Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An

110 521 5
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 13:33

. vt Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng caăngi nông dân ti th trng tnh Long An là kt qu ca quá trình nghiên cu ca riêng tôi. Ngoi tr các ni dung tham kho t các công trình nghiên. thc vt ca ngi nông dơn đi vi Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng ti th trng tnh Long An; (3)  xut mt s hàm ý chính sách v gii pháp đi vi Công ty TNHH Hóa Nông Lúa VƠng đ tng. v thc vt Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng ca ngi nông dân. - Phm vi nghiên cu: Nghiên cu nƠy đc thc hin trên đa bàn tnh Long An. - i tng kho sát: Ngi nông dân mua thuc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn