Thuyết trinh môn hành vi tổ chức Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập

11 461 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 22:36

Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ĐỘNG VIÊN SINH VIÊN HỌC TẬP 3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NỘI DUNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT • Abraham Maslow (1908 – 1970) phát triển trên cơ sở nghiên cứu hành vi trong tương quan nhu cầu con người • Hành vi con người phụ thuộc mức độ thỏa mãn nhu cầu của họ Thuyết bậc thang nhu cầu của Maslow 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT • Nhu cầu con người đa dạng nhưng được xếp vào theo 5 bậc chủ yếu theo trình tự. • Nhu cầu được thỏa mãn theo thứ tự từ thấp lên cao • Tại mỗi thời điểm con người chú động đến một nhu cầu nổi trội • Nhu cầu bậc thấp có giới hạn và thỏa mãn từ bên ngoài, nhu cầu bậc cao không giới hạn và thỏa mãn từ bên trong Thuyết bậc thang nhu cầu của Maslow Sinh lý An toàn Xã hội Tự trọng Tự thể hiện Cấp thấp Cấp cao 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT • Do Frederich Herzberg (1923 – 2000) phát triển trên quan điểm hành vi phụ thuộc vào hai nhóm yếu tố • Yếu tố duy trì • Yếu tố động viên • Các nhân tố động viên là liên quan tới sự thỏa mãn với công việc, trong khi các nhân tố duy trì có liên quan tới sự bất mãn. Thuyết hai nhân tố của Herzberg 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Thuyết hai nhân tố của Herzberg 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Maslow vs Herzberg Hoàn thiện tri thức Quan hệ xã hội 2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ĐỘNG VIÊN SINH VIÊN HỌC TẬP Căn cứ trên động cơ học tập • Có rất nhiều cách phân loại động cơ học tập. Sau khi phỏng vấn và khảo sát một số bạn sinh viên văn bằng hai và dựa trên bảng câu hỏi QMF của Forner, nhóm ba chúng tôi thống nhất thành ba yếu tố: 2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ĐỘNG VIÊN SINH VIÊN HỌC TẬP Căn cứ trên học thuyết hai nhân tố 3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ • Sinh viên văn bằng hai là những người đã và đang đi làm, nên để động viên tốt cần hiểu được động cơ học tập của họ. Qua nghiên cứu và khảo sát thực tế, chúng tôi cho rằng có hai động cơ chính: hoàn thiện tri thức và quan hệ xã hội. • Thông qua nghiên cứu hai học thuyết: Thuyết bậc thang nhu cầu của Maslow và Thuyết hai nhân tố của Frederich Herzberg, chúng tôi hiểu rằng muốn động viên tốt cần thỏa mãn cả hai yếu tố động viên và duy trì, với duy trì là yếu tố nền tảng và động viên là yếu tố chủ chốt. [...]...CHÂN THÀNH CÁM ƠN . Phân tích các yếu tố tác động đến vi c động vi n sinh vi n học tập 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VI C ĐỘNG VI N SINH VI N HỌC TẬP 3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN. chúng tôi thống nhất thành ba yếu tố: 2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VI C ĐỘNG VI N SINH VI N HỌC TẬP Căn cứ trên học thuyết hai nhân tố 3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ • Sinh vi n văn bằng hai là. LÝ THUYẾT Thuyết hai nhân tố của Herzberg 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Maslow vs Herzberg Hoàn thiện tri thức Quan hệ xã hội 2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VI C ĐỘNG VI N SINH VI N HỌC TẬP Căn cứ trên động
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trinh môn hành vi tổ chức Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập, Thuyết trinh môn hành vi tổ chức Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập, Thuyết trinh môn hành vi tổ chức Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập, CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay