LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VỀ NGÀNH DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI VIỆT NAM.PDF

121 494 2
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 19:23

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM CÙ HOÀNG NÔNG CÁC YU T TÁC NG N Ý NH NGH VIC CA NHÂN VIÊN: NGHIÊN CU V NGÀNH DCH V BO V TI VIT NAM Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60340102 NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS. H TIN DNG Tp. H Chí Minh – Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s “Các yu t tác đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên: nghiên cu v ngành dch v bo v ti Vit Nam” là công trình nghiên cu ca riêng cá nhân tôi và là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc mt cách nghiêm túc. Các s liu trong lun vn đc thu thp t thc t, có ngun gc rõ ràng, đáng tin cy, đc x lý trung thc, khách quan và cha tng đc công b trong bt c công trình nào. Thành ph H Chí Minh, ngày 25 tháng 11 nm 2013 Ngi thc hin lun vn CÙ HOÀNG NÔNG LI CM N Lun vn thc s “Các yu t tác đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên: nghiên cu v ngành dch v bo v ti Vit Nam” đc hoàn thành, ngoài n lc, c gng ca bn thân, còn có s h tr, giúp đ tn tình ca Quý Thy, Cô Trng i hc Kinh t TP.HCM. Tôi xin đc gi li cám n đn các Thy, Cô và bn bè, gia đình, đng nghip đã đng viên và đóng góp ý kin cho tôi đ hoàn thành lun vn này. c bit, tôi xin gi li cm n sâu sc nht đn Phó giáo s - Tin s H Tin Dng – Trng khoa Qun tr Kinh doanh đã quan tâm, tn tình hng dn, đnh hng nghiên cu và đa ra hng gii quyt cho đ tài. Tôi cng xin chân thành cám n Ban lãnh đo các công ty bo v Long Hi, Ngày và êm, Hoàng Khng, Khit Tâm và t Võ đã nhit tình h tr trong vic cung cp thông tin, trong đó có nhng thông tin ni b và thc hin kho sát cán b, nhân viên ca công ty. Trân trng! Thành ph H Chí Minh, ngày 25 tháng 11 nm 2013 Ngi thc hin lun vn CÙ HOÀNG NÔNG MC LC Li cam đoan Li cm n Mc lc Danh mc các bng biu Danh mc hình, biu đ Danh mc các ký hiu, ch vit tt CHNG 1: PHN M U Trang 1.1. Lý do chn đ tài 1 1.2. Mc tiêu nghiên cu 2 1.3. i tng và phm vi nghiên cu 3 1.4. Phng pháp nghiên cu 4 1.5. Ý ngha ca nghiên cu 5 1.6. Kt cu báo cáo nghiên cu 6 CHNG 2: C S LÝ THUYT – MÔ HÌNH LÝ THUYT V CÁC YU T TÁC NG N Ý NH NGH VIC CA NHÂN VIÊN 2.1. Các khái nim 7 2.1.1. Khái nim ý đnh ngh vic 7 2.1.2. Khái nim s hài lòng công vic 7 2.2. Các lý thuyt liên quan đn ý đnh ngh vic và mi quan h gia s hài lòng công vic vi ý đnh ngh vic 8 2.2.1. Các mô hình nghiên cu lý thuyt nn 8 2.2.1.1. Mô hình Thuyt th bc nhu cu ca Maslow 8 2.2.1.2. Lý thuyt E.R.G ca Clayton Aldefer 10 2.2.1.3. Lý thuyt hai nhân t ca F. Herzberg 11 2.2.2. Các mô hình lý thuyt nghiên cu v s hài lòng công vic và ý đnh ngh vic 13 2.2.2.1. S hài lòng công vic 13 2.2.2.2. Ý đnh ngh vic và mi quan h gia s hài lòng công vic và ý đnh ngh vic 15 2.3. Mô hình các yu t tác đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên ngành dch v bo v ti Vit Nam 17 2.3.1. c đim công vic ca ngành dch v bo v 17 2.3.2. Mô hình các yu t tác đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên ngànhdch v bo v ti Vit Nam 18 2.3.2.1. Mô hình các yu t tác đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên 18 2.3.2.2. Các gi thuyt nghiên cu 23 Tóm tt 23 CHNG 3: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 3.1. Thit k nghiên cu 24 3.1.1. Qui trình nghiên cu 24 3.1.2. Nghiên cu đnh tính 25 3.1.3. Nghiên cu đnh lng 25 3.1. Phng pháp chn mu 26 3.2. Phng pháp thu thp và x lý d liu 27 3.3. Xây dng thang đo 28 Tóm tt 32 CHNG 4: KT QU NGHIÊN CU 4.1. Thông tin mu nghiên cu 33 4.2. ánh giá đ tin cy ca thang đo 36 4.3. Phân tích nhân t (EFA) 39 4.3.1. Phân tích nhân t đi vi bin đc lp 40 4.3.2. Phân tích nhân t đi vi bin ph thuc 44 4.3.3. iu chnh mô hình và gi thuyt nghiên cu 45 4.4. Phân tích hi qui 47 4.4.1. ánh giá đ phù hp ca mô hình hi qui 47 4.4.2. Phân tích hi qui các yu t tác đng đn s hài lòng công vic 48 4.4.2.1. Ma trn tng quan 48 4.4.2.2. Kim đnh các gi đnh 49 4.4.2.3. Phân tích hi qui các yu t tác đng đn s hài lòng công vic 52 4.4.3. Phân tích hi qui tác đng ca s hài lòng công vic đi vi ý đnh ngh vic 56 4.5. Kim đnh gi thuyt 58 4.6. Kim đnh s khác bit ca các đc tính cá nhân đi vi ý đnh ngh vic ca nhân viên 59 4.6.1. Kim đnh s khác bit v gii tính 59 4.6.2. Kim đnh s khác bit v đ tui 60 4.6.3. Kim đnh s khác bit v thâm niên công tác 61 4.6.4. Kim đnh s khác bit v thu nhp 63 4.7. Tho lun kt qu nghiên cu 64 Tóm tt 68 CHNG 5: KT LUN VÀ HÀM Ý KIN NGH 5.1. Kt lun 69 5.2. Hàm ý kin ngh hn ch ý đnh ngh vic ca nhân viên 70 5.3. Hn ch ca nghiên cu 75 5.4.  ngh hng nghiên cu tip theo 76 Tóm tt 76 Tài liu tham kho Ph lc tham kho DANH MC CÁC BNG BIU Trang Bng 1.1: Danh sách các công ty tham gia kho sát 3 Bng 2.1: Các nhân t duy trì và đng viên 12 Bng 4.1: Bng c cu mu theo doanh nghip 33 Bng 4.2: C cu mu theo gii tính 34 Bng 4.3: C cu mu theo đ tui 35 Bng 4.4: C cu mu theo thâm niên 35 Bng 4.5: C cu mu theo thu nhp 36 Bng 4.6: Kt qu Cronbach’s Alpha ca các bin 37 Bng 4.7: Kt qu phân tích nhân t đi vi các bin đc lp 41 Bng 4.8: Kt qu phân tích nhân t đi vi các bin ph thuc 44 Bng 4.9: Ma trn tng quan 48 Bng 4.10: Bng thông s ca mô hình hi qui 49 Bng 4.11: Bng tóm tt mô hình hi qui 51 Bng 4.12: Bng thông s ca mô hình hi qui ln 1 52 Bng 4.13: Bng tóm tt mô hình hi qui ln 2 53 Bng 4.14: Bng đánh giá mc đ phù hp ca mô hình hi qui ln 2 54 Bng 4.15: Bng thông s ca mô hình hi qui ln 2 54 Bng 4.16: Bng tóm tt mô hình hi qui nh hng ca s hài lòng công vic đi vi ý đnh ngh vic 56 Bng 4.17: Bng đánh giá đ phù hp ca mô hình hi qui nh hng ca s hài lòng công vic đi vi ý đnh ngh vic 56 Bng 4.18: Bng thông s mô hình hi qui nh hng ca s hài lòng công vic đi vi ý đnh ngh vic 57 Bng 4.19: Kt qu kim đnh gi thuyt ca mô hình 58 Bng 4.20: Kt qu kim đnh s khác bit v gii tính 59 Bng 4.21: Kt qu kim đnh s khác bit v đ tui 60 Bng 4.22: Kt qu kim đnh s khác bit v thâm niên công tác 61 Bng 4.23: Kt qu kim đnh s khác bit v thu nhp 63 Bng 4.24: Mc đ tác đng ca tng yu t đn s hài lòng công vic 65 DANH MC HÌNH, BIU ,  TH Trang Hình 2.1: Tháp các th bc nhu cu ca Maslow 8 Hình 2.2: Mô hình nghiên cu ca Trn Kim Dung 15 Hình 2.3: Mô hình nghiên cu đ ngh 22 Hình 3.1: Qui trình nghiên cu 24 Hình 4.1: Mô hình các yu t tác đng đn s hài lòng công vic và ý đnh ngh vic 47 Biu đ 4.1: Biu đ Histogram 50 Biu đ 4.2: Biu đ P-P Plot 50 Biu đ 4.3: Biu đ Scatterplot 51 Phng trình 4.1: Phng trình hi qui các yu t nh hng đn s hài lòng công vic 55 Phng trình 4.2: Phng trình hi qui nh hng ca s hài lòng công vic đi vi ý đnh ngh vic 57 [...]... tài li u cho các sinh viên trong vi c tìm hi u, nghiên c các ch liên quan 1.6 K t c u báo cáo nghiên c u – Ph n m u: trình bày lý do ch tài, m c tiêu nghiên c ng và ph m vi nghiên c – a nghiên c u lý thuy t và mô hình nghiên c u v các y u t ný lý lu n, các khái ni n nh ngh vi c c nghiên c u, các y u t c i v nh ngh vi c c a nhân viên, các nghiên c u v các y u t tác nh ngh vi c c a nhân viên – nm pháp... 2.3.2 Mô hình các y u t nh ngh vi c c a nhân viên ngành d ch v b o v 2.3.2.1 Mô hình các y u t nh ngh vi c c a nhân viên Tác gi s d ng các mô hình nghiên c u tham kh nghiên c u c a tác gi Tr n Kim Dung (2005) v vi c bi t là mô hình ng s thõa mãn công u ki n Vi t Nam và mô hình nghiên c u c a tác gi Võ Qu c u v các y u t ngh vi c c a công ch c – viên ch nd nh c Sau khi l a ch n các mô hình nghiên c u tham... c t o nên s th a mãn c a nhân viên trong công vi c u c a các nhà nghiên c nhi u nghiên c c, c th là vi c vi c các nhân t duy trì không t o nên s th a mãn c a nhân viên trong công vi c (Kreitner & Kinicki, 2007), tác gi ng vi c n s th a mãn c a nhân viên trong công vi vào m t nhân t ph thu c ng viên mà còn ph thu c c vào nhân t duy trì vì s th a mãn trong công vi c c a nhân viên ch nh khi s b t mãn... o ra s th a mãn B ng 2.1: Các nhân t Các nhân t duy trì 1 ng viên Các nhân t ng viên 1 S thách th c c a công vi c 2 H th ng phân ph i thu nh p 3 Quan h v n ng nghi p u ki n làm vi c 5 Chính sách c a công ty 6 Cu c s ng cá nhân av 8 Quan h qua l i gi a các cá nhân a các thành t u 4 S nh n d ng khi công vi th c hi n a các trách nhi m c 13 - - - 2.2.2 Các mô hình lý thuy t nghiên c u v s hài lòng công... x lý nghi p v hi u bi t gi a các nhân viên và tinh th M t gi ng nghi p m khác khá riêng bi t so v i ngành ngh m làm vi c c a nhân viên b o v ph i là c a công ty b o v is tc m c a khách hàng, không ng làm vi c và quan h v i khách 18 hàng có nhi ng r t l ng và tâm lý làm vi c c a nhân viên m i ca tr c, t i các m lý ca là các Ban ch u có cán b qu n lý ca, trên c p qu n i giám sát công vi c c a nhân viên. .. ngh vi c c a nhân viên 1.2 M c tiêu nghiên c u nh các y u t n s hài lòng trong công vi c c a nhân viên ngành d ch v b o v ng m quan tr ng c a t ng y u t công vi c c a nhân viên ngành d ch v b o v n s hài lòng trong 3 ng c a s hài lòng trong công vi nh ngh vi c c a nhân viên ngành d ch v b o v Nh n bi vi c s khác bi t, n u có, v ng c a s hài lòng trong công nh ngh vi c gi a các nhóm nhân viên khác nhau... các kh n tr trong t ch c Các y u t quan tâm là: o có quan tâm và h tr nhân viên Lã a lãnh i x v i nhân viên m t cách công b ng nhân viên h c h i 21 o s n sàng ch u trách nhi m cùng nhân viên n nh n th c c a nhân viên v n: o, phát tri n trong t ch c và ki n th c olà phù h p và hi u qu n cho nhân viên ng nghi p: L làm vi c Các v n các hành vi, quan h v ng nghi p t c quan tâm là: ng nghi p quan tâm và... n nghiên c u, gi i thi u các mô hình lý thuy t n n và các nghiên c u liên n s hài lòng công vi nh ngh vi c ngh và các gi thuy t nghiên c u 24 U 3.1 Thi t k nghiên c u 3.1.1 Qui trình nghiên c u M c tiêu nghiên c u lý thuy t Mô hình nghiên c u Th o lu n nhóm N = 50 u ch nh b ng câu h i N = 15 Nghiên c u th u ch nh B ng câu h i chính th c N = 392 Thu th p thông tin X lý d li u Ph n m m SPSS K t qu nghiên. .. nhân viên – nm pháp thu th p và x lý d li u, xây d – K t qu nghiên c u: trình bày các k t qu nghiên c – K t lu n và hàm ý ki n ngh n ng 7 LÝ THUY T VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U V CÁC Y UT NH NGH VI C C A NHÂN VIÊN 2.1 Các khái ni m 2.1.1 Khái ni nh ngh vi c nh ngh vi c nh t nguy n c a m t nhân viên r i b m t t ch c (Mary L Barry, 2005) Là s ph n ánh c a c a m t kh ng m t cá nhân s vi c c a anh hay ch ta trong... là các cán b qu n lý ch không ph i nhân viên, do m nh u này nh tính, m t s quan sát trong các mô hình lý thuy t tham kh u ch nh, b sung cho phù h p v i ng kh o sát là ngành ngh d ch v b o v D a trên các mô hình lý thuy t tham kh o và k t qu nghiên c tính, tác gi các y u t ngh (hình 2.3).The n s hài lòng công vi c và t gi a s hài lòng công vi c v b ov nh , nghiên c u ng m i quan h nh ngh vi c c a nhân . Mô hình các yu t tác đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên ngànhdch v bo v ti Vit Nam 18 2.3.2.1. Mô hình các yu t tác đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên 18 2.3.2.2. Các gi. đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên: trình các c s lý lun, các khái nim liên quan đn nghiên cu, các yu t tác đng đn ý đnh ngh vic ca nhân viên, các nghiên cu trc đây v vn. ngn nga ý đnh ngh vic ca nhân viên, đng thi đ xut hàm ý các gii pháp nhm hn ch ý đnh ngh vic ca nhân viên. 1.2. Mc tiêu nghiên cu Xác đnh các yu t chính tác đng đn
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VỀ NGÀNH DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI VIỆT NAM.PDF, LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VỀ NGÀNH DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI VIỆT NAM.PDF, LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VỀ NGÀNH DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay