Tiểu luận môn hành vi tổ chức CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

44 251 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: HÀNH VI TỔ CHỨC ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Lớp: VB16BQT01 GVHD: ThS. Nguyễn Văn Chương Nhóm thực hiện: Nhóm 7 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/9/2014 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 3 1. Văn hóa là gì? 3 2.Văn hóa doanh nghiệp là gì? 3 2.1. Khái niệm 3 2.2. Nguồn gốc giá trị văn hóa doanh nghiệp 4 2.3. Biểu hiện, bản chất và cấp bậc văn hóa doanh nghiệp 5 3. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp 6 3.1. Tạo động lực làm việc 6 3.2. Điều phối và kiểm soát 6 3.3. Giảm xung đột 6 3.4. Lợi thế cạnh tranh 7 CHƯƠNG II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 8 1. Văn hóa dân tộc 8 1.1. Châu Á (đại diện là Nhật Bản) 9 1.2. Châu Âu 10 1.3. Mỹ 11 1.4. Việt Nam 12 2. Văn hóa người lãnh đạo 13 3. Sự đòi hỏi từ văn hóa bên ngoài 16 CHƯƠNG III. MÔ HÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 19 1. Mô hình văn hóa gia đình 19 2. Mô hình văn hóa tháp Eiffel 21 3. Mô hình văn hóa tên lửa dẫn đường 23 4. Mô hình văn hóa lò ấp trứng 25 KẾT LUẬN 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 CÂU HỎI TỰ LUẬN 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 39 Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 1 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Nói đến văn hóa là nói đến con người - nói tới những đặc trưng riêng chỉ có ở loài người,. Có thể nói, văn hoá là đặc trưng “bản chất người” của cá nhân và cộng đồng, văn hóa có mặt trong tất cả các hoạt động của con người dù đó chỉ là những suy tư thầm kín, những cách giao tiếp ứng xử cho đến những hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội. Văn hóa tồn tại trong mọi hoạt động đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Ở từng lĩnh vực, văn hóa sẽ gắn kết với lĩnh vực, mục đích hoạt động trong lĩnh vực đó mà sẽ thể hiện một nét văn hóa riêng nhưng cùng một mục tiêu hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống. Trong lĩnh vực kinh tế, sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp ngoài việc phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như: điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế chung, sự cạnh tranh… còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên trong như nguồn lực về con người, tài chính, công nghệ, sản phẩm, giá, kênh phân phối, chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng cáo Vì vậy, tất yếu mỗi doanh nghiệp sẽ tự hình thành và phát triển như một yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh để tạo ra vị thế cạnh tranh riêng của doanh nghiệp mình và những yếu tố đặc trưng này được gọi chung là văn hóa doanh nghiệp. Chính bởi tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đến sự thành bại trong hoạt động của doanh nghiệp mà ngày nay việc nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp đã được các tổ chức, doanh nghiệp rất quan tâm chú trọng. Trong đó, đặc biệt là việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp để từ đó tìm được biện pháp ứng dụng, tác động vào để có thể tận dụng một cách có hiệu quả nhất những giá trị của văn hóa doanh nghiệp. Đó là lý do nhóm nghiên cứu chọn nghiên cứu đề tài “Các yêu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp” để có thêm thông tin, kiến thức về lĩnh vực văn hoa doanh nghiệp cho nhóm nói riêng cũng như góp phần vào việc tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp nói chung. Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1. Văn hóa là gì? Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về văn hoá: Có ý kiến cho rằng: “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi – cái đó là văn hoá”. Có ý kiến lại hiểu theo cách khác: “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt của cuộc sống đã diễn ra trong quá khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống và dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình”. 1 2.Văn hóa doanh nghiệp là gì? 2.1. Khái niệm Hiện nay có rất nhiều định nghĩa xung quanh khái niệm này. Mỗi nền văn hóa khác nhau có các định nghĩa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về văn hóa doanh nghiệp. Ước tính hiện có trên 300 định nghĩa khác nhau về văn hóa doanh nghiệp. Sau đây là một vài cách định nghĩa văn hóa doanh nghiệp: “Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực”. (Gold, K.A.) “Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài”. (Kotter, J.P. & Heskett, J.L.) “Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.) Còn nếu nói theo cách ví von: Nếu doanh nghiệp là máy tính thì văn hóa doanh nghiệp là hệ điều hành. Nói một cách hình tượng thì: Văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Mặc dù rất nhiều cách hiểu về văn hóa doanh nghiệp nhưng nhìn chung, mọi định nghĩa đều có điểm chung là xem văn hóa doanh nghiệp là: toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; tạo nên Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp. 2.2. Nguồn gốc những giá trị văn hóa doanh nghiệp Cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Trong cuốn sách Văn mình làm giàu và nguồn gốc của cải của TS. Vương Quân Hoàng, chúng ta đã được đề cập tới khái niệm giá trị. Giải thích một cách đơn giản, giá trị là một cái gì đó mà người ta cảm thấy quan trọng, có ích. Cụm từ “Quan trọng” và “Có ích lợi” là rất đáng lưu tâm trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bởi lẽ, lãnh đạo công ty sẽ rất khó xây dựng văn hóa doanh nghiệp nếu không truyền đạt được những ích lợi mà văn hóa doanh nghiệp đem lại. Nhân viên cần được giáo dục nhận thức rằng việc đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục là thể hiện sự tự hào là thành viên của công ty, và có ích cho công việc của họ chứ không phải họ mang những thứ đó để làm quảng cáo. Rất nhiều lãnh đạo đã mắc lỗi khi áp đặt văn hóa mà không khơi gợi nhận thức của nhân viên mình với các giá trị văn hóa. Nếu không giảng giải được cặn kẽ hệ thống các giá trị văn hóa của doanh nghiệp có ích lợi gì với nội bộ tổ chức, tất yếu moi hình thức triển khai chỉ là phong trào. Một câu hỏi được đặt ra rằng, vậy những giá trị nào là hợp lý và giá trị nào là không hợp lý. Điều này tùy thuộc rất nhiều vào từng tổ chức riêng biệt, nhưng tựu chung lại, có một số giá trị được đề cao trong nội bộ tổ chức ở Việt Nam đó là: - Sự thành thực (thể hiện là nói thật, không gian dối, cam kết thực hiện những gì mình hứa hẹn và đảm bảo đúng những gì mình sẽ thực hiện) - Sự tự giác (thể hiện ở mức độ sẵn sang với công việc, không ngại khó khăn, làm việc hết mình vì lợi ích của tổ chức) - Sự khôn khéo (biết nói những gì cần nói, hỏi những điều cần hỏi, tranh luận những điều đáng tranh luận và sắp xếp những gì hợp lý nhất) Ngoài ra còn một số giá trị khác được đề cập tới như sự tự tin, sáng tạo… Những giá trị này sẽ là nền tảng định hướng cho văn hóa của doanh nghiệp. Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp 2.3. Biểu hiện, bản chất và cấp độ của văn hóa doanh nghiệp  Biểu hiện văn hóa doanh nghiệp Một số biểu hiện trong văn hóa doanh nghiệp rất dễ quan sát, đó là lớp bề mặt của văn hóa hay còn gọi là văn hóa hữu hình, còn phần lõi có ảnh hưởng sâu và mạnh hơn rất nhiều thì vô hình. 2 Biểu hiện hữu hình Biểu hiện vô hình - Trang phục làm việc - Môi trường làm việc - Lợi ích - Khen thưởng - Đối thoại - Cân bằng giữa công việc và cuộc sống - Mô tả công việc - Cấu trúc tổ chức - Các mối quan hệ - Các giá trị - Đối thoại riêng - Các quy tắc vô hình - Thái độ - Niềm tin - Quan sát thế giới - Tâm trạng và cảm xúc - Cách hiểu vô thức - Tiêu chuẩn - Giả định  Bản chất văn hóa doanh nghiệp Bản chất của văn hóa doanh nghiệp là đối nội phải tăng cường tiềm lực, quy tụ được sức sáng tạo của công nhân viên chức, khích lệ họ sáng tạo ra nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp; đối ngoại phải được xã hội bản địa chấp nhận.  Cấp độ thể hiện văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp được thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Cấp dễ thấy nhất thể hiện ngay trong công việc hàng ngày nhưng cách báo cáo công việc, giữ gìn tài sản chung, ngôn ngữ khi giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, các thủ tục hành chính… Cấp thứ hai là các giá trị tinh thần xác định việc phải làm, hành động của mình đúng hay sai, có mang lại lợi ích hay thiệt hại chung hay không. Đây là điều Lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn nhận được ở nhân viên và phải xây dựng dần từng bước. Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cấp thứ ba là nền tảng cho các hành động chính là niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và xúc cảm được coi là đương nhiên ăn sâu trong tiềm thức mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Các ngầm định nền tảng này là nền tảng cho các giá trị và hành động của mỗi thành viên. Văn hóa kinh doanh trong một tổ chức đã tiến đến mức độ cao nhất, trở thành một thứ Đạo, mà từ thế hệ này tới thế hệ khác tôn sùng và làm theo. 3. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa cuộc đời của những người sáng lập. Nhiều người cho rằng văn hóa doanh nghiệp là một tài sản của doanh nghiệp. Tác dụng của văn hóa doanh nghiệp thể hiện: 3.1. Tạo động lực làm việc Văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm. Văn hóa doanh nghiệp còn tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên và một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh. Văn hóa doanh nghiệp phù hợp giúp nhân viên có cảm giác mình làm công việc có ý nghĩa hãnh diện vì là một thành viên của doanh nghiệp. Điều này càng có ý nghĩa khi tình trạng “chảy máu chất xám” đang phổ biến. Lương và thu nhập chỉ là một phần của động lực làm việc. Khi thu nhập đạt đến một mức nào đó, người ta sẵn sàng đánh đổi chọn mức thu nhập thấp hơn để được làm việc ở một môi trường hoà đồng, thoải mái, được đồng nghiệp tôn trọng. 3.2. Điều phối và kiểm soát Văn hóa doanh nghiệp điều phối và kiểm soát hành vi các nhân bằng các câu chuyện, truyền thuyết; các chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc Khi phải ra một quyết định phức tạp, văn hoá doanh nghiệp giúp ta thu hẹp phạm vi các lựa chọn phải xem xét. 3.3. Giảm xung đột Văn hóa doanh nghiệp là keo gắn kết các thành viên của doanh nghiệp. Nó giúp các thành viên thống nhất về cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn và định hướng hành động. Khi ta phải đối mặt với xu hướng xung đột lẫn nhau thì văn hoá chính là yếu tố giúp mọi người hoà nhập và thống nhất. Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp 3.4. Lợi thế cạnh tranh Tổng hợp các yếu tố gắn kết, điều phối, kiểm soát, tạo động lực làm tăng hiệu quả hoạt động và tạo sự khác biệt trên thị trường. Hiệu quả và sự khác biệt sẽ giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt trên thị trường Qua nội dung đã tìm hiểu trên, một điều chắc chắn có thể nhận thấy là giá trị quan trọng, quyết định của văn hóa doanh nghiệp đến lợi thế cạnh tranh hay nói mạnh hơn là sự thành bại của doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế. Chính vì, mỗi doanh nghiệp cần phải có cái nhìn đầy đủ, chính xác về văn hóa doanh nghiệp, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp để xác định được mô hình văn hóa doanh nghiệp nào phù hợp với doanh nghiệp mình đang hoạt động xây dựng mà tiến hành xây dựng. Tuy nhiên, để xây dựng được mô hình văn hóa doanh nghiệp như mong muốn của doanh nghiệp, điều cốt lõi mà doanh nghiệp cần biết đó là các yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp để từ đó tìm cách tác động, ứng dụng cho phù hợp với mô hình văn hóa doanh nghiệp mình xây dựng. Nội dung này sẽ được trình bày trong Chương II của bài nghiên cứu. Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 7 [...].. .Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp CHƯƠNG II CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI C XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1 Văn hóa dân tộc Văn hóa dân tộc là cách ứng xử, kinh nghiệm sống của một quốc gia, một dân tộc truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác Văn hóa dân tộc ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự tổng hòa của quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, ... VB16BQT01 13 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ tạo ra những giá trị khác nhau Trong đó lãnh đạo vi n và các nhà điều hành kế cận sẽ là những người ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa của doanh nghiệp 2.4 Sáng lập vi n Người quyết định vi c hình thành hệ thống giá trị văn hoá căn bản của doanh nghiệp Sáng lập vi n là người ghi dấu ấn đậm nét nhất lên văn hoá doanh nghiệp đồng... Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 18 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp CHƯƠNG III MÔ HÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Có 4 mô hình văn hóa doanh nghiệp như sau:10 1 Mô hình văn hóa gia đình: Khi nói đến gia đình là chúng ta nghĩ ngay đến mái ấm thân thuộc, mang tính nhân văn đầy thiêng liêng Trong mô hình văn hóa doanh nghiệp gia đình, mối quan hệ giữa các thành vi n trực tiếp gần gũi nhưng... Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 17 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp 3.5 Văn hóa doanh nghiệp gia đình: Các doanh nghiệp gia đình được xem là một loại định chế độc đáo trong đó một gia đình là hạt nhân của doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng của truyền thống gia đình, sự kế tục giữa các thế hệ và lòng trung thành với những triết lý kinh doanh, kinh nghiệm, bí quyết... hành vi của dân tộc đó Nếu doanh nghiệp biết xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở bản sắc văn hóa dân tộc mà họ đang sống thì họ sẽ thành công, còn nếu chỉ biết du nhập nguyên xi mô hình văn hóa doanh nghiệp nước ngoài, không gắn kết với văn hóa bản địa, họ sẽ thất bại Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 12 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp 2 Văn hóa người lãnh đạo 8 Người lãnh đạo,... doanh nghiệp Mỗi mô hình văn hóa doanh nghiệp đều là “mô hình lý tưởng” Thực tế, chúng kết hợp hoặc bao hàm lẫn nhau với từng mô hình văn hóa thống trị Câu 3: Nội dung cơ bản của vi c xây dựng văn hoá doanh nghiệp là gì? Các bước cơ bản để xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công? 1 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp bao gồm các quá trình thực hiện các vấn đề cụ thể sau đây: Xác định sứ mệnh của doanh nghiệp. .. ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Văn hóa doanh nghiệp là gì? Văn hóa doanh nghiệp - Những điều cơ bản http://www.rcic.vn/index.php? option=com_kunena&func=view&catid=2&id=39&lang =vi& Itemid=131 2 TS Phan Quốc Vi t & Ths Nguyễn Huy Hoàng,Trung tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Vi t - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. .. tộc, với văn hóa từng vùng, miền khác nhau thúc đẩy sự sáng tạo của tất cả các thành vi n trong các doanh nghiệp khác nhau Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 11 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp Đặc điểm nổi bật của văn hóa dân tộc là coi trọng tư tưởng nhân bản, chuộng sự hài hoà, tinh thần cầu thực, ý chí phấn đấu tự lực, tự cường… đây là những ưu thế để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. .. http://dn.ibg.com.vn/vn/ibg-chia-se/Vai-tro-cua-lanh-dao-trong-phat-trien-van-hoadoanh-nghiep 9 Văn hóa doanh nghiệp, yếu tố vàng của thành công http://www.lefaso.org.vn/ClickToPrint.aspx?ID1=1&ID8=1619 10 4 mô hình văn hóa doanh nghiệp lý tưởng http://cic32.com.vn/Tin-Tuc/4-Mo-hinh-van-hoa -doanh- nghiep-lytuong.Detail.133.aspx Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 29 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp CÂU HỎI TỰ LUẬN Câu 1 :Văn hóa doanh nghiệp và... hiện: a.Tạo động lực làm vi c Văn hóa doanh nghiệp giúp nhân vi n thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công vi c mình làm văn hóa doanh nghiệp còn tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân vi n và một môi trường làm vi c thoải mái, lành mạnh Văn hóa doanh nghiệp phù hợp giúp nhân vi n có cảm giác mình làm công vi c có ý nghĩa hãnh diện vì là một thành vi n của doanh nghiệp Điều này càng có ý . VB16BQT01 7 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh nghiệp CHƯƠNG II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI C XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1. Văn hóa dân tộc Văn hóa dân tộc là cách ứng xử,. vực văn hoa doanh nghiệp cho nhóm nói riêng cũng như góp phần vào vi c tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp nói chung. Nhóm 7 – Lớp: VB16BQT01 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c xây dựng văn hóa doanh. KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: HÀNH VI TỔ CHỨC ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI C XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Lớp: VB16BQT01 GVHD: ThS. Nguyễn Văn Chương Nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn hành vi tổ chức CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, Tiểu luận môn hành vi tổ chức CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, Tiểu luận môn hành vi tổ chức CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay