PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

132 428 1
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 10:55

      INTERNET BA    TP.HCM   2013       I   N     TP.HCM  NĂM    Trong quá trình thc hin lu   ng dch v Interne        N   n dng kin thc và vi s i, góp ý cng dn, bn ng nghi thc hin nghiên cu này. u ca tôi, các s liu và kt qu trong lun c.  0311 m 2013           1 1.  1 2.  2 3.  2 4.  3 5.  3 6.  3             4 1.1  4  4  4  4  6 1.1. 6  8  8  9  10  10  10 1.2.2.1 Thu 11  TPB 11  13 1.3   15 1.3.1  --Hyun Shon, 2006 15 1.3.2  a Khalil Md Nor, 2007 16 1.3.3   2008 18  19 1.4    21  24                       25  25  25 2.1.2 N  26 N Nam 27 2.2.1         N    27 2.2.1 27 2.2.1 29              30 2.3   36 2.3.1  Nam 36 2.3.2   37  37 2.3.2.2  39 2.4                 42  42  46 2 48 2.4.3. 48 2.4. 49  49 2.4 50 2.4 54 2.4.4.1 T 54 2.4.4 55  63 2.4.4.4   68  73   NH  74              Ngo 74 N Nam 75 3.2.1  g 75 3.2.1.1             Banking 75 3.2.1.2 80 3.2.1. 81   83 3.2.2.1  83  85  87  88  89       :   ATM  EFA : Exploratory Factor Analysis IB  KMO  Mayer  Olkin NHNN  NHTM  NHTMCP  POS : Point of Sale (  ) PR  Sig  TAM  TPB  TRA : Theory o TP.HCM    19   31   33    34  34  iB@nking 35  46  54 pha 55  57  57  59 2 59  60   61    61  63  64  64  65  66 2.21 67 : Kt qu phân tích ANOVA v s khác bit ca giá tr trung bình mu nghiên ca khách hàng 68 Bng 2.23 : Kt qu phân tích ANOVA v s khác bit ca giá tr trung bình mu nghiên c hc vn ca khách hàng 69 : Kt qu phân tích ANOVA v s khác bit ca giá tr trung bình mu nghiên ca khách hàng 70 [...]... n (Internet B IB IB c 2 i Internet Banking m N 2 - - nhân t n s d ng d ch v IB c a khách hàng - 3 , - Internet Banking - - là các lý thuy t, các nghiên c u v các y u t n s d ng d ch v IB c nh 3 4 - h th th cs d t ng k t các lý thuy t và các nghiên c u v các nhân t n s d ng d ch v ngân hàng tr c tuy n c a khách hàng - ng: thu t Cronbach Alpha, phân tích c s d ng 2 v i các k khám phá (EFA) và phân. .. này Các ngân hàng s xây d ng m t website nh m qu ng cáo, ch d n, gi i thi u cho khách hàng nh ng thông tin v ngân hàng và các s n ph m, d ch v do chính ngân hàng cung c p Th c ch là m t kênh qu ng cáo m i mà các ngân hàng có th t n d ng ngoài nh ng kênh thông tin truy n t truy n hình , t t c m i giao d ch c a ngân hàng v c th c hi n qua h th ng phân ph i truy n th n t (E Commerce) n t , các ngân hàng. .. s n ph m d ch v ngân hàng qua h th ng m n tho nguyên t hoá, b o m i gi a trung tâm x lý c a ngân hàng và thi t b c mã ng c a khách hàng - D ch v ngân hàng qua m ng Internet (Internet Banking) : ng h nb tk c cung c - t c lúc nào V i máy tính k t n i Internet, b n s ng d n các s n ph m, các d ch v c a ngân hàng ch v th i ngân 6 - - - 7 Webs ware) n nh t c khi m i b n t H u h t các ngân hàng u xây d ng... Inter kênh phân ph i m i cho các d ch v truy n th n, nh n thông tin giao d ch ch ng khoán Lúc này, Internet ch d ch v c v a và nh t t t o s thu n l i thêm cho khách hàng H u h t, các ngân hàng hình thái này n t (E Business): Trong hình thái này, các x nc i qu n lý (back ph phía khách hàng (front end) và c tích h p v i Internet và các kênh phân c phân bi t b i s s n ph m và ch c a ngân hàng v i s phân bi... các thông tin, th c hi n các giao d ch thanh toán, tài chính d a trên các tài kho i ngân hàng 1.1.1.2 - D ch v ngân hàng t i nhà (Home phân ph i d ch v c Banking) : Home n t , cho phép khách hàng th c hi n h u h t các giao d ch chuy n kho n v t tài kho n) t i nhà, n ngân hàng Banking là m ng d ng và phát tri n Home c ti n mau m n c a các NHTM Vi t Nam c a ti n trình h i nh p toàn c u v d ch v Home Banking. .. phân tích h tin c nh mô hình nghiên c u và các gi thuy t nghiên c u 5 - B sung lý thuy t v các y u t i v i s d ng d ch v IB c a khách hàng - Phát tri n thang ut ng s d ng d ch v IB c a khách hàng Giúp các nhà nghiên c u, nhà qu y ut vi c ho di n v các d ng d ch v IB c nh các chi cho c thu hút khách hàng và phát tri n d ch v này 6 3 nhân : 4 INTERNET BANKING 1.1 1.1.1 1.1.1.1 u này cho phép khách hàng. .. này ki m tra các y u t d ch v Internet Banking, t mu n s d ng nd nh s d ng d ch v Internet Banking c a khách hàng K t qu c a nghiên c u cho th y các y u t ni m tin, h u ích, và d s d ng ng tích c c mu n s d ng d ch v 17 Internet Banking, còn các y u t kh ng nhi th nghi m không nh mu n s d ng d ch v Ni m tin: là s n sàng th c hi n các giao d ch ngân hàng trên Internet, hy v ng r ng ngân hàng s th c... t Banking, d ch v c p qua m t h th ng máy ch và ph n m m qu khách hàng thông qua t c cung t t i ngân hàng, liên k t v i a d ch v Thông qua các phím ch c, khách hàng s c ph c v m t cách t c ng ho c thông qua nhân viên t - D ch v ngân hàng t n tho SMS Banking) : Cùng v i s phát tri n c a m hàng t i Vi ng (Mobile Banking hay ng, d ch v ngân ng d ng nh ng công ngh m i này Mobile Banking là m t kênh phân. .. nh n ngân hàng tr c tuy Malaysia trong vi n thái tích c c cho các ngân hàng phát tri n d ch v này khuy n khích khách hàng ch p nh n ngân hàng tr c tuy n, các ngân hàng c n phát tri n các chi c i thi n ni m tin c a khách hàng trong n n t ng công ngh t H ng IB , 2007 18 vi c tri n khai m t mô hình nghiên c u m c th c s c n thi t trong ho và m ch p nh n công ngh là n t t i Vi t Nam ng c a nh ng nhân. .. phong cách qu n lý Nh ng ngân hàng này s t n d ng s c m nh th c s c a m ng toàn c u nh m cung c p toàn b các gi i pháp tài chính cho khách hàng v i ch nh ng t t nh t T u là cung c p các s n ph m và d ch v hi n h u thông qua nhi u kênh riêng bi t, ngân hàng có th s d ng nhi u kênh liên l c này nh m cung c p nhi u gi i pháp khác nhau cho t ng khách hàng chuyên bi t 1.1.2 1.1.2.1 K ng Kênh p , Các c a Internet . s d tng kt các lý thuyt và các nghiên cu v các nhân t n  s dng dch v ngân hàng trc tuyn ca khách hàng. - ng:. ht các ngân hàng khi mi bu xây dng dch v n t u thc hin theo mô hình này. Các ngân hàng s xây dng mt website nhm qung cáo, ch dn, gii thiu cho khách hàng. cho khách hàng nhng thông tin v ngân hàng và các sn phm, dch v do chính ngân hàng cung cp. Thc ch là mt kênh qung cáo mi mà các ngân hàng có th tn dng ngoài nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay