Độ biến động vượt trội và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng chứng tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

75 262 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 17:38

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN TH TNG VY  BIN NG VT TRI VÀ T SUT SINH LI C PHIU BNG CHNG TI VIT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.34.02.01 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. TRN TH HI LÝ TP. H CHÍ MINH – NM 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là đ tài nghiên cu do tôi thc hin. Các s liu và kt lun nghiên cu trình bày trong lun vn cha tng đc công b  các nghiên cu khác. Tôi xin chu trách nhim v nghiên cu ca mình. Hc Viên Nguyn Th Tng Vy MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc các bng Danh mc các hình v TÓM TT 1 CHNG 1: GII THIU 2 1.1 Lý do chn đ tài 2 1.2 Mc tiêu nghiên cu 2 1.3 Câu hi nghiên cu 3 1.4 B cc ca bài lun vn 3 CHNG 2: KHUNG LÝ THUYT VÀ CÁC BNG CHNG THC NGHIM 5 2.1  bin đng vt tri 5 2.2 Mi quan h gia đ bin đng vt tri và t sut sinh li c phiu 15 CHNG 3: D LIU VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU 22 3.1 D liu 22 3.2 Phng pháp nghiên cu 26 3.2.1 Mô hình nghiên cu 26 3.2.2 Xây dng các chin lc giao dch da trên đ bin đng vt tri 29 3.2.3 Các gi thit thay th 32 CHNG 4: KT QU NGHIÊN CU 33 4.1 Kt qu nghiên cu cho chin lc giao dch vi q thay đi trong giai đon t 01/2008 đn 03/2014 33 4.2 Kt qu nghiên cu cho chin lc giao dch vi thi gian nm gi khác nhau trong giai đon 01/2008 đn 03/2014 37 4.3 Kt qu nghiên cu cho chin lc giao dch ca hai giai đon ph: giai đon t 2008-2010 và 2011-2014 45 CHNG 5: KT LUN VÀ HN CH CA LUN VN 59 5.1 Kt lun chung 59 5.2 Hn ch ca bài lun vn 60 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC CH VIT TT T vit tt Din gii AR Average Return - T sut sinh li trung bình VD Variance Difference - S khác bit phng sai VR Variance Ratio - T l phng sai HNX Sàn giao dch chng khoán Hà Ni HOSE Sàn giao dch chng khoán TP.HCM CRSP Center for Research in Securities Prices – Trung tâm nghiên cu giá chng khoán S&P 500 Standard & Poor's 500 Stock Index - Ch s c phiu 500 ca Standard & Poor NYSE New York Stock Exchange - Th trng chng khoán New York AMEX American Stock Exchange – Th trng chng khoán M MF Market factor – Nhân t th trng SMF Size factor – Nhân t kích thc HMF Value factor – Nhân t giá tr MOMF Mo mentum factor – Nhân t quán tính DANH MC CÁC BNG Bng Ni dung bng biu Trang Bng 3.1 Bng thng kê mô t t sut sinh li trung bình theo tháng 24 Bng 4.1 Kt qu ca các danh mc đu t đc xp hng d trên s khác bit phng sai VD ca chin lc 12/12/22 33 Bng 4.2 Kt qu ca các danh mc đu t đc xp hng d trên s khác bit phng sai VD chin lc 12/12/44 35 Bng 4.3 Kt qu ca các danh mc đu t đc xp hng d trên s khác bit phng sai VD cachin lc 12/12/66 36 Bng 4.4 Kt qu ca các danh mc đu t đc xp hng d trên s khác bit phng sai VD ca chin lc 12/24/22 38 Bng 4.5 Kt qu ca các danh mc đu t đc xp hng d trên s khác bit phng sai VD ca chin lc 12/36/22 40 Bng 4.6 Tng hp chin lc P10-P1 vi thi gian nm gi là là 12, 24 và 36 tháng. 42 Bng 4.7 Bng thng kê mô t 47 Bng 4.8 Kt qu ca các danh mc đu t đc xp hng d trên s khác bit phng sai VD ca chin lc 12/12/22 50 Bng 4.9 Kt qu ca các danh mc đu t đc xp hng d trên s khác bit phng sai VD ca chin lc 12/12/22 52 Bng 4.10 Kt qu chy mô hình CAPM 56 DANH MC CÁC HÌNH V Hình Din gii Trang Hình 3.1 Biu đ t sut sinh li c phiu t 2008-2014 23 Hình 3.2 Biu đ phân phi xác sut ca t sut sinh li c phiu giai đon 01/2008-03/2014 25 Hình 4.1 Biu đ t sut sinh li ca các danh mc đu t trong chin lc 12/12/22. 34 Hình 4.2 Biu đ t sut sinh li ca các danh mc đu t trong chin lc 12/24/22 39 Hình 4.3 Biu đ t sut sinh li ca các danh mc đu t trong chin lc 12/36/22 41 Hình 4.4 Biu đ so sánh t sut sinh li ca danh mc P10-P1 ba giai đon nm gi khác nhau. 44 Hình 4.5 T sut sinh li ca c phiu t 2008-2010 45 Hình 4.6 T sut sinh li ca c phiu t nm 2011-2014 46 Hình 4.7 Biu đ phân phi xác sut ca t sut sinh li c phiu trong giai đon t 01/2008-12/2010 48 Hình 4.8 Biu đ phân phi xác sut ca t sut sinh li c phiu trong giai đon t 01/2011-03/2014 49 Hình 4.9 Biu đ t sut sinh li ca các danh mc trong giai đon t 01/01/2008 đn 31/12/2010 vi chin lc 12/12/22 51 Hình 4.10 Biu đ t sut sinh li ca các danh mc trong giai đon t 01/01/2011 đn 31/03/2014 vi chin lc 12/12/22 53 Hình 4.11 Biu đ TSSL ca danh mc P10-P1 trong chin lc 12/12/22, trong toàn b giai đon mu nghiên cu. 54 Hình 4.12 T sut sinh li danh mc P1, P2,…, P10 và P10-P1 t mô hình CAPM 57 1 TÓM TT Bài nghiên cu tìm hiu mi quan h gia đ bin đng vt tri và t sut sinh li ca c phiu trên th trng chng khoán Vit Nam giai đon 01/01/2008- 31/03/2014. Kt qu cho thy mi tng quan thun đáng tin cy gia đ bin đng vt tri và t sut sinh li ca c phiu trong giai đon mu t 01/01/2008 đn 31/03/2014. Hn na, thp phân v theo đ bin đng vt tri tng dn đã ch ra đc s khác bit đáng k gia danh mc có đ bin đng vt tri ln nht và danh mc có đ bin đng vt tri bé nht. Có th da vào vic bán danh mc có đ bin đng vt tri bé nht và mua danh mc có đ bin đng vt tri ln nht đ kim li nhun. Ngoài ra tác gi cng nhn thy s khác bit phng sai (VD – Variance Difference) là bin đi din cho đ bin đng vt tri tt hn bin t l phng sai (VR-Variance Ratio). T khóa:  bin đng vt tri (excess volatility), t sut sinh li c phiu (stock return) 2 CHNG 1: GII THIU 1.1 Lý do chn đ tài Mt s nghiên cu gn đây đã tìm thy đ bin đng vt tri là mt nhân t tác đng đn t sut sinh li ca c phiu (Yuming Wang và Jinpen Ma (2014), Jegadeesh và Titman (1993)). iu này đa ra hàm ý có giá tr cho các nhà đu t trên th trng quc t. Ra đi t nm 2000, th trng chng khoán luôn là mt kênh đu t đc rt nhiu ngi quan tâm bên cnh các kênh đu t truyn thng khác nh bt đng sn, vàng và ngoi t. Th trng chng khoán vi rt nhiu s bt ng cng nh nhng ri ro tim n s giúp nhà đu t có th kim đc li nhun khng l hoc cng có th gp phi nhng ri ro và tht bi nng n khi tham gia vào kênh đu t này. Hin nay vic nghiên cu các lý thuyt, mô hình đnh giá t các nghiên cu trc đây trên th gii và ng dng vào trong nc thì không còn quá xa l. ã có rt nhiu nghiên cu bàn v các yu t tác đng đn t sut sinh li ca c phiu trong và ngoài nc. Tuy nhiên, trong kh nng tìm hiu ca tác gi v các nghiên cu đã đc thc hin  th trng Vit Nam thì mt bài nghiên cu v đ bin đng vt tri ca c phiu cho th trng chng khoán Vit Nam thì cha có. Nhm mc đích cung cp các n lc giúp nhà đu t kim đc li nhun và hàm ý các chin lc đu t hp lý, tôi quyt đnh chn đ tài “ bin đng vt tri và t sut sinh li c phiu – Bng chng ti Vit Nam” làm đ tài nghiên cu. 1.2 Mc tiêu nghiên cu Nghiên cu mi quan h gia đ bin đng vt tri và t sut sinh li c phiu trên th trng chng khoán Vit Nam. 3 1.3 Câu hi nghiên cu  Có tn ti mi quan h gia đ bin đng vt tri và t sut sinh li c phiu ti th trng chng khoán Vit Nam hay không?  Có th da vào vic bán danh mc có đ bin đng vt tri bé nht và mua danh mc có đ bin đng vt tri ln nht đ kim li nhun hay không? 1.4 Phm vi nghiên cu Nghiên cu 141 công ty ti th trng chng khoán Vit Nam trên c hai sàn chng khoán Hà Ni và TP.H Chí Minh trong khong thi gian t 01/01/2008 đn 31/03/2014. 1.5 Phng pháp nghiên cu S dng cách tip cn theo danh mc đu t chng khoán ca Yuming Wang và Jinpen Ma (2014) 1.6 B cc ca bài lun vn Vi nhng ni dung chính trên phn còn li ca lun vn này gm có 4 chng nh sau: Chng 2: Khung lý thuyt và các bng chng thc nghim Trình bày các nghiên cu trc đây trên th gii có liên quan đn đ bin đng vt tri, cách tính toán cng nh nhng đc tính ca nó và mi quan h gia đ bin đng vt tri vi t sut sinh li c phiu. Chng 3: D liu và phng pháp nghiên cu Phn này s trình bày v b d liu, các bin chính, thi gian nghiên cu mu và các phng pháp nghiên cu đc s dng trong bài. Chng 4: Kt qu nghiên cu [...]... tr i Ch ng h Lehmann (1990) và Lo và nh quy lu t giao d ch có l i nhu n d c trong t su t sinh l i ng n h n Danh m ah ng o c thi t l p b i vi c mua c phi u mang l i t su t sinh l i th p và bán nh ng c phi u có t su t sinh l i cao trong vài tu n n m gi ng c và h ã ki c l i nhu c l i, Jegadeesh và Titman (1993, 2001) cung c p chi n c tìm ki m l i nhu n khác d a trên t su t sinh l i quá kh c quán tính,... theo danh m nt nh 16 i tìm ki m t su t sinh l i và ghi nh n m i quan h gi a bi ng t tr i và t su t sinh l i c phi u Yuming Wang và Jinpen Ma (2014) ã nghiên c u v chênh l ch giá h i mua và giá chào bán, thanh kho n c phi u ho c ph n ng thái quá Theo Yuming Wang và Jinpen Ma (2014) thì l i nhu n c a danh m c P10P1 có liên quan t i s c v giá tr trung bình trong t su t sinh l i hàng ngày c a c phi u Ph n... c a t su t sinh l i c phi n 01/2008- 31/03 /2014 D li u t su t sinh l i c phi u theo tháng c a 141 công ty trên sàn ch ng khoán Hà N i n t 2008 -2014 D li u giá ch Công Ty C Ph th c hi n quy Nhìn vào bi toàn b li ã c cung c p b i u ch i v i các c phi u ng c phi u, chi tr c t c…) phân ph i xác su t hình 3.2 c a t su t sinh l i c phi u trong nm ut n 03 /2014 ta có th th y s ng giá tr t su t sinh l i g n... tính toán vào cu i tháng 21 Ki nh t cho th y k t qu báo cáo phù h p v i các k t qu th c nghi m c a tác gi , c hai bi n s khác bi (VD) và t l th gi i thích m nh m cho t su t sinh l sinh l tháng d c trung bình t h i quy t su t nh t -3.91 và R2 n (VR) là -0,5% , v i m t ki ch nh c a 0,4% cl (VR) có d c trung bình t h i quy c a t su t sinh l i hàng n (VD) là 16,7% v i m t th ng kê t là 3.68 và R2 Quan... su t sinh l i trung bình theo tháng c a b d li u t 01/01/2008 n 31/03 /2014: B ng 3.1 B ng th ng kê mô t t su t sinh l i theo tháng c a ch ng khoán trong n t 01/01/2008 n 31/03 /2014 Min TSSL 08-14 (N=10.486) Max Mean Std Deviation Variance Skewness Kurtosis -0.9998 0.8791 -0.00929 0.153058 0.02342 0.15130 2.8369 Nhìn vào b ng 3.1 ta có th nh n th y r ng: Giá tr t su t sinh l i cao nh t là 0.88% và th... Aaa và lãi su t tín phi u kho b c k h n 1 tháng Cu i cùng tác gi phân tích cú s c t su t sinh l i d a trên t su t sinh l i c a trái phi u K t h p nh ng ngu n này trong nh i c a t su t sinh l i c a trái phi u k t qu gi i trong t su t sinh l n 1987 Schwert (1990) trong nghiên c u “Stock returns and real activity: A century of evidence” phân tích m i quan h gi a t su t sinh l i th c c a ch ng khoán và. .. su t sinh n mb tt bi ng t tr i gây ra b i các nh giá sai ho c các ngu n khác Theo Lo và MacKinlay (1988) ch y u s d ng bi n (VD) c a t su t sinh l i c phi u q ngày ki m tra xem th hay không Còn trong bài lu ng có chuy s d ng m t cách ng u nhiên i di n cho bi n 27 t tr i, tìm hi u m i quan h gi a nó v i t su t sinh l i c phi u và tìm ki m l i nhu n b ng t các danh m theo Yuming Wang và Jinpen Ma (2014) ,... nghiên c u Lo và Mackinlay (1988), Yuming Wang và Jinpen Ma (2014) tôi sinh l i ng s t nh ngh (VR) t su t 29 = ( ( )= là ( 1) ) ( (3.2) ) ch c a log t su t sinh l i 1 ngày ( = ) 1 ch ch c a log t su t sinh l i q ngày ( = ) Cochrane (1988) and Lo and MacKinlay (1988, 1989) ch ra r ng VR(q) có th x p x b ng: ( ( ) = 1+ 2 c tính phi c a các u này có ngh ng h s t (3.3) tr th k c a h s t ng t l su t sinh l i... (Markov-switching Multifractal), mô hình GARCH và bi ng l ch s d bi ng Bài nghiên c u th c hi n d a trên ch s S&P 100 và quy n ch n c phi u M t vài phát hi n quan tr Mô hình MSM và GARCH có kh ng l ch s là t ng d a trên bi n cho c quy n ch n ch s và quy n ch n c phi u Ngoài ra tác gi c khó d d n th y r ng bi ng c a quy n ch n c phi u thì ng quy n ch n ch s C quy n ch n c phi u và quy n ch n ch s có th d báo t n... R2 Quan tr u m i quan h tích c sinh l i c a c phi u ã không thay u ch nh c a 1% y gi a (VD) và t su t i v i m i l n thêm bi n gi i thích khác trong mô hình h i quy Trong bài nghiên c u c a mình thì Yuming Wang và Jinpen Ma ã ch ra r ng k t qu v m i quan h gi bi t tr i và t su t sinh l i c phi u thì ng h p mà tác gi nghiên c i th i gian hình thành hay th i gian n m gi và ngay c n ph y, có khá nhi u . li t sut sinh li thp và bán nhng c phiu có t sut sinh li cao trong vài tun trc và h đã kim đc li nhun đáng k trong giai đon nm gi ngn. Ngc li, Jegadeesh và Titman. Vit Nam. 3 1.3 Câu hi nghiên cu  Có tn ti mi quan h gia đ bin đng vt tri và t sut sinh li c phiu ti th trng chng khoán Vit Nam hay không?  Có th da vào. Biu đ t sut sinh li c phiu t 2008 -2014 23 Hình 3.2 Biu đ phân phi xác sut ca t sut sinh li c phiu giai đon 01/2008-03 /2014 25 Hình 4.1 Biu đ t sut sinh li ca các
- Xem thêm -

Xem thêm: Độ biến động vượt trội và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng chứng tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014, Độ biến động vượt trội và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng chứng tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014, Độ biến động vượt trội và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng chứng tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay