Tiểu luận môn hành vi tổ chức Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp

41 148 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 23:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP VB16BQT01 BÀI TIỂU LUẬN NHÓM Môn: Hành vi tổ chức Đề Tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP    !"#$%& TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP VB16BQT01 oOo BÀI TIỂU LUẬN NHÓM Môn: Hành vi tổ chức Đề Tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP   % '()*+( # ,-./ 0 1.+!2 & !)34"2 5 6.2 LỜI MỞ ĐẦU +7!89:)3;<7!89<=>)?/!<7!89>/@7!A<B >)7CDDED82F(G!>1HI;2F(<H9J!!GK LM!NO)PQR/J!L7!S2P! >/F;TJ!LN1UMP V!QW!TL/)KUX WPLI9BPLI9UXPAV7!37!YNZ H>/"VSWV!8[\QGK!WV2]^_ !/3V3F"W SWV!8NV!NG`W>/@>W1/U9F7TF.QB F/FVQaQ*:)VQb!QW!U8 QHAV-SWV!8c*<d@SWV !8/W;);)N3;)eF"VTSWV!8N<HNE!FJ!F/ f1NG`*>/QW!!VNW1@?8V3 !V3g<T/SWV!8TF"W SWV!8h!NiIXNO)T /SjSWV!8NkMNG`V3<7!l) QTT/F"V SWV!8>/@:) QT>2)S/F/.)U N@!AVm)3;)eQW!N0 3;)e9GR!:)3;N.*>/"VS2@!GK>iN1WF/7 QGK!Ci@ "VSWV!8.) N@!1nQGo;IRkBQB)N1WNMF/ OTAV/>iN1W/8p*"!>AV/>iN1Wh!NG`1W (gI9UXF"W S2@7!:)V:) QTb?8F/Qq>)3H*3 F"W S2@>/m9!>/!)f!eT/(F"W SWV!8!/3 V3 QW!I/H)>)?/3UnNU2)F/W82BLe:)V!JVU8  QHmF"VS2@Fo:) QTC23S!F"VSWV!8PgN*3 NG`O:)VQb!AVF"VSWV!8NeFoUQGK!fF/8 QHAV @SWV!8Q(m9!F"W S2@ MỤC LỤC I.Những vấn đề chung 1 1.Khái niệm 1 2.Nguồn gốc và đặc điểm của văn hoá dân tộc 2 3.Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp trong nước và trên thế giới 3 a)Văn hoá doanh nghiệp các nước 3 b)Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam 4 4.Nhận thức của các doanh nghiệp trong nước đối với vai trò của văn hóa trong doanh nghiệp 6 II.Mối quan hệ giữa Văn hoá dân tộc và Văn hoá doanh nghiệp 9 1.Tầm quan trọng của Văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng Văn hoá doanh nghiệp 9 2.Những ảnh hưởng của văn hóa dân tộc đối với quá trình xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam 12 a)Những ảnh hưởng <ch cực 12 b)Những ảnh hưởng =êu cực 13 3.Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua các thời kỳ phát triển văn hóa dân tộc 15 a)Văn hóa doanh nghiệp cổ truyền Việt Nam 15 b)Văn hóa doanh nghiệp trước thời kỳ đổi mới 15 c)Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn hội nhập 17 III.Phương hướng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở văn hóa dân tộc ở Việt Nam hiệu quả nhất 20 KẾT LUẬN 25 PHỤ LỤC 1: CÂU HỎI TỰ LUẬN 28 PHỤ LỤC 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 33 ,m/e:)V!JVU8 QHF"W S2@ Fo:) QTC23S!F"W SWV!8!)34"Gr! I. Những vấn đề chung 1. Khái niệm "V>/@e! ! Q.2>k)pY()/W!GK j!e!*FoV)QW!:) QTGr! F/W1N@!U !1WNG`I9W fF/)3HVWJ!;e;8sWUV) "V>/2)Q9>KAVW!GKQGo  NeAV(AVCi@ "Vh!>/;M!Ct>/<!Ue!AV@@!Nf!NG`B>h3F/ QVWQ)3m:)V ;oF"Vh!>/o@S2@@:)e!V "VS2@h!N?S*)*AVQW! MVQ.:)9>kN*Go :)9>kSWV!8AV-:)e!V-Fj!mu 89;)AVF"VS2@>(F"VSWV!8>/@Nm)*3;) c92F"VSWV!8>/@mH)F"VvQW!F"VS2@ @ 2QW!mF"VSWV!8h!)@F/W@mF"VS2@ YHFo@8O2 )2sW ! Q.F"VS2@/<?8`8 /@W1N@!FTY()>`)?w@SWV!8wJ! 2 /3UnV!sWJ!D2 N Vậy văn hóa doanh nghiệp là gì? "W SWV!8>/W/I@ ! Q.F"W NG`!23S!(QW!U)e :) QTf1F/8 QHAV@SWV!8QR/ ! Q. :)V F/?8:) Q)3me!"U2)F/WW1N@!AVSWV!8*3F/8e T9;8U)3!xF//FAVb/F(QW!SWV!8NHsWN)y F/ YNBAVSWV!8 h!GF"W )!F"W SWV!8J!NzQG!YHQ(! IQGo;F"W SWV!8>/U98pAVJ!!GKj!>/QW! @SWV!8F/N 8M!)O)! Q.ImFJ!C >?8@e!  ! Q.NG`b!GK>/QW!SWV!8VU{*8?NmVWF/M!Ct sW ! Q.N"W SWV!8a!88O1W(U< I!JV  SWV!8F/NG`W>/Q)3me!AVQ(!-SWV!8 |'o8c%}cl$% 1 ,m/e:)V!JVU8 QHF"W S2@ Fo:) QTC23S!F"W SWV!8!)34"Gr! 2. Nguồn gốc và đặc điểm của văn hoá dân tộc -S2@Nm)mF"W Q(!AVT"W S2@>//)AV9 S2@Nj!>.UtAVS2@N/F"W S2@V>//)AV 9S2@VNG`T/QW!:) QTN*)QVFo((e! C2>G`!W1IV!F/4>VWN@!U9C)* V>/:)e!V/!!T"F";l)V K<d>.Ut<  V)S2@VNiC23S!(:)VNH! Q.!)3(X/FF/ O@!Nf!V!I9UXVN?D9GR!F"VQ)! WVF"V~,@F/F"V8Gr!23Ni<;WF"VVNVS1! m)/)UXrJV5&S2@Q(N*GoV>/5&mF"V< V)!8 8O>/8W!8E(I9UXF"VV W!GKQVNKj!F"VQGR!/KF"VGo!oGr!>Vh! KF"VWNF"VM"!!88OIfSG•!2 F/2f VWN€8AVW!GKV>a!3()Go3();N@Ci@A!xV OJ)!.F/`8 :)e;kMC23S!)O8W!•YC23S!!V NTF"VWQb!GGR!2I9)@!U/W/OO)k B8*N*)>GK!u,23>/J!G);NHC23S!F"VSWV !8V!I9UXVQW!KN1)3(F"VVh! J!NH1; H< :) GKNzNHAV!GKVGUV) | OjQW!>VWN@!G!S4W9i(2>BGR!Yaz! | 7!U !1WG!BNe8;)OGS)3S/1AN@! | +DW>DWG!<7!S)3QTN;j!\B:)V2N;UW/)ej! AVU98p_ | gV;FgVr@!G!<7!kM2!>(/>B>)? | Vb‚F/<9"!;8)VG!<b<7!N;rN;e (<;M<7!/e!*"I9!W/QVb?8<7!a>/Y ()2AVm)!GKV\‚bFT!VNT>obFTUxSNH<; 7!"F>/<7!aFTB<BNV(_ |'o8c%}cl$% 2 ,m/e:)V!JVU8 QHF"W S2@ Fo:) QTC23S!F"W SWV!8!)34"Gr! | W/Nf!;< G!<7!>2)Im | ;<G!m)<WV!8BFTJ!Y()F7Iy\UxS<Ws <WV!Br!GK_ | ONW/<;Gr!2Gr! Nm)NZC93QVQW!J!W/ 9<<"IO/QW!Nm)<Ue!er!/)rTO/3 B<C)* | ()W/ITF/ƒ.G!m)<;)X!FTJ!>BSW >z FzN *N1Y | BY?8G!>1;)B>(<;NH1WQVUM1\j!@F@ !GK>/TeIV!GK>/T<DI93!GK>/T‚!_ \ƒsW1*,X„…Q#0_ )3(QW!Ci@QM!/3V3J!z1;SONG`<X8Y IRQTN@! WSYAVb!GK!/3/!NG`2!VW:)VNHFm! Q. h!J!)3HI;:)VQb!j!FoUV3NyV!AV<; ;!o*>/<VNiBMQR//F(AV†‡:)9>k <SWVSWV!8O89NG`yM>1Q( 8Gr!SF/!9:)3; /aV e:)V:)V((FoW!GK:)V!JVW!GK FoW!GK!JV 2Fo@!Nf!!JVS2@F/2>W1u !/3V3SWV!8VNV!NM!QGoJ!r@oW/O) V<;Na‚FC23S!F"VSWV!889J!IGoB<7 !WV>VbU !U)e+7!HNHC93QVTQ1!:)e;VF"VSWV !8/89Q(rURF"VVNH)E>*3WVAV2>W1 U !1WQVF"VSWV!8(;G!8j`8FoTTF/I9UXF" VV 3. Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp trong nước và trên thế giới a) Văn hoá doanh nghiệp các nước •?>/ :)e!V:)9>k):)9 SWV!8AVTFTbI;C23 S!F"VSWV!8`8>k<BBNG`M!E>VWN@!F/mUV3( U !1WAV7!2,m)N8Y)@Q*>oF/WF /:)9>kSWV |'o8c%}cl$% 3 ,m/e:)V!JVU8 QHF"W S2@ Fo:) QTC23S!F"W SWV!8!)34"Gr! !8I;!X<;F"VSWV!8FoF"VAVrUR1)3(QW! :) QT8 QH-Go89I;>Vb@Go!NNE!NXNH8 QH F/:)9!I Gr!)AVSWV!8T H< :) &NzNHAVF"W SWV!8V3>/ | B?8Hl)V())pN1WNMAVSWV!8>/SWW/H /F(SWV!8B>)•>2)S/j!V)W//B?8H | B:)381"VSWV!87!"!Nm)Z<;`8QW! QGK!`8>`B 2F/SWV!8C93QVC)!N@T7!2F(M 898Yj! :)381:)3N.AVF"V/SWV!.(8NiNmQVNf! KSWV!8h!89I;>X!!sF/e!X!!9:)3;/aVNHCVI‚ C)!N@ | BN@N WWV!8R :)e!V< V)SWV!8<  V)Rj!@:)e!VNm)e!X!C23S!F"VSWV!8N@N WQ(r URF"VAVFj!N*/SWV!8NV!f1"VSWV!889I9W N9Be!*QW!@I@g!SWV!8G!!JV SWV!8 < V)O891W(BN@N WAVT | B4Z7!:)V4 :)3N.AVF"VSWV !8oNG`<HM!NHW/rJVZ</WF"VSWV !88 )3NG`FVQaAVQW!4T>ENoUk!xV \sWsSV:)VQ_ b) Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam oImS/3Q)3me!F"W S2@"W SWV!8Vh! V!NO3NAJ!NzNH)!)3(FƒaJ!z1;* N.,>/@mF"VNG`C23S!Q(m9!S2QB*87QGK!>/ Fm)I*?8SƒN;J! T!X1GV:)VNE! NXFm1QVF/`8 GVB)3(!8aI.9GR!IR  /SGAVm<;IVW*8GVr;Sj!!GK‚VN !FKg!F.QB >/FUI*?8QW!! WSYF/N/W1W YHNzNHAVF"W SWV!8V |'o8c%}cl$% 4 ,m/e:)V!JVU8 QHF"W S2@ Fo:) QTC23S!F"W SWV!8!)34"Gr! | VQ( e:)V ˆ e:)V!JV  2QW!yM o O>o SWV!8VNm)8 QHg>W1T7!3!V NTF:)9>kNG`UVWWS4S/!F/)?* o "W SWV!8V!z!S*)*AV!GKU !>?8:)9>kFT<;:)9 <7!sW:)3QT:)381 o  NeV!VF/WO); F*Nm>o‚AV7!3F/>/!GK :)3mQV:)3;N.)ej! o 2F(BBU !1WZ>/sWJ!ZSƒAV!GKA o J!F.QBQb!3;)< QW!7!3GK!SW!GK/!GK2 !GK:)sN9 )3(B8W! /3Ni!E8WV!FG`:)VJ! <<"<BU V3NyI;"IXr@oG"!1!VWGr! Fo• ˆ e:)V!JVSWV!8Fo yM<  o ]SQs‰VQs!s|7!F)V!/UXD8AV•g!LQMAV  )3(!VZ;%5ŠQW!/7!AVb‹5Ša>18Y)@F/W  e:)VCi@P o ,V8O 7!3VNm)WQb!FC23S! e:)VFo < /!Ne F/  2Œr:)VŒyMO9GR!CsN>/Fh <B1QV>`1SVQ( e:)VNHNG`r@<SWVM <7!W/W/SVF/W> o V3NVUeSWV!8F/@!Nf!Fƒ!J:)VLW7! ) VPL@!GK>/:)V9bNG`KPL:)sI;Q@!:)VQb!r"! >PLNf!mNQGo>/Nf!m<7Pu o z<  :)VMh!GK!!8V3>?8( 7!3SV!xVNH >/U2UV)vG>`K:)3m1AVT | OT!X1 ˆ WV!8VB Gr!FYNs>1>`B!V3MB.) C23S!:)VFoOTS/1 ˆ WV!8VGK!sWN)y >`BQGoX/<7!B W ?):)9>2)S/BSYGF!23747QGK!Iv!QeQ FCt>k |'o8c%}cl$% 5 ,m/e:)V!JVU8 QHF"W S2@ Fo:) QTC23S!F"W SWV!8!)34"Gr! Go9NE!)pH!98B1KG!<7QGK!I.74 z!mUn!239GR!Q*>oF/8B91WF7j!VWu | 1;UtSY! S.FY-Q`<SWVŒ>/FGVB)3( !8 ˆ WV!8VB<Q9WW1N@!!(M).QGK!W >/e<DF7B ˆ •<KN;7!3:)9! W)3(!8/GK!>WV3WV3; <;:)9! W ˆ HIX2F(S.@`8Nf!SjI;2F(T"!><D M<7!!xN;)3K7!3S.)?)3(!8 | c.8eIR:)sQW!!VW;8Ci@ ˆ WV!8VQ*NzQG!W>W1TF"V!VW;8V!B 7aVŒQ C)!N@QSQW!:)VŒ>)7kM!JHS* ZV!BTMU WQ-!GK!>/LF?3/<7!89F?3P ˆ +N/8 SWV2VGK!EkN; 3;)e8!7!J NHTH)kNfAVNe V3FT@S)!)@Gr!>G`!V3J!xVF/  Nm)<W9QW!`8Nf! ˆ WV!8Go!W/UnS4S/!Q9>KSM<W F/Q6Q/!Fo Nm!. AV8BVNeQW!<SWV!8VGK!DQ Fa!FWIv!  LE!7UnCsCDF*Nm/3PWzLE!7Un>(>1UV)Pu | HY()<7!; WV!8VGK!HQVI(!W/Fb<7!>*3()B>` )?V3;>x.QGK!>/Y()W1N@!/VU{ Y()V! B>kGR!GN!!8WCi@gNUVN/F/WFNVS1!W !/!m S.FYC23S! ?8NW/NV!/uG!W1N@!<7!):)9SW<7! ?8Q)!<7!!/!mB 4. Nhận thức của các doanh nghiệp trong nước đối với vai trò của văn hóa trong doanh nghiệp oAQGr!AV,9!FmC23S!<;.QGK!N.Go!Ci@A !xVBU RtV@?8gN SWV!8F/!oSWV2 |'o8c%}cl$% 6 [...]... nhân văn, đóng góp thực tế vào xã hội II Mối quan hệ giữa Văn hoá dân tộc và Văn hoá doanh nghiệp 1 Tầm quan trọng của Văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần xem xét môi trường văn hoá mà doanh nghiệp đang hoạt động, nghĩa là cần xem xét văn hoá dân tộc, văn hoá vùng miền, văn hoá cá nhân, và mang đậm văn hoá của người lãnh đạo doanh nghiệp Văn hoá. .. tài: Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương Với những vai trò của văn hóa dân tộc, vi c xây dựng VHDN dựa trên nền tảng VHDT là vô cùng quan trọng Câu 5: Quá trình hội nhập hiện nay với vi c du nhập văn hóa nước ngoài vào Vi t Nam có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Trả lời: Văn hóa doanh nghiệp. .. tài: Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương Văn hóa dân tộc tạo nên nét đặc trưng cho văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp Nền văn hóa dân tộc mang tính cộng đồng, đoàn kết, trình độ giáo dục ngày càng được nâng cao sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng doanh nghiệp trọng vi c tạo lập văn hóa doanh nghiệp, ... VB16BQT01 11 Đề tài: Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương truyền thống của Vi t Nam xem mạnh yếu ở chỗ nào trước yêu cầu phát triển, để xây dựng văn hoá phù hợp với mục tiêu hoạt động của từng doanh nghiệp 2 Những ảnh hưởng của văn hóa dân tộc đối với quá trình xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp Vi t Nam a) Những ảnh... đã thành công trong vi c xây dựng hình ảnh riêng cho doanh nghiệp trên thị trường Doanh nghiệp Vi t Nam còn đang trong quá trình học hỏi, tuy có những doanh nghiệp đạt bước đầu thành công trong xây dựng văn hoá riêng, nhưng đa phần các doanh SVTH: Nhóm 9 - Lớp VB16BQT01 25 Đề tài: Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương nghiệp. .. tài: Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương Vi t Nam dễ thoả mãn với lợi ích trước mắt, ngại va chạm và cạnh tranh, tập quán sinh hoạt tản mạn thiếu kỷ luật… Người ta thường dựa vào một số nhất định để đánh giá mức độ ảnh hưởng của văn hoá dân tộc đối với văn hoá doanh nghiệp, và so sánh phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc. .. trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, dựa trên điểm mạnh của doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp cũng phải phù hợp với môi trường kinh doanh, văn hóa dân tộc SVTH: Nhóm 9 - Lớp VB16BQT01 28 Đề tài: Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương Câu 2: Trong... hóa doanh nghiệp như: tâm lý đùn đẩy trách nhiệm, bè phái, nịnh nọt, cầu an, hối lộ, chạy chọt, cả nể, bằng mặt nhưng không bằng lòng… SVTH: Nhóm 9 - Lớp VB16BQT01 14 Đề tài: Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương 3 Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua các thời kỳ phát triển văn hóa dân tộc a) Văn hóa doanh nghiệp. .. Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương Để khắc phục những vấn đề này, các doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo và phát triển tài nguyên văn hóa trong doanh nghiệp nhằm tạo ra không khí văn hóa tốt đẹp để nâng cao tố chất văn hóa và trình độ nghiệp vụ trong tổ chức Cần thay đổi quan niệm kinh doanh, tạo được lòng tin và sự. .. đồng doanh nghiệp Vi t nam quyết tâm cùng nhau xây dựng chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp tạo vũ khí cạnh tranh mạnh cho doanh nghiệp, để chúng ta hội nhập chứ không hòa tan SVTH: Nhóm 9 - Lớp VB16BQT01 27 Đề tài: Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Chương PHỤ LỤC 1: CÂU HỎI TỰ LUẬN Câu 1: Nguyên tắc xây dựng văn hóa doanh nghiệp? . đối với vai trò của văn hóa trong doanh nghiệp 6 II .Mối quan hệ giữa Văn hoá dân tộc và Văn hoá doanh nghiệp 9 1.Tầm quan trọng của Văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng Văn hoá doanh nghiệp. QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP VB16BQT01 oOo BÀI TIỂU LUẬN NHÓM Môn: Hành vi tổ chức Đề Tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP   %. MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP VB16BQT01 BÀI TIỂU LUẬN NHÓM Môn: Hành vi tổ chức Đề Tài: MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP   
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn hành vi tổ chức Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp, Tiểu luận môn hành vi tổ chức Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp, Tiểu luận môn hành vi tổ chức Mối quan hệ giữa sự phát triển văn hoá dân tộc với quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp, Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, Nhận thức của các doanh nghiệp trong nước đối với vai trò của văn hóa trong doanh nghiệp, Tầm quan trọng của Văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng Văn hoá doanh nghiệp, Những ảnh hưởng của văn hóa dân tộc đối với quá trình xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam, Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua các thời kỳ phát triển văn hóa dân tộc, III. Phương hướng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở văn hóa dân tộc ở Việt Nam hiệu quả nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay