LUẬN VĂN THẠC SĨ : NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỆNH VIỆN CÔNG TẠI TP.HCM

115 534 2
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 16:24

. t ti các bnh vin công ti TPHCM.  đt đc các mc tiêu này, nghiên cu cn tr li các câu hi sau đây: 1. Các nhân t nào tác đng đn cht lng dch v bnh vin công ti TPHCM? 4. vin công ti TPHCM? 1.3. i tng và phm vi nghiê n cu i tng nghiên cu là cht lng dch v bnh vin công ti TPHCM, các nhân t tác đng đn cht lng dch v bnh vin công, . TRNG I HC KINH T TP HCM ÀO KHÁNH UYÊN NGHIÊN CU CÁC NHÂN T TÁC NG N CHT LNG DCH V BNH VIN CÔNG TI TPHCM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh, tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ : NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỆNH VIỆN CÔNG TẠI TP.HCM, LUẬN VĂN THẠC SĨ : NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỆNH VIỆN CÔNG TẠI TP.HCM, LUẬN VĂN THẠC SĨ : NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỆNH VIỆN CÔNG TẠI TP.HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn