Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoàicủa các nước Đông Bắc Á vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

107 334 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 13:33

. ng Nai và các khu công nghip, đ tài Nghiên cu các nhân t nh hng đn quyt đnh đu t trc tip nc ngoài ca các nc ông Bc Á vào các Khu Công nghip trên đa bàn tnh ng Nai . ngoài ca các nhƠ đu t đn t các nc ông Bc Á vào các Khu Công nghip trên đa bàn tnh ng Nai. - i tng kho sát: các ch đu t, ban lƣnh đo các doanh nghip, d án có vn đu. Nghiên cu các nhân t nh hng đn đu t trc tip nc ngoài (FDI) vào các khu công nghip ng Nai  xut gii pháp hoàn thin trong thu hút FDI vào các khu công nghip ng Nai . Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoàicủa các nước Đông Bắc Á vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoàicủa các nước Đông Bắc Á vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoàicủa các nước Đông Bắc Á vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn