.8: B ng k t qu ki(m nh nh h ng c a 8 tuΑi n quy t nh mua máy tính b ng 54 B ng 4.9: B ng k t qu ki(m nh nh h ng c a h7c v1n n quy t nh mua máy tính b ng 55 B ng 4.10: B ng k t qu ki(m nh nh h ng c a thu nh=p n quy t nh mua máy tính b ng 56 DANH MC CÁC HÌNH V VÀ  TH Trang Hình... tiêu... cho các nhà qu n lý 59 5.2 H N CH C#A  TÀI VÀ H/NG NGHIÊN CU TIP THEO 61 TÀI LI.U THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT ANOVA : Analysis of Variance - Phân tích ph 0ng sai CL : Giá tr ch1t l 2ng CX : Giá tr c m xúc EFA : Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân t khám phá HA : Giá tr hình nh KMO : H s Kaiser – Mayer – Olkin NS : Giá tr nhân s3 Q : Quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng . n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam. Nghiên cu cng xem xét có s khác bit v quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam i vi gii tính, hc vn,. gii tính n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 53 4.4.2 nh hng ca  tui n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 54 4.4.3 nh hng ca hc vn n quyt nh mua. hút thêm khách hàng ti Vit Nam. 1.3 I TNG VÀ PH M VI NGHIÊN CU - i tng nghiên cu ca  tài là các yu t nh hng n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng Vit Nam. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay