Tiểu luận môn hành vi tổ chức Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp

30 289 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH // ĐỀ TÀI : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC ĐẾN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Lớp: VB16BQT01 Khoá: 2013 – 2015 GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương SVTH: nhóm 8 Tp, Hồ Chí Minh, năm 2014 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương MỤC LỤC Nội dung: Trang Nhóm 8 Trang 2 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nhóm 8 Trang 3 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương Chương I: TỔNG QUAN 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU: 1.1.1 Đặt vấn đề: Văn hoá doanh nghiệp là yếu tố hợp thành sự thành công của một doanh nghiệp.Vì vậy, xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp đảm bảo sự vận hành tốt tổ chức trong doanh nghệp, hạn chế các xung đột từ các mối quan hệ trong quá trình hoạt động của doanh nghệp. Muốn xây dựng văn hoá doanh nghiệp có thành tựu đòi hỏi chuẩn hoá các quy định, nội quy trong doanh nghiệp. Từ đó, các thành viên trong tổ chức hay doanh nghiệp căn cứ vào đó để thực hiện. Các chuẩn hoá này dung hoà các quyền lợi và nghĩa vụ của từng cá thể vào quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, giảm các xung đột, tạo động lực làm việc cho từng cá thể thúc đẩy mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Các chuẩn hoá đó gắn liền với hoạt động của từng cá thể trong tổ chức, trở thành những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà mỗi cá nhân tự giác tuân thủ nhằm đem lại sự đồng thuận, sự phát triển trong doanh nghiệp. 1.1.2 Mục tiêu nghiên cứu:  Tìm hiểu về văn hoá doanh nghiệp  Tìm hiểu các chuẩn mực đạo đức trong một doanh nghiệp.  Tìm hiểu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức trong xậy dựng văn hoá doanh nghiệp Nhóm 8 Trang 4 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương 1.1.3 Phạm vi nghiên cứu: trong mô hình một doanh nghiệp 1.1.4 Phương pháp nghiên cứu: Do nội dung nghiên cứu trong khuôn khổ của đề tài liên quan đến các khái niệm nên nhóm dùng phương pháp phân tích định tính (quan sát và nghiên cứu tại bàn) 1.1.5 Ý nghĩa của đề tài: Mỗi tổ chức đều có đặc điểm hoạt động và mục tiêu khác nhau nên việc nghiên cứu sự ảnh hưởng các chuẩn mực đạo đức trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp sẽ giúp cho các nhà quản trị thích nghi và đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác trong việc quản lý tổ chức hướng đến mục tiêu khi môi trường hoạt động của doanh nghiệp đòi hỏi có những thay đổi cho phù hợp. 1.2 TỔNG QUAN: 1.2.1 Văn hóa doanh nghiệp Khái niệm văn hóa: có thể nói văn hóa là một khái niệm có nhiều định nghĩa nhất bởi góc nhìn, cách tiếp cận và ý kiến khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay khái niệm văn hóa đang được sử dụng cũng vẫn chỉ có tính chất quy ước, nhằm đi đến một khái niệm có tính chất thỏa thuận để tiện sử dụng, bởi vì chúng ta chỉ đi được những bước đầu tiên tới cách hiểu đúng và định nghĩa đúng thế nào là văn hóa. Khái quát chung, có thể hiểu “ văn hóa là toàn bộ những hoạt động vật chất và tinh thần mà loài người sáng tạo ra trong lịch sử của mình trong quan hệ với con người, với tự nhiên với xã hội, được đúc kết thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội”. Nói tới văn hóa là nói tới con người, nói tới việc phát huy những năng lực bản chất của con người, nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. Có thể nói văn hóa là tất cả những gì gắn liền với con người, ý thức con người Nhóm 8 Trang 5 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương để rồi trở lại với chính nó.Văn hóa là một hệ thống được định hình và phát triển trong quá trình lịch sử, bao gồm nhiều yếu tố hợp thành như hệ giá trị, tập quán, thói quen, lối ứng xử, các chuẩn mực xã hội, nó mang tính ổn định bền vững và có khả năng di truyền qua nhiều thế hệ. Văn hóa doanh nghiệp: Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được xây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để theo đuổi và thực hiện các mục đích của doanh nghiệp. Cũng như văn hoá nói chung, văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Trước hết, văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp. 1.2.2 Các chuẩn mực đạo đức Khái niệm đạo đức: Từ “đạo đức” có gốc latinh Moralital (luận lý) – bản thân mình cư xử và gốc từ Hy Lạp Ethigos (đạo lý) – người khác muốn ta hành xử và ngược lại ta muốn họ. Ở Trung Quốc, “đạo” có nghĩa là đường đi, đường sống của con người, “đức” có nghĩa là đức tính, nhân đức, các nguyên tắc luân lý. Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội. Nhóm 8 Trang 6 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương Từ giác độ khoa học, “ đạo đức” là một môn khoa học nghiên cứu về bản chất tự nhiên của cái đúng – cái sai và phân biệt khi lựa chọn cái đúng - cái sai, triết lý cái đúng – cái sai. Đạo đức nghề nghiệp: có rất nhiều khái niệm về đạo đức nghề nghiệp, xin liệt kê khái niệm cơ bản như sau: Đạo đức nghề nghiệp" được hiểu là các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, hành vi ứng xử như: tính trung thực, cẩn trọng, chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật được duy trì thực hiện và đề cao đối với toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Các chuẩn mực đạo đức - Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp - Các chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hê:Quan hệ nội bộ và Quan hệ với bên ngoài Nhóm 8 Trang 7 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương Chương 2: NỘI DUNG 2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP: 2.1.1 Tôn trọng chuẩn mực đạo đức: Giữ vững giá trị chuẩn mực đạo đức trên tinh thần của các nguyên lý, điều lệ và nguyên tắc chỉ đạo phù hợp với văn hoá của doanh nghiệp. Không lạm dụng quyền lực hay chức vụ, một khi lạm dụng sẽ gây hệ lụy rất xấu đến quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả chỉ khi quyền lực được sử dụng một cách đúng đắn với phân quyền cho từng cá nhân được đảm nhiệm, và đặc biệt cá nhân đó phải thích hợp với chức vụ mình đảm nhiệm, phát huy hơn nữa chức vụ đang nắm giữ để phát triển doanh nghiệp, tránh trường hợp, ngồi không đúng vị trí với chuyên môn mà cá nhân có. Đề cao trách nhiệm cá nhân, không lẩn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, thẳng thắn thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm của chính mình, tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh các nguy cơ tiềm ẩn gây bất ổn trong doanh nghiệp, kết bè kéo phái gây bất ổn nội bộ, mỗi cá nhân phải tự giác nâng cao trách nhiệm của bản thân, vừa giúp doanh nghiệp phát triển vừa đảm bảo môi trường làm việc cho bản thân. Loại trừ biểu hiện đối xử không bình đẳng và thiếu tôn trọng lẫn nhau. Doanh nghiệp khi xây dựng văn hóa phải chú trọng giải quyết các mâu thuẫn, đối xử không bình đẳng khi phát hiện được, các trường hợp phát hiện phải xử lý thích đáng, tránh tạo bất lý bất ổn và dẫn đến là bất mãn trong công nhân viên, dễ dẫn đến trường hợp nhân viên nghỉ việc, gây tiếng xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy định của doamh nghiệp là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả công nhân viên, sống và làm việc theo pháp luật là Nhóm 8 Trang 8 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương kim chỉ nam cho người lao động làm việc tốt, các hành vi vi phạm pháp luật và quy định của doanh nghiệp đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh. 2.1.2 Tiêu chuẩn đạo đức trong công tác Mọi cá nhân trong doanh nghiệp phải đứng cùng trong một tổ chức, phải cùng làm việc vì thành tích chung của doanh nghiệp chứ không chỉ cho bản thân hoặc lợi ích của một nhóm người. Mặt khác, nhân viên hình thành những mối quan hệ với khách hàng trên cơ sở bình đẳng và hợp tác. Tạo ấn tượng tốt trong con mắt khách hàng và sự vị nể của các đối thủ cạnh tranh, mỗi cá nhân khi đi công tác là bộ mặt của cả một doanh nghiệp, công việc và hình ảnh của cá nhân đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến doanh nghiệp mà mình đang làm việc. Khi đi công tác, yêu cầu các nhân viên phải tỏ thái độ lịch sự nhã nhặn, chuyên nghiệp; không hời hợt bề ngoài, đồng thời phải: dễ gần gũi, hoà đồng; tự kích hoạt bản thân; phát triển các kỹ năng nghiệp vụ; liên tục học hỏi kiến thức và các kỹ năng mới; tôn trọng, thân mật và chân thành với đồng nghiệp của mình, hay khách hàng hay đối thủ cạnh tranh, dựa trên sự khôn ngoan, khéo léo trong cách ứng xử với từng trường hợp mà chọn cách làm việc hiểu quả. Xây dựng một đạo đức chuyên nghiệp khi đi công tác, doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho nhân viên mình, nhằm phát huy hơn nữa các tiềm năng của mỗi cá nhân, đem đến sự hiệu quả cho doanh nghiệp. 2.1.3 Tập thể luôn học hỏi, không ngừng cải tiến Trong một doanh nghiệp nếu xây dựng một tập thể luôn học hỏi, không ngừng cải tiến thì tập thể đó, doanh nghiệp đó sẽ thành công. Không ngừng cải Nhóm 8 Trang 9 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao tính chuyên môn và hoàn thiện sản phẩm. Văn hóa doanh nghiệp nên trải qua một quá trình và trở thành giá trị cốt lõi đó là: Con người (chính trực – hiệu quả - chuyên nghiệp), chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, phát triển bền vững. Đây là ba yếu tố then chốt, là chìa khóa thành công, giúp sớm hiện thực được sứ mạng Bên cạnh đó, đội ngũ tập thể trong doanh nghiệp luôn không ngừng học hỏi từ cộng đồng, xã hội, v.v Và không ngừng cải tiến, không ngừng nâng cao tính chuyên môn, mạnh mẽ áp dụng các công nghệ trong việc phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp nên từng bước là mắc xích quan trong trọng việc kết nối các kỹ thuật tiên tiến từ nước ngoài với trong nước, góp phần xóa bỏ sự cách biệt sản phẩm, nâng cao sự nhận biết của người tiêu dùng Theo triết lý Kaizen 1 – chìa khóa của sự thành công. Kaizen là hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của mọi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Nó nâng cao chất lượng công việc, ghi nhận sự tham gia của các nhà quản lý nhân sự, tài chính …nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm chi phí hoạt động. 2.1.4 Sự tin tưởng và cam kết Sự tin tưởng và cam kết của mỗi cá nhân đối với tập thể, đối với doanh nghiệp mang, đến một văn hóa thành công cho doanh nghiệp. Sự thành công của doanh nghiệp được xây dựng và phát triển từ thương hiệu toàn cầu, chất lượng sản phẩm tuyệt vời, và quan trọng nhất là thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động. Chính nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết của một tập thể đã chắt lọc, định hình và phát triển nét văn hóa của doanh nghiệp. 1 Triết lý Kaizen: http://www.kaizen.com/about-us/definition-of-kaizen.html (ngày7/9/2014) Nhóm 8 Trang 10 [...]... văn hóa doanh nghiệp là một Nhóm 8 Trang 28 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Văn Chương 9> Lý do cần phải xây dựng chuẩn mực đạo đức trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp: a) Thể hiện sự thống nhất các nguyên tắc trong hoạt động của doanh nghiệp b) Thể hiện sự tuân thủ nghiêm ngặt các nội dung văn hóa của doanh nghiệp c) Tất cả các thành vi n trong tổ chức. .. nhiệm của các cá nhân trong doanh nghiệp 13> Chức năng của vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Nhóm 8 Trang 29 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Văn Chương a) Tạo một sự đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp b) Giúp tổ chức thích ứng với môi trường bên ngoài c) Cả 2 yếu tố trên 14> Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng dựa trên: a) Lợi nhuận của doanh nghiệp. .. http://www.kaizen.com/about-us/definition-of-kaizen.html (ngày7/9/2014) Nhóm 8 Trang 23 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Văn Chương PHẦN CÂU HỎI I> Câu hỏi mở 1> Trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, theo anh (chị) khi xây dựng các chuẩn mực đạo đức, hành vi lạm dụng quyền lực và chức vụ ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào? Trả lời: Hành vi lạm dụng quyền lực và chức vụ của một cá nhân trong tập thể sẽ... doanh, đạo đức nghề nghiệp của người lao động có ảnh hưởng như thế nào đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp a) Làm điều kiện và tiền đề then chốt b) Yếu tố phụ c) Không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp d) Tùy theo định hướng của mỗi công ty 6> Giá trị cốt lõi của đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiêp a) Thấy rõ tầm quan trọng của đạo đức đến vi c phát triển doanh nghiệp b) Nâng cao vai trò của người... vụ của mọi người trong doanh nghiệp b) Tùy theo mỗi công ty mà xây dựng các chuẩn mực riêng cho phù hợp c) Chỉ quan tâm đến lợi ích của một nhóm người trong doanh nghiệp mà xây dựng và áp dụng cho tổ chức Nhóm 8 Trang 27 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Văn Chương d) Dựa theo các chuẩn mực trong bộ luật mà quy định 5> Trong quá trình sản xuất – kinh doanh, ... giúp cho doanh nghiệp tránh được những phiền phức với pháp luật khi hoạt động mờ ám vấn đề nhạy cảm này Nhóm 8 Trang 21 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Văn Chương Chương 3: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng thiết lập các chuẩn mực đạo đức trong sản xuất – kinh doanh là một phần thiết yếu trong quá trình xây dựng và... triển của một doanh nghiệp. Một môi trường làm vi c chuyên nghiệp và lành mạnh dựa trên các chuẩn mực đạo đức chuyên nghiệp, không có sự đấu đá, tranh giành quyền lực, phân quyền hay lạm quyền Mọi hành vi đạo đức dù tốt hay xấu đều ảnh hưởng đến quá trình sản xuất – kinh doanh của một doanh nghiệp, các hành vi đạo đức xấu sẽ ảnh hưởng tiêu cực ít hay nhiều phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi. .. đức nghề nghiệp, lạm dụng quyền lực và chức vụ có ảnh hưởng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp không? a) Có b) Không 2> Nâng cao các chuẩn mực đạo đức trong văn hóa doanh nghiệp bao gồm những yếu tố: Nhóm 8 Trang 26 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Văn Chương a) Không lạm dụng quyền lực hay chức vụ b) Đề cao trách nhiệm cá nhân, không lẩn tránh hoặc đùn... phép của các cấp có thẩm quyền Vi c này đỏi hỏi người lao động phải có đạo đức, ý thức được hành động xấu của mình có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho hoạt động của doanh nghiệp d) Sự trả đũa Nhóm 8 Trang 16 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Văn Chương Tránh cho nhân vi n khỏi sự trả đũa hay những điều tương tự để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả công vi c,... và đặc thù ngành nghề 11> Các chuẩn mực đạo đức trong văn hóa doanh nghiệp không thay đổi a) Đúng vì đó là chuẩn mực b) Sai vì môi trường hoạt động doanh nghiệp luôn thay đổi để phù hợp 12> Chuẩn mực đạo đức trong doanh nghiệp có văn hóa quan liêu tốt hơn văn hóa dân chủ a) Đúng vì văn hóa quan liêu đề sẵn các chuẩn mực bắt buộc mọi người thực hiện rập khuôn b) Sai vì văn hóa dân chủ mang tính đổi mới, . 2014 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương MỤC LỤC Nội dung: Trang Nhóm 8 Trang 2 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh. nghiệp  Tìm hiểu các chuẩn mực đạo đức trong một doanh nghiệp.  Tìm hiểu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức trong xậy dựng văn hoá doanh nghiệp Nhóm 8 Trang 4 Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến. chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chương Chương 2: NỘI DUNG 2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP: 2.1.1 Tôn trọng chuẩn mực đạo đức: Giữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn hành vi tổ chức Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Tiểu luận môn hành vi tổ chức Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Tiểu luận môn hành vi tổ chức Ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Khi đi công tác, yêu cầu các nhân viên phải tỏ thái độ lịch sự nhã nhặn, chuyên nghiệp; không hời hợt bề ngoài, đồng thời phải: dễ gần gũi, hoà đồng; tự kích hoạt bản thân; phát triển các kỹ năng nghiệp vụ; liên tục học hỏi kiến thức và các kỹ năng mới; t, Văn hóa doanh nghiệp nên trải qua một quá trình và trở thành giá trị cốt lõi đó là: Con người (chính trực – hiệu quả - chuyên nghiệp), chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, phát triển bền vững. Đây là ba yếu tố then chốt, là chìa khóa thành công, giúp sớm h, a) Phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của người. lao động, cân đối hài hòa lợi ích và nghĩa vụ của mọi người trong doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay