ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI TPHCM.PDF

120 1,262 12
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 01:27

B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP.H CHÍ MINH NGUYN TH HI HUYN ỄNHăGIỄăCỄC YU T NH HNG N NG LC LÀM VIC CA NHÂN VIÊNăTRONGăCỄCăDOANHăNGHIPă NHÀăNCăTI TP. HCM LUNăVNăTHCăSăKINHăT - N B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP.H CHÍ MINH NGUYN TH HI HUYN ỄNHăGIỄăCỄC YU T NH HNG N NG LC LÀM VIC CA NHÂN VIÊNăTRONGăCỄCăDOANHăNGHIPă NHÀăNCăTI TP. HCM LUNăVNăTHCăSăKINHăT LUNăVNăTHCăSăKINHăT  60340102 Ngiăhngădnăkhoaăhc PGS.TS.ăTRNăKIMăDUNG   LI CAM OAN y Cô và các bn, tôi là Nguyn Th Hi Huyn - hc viên lp cao hc Khóa 21, Khoa Qun tr i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh. Tôi xin cam  toàn b ni dung ca lun v  yu t nh hng n ng lc làm vic ca nhân viên trong các doanh nghip nhà c ti TP. công trình nghiên cu ca bn thân tôi. Các s liu kho sát và kt qu nghiên cc trình bày trong luc thc hin nghiêm túc và trung thc, không sao chép ca bt c luc trình bày hay công b  bt c công trình nghiên c Tôi xin chu trách nhii va mình. Tác gi lu  Nguyn Th Hi Huyn MC LC Trang ph bìa Li c Mc lc Danh mc các t vit tt Danh mc hình Danh mc bng Danh mc ph lc Tóm tt lu CHNGă1.ăPHN M U 1 1.1. Gii thiu lý do ch tài 1 1.2. Mc tiêu nghiên cu 2 1.3. ng nghiên cu, phm vi nghiên cu 2 1.4. u 2 1.5. a nghiên cu 3 1.6. Cu trúc nghiên cu 3 CHNGă2.ăCăS LÝ THUYT 4 2.1.  2.2. Khái nim v ng lc 4 2.3. Các lý thuyt v nhu cu 6 2.3.1. Thuyt nhu cu tâm lý ca Henry Murray (1938) 7 2.3.2. Thuyt nhu cu ca Maslow (1943) 7 2.3.3. Thuyt Hai yu t ca Herzberg (1959) 8 2.3.4. Thuyt nhu ct ca McClelland ( 1961) 9 2.3.5. Thuyt E.R.G ca Alderfer (1972) 10 2.4. Lý thuyt nhn thc (Cognitive Theories) 11 2.4.1. Thuyi ca Vroom (1964) 11 2.4.2. Thuyt công bng ca Adam (1963) 12 2.4.3. Thuyt cng c ca Bartol và Martin (1998) 13 2.4.4. m công vic ca Hackman và Oldham (1976) 13 2.5. Các mô hình nghiên cu v ng lc làm vic 14 2.5.1. i yu t tng lc ca Kenneth S. Kovach (1987) 15 2.5.2. Mô hình nghiên cu ca Charles & Marshall (1992) 16 2.5.3. Mô hình nghiên cu ca Simons & Enz (1995) 16 2.5.4. Mô hình nghiên cu ca Wong, Siu, Tsang (1999) 17 2.6. Các nghiên cc hin  Vit Nam 17 2.6.1. Nghiên cu ca Lê Th Thùy Uyên (2007) 17 2.6.2. Nghiên cu c 17 2.5.3. Nghiên cu ca Nguyn Ngc Lan Vy (2010) 18 2.7. Các yu t ng lc làm vic c ngh 20 2.8. Mô hình nghiên cu và các gi thuyt 26 2.8.1. Mô hình nghiên cu 26 2.8.2. Tng hp các gi thuyt nghiên cu 27 CHNGă3:ăPHNGăPHỄPăNGHIểNăCU 29 3.1. Thit k nghiên cu 29 3.1.1. u 29 3.1.2. Quy trình nghiên cu 30 3.2. Thc hin nghiên cu 31 3.2.1. Nghiên c 31 3.2.2. Nghiên cu chính thc 31 3.3.  liu 35 3.4.  35 3.5. Kinh s phù hp mô hình 37 CHNGă4:ăKT QU NGHIÊN CU 39 4.1. Mô t mu nghiên cu 39 4.2. Kt qu ki 40 4.2.1. King Cronbach Alpha 40 4.2.2. ng phân tích nhân t EFA 44 4.3. t tên và gii thích nhân t 46 4.4. Mô hình nghiên cu chnh 49 4.5. Kinh s phù hp c 50 4.6. Kinh s phù hp ca mô hình nghiên cu và các gi thuyt 51 4.7.  51 4.8. Phân tích hi quy 52 4.9. Phân tích thng kê 57 4.9.1. Kt qu thng kê v ng lc làm vic chung 57 4.9.2. Kt qu thng kê v m tha mãn ci vi các yu t thành phn tng lc làm vic 57 CHNGă5:ă ă KT LUN VÀ HÀM Ý 60 5.1. Tho lun kt qu 60 5.2. Hàm ý cho nhà qun tr 63 5.2.1. Tng lc làm vic cho nhân viên thông qua yu t "Chính sách ng và công nhn" 63 5.2.2. Tng lc làm vic cho nhân viên thông qua yu t o quan tâm tu kin phát trin 65 5.2.3. Tng lc làm ving nghi 71 5.2.4. Tng lc làm vic  72 5.2.5. Tng lc làm viu công ty" 74 5.3. Kt lun 75 5.4. Hn ch c tài 76 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANHăMCăCỄCăKụăHIU, CÁC CH VITăTT EFA - Exploring Factor Analysing  phân tích nhân t khám phá. CrA - Cronbach Alpha. SPSS - Statistical Package for the Social Sciences  ng kê khoa hc. TP.HCM - Thành ph H Chí Minh. DANH MC CÁC BNG Bng 2.1. Tng hp các kt qu nghiên cu v ng lc làm vic 19 Bng 3.1. Ti thc hin nghiên cu 29 Bc 33 Bng 4.1. Bng mô t mu 39   41 Bng 4.3. Kt qu  43 Bng 4.4. Kt qu phân tích nhân t (EFA) 45 Bng 4.5. Kt qu phân tích nhân t ng lc làm vic chung 46 Bng 4.6. Bng ký hiu các yu t sau phân tích nhân t EFA 48 Bng 4.7. Kinh s phù ha mô hình hiu chnh 50 Bng 4.8. Kt qu phân tích tng quan 51 Bng 4.9. H s nh s phù hp ca mô hình 53 Bng 4.10. ANOVA b 53 Bng 4.11. Kt qu phân tích hi quy ca mô hình 54 Bng 4.12. Bng tng hp các kt qu kim nh gi thuyt 56 Bng 4.13. Kt qu thng kê v ng lc làm vic chung 57 Bng 4.14. Kt qu thng kê yu t o quan tâm tu kin phát tri 57 Bng 4.15. Kt qu thng kê yu t ng nghip" 58 Bng 4.16. Kt qu thng kê yu t ng, công nhn" 58 Bng 4.17. Kt qu thng kê yu t "Công vic nh" 58 Bng 5.1: Kt qu thang o ng lc qua các nghiên cc hin 61 DANH MC CÁC HÌNH V,ă TH Hình 2.1: Các cp bc ca nhu cu Maslow 8 Hình 2.2: Thuyt hai nhân t ca Herzberg 9 Hình 2.3: Mô hình k vng ca Vroom 12 m công vic ca Hackman & Oldham 14 Hình 2.5: Mô hình nghiên c xut 27 Hình 3.1: Quy trình nghiên cu 30 Hình 4.1: Mô hình nghiên cu chnh 50 DANH MC CÁC PH LC Ph lc A. Mô t ngun d liu thu thp Ph lc B1. Dàn bài tho lun nhóm. Ph lc B2. Kt qu tho lun nhóm. Ph lc C1. Bng câu hi kh ng. Ph lc C2. Bng câu hi kho sát chính thc. Ph lc D1. Kt qu ki. Ph lc D2. Kt qu kic.      Kt qu  Ph lc G. Kt qu phân tích hi quy. Ph lc H. Kinh các gi thuyt hi quy. [...]... mong mu n tìm hi tác ng l c làm vi c c a nhân viên, góp ph ng c các y u t c ng l c làm vi c c m thi u nh ng t n th n tr ngu n nhân l c, tác gi nghiên c ut trong các doanh nghi tài ng l c làm vi c c a nhân viên c t i Thành ph H 1.2 M c tiêu nghiên c u ut viên trong các doanh nghi 1.3 ng l c làm vi c c a nhân c ng nghiên c u, ph m vi nghiên c u ng: ng l c làm vi c c a nhân viên Ph m vi: t i Thành ph H... ng viên nhân viên c ng m th a mãn c a nhân viên ng c a t ng y u t i v i các nhân t ng viên nhân viên; Ki n ngh m t s gi i pháp nh viên K t qu nghiên c nh các y u t i v i mô hình các y u t t ng n ng viên nhân ng l c làm vi c g m các 18 y ut ng nghi p; (2) S ghi nh n; (3) Công vi c thú v ti n; (5) S h tr c 2.6.3 Nghiên c u c a Nguy n Ng c Lan Vy (2010) Th c hi tài nghiên c u các y u t nm ng viên nhân viên. .. a c p trên v i nhân viên (Personal loyalty to workers) u ki n làm vi c t t (Good working conditions) pt c l p l i trong các nghiên c u v 1980, 1986 c a Kovach (1987) khám phá ra các y u t (1995) th c hi n nh m ng viên nhân viên làm vi c trong các ngành công nghi p khác nhau ho c so sánh s khác bi t v các y u t gian khác nhau M t y u t ng viên trong các kho ng th i c b sung thêm trong các nghiên c u... ng l c c a nhân viên khách s n M c u tra v các y u t ng l c làm vi c c a nhân viên khách s n t i M và Canada 2) Phát hi n nh ng khác bi t gi ng l c c a nhân viên khách s n v i nhân viên làm trong các ngành công nghi p khác 3) Xem có s ng l c d a trên gi i tính và tu i 4) Có s khác bi t ng l c làm vi c d a vào các b ph n khác nhau trong khách s n Nghiên c u s d ng 10 y u t công vi ng viên c làm công c... tr ph i tìm cách gi p c a mình ng l c làm vi c hi n nay là v b i trên th c t , vi c t r c quan tâm t i các doanh nghi p ng l c làm vi c cho nhân viên là không d dàng Không ph i doanh nghi t ng th i, trong m ng l c làm vi c cho nhân viên, và ng doanh nghi p t t thì không ph i nhân viên nào ng l làm vi c Có nhi u quan ni m khác nhau v t nh ng l c làm vi n nh t Theo Bùi Anh Tu n (2003) nh ng nhân t t, hi... c th c hi n nh ut l c làm vi c c a nhân viên trong các doanh nghi D lý thuy t v h p v i nghiên c c t i TP.HCM ng l c làm vi c và các thuy t v nhu c u k t nh tính tác gi c 08 y u t có ng l c làm vi c c a nhân viên trong các doanh nghi Nghiên c nh l n c t i TP.HCM ng s d ng h s tin c y Cronbach Alpha, phân tích nhân t khám phá EFA, phân tích t ng quan và h i quy v i s l 247 nhân viên Ph n m m SPSS 20.0... nh m này và làm m ng l yc ac ng l c làm vi c c a nhân viên ph thu c r t nhi u vào nh hi n M ng c a h u có o th ng tr c ti p ho c gián ti làm vi c c a nhân viên trên c hai m t tích c c hay tiêu c ng l c u phát hi n m i quan h gi a nhân viên và lãnh o có ng l c làm vi ut ng Nelson (1996) và Richer (1996) cho r ng giao ti p không t t gi a qu n lý và nhân viên làm gi m ng l c làm vi c Khi nhân viên c m th... t c ng l c làm vi c c a nhân viên u nghiên c u v các y u t ng l c làm vi c c a nhân viên trong các doanh nghi p nói chung trên th gi Nam, k t qu c các y u t có nhân viên Tuy nhiên, doanh nghi ng l c làm vi c c a u các nghiên c u th c hi c Vi t i v i khu v c Vi t Nam, trong khi khu v c này hi mt tr ng l n trong n n kinh t Theo s li u th ng kê t v c doanh nghi c chi m t l 45% t ng m l a toàn xã h i... nhân viên trong công vi c t i các doanh nghi p trên M c tiêu nghiên c nh và ki ut nm ng quan tr ng c a các y u t ng viên nhân viên, t ngh nh ng chính sách nh m nâng cao m ng viên nhân viên t i các doanh nghi c ud iy ut t a bàn Tp H Chí Minh Nghiên ng l c làm vi c c ng l c hi u ch nh g o; (3) S phù h p c a công vi ng nghi p Y u t c b sung vào thành ph ng l c làm vi c Bên c tài nghiên c nhân viên, lòng... n trong công vi c Nhi u nghiên c t qu không ng h s phân chia hai nhóm nhân t vi c cho r ng các nhân t duy trì không mang l i s th a mãn trong công vi c (Kreitner & Kinicki, 2007) Th c t cho th y các nhân t thu u có n s th a mãn trong công vi c Thông qua lý thuy t c a Hezberg ta có th th c t m quan tr ng c a nhân t y trong vi c mang l i s th a mãn trong công vi các nhân t duy trì trong vi c d Nhân viên . vic cho nhân viên là không d dàng. Không phi doanh nghi tng lc làm vic cho nhân viên, và ng thi, trong m ng doanh nghip tt thì không phi nhân viên nào. ng lc làm vic ca nhân viên trong các doanh nghip nói chung trên th gi Vit Nam, kt qu c các yu t có ng lc làm vic ca nhân viên. Tuy. ng lc làm vic ca nhân viên trong các doanh nghic. T n tr có nhng bin pháp thích h tng lc làm vic ca nhân viên nhm nâng cao t làm vic cao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI TPHCM.PDF, ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI TPHCM.PDF, ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI TPHCM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn