Luận văn Thạc sĩ 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh thu nhập nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Trương hợp các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam

110 290 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 01:52

BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH   TRNăTHăTUYTăHOA NGUYNăỊNHăHỐNG CỄCăNHỂNăTăNHăHNGăNăHĨNHăVIăIUăCHNHăTHUă NHPăNHMăGIMăTHUăTHUăNHPăDOANHăNGHIPăPHIă NP:ăTRNGăHPăCỄCăCỌNGăTYăNIểMăYTăTRểNăTHă TRNGăCHNGăKHOỄNăVITăNAM LUNăVNăTHCăS PGS.TS.ăVẪăVNăNH Nmă2014 BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH   TRNăTHăTUYTăHOA RNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH CỄCăNHỂNăTăNHăHNGăNăHĨNHăVIăIUăCHNHăTHU NHPăNHMăGIMăTHUăTHUăNHPăDOANHăNGHIPăPHIă NP:ăTRNGăHPăCỄCăCỌNGăTYăNIểMăYTăTRểNăTHă TRNGăCHNGăKHOỄNăVITăNAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mưăs:ă60340201 LUNăVNăTHCăS NGIăHNGăDNăKHOAăHC PGS.TS.ăBỐIăTHăMAIăHOĨI PGS.TS.ăVẪăVNăNH Nmă2014 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan các ni dung, phng pháp phơn tích vƠ kt lun đc trình bƠy trong lun vn nƠy lƠ kt qu ca nhng n lc ca riêng tôi. Các s liu s dng trong lun án lƠ trung thc vƠ đc thu thp t các ngun d liu đc kim chng, khách quan. Các ngun tƠi liu tham kho đc trích dn rõ rƠng. Tácăgiălunăvn TrnăThăTuytăHoa Mcălc Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc các bng, s đ, biu đ vƠ hình v CHNG 1: GII THIU 1 1.1 S cn thit ca đ tƠi 1 1.2 Mc tiêu nghiên cu/ Cơu hi nghiên cu 2 1.3 Phng pháp nghiên cu 2 1.4 D liu, qui trình vƠ mô hình nghiên cu 2 1.4.1 D liu 2 1.4.2 Quy trình vƠ mô hình nghiên cu 2 1.5 Nghiên cu trc đơy v điu chnh thu nhp vƠ thu TNDN 5 1.5.1 Trong nc 5 1.5.2 Nc ngoƠi 7 1.6 D kin kt cu lun vn 12 CHNG 2: IU CHNH THU NHP VÀ CÁC NHỂN T NH HNG N IU CHNH THU NHP NHM GIM THU TNDN PHI NP 13 2.1 iu chnh thu nhp 13 2.1.1 Khái nim 13 2.1.2 Cách phng pháp đo lng, d đoán điu chnh thu nhp 16 2.1.3 Cách thc điu chnh thu nhp 19 2.2 Thu TNDN 21 2.2.1 Khái nim 21 2.2.2 Xác đnh thu nhp tính thu 22 2.3 Mi quan h gia điu chnh thu nhp vƠ thu TNDN 23 2.4 Các nhơn t nh hng đn vic s dng điu chnh thu nhp nhm mc tiêu gim thu TNDN phi np 24 2.4.1 ng c thúc đy s dng điu chnh thu nhp 24 2.4.2 Các nhơn t nh hng đn điu chnh thu nhp 27 2.4.3 Mô hình nghiên cu 30 KT LUN CHNG 2 35 CHNG 3: KIM NH CÁC NHỂN T NH HNG N VIC S DNG IU CHNH THU NHP NHM GIM THU TNDN PHI NP 36 3.1 Chn mu vƠ d liu 36 3.1.1 Chn mu 36 3.1.2 Quy trình thu thp vƠ x lý s liu 38 3.2 Kim đnh mô hình 40 3.2.1 Xác đnh các giá tr bin Y 40 3.2.2 Phơn tích tng quan vƠ hi quy 41 3.2.3 BƠn lun kt qu thc nghim vƠ so sánh vi các kt qu nghiên cu trc đơy 48 KT LUN CHNG 3 51 CHNG 4: KT LUN VÀ CÁC KHUYN NGH CHệNH SÁCH 52 4.1 Kt lun 52 4.2 Khuyn ngh 52 4.2.1 B sung các ch tiêu xác đnh ri ro vƠo ng dng TPR 52 4.2.2 S dng các tín hiu khi thc hin thanh, kim tra ti đn v 58 4.2.3 Thc hin phơn tích xác đnh mc đ điu chnh thu nhp 59 KT LUN CHNG 4 61 KT LUN 62 Danh mc tƠi liu tham kho Ph lc Danhămcăcácăchăvitătt BCTC : Báo cáo tài chính CEO : Giám đc điu hƠnh DN : Doanh nghip DNNN : Doanh nghip NhƠ nc DNTN : Doanh nghip t nhơn vt : n v tính TNN : u t nc ngoƠi GTGT : Giá tr gia tng HNX : S giao dch chng khoán HƠ Ni HOSE : S giao dch chng khoán Tp.H Chí Minh IAS : Chun mc k toán quc t TNCN : Thu nhp cá nhơn TNDN : Thu nhp doanh nghip TNHH : Trách nhim hu hn VAS : Chun mc k toán Vit nam VPD : Vn phòng đi din Danhămcăcácăbng,ăsăđ,ăbiuăđăvƠăhìnhăv Danhămcăcácăbng Bng 1.1: Thng kê các nghiên cu v điu chnh thu nhp vƠ thu TNDN 7 Bng 2.1: Tng hp các nhơn t nh hng đn điu chnh thu nhp 27 Bng 2.2: Bng la chn các nhơn t nghiên cu 29 Bng 3.1: Thng kê s lng vƠ giá tr vn hóa th trng 36 Bng 3.2: Thng kê theo sƠn vƠ ngƠnh ngh các công ty kho sát 37 Bng 3.3: Xác đnh giá tr Y 41 Bng 3.4: Mư hóa li các bin vƠ k vng tng quan 42 Bng 3.5: Thng kê mô t các bin 44 Bng 3.6: Tng quan gia các bin 45 Bng 3.7: Kt qu kim đnh Wald các h s hi quy 46 Bng 3.8: Bng phơn tích d báo chính xác ca mô hình 47 Bng 4.1: B tiêu chí do Tng cc thu ban hƠnh 54 Bng 4.2: B tiêu chí do Cc thu Tp. H Chí Minh ban hƠnh 55 Bng 4.3: Trình bƠy tng quan s liu 58 Danhămcăcácăhìnhăv,ăsăđ Hình 2.1: Xác đnh thu nhp tính thu 22 Hình 2.2: Mô hình nghiên cu 30 Hình 3.1: Mô hình hi quy 45 1 CHNGă1:ăGIIăTHIU 1.1 SăcnăthităcaăđătƠi iu chnh thu nhp (Earnings Managment) đư đc các doanh nghip trên th gii s dng ph bin vi nhiu mc đích khác nhau, trong đó có mc đích tránh thu, trn thu (Verbruggen, J. Christaens, and K. Milis, 2008). Mi quan h gia điu chnh thu nhp vi tuơn th thu ca các doanh nghip đư đc nghiên cu vƠ xác đnh (Peter. D. Wysocki, 2003).  Vit Nam, trên thc t, trong quá trình thanh - kim tra thu ti DN, hƠnh vi điu chnh thu nhp nhm gim thu TNDN phi np đư đc các cán b thanh - kim tra thu lu ý thng xuyên, nhng ch dng  mc da vƠo kinh nghim, cha đc nghiên cu mt cách nghiêm túc, bƠi bn. Hin nay, vi mc tiêu qun lý hiu qu, ngƠnh thu đang trong quá trình hoƠn chnh b tiêu chí ri ro đ khoanh vùng đi tng, phc v cho công tác lp k hoch thanh - kim tra hƠng nm. Vic vn dng kt qu ca các nghiên cu trên th gii vƠo thc t ti Vit Nam đ đo lng các nhơn t nh hng đn hƠnh vi điu chnh thu nhp nhm gim thu TNDN phi np s góp phn phát hin thêm các du hiu ri ro kê khai thiu thu TNDN phi np, đ xut b sung vƠo b tiêu chí ri ro ca ngƠnh lƠ mt vic cn thit, có ý ngha thit thc trong công tác qun lý thu. Vi nhng lý do trên, tác gi đư chn đ tƠi ắCác nhân t nh hng đn hành vi điu chnh thu nhp nhm gim thu TNDN phi np: Trng hp các công ty niêm yt trên th trng chng khoán Vit NamẰ đ nghiên cu. 2 1.2 Mcătiêuănghiên cu/Cơuăhiănghiênăcu Mc tiêu ca đ tƠi lƠ xác đnh các nhơn t nh hng đn hƠnh vi điu chnh thu nhp nhm gim thu TNDN phi np. Qua đó, đa ra mt s khuyn ngh nhm hoƠn thin b tiêu chí xác đnh đi tng thanh tra, kim tra thu. 1.3 Phngăphápănghiênăcu S dng phng pháp đnh lng. 1.4 Dăliu,ăquiătrìnhăvƠămôăhìnhănghiênăcu 1.4.1 Dăliu - i tng kho sát: Các công ty niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam. - Nm nghiên cu: 2009-2012. - D liu đc thu thp t 2 ngun: + Báo cáo tƠi chính nm đư kim toán ca các công ty niêm yt công b trên các trang thông tin ca S giao dch chng khoán Tp. H Chí Minh vƠ HƠ Ni; + Báo cáo thanh tra, kim tra thu ca các công ty niêm yt thc hin bi các đoƠn thanh tra, kim tra thu các nm tng ng vi các nm kho sát vƠ các d liu liên quan khác hin đang có trên h thng d liu ca ngƠnh thu. 1.4.2 QuyătrìnhăvƠămôăhìnhănghiênăcu Da vƠo báo cáo thanh - kim tra thu vƠ các d liu liên quan khác hin đang có trên h thng d liu ca ngƠnh thu v các doanh nghip niêm yt trên các S giao dch chng khoán đ lc ra các doanh nghip b truy thu thu sau thanh ậ kim tra ca c quan thu đ đa vƠo mu nghiên cu. Trong đó, doanh 3 nghip nƠo b truy thu thu mƠ có hƠnh vi điu chnh thu nhp thì mư hóa nhn giá tr 1, còn li s nhn giá tr 0. Da vƠo các nghiên cu trc đơy (Verbruggen, J. Christaens, and K. Milis, 2008), có rt nhiu nhơn t tác đng đn hƠnh vi điu chnh thu nhp. Tuy nhiên, vi mc tiêu nghiên cu các nhơn t nh hng đn điu chnh thu nhp nhm lƠm gim thu TNDN phi np vƠ s sn có ca các d liu công b ca ngƠnh thu v các đt thanh, kim tra tác gi lc ra 09 nhơn t nh hng đn s dng điu chnh thu nhp nhm gim thu TNDN phi np. T 09 nhơn t nƠy tác gi chi tit thƠnh 10 bin quan sát, cng thêm da trên nghiên cu ca Holland và Jackson (2003), John Phillips, Morton Pincus và Sonja Olhoft Rego (2003), tác gi b sung thêm bin chi phí thu TNDN hoưn li. Nh vy tng cng có 11 bin quan sát vƠ tác gi s s dng phng pháp đnh lng đ lng hóa các nhơn t tác đng, xác đnh mô hình tng quan đ đi đn các kt lun. Mô hình nghiên cu đ xut: Y it = a + b 1 X 1it +…. + b 11 X 11it + e it Trong đó: - Y it : Bin ph thuc lƠ hƠnh vi điu chnh thu nhp nhm gim thu TNDN phi np ca công ty th i ti nm t, Y it nhn 2 giá tr:  1: nu các công ty đc xác đnh lƠ có hƠnh vi điu chnh thu nhp nhm gim thu TNDN phi np.  0: đi vi các công ty còn li. - a: Hng s - b 1 đn b 11 : Các h s hi qui - X it : LƠ các bin đc lp c th ca công ty th i ti nm t. Bin đc lp X it s gm các bin t X 1it đn X 11it . Chi tit các bin nh sau: [...]... phát sinh khi các n Black Earnings Management) Thông qua , Ronen và Yaari (2008) bao , và trung tính trên chúng trong các : - tài chính - 2.1.2 Cách C theo Ronen và Yaari (2008), có b 17 hù hai thông qua c 2.1.2.1 , DeAngelo (1986) Mô hình này theo th TAit/Ait 1 = i[1/Ait 1] + 1i[ REVit/Ait 1] + 2i[PPEit/Ait 1] + A REV = Doanh thu; Marquardt và Wiedman (2004) Dhaliwal it 18 (2004); Kevin Holland... 1.6 2: 3: 4: và các chính sách 13 : 2.1 2.1.1 - hay không này h thu trên báo cáo - kinh doanh) V 14 - Tuy , Ronen và Yaari (2008, p 25-28) có ba : - Nhóm 1: Demski, Patell, và Wolfson (1984), Suh (1990), Demski (1998), Beneish (2001), Sankar và Subramanyam (2001) g White Earnings Management) 15 (2011) khi p các - Nhóm 2: Ngoài ra, các tác Grey Earnings Management) - Nhóm 3: 9), Levitt (1998), Tzur... X7it X8it: 5 X9it X10it giá X11it - eit 1.5 1.5.1 Trong n các nghiên - 6 - - T 7 1.5.2 http://www.ssrn.com/ 3 1.1: Dan S Dhaliwal , Cristi A Gleason 2004 and Mills Lillian F 8 trong nhóm Wendy Beekes Kevin Holland and Richard H.G Jackson 2003 2003 9 thu John D Phillips , Morton Pincus 2003 and Sonja O Rego Igor Goncharov and Jochen 2004 Zimmermann nhân 10 Ajay Adhikari , Chek Derashid 2005 and Hao Zhang... 2005; Bing-Xuan Lin, Rui Lu and Ting Zhang, 2012) trong C 3 công ty 2.4 2.4.1 Theo S Verbruggen, J Christaens, and K Milis (2008) 25 2.4.1.1 - giá lý 2.4.1.2 h 26 2.4.1.3 2.4.1.4 2.4.1.5 27 2.4.2 S Verbruggen, J Christaens, and K Milis (2008), Joshua Ronen và Yaari (2008) và 2.1: Nhóm thông tin chính sách 28 Nhóm Thu ngoài và biên hàng 29 là xem các : 2.2: không TNDN sát hay không ... Bushee (1998); Darrough và Rangan (2005); Gunny (2005); Singer - ám: Srinivasan (2006) - 2.2 2.2.1 Khái 12 17 22 : - Chi phí t - Chi phí t : Là hành 2.2.2 Hình 2.1: TNDN mà doanh 23 khung 2.3 - T TNDN (Dan S Dhaliwal, Cristi A Gleason and Lillian F Mills, 2004; Kevin Holland and Richard H.G Jackson, 2003; John D Phillips, Morton Pincus and Sonja O Rego, 2003) - T 24 (John D Phillips, Morton Pincus, Sonja... Jaggi và Baydoun (2001) nhau hay chính McVay (2006) Harris (2001), Krull (2004) 2.1.2.3 Balsam (2003) Schrand và Walther (2000) 19 2.1.3 Bruns và Merchant (1990), Ayres (1994), Francis (2001), - Bowen, Davis, và Rajgopal (2002) - Revsine (1994); Smith và Rezaee (1995); Amir và Livnat (1996); Amir và - và Eccher (2000); McNichols và Wilson (1988); Easton, Eddey, và Harris (1993); Asthana (1999); Brown (2004); . ca các công ty ca Nga nm 2001, 2002 vƠ kt qu cho thy các công ty điu chnh gim thu nhp đ điu chnh gim thu TNDN. So sánh gia các công ty đi chúng vƠ công ty t nhơn thì các công. sut thu TNDN thc vƠ điu chnh thu nhp ca các công ty ti Malaysia, kt qu cho thy các công ty s dng các chính sách k toán đ đi phó vi vi c thay đi chính sách thu . Các công ty. Các công ty niêm yt trên th trng chng khoán Vi t Nam. - Nm nghiên cu: 2009-2012. - D liu đc thu thp t 2 ngun: + Báo cáo tƠi chính nm đư kim toán ca các công ty niêm yt công
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh thu nhập nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Trương hợp các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh thu nhập nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Trương hợp các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh thu nhập nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Trương hợp các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn