PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

132 390 1
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 10:55

. s d tng kt các lý thuyt và các nghiên cu v các nhân t n  s dng dch v ngân hàng trc tuyn ca khách hàng. - ng:. ht các ngân hàng khi mi bu xây dng dch v n t u thc hin theo mô hình này. Các ngân hàng s xây dng mt website nhm qung cáo, ch dn, gii thiu cho khách hàng. cho khách hàng nhng thông tin v ngân hàng và các sn phm, dch v do chính ngân hàng cung cp. Thc ch là mt kênh qung cáo mi mà các ngân hàng có th tn dng ngoài nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay