Luận văn thạc sĩ Tăng trưởng tài sản và ảnh hưởng đến dự báo tỷ suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam

85 207 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 18:55

B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH TRN TH HA MI TNGăTRNG TÀI SN VÀ NH HNGăN D BÁO T SUT SINH LI BTăTHNG CA C PHIU NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H ChíăMinh,ănmă2014 B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH TRN TH HA MI TNGăTRNG TÀI SN VÀ NH HNGăN D BÁO T SUT SINH LI BTăTHNG CA C PHIU NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: TS.ăVăVIT QUNG TP. H ChíăMinh,ănmă2014 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn “Tng trng tài sn và nh hng đn d báo t sut sinh li bt thng ca c phiu niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam” lƠ kt qu nghiên cu riêng ca tôi có s h tr t Thy hng dn TS. VăVit Qung. Các s liu và thông tin s dng trong lun vn đu có ngun gc, trung thc vƠ đc phép công b. Ni dung lun vn có tham kho và s dng các tài liu, thông tin đc đng ti trên các tác phm, tp chí và các trang web theo danh mc tài liu ca lun vn. Trân trng. TP. H Chí Minh, tháng 11nm 2014 Tác gi lun vn Trn Th Ha Mi MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng M U 1 CHNG I: GII THIU 2 1.1. Lý do chn đ tài 2 1.2. Mc tiêu ca nghiên cu 3 1.3. i tng và phm vi nghiên cu 5 1.4. Phng pháp nghiên cu 5 1.5. Kt qu chính 5 1.6. Cu trúc lun vn 6 CHNG II: TNG QUAN CÁC NGHIÊN CU 7 2.1. Các gi thuyt th trng hiu qu vƠ mô hình đnh giá tài sn vn 7 2.2. Nhng quan đim khác v mi quan h gia tng trng và t sut sinh li k vng. 11 2.2.1. Các bt thng ca th trng tài chính 11 2.2.2. Hành vi lch lc hoc các nhƠ đu t nhn thy nhng thách thc 17 2.2.3. Ri ro thiu thanh khon và hn ch kinh doanh chênh lch giá 20 2.3. Tng trng tài sn bt thng 23 2.3.1. Tng trng tài sn 24 2.3.2. Nghiên cu tng trng các khon mc trong bng cơn đi k toán 25 2.3.3. Mt s nghiên cu tng trng tng tài sn 28 CHNG III: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 32 3.1. Gi thuyt nghiên cu 32 3.2. D liu vƠ phng pháp nghiên cu 34 3.2.1. S lc v d liu 34 3.2.2. Các thc đo m rng ca tng trng tài sn 37 3.2.3. Phng pháp hi quy Fama - Macbeth và xây dng danh mc đu t 39 CHNG IV: NI DUNG VÀ KT QU NGHIÊN CU 41 4.1. Cross sectional test 41 4.1.1. Xây dng danh mc đu t 41 4.1.2. Phơn tích đc đim ca các danh mc đu t 42 4.2. So sánh hiu qu tng trng tài sn vi các nhân t khác 49 4.2.1. Tng quan Pearson 51 4.2.2. Hi quy Fama-Macbeth 53 4.3. Phơn tách tng trng tài sn 62 CHNG V: KT LUN 70 Tài liu tham kho DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT HOSE: Sàn giao dch chng khoán Thành ph H Chí Minh HNX: Sàn giao dch chng khoán Hà Ni BM: T s giá tr s sách trên giá tr th trng MV: Quy mô công ty E/P: T s thu nhp trên giá CAPM: Mô hình đnh giá tài sn vn APT: Lý thuyt kinh doanh chênh lch giá EMH: Gi thuyt th trng hiu qu DANH MC CÁC BNG Bng 1: Bng chng thc nghim gii thích tng trng tài sn bt thng Bng 2: Tng hp các câu hi và gi thuyt nghiên cu Bng 3: Công thc ca bin và vit tt Bng 4: Thng kê mô t d liu mu Bng 5: Danh mc đu t da trên tng trng tài sn Bng 6: Danh mc tng trng tài sn và sut sinh li điu chnh ri ro Bng 7: Danh mc tng trng tài sn và sut sinh li điu chnh ri ro trong các nhóm quy mô khác nhau. Bng 8: Ma trn tng quan ca các bin hi quy Bng 9: Hi quy Fama-Macbeth sut sinh li c phiu hàng quý vi tng trng tài sn và các bin khác. Bng 10: Hi quy Fama-MacBeth: phơn tách tng trng tài sn thƠnh đu t vƠ tƠi tr Bng 11: Tóm tt các kt qu 1 M U Nghiên cu này xem xét s hin hu và nh hng ca tng trng tài sn lên sut sinh li bt thng ca c phiu trên th trng chng khoán Vit Nam. Tn ti mt mi tng quan ơm gia tng trng tng tài sn và t sut sinh li bt thng ca c phiu trong th trng chng khoán Vit Nam. Nhng tác đng quan sát không phi là quá mnh và dai dng nh các nghiên cu trc đơy đư cho thy trên th trng chng khoán M và các th trng khác. Tuy nhiên khi kim soát quy mô công ty bng cách phân theo quy mô ln, trung bình, và nh thì kt qu li cho thy rng nhng công ty ln và nh cho thy rõ mi tng quan ơm gia tng trng tài sn và sut sinh li bt thng ca c phiu. Trong khi đó, các công ty có quy mô trung bình thì mi quan h này không kh thi v mt kinh t và thng kê. Phân tích hi quy 2 bc Fama ậ Macbeth cho thy tng trng tng tài sn là yu t quyt đnh quan trng ca sut sinh li bt thng. Ngoài ra kt qu cng ch ra rng sut sinh li trong quá kh (12 tháng trc) nh hng đn sut sinh li bt thng ca c phiu ngay c khi kim soát quy mô công ty. Khi so sánh tc đ tng trng tài sn vi các yu t khác trong mi quan h vi sut sinh li bt thng ca c phiu (tc là, t l s sách trên th trng, vn hóa công ty, sut sinh li ly tr, dn tích, vƠ các thc đo tng trng khác), cho thy rng t l tng trng tài sn hàng quý ca mt công ty ni lên nh mt yu t d báo có ý ngha kinh t và thng kê trong mi quan h vi sut sinh li bt thng trên th trng chng khoán Vit Nam. Các bin nh t s giá tr s sách (BM), quy mô công ty (MV), t s thu nhp trên giá (E/P) cng cho thy kt qu phù hp vi các nghiên cu trc đơy. 2 CHNG I: GII THIU 1.1. Lý do chnăđ tài Mt trong nhng dòng nghiên cu ch yu v tài chính là s hiu bit v các mt ca sut sinh li th trng chng khoán. Ti sao sut sinh li k vng ca mt chng khoán có th thay đi mà các hc gi khác đư bn tâm trong nhiu thp k. Các mô hình CAPM, APT (Sharpe, 1964, Lintner, 1965, Mossin, 1966, Merton, 1973, Ross, 1976) da trên s đánh đi gia sut sinh li d kin - ri ro mang li tính chính xác trong lnh vc nƠy vƠ đư phc v nh gi thuyt H 0 da vƠo đó đ th nghim mt s la chn thay th trong các tài liu.  đc hng li mt cách h thng t phân tích báo cáo tài chính công ty bng cách d báo giá thc hin ca c phiu trong tng lai theo vi phm gi đnh ca hình thc gi thuyt th trng hiu qu dng mnh (Fama 1965). Tuy nhiên phn ln các nghiên cu trong lnh vc nƠy đư liên kt đc đim công ty hoc ch s đnh giá da trên đc đim k toán khác nhau, chng hn nh thu nhp, li sut dòng tin hoc t l giá tr s sách trên giá tr th trng, đ tính sut sinh li trung bình. Mi liên h gia các thuc tính tài chính và t sut sinh li đc dn dt bi mt s nhà nghiên cu, bao gm Basu (1977), Fama và French (1992), Lakonishok, Shleifer và Vishny (1994). Các mi liên h không đc gii thích bng mt mô hình đnh giá tài sn cân bng đc xác đnh trc hoc lý thuyt mô hình trung tơm chúng đc đnh ngha nh là các nghiên cu bt thng. Mt xu hng gn đơy đư tp trung vào kh nng d báo t sut sinh li ca c phiu da trên s tng trng trong các khon mc khác nhau ca bng cơn đi k toán. Nhng nghiên cu này có th đc chia thành ba loi chính, đó lƠ s tng trng các khon dn tích (Sloan 1996), tng trng đu t (Titman và cng s 2004) và tng trng tài tr bên ngoài (Woodgate 2008). Nhng phát hin chính ca các nghiên cu nƠy đư tìm thy mt mi tng quan ơm gia các khon mc bng cơn đi ca các công ty m rng tài sn và hiu sut giá c phiu công ty sau này. 3 Ngoài các nghiên cu tng trng ca mt bin duy nht trong bng cơn đi, s lng các chng c ngƠy cƠng tng ng h quan đim cho rng nhng thay đi trong quy mô bng cơn đi k toán và các mô hình sut sinh li bt thng có liên quan đn vic m rng tài sn. Cooper và cng s (2008) là nhng ngi đu tiên nghiên cu sut sinh li bt thng liên quan đn tng trng tài sn bng cách s dng s thay đi trong tng tài sn nh lƠ mt đi din cho s phát trin ca công ty và tìm thy bng chng thuyt phc rng các công ty có tc đ tng trng tài sn thp hn cho kt qu tt hn các công ty có tc đ tng trng tài sn cao. Sau nghiên cu ca Cooper và cng s (2008), mt s tài liu nghiên cu (Fama & French, 2008; Chan và cng s, 2008; Lipson và cng s, 2010) đư tìm thy bng chng tng t v sut sinh li bt thng ca tng trng tài sn vƠ đư cung cp mt s lng ln các gii thích khác nhau cho các điu chnh ca bt thng này. Tuy nhiên, các nghiên cu trc đơy liên quan đn sut sinh li bt thng ca tng trng tài sn vƠ tng trng bng cơn đi ch yu đc tin hành ti th trng M, mc dù mt s bng chng v s tn ti ca bt thng cng đư đc tìm thy t các th trng Úc, Anh Vì vy mt trong nhng mc tiêu ca nghiên cu nƠy lƠ đ m rng khuôn kh nghiên cu hin nay trong lnh vc nƠy cng đn mt th trng chng khoán nh hn vƠ có kh nng kém hiu qu, tc là th trng chng khoán Vit Nam. Phân tích này cung cp cái nhìn sâu hn nu có s tn ti ca bt thng ph thuc vào quy mô và hiu qu ca th trng chng khoán vƠ do đó cung cp bng chng có giá tr v lnh vc nghiên cu này. 1.2. Mc tiêu ca nghiên cu Mc tiêu chính ca nghiên cu này là cung cp mt phân tích v mi quan h tim nng gia tng trng tài sn và sut sinh li bt thng ca c phiu, và tìm hiu mi quan h gia các khon mc trong bng cơn đi k toán vi sut sinh li c phiu 4 có h tr cho mi quan h gia sut sinh li bt thng ca c phiu vƠ tng trng tài sn.  đt đc mc tiêu này, tác gi đt ra vn đ nghiên cu chính nh sau: Q: Tng trng tài sn có d báo đc t sut sinh li bt thng ca c phiu Vn đ nghiên cu này có th đc chia thành ba vn đ nh riêng bit. u tiên lƠ điu tra tng quát v s tng trng ca các khon mc bng cơn đi đ quyt đnh mt đi din thích hp cho vic đo lng s tng trng. Vn đ th hai là áp dng khuôn kh nghiên cu hin nay cho th trng chng khoán Vit Nam đ tìm bng chng v s tn ti ca sut sinh li bt thng liên quan đn tng trng tài sn. Vn đ th ba lƠ xác đnh liu có mt mi quan h gia quy mô công ty, tng trng tài sn và sut sinh li bt thng. Nh vy, câu hi nghiên cu nh sau: - Làm th nào đ xác đnh tng trng tài sn?  Nhm tóm tt hin trng tng quan cho các khon mc bng cơn đi và tìm mt đi din thích hp cho tng trng tài sn - Tng trng tài sn có d báo đc sut sinh li bt thng trong th trng chng khoán Vit Nam?   kim tra mi quan h gia tng trng tài sn và sut sinh li các c phiu có trong th trng chng khoán Vit Nam - Liu kh nng nh hng ca tng trng tài sn có ph thuc vào quy mô ca công ty?   kim tra xem liu các bt thng liên quan đn tng trng tài sn tim nng có ý ngha kinh t vi tt c các nhóm quy mô công ty. [...]... trong tinh th n c a Cooper và c ng s (2008) và Lipson và c ng s (2010) Theo Richardson và c ng s (2010): ng tài s n b ng là m t m u hình trong su t sinh l i ch ng khoán d li u chéo và chu i th ki n c a công n vi c m r ng tài s n trong b b n su t sinh l i th p b h p tài s n trong b ng cân l i cao b c theo sau ng, trong khi các s ki i có c theo sau b n thu n su t sinh ng" M r ng tài s n ti n, phát hành... y r ng các ng tài s n c a Cooper và c ng s (2008) là y u t d báo quan tr ng và m nh m c a su t sinh l i chéo t i th ng M Fama và French (2008) nghiên c u s b báo "phân tích b ng tài s n trong bài ng" khi nghiên c u quy mô, giá tr , l i nhu n, d n tích, phát hành ch ng khoán ròng, và momentum b ng (2008) h s d ng t ng tài s n v i m chia tách c v i Cooper và c ng s u ch nh c a c phi ng tài s n c tránh... hóa th ng và y u t t s giá tr s sách trên giá tr th c g i là mô hình ba nhân t c a Fama-French và theo nghiên c u c a h trong d li u chéo, m i quan h gi a các beta th ng và c phi u trung bình là y u và các y u t quy mô và t s giá tr s sách trên giá tr th ng n m b cs i chéo trong su t sinh l i c phi u M c dù quy mô và t s giá tr s sách trên giá tr th ng 15 không ph i là y u t r i ro, Fama và French... t qu tài chính v i t l s sách/th ng th p ki c su t sinh l i r t th p T t c các b ng ch ng này, cùng v i nhau, mâu thu n v cho r ng t s s sách trên th t l s sách trên th r m Fama và French (1993) ng là i su t sinh l i k v ng vì ng n m b t ki t qu tài chính, thay vì ng h gi thuy t cho n i m c v i thông tin trong b i v ki t qu tài chính s p x y ra Cohen và Frazzini (2008) cho th y kh báo v su t sinh l... ng m i i giá c và dòng l nh mua bán C hai nghiên c u tìm th y r ng a h có m i v i su t sinh l i c phi u trung bình, Datar và c ng s (1998), và Brennan Glosten và Harris, Chordia và c ng s ngh ng kh này có ng doanh thu c ph n và tìm th y r i su t sinh l i trung bình Trong nghiên c u g và c ng s (2008) (CHS) s d ng m t n b t ngu n t lý thuy t c a Kyle (1985) và ch ra r ng có m i i su t sinh l i k v thông... ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u bao g m các công ty phi tài chính niêm y t trên 2 sàn ch ng khoán HOSE và HNX Th i gian nghiên c u 2014 Các d li u th ng và thông tin k c thu th p t Cophieu68 và Vietstock M u cu i cùng bao g m 191 c phi u riêng l 1.4 u - ng kê: T p h p t t c các s li u nghiên c u có liên quan, phân tích và x lý các m i quan h gi a chúng - ng: S d a trên bi (1973) ng tài s n và. .. ng b Richardson và Sloan (2008) th y r ng b tr n su t sinh l i ng l ng d n tích bao hàm s b ng tài u c a h s d ng tài tr bên ngoài là y u t su t sinh l i i thích s b c ng tài tr bên ngoài v i các ho và c ng s (2008) a công ty 28 Ph n này cho th y, m i quan h gi a t b ng ng trong các kho n m c c a i k toán khác nhau và su t sinh l i ch c nghiên c u r ng rãi và b ng ch ng th c nghi tài s n, ng ki n... 1 2007 n Fama-MacBeth ng và t su t sinh l i c a c n tháng 3 4 S d ng công c Stata x lý s li u - : li 1.5 nh v m i quan h thông tin, d c x lý K t qu chính B ng cách s d ng tài s n và các a Cooper và c ng s (2008), các k t qu t nghiên c u c a tác gi cho th y m t m i gi th ng t ng tài s n và su t sinh l i ng ch ng khoán Vi t Nam K t lu i danh m ra r sinh l i t tr i c a c phi u trên c h tr b i các k t qu... soát quy mô và t s giá tr s sách trên giá tr th ng , su t sinh l i không liên quan ch t ch v i c tính toán d a trên các y u t c a Fama và French (1993) Zhang (2006) cho r ng các c phi u có thông tin không ch c ch n nhi kê m nh m a vi sách trên giá tr th nh giá sai v kh y b ng ch ng th ng báo su t sinh l i t s giá tr s ng và momentum trong h i quy chéo Gi i thích r i ro t s giá tr s sách trên giá tr... các nghiên c u Fama và French (2002) và Vassal Griffin và Lemmon (2002) và Ali và c ng s (2003) tìm th y b ng ch c l i h tr l p lu n vi Jegadeesh (1990) d n ch nh giá sai ng tiêu c c c a su t sinh l su t sinh l tr 1 v i c c ng c trong nghiên c u c a Cooper (1999), Subrahmanyam (2005), và Avramov và c ng s (2006) Tuy nhiên, ngu n g c c ng là ch tranh cãi Trong khi Cooper (1999) và Subrahmanyam (2005) . và nh hng ca tng trng tài sn lên sut sinh li bt thng ca c phiu trên th trng chng khoán Vit Nam. Tn ti mt mi tng quan ơm gia tng trng tng tài sn và t sut sinh. tng trng tài sn - Tng trng tài sn có d báo đc sut sinh li bt thng trong th trng chng khoán Vit Nam?   kim tra mi quan h gia tng trng tài sn và sut sinh li các. mc đu t da trên tng trng tài sn Bng 6: Danh mc tng trng tài sn và sut sinh li điu chnh ri ro Bng 7: Danh mc tng trng tài sn và sut sinh li điu chnh ri ro trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Tăng trưởng tài sản và ảnh hưởng đến dự báo tỷ suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Tăng trưởng tài sản và ảnh hưởng đến dự báo tỷ suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Tăng trưởng tài sản và ảnh hưởng đến dự báo tỷ suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay